Publikováno: 29.3.2018

ELEKTRONIZACE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) bude účinné pro obce i pro jejich příspěvkové organizace od 18. října 2018. Od tohoto data bude písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení probíhat povinně elektronicky.

Zakázky malého rozsahu 

Povinná elektronizace se netýká zakázek malé rozsahu. U zakázek malého rozsahu tudíž bude i po říjnu 2018 možné nadále přijímat nabídky v listinné podobě. Daný závěr potvrzuje i stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR dostupné zde: http://www.portal-vz.cz/getmedia/715439fe-0a1d-4afc-8083-a2f0db34dc9e/Komunikace-mezi-zadavatelem-a-dodavatelem_VZMR.pdf Dle vydaného stanoviska je nutné ze systematického hlediska považovat § 211 odst. 3 zákona za pravidlo konkretizující obecné pravidlo uvedené v § 211 odst. 1 zákona, které se nevztahuje na zakázky malého rozsahu.

Co musí elektronický nástroj splňovat dle zákona 

Elektronický nástroj, který může zadavatel využívat k příjmu nabídek, musí splňovat určité podmínky dané zákonem a vyhláškou č. 260/2016 o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Často uváděný certifikát není u elektronického nástroje povinný ze zákona. Zákon o zadávání veřejných zakázek v ustanovení § 213 odst. 4 uvádí, že elektronický nástroj musí splňovat podmínky stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy. Dané ustanovení rovněž uvádí, že certifikátem shody je vždy možné prokázat soulad elektronického nástroje se zákonem i prováděcími právními předpisy. Z ustanovení plyne, že i elektronický nástroj bez certifikátu shody může splňovat veškeré náležitosti zákona. Bude však na zadavateli, aby si jiným vhodným způsobem ověřil a prokázal, že veškeré požadavky zákona jsou splněny, což nebude mnohdy jednoduché, zejména s ohledem na poměrně komplikované technické podmínky elektronického nástroje.

Komunikace e-mailem 

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí v zadávacím řízení probíhat od října 2018 elektronicky. Zákon však v žádném ustanovení (kromě stanovení způsobu příjmu nabídek) nevylučuje použití e-mailu jakožto jednu z forem elektronické komunikace. U čtyř taxativně vyjmenovaných dokumentů v ustanovení § 211 odst. 5 zákona je však v případě odesílání jiným způsobem než datovou schránkou nebo elektronickým nástrojem nutné, aby datová zpráva byla opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem. Jedná se o tyto dokumenty:

    • výzva určená účastníkům zadávacího řízení,
    • oznámení o výběru dodavatele,
    • rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh,
    • vyloučení účastníka zadávacího řízení.

    U doručování e-mailem má však zadavatel ztížené důkazní břemeno týkající se prokázání doručení oproti např. datové schránce, u níž platí dle § 211 odst. 6 zákona fikce doručení dokumentu dodáním do datové schránky adresáta.