0,00 

Legislativa

§ 1-32: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 33-51: ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH
§ 52-54: ČÁST TŘETÍ PODLIMITNÍ REŽIM
§ 55-128: ČÁST ČTVRTÁ NADLIMITNÍ REŽIM
§ 129: ČÁST PÁTÁ ZJEDNODUŠENÝ REŽIM
§ 130-150: ČÁST ŠESTÁ ZVLÁŠTNÍ POSTUPY
§ 151-173: ČÁST SEDMÁ POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
§ 174-186: ČÁST OSMÁ POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ
§ 187-209: ČÁST DEVÁTÁ POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI
§ 210-223: ČÁST DESÁTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 224-232: ČÁST JEDENÁCTÁ INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
§ 233-240: ČÁST DVANÁCTÁ SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
§ 241-272: ČÁST TŘINÁCTÁ OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE
§ 273-278: ČÁST ČTRNÁCTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 279: ČÁST PATNÁCTÁ ÚČINNOST

Příl.1: Seznam vojenského materiálu podle § 28 písm. n)
Příl.2: Seznam služeb, které není zadavatel v souladu s § 29 písm. n)
Příl.3: Trestné činy pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a)
Příl.4: Seznam služeb, které se zadávají ve zjednodušeném režimu podle § 129
Příl.5: Seznam právních předpisů podle § 152 odst. 2 písm. b)
Příl.6: Náležitosti výzev podle § 53 odst. 1


134/2016 Sb.
ZÁKON

ze dne 19. dubna 2016

o zadávání veřejných zakázek

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1) a upravuje

a) pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů
předcházejících jejich zadání,

b) povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při
zvláštních postupech předcházejících jejich zadání,

c) uveřejňování informací o veřejných zakázkách,

d) zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek,

e) zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky,

f) informační systém o veřejných zakázkách,

g) systém kvalifikovaných dodavatelů,

h) systém certifikovaných dodavatelů,

i) dozor nad dodržováním tohoto zákona.

§ 2

Zadání veřejné zakázky

(1) Zadáním veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí uzavření
úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost
dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání
veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá
pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující
spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle § 7 až 12, §
155, 156, 189 a 190.

(2) Veřejnou zakázkou je veřejná zakázka na dodávky podle § 14 odst. 1,
veřejná zakázka na služby podle § 14 odst. 2, veřejná zakázka na
stavební práce podle § 14 odst. 3, koncese na služby podle § 174 odst.
3 nebo koncese na stavební práce podle § 174 odst. 2.

(3) Zadavatel je povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení,
není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost se považuje za splněnou,
pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové dohody postupem
podle části šesté hlavy II, v dynamickém nákupním systému podle části
šesté hlavy III nebo pořizována od centrálního zadavatele nebo jeho
prostřednictvím podle § 9.

§ 3

Druhy zadávacích řízení

Zadávacím řízením se pro účely tohoto zákona rozumí

a) zjednodušené podlimitní řízení,

b) otevřené řízení,

c) užší řízení,

d) jednací řízení s uveřejněním,

e) jednací řízení bez uveřejnění,

f) řízení se soutěžním dialogem,

g) řízení o inovačním partnerství,

h) koncesní řízení, nebo

i) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

§ 4

Zadavatel

(1) Veřejným zadavatelem je

a) Česká republika; v případě České republiky se organizační složky
státu^2) považují za samostatné zadavatele,

b) Česká národní banka,

c) státní příspěvková organizace,

d) územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace,

e) jiná právnická osoba, pokud

1. byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného
zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

2. jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat
rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím
statutárním nebo kontrolním orgánu.

(2) Zadavatelem je osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní
veřejné zakázky použije více než 200 000 000 Kč, nebo více než 50 %
peněžních prostředků, poskytnutých z

a) rozpočtu veřejného zadavatele,

b) rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s
výjimkou případů, kdy je veřejná zakázka plněna mimo území Evropské
unie.

(3) Při zadávání sektorových veřejných zakázek podle § 151, včetně
sektorových koncesí podle § 176 odst. 3, je zadavatelem také osoba
uvedená v § 151 odst. 2.

(4) Pokud zadavatel podle odstavců 1 až 3 zahájí zadávací řízení, i
když k tomu nebyl povinen, je povinen ve vztahu k zadávané veřejné
zakázce dodržovat tento zákon.

(5) Za zadavatele se považuje také jiná osoba, která zahájila zadávací
řízení, ačkoliv k tomu nebyla povinna, a to ve vztahu k tomuto
zadávacímu řízení a do jeho ukončení.

§ 5

Dodavatel

Dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb
nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se
považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele
považuje sídlo pobočky závodu.

§ 6

Zásady zadávání veřejných zakázek

(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady
transparentnosti a přiměřenosti.

(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného
zacházení a zákazu diskriminace.

(3) Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům,
kteří mají sídlo v

a) členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo
Švýcarské konfederaci (dále jen „členský stát“), nebo

b) jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií
uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto
států k zadávané veřejné zakázce.

HLAVA II

SPOLUPRÁCE ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

§ 7

Společné zadávání

(1) Zadavatelé mohou veřejnou zakázku zadat společně. Zadavatel může
veřejnou zakázku zadat také společně s osobou, která nemá povinnost
postupovat podle tohoto zákona.

(2) Před zahájením zadávacího řízení uzavřou osoby, které se budou
účastnit společného zadávání, písemnou smlouvu, která upraví jejich
vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví
způsob jednání vůči třetím osobám.

(3) Za dodržení tohoto zákona odpovídají při společném zadávání
zúčastnění zadavatelé společně s výjimkou úkonů, které provádí
zúčastněný zadavatel pouze svým jménem a na svůj účet.

§ 8

Společné zadávání za účasti zadavatelů z různých členských států

(1) Zadává-li veřejnou zakázku více zadavatelů společně a alespoň jedna
z těchto osob je zadavatelem podle práva jiného členského státu, je
rozhodným právem pro zadávání veřejné zakázky a jeho přezkum právo
České republiky nebo právo takového členského státu. Rozhodné právo se
určí

a) mezinárodní smlouvou, nebo

b) dohodou osob zúčastněných na společném zadávání, nepostupuje-li se
podle písmene a).

(2) Zadává-li veřejnou zakázku osoba, kterou založil nebo zřídil
zadavatel společně se zadavatelem se sídlem v jiném členském státě,
dohodnou se tito zadavatelé, že rozhodným právem pro zadávání veřejné
zakázky a jeho přezkum je právo členského státu, ve kterém takto
založená nebo zřízená osoba

a) má sídlo, nebo

b) vykonává svou činnost.

§ 9

Centrální zadavatel

(1) Centrálním zadavatelem je zadavatel podle § 4 odst. 1 nebo 3 anebo
zadavatel podle práva jiného členského státu, který provádí
centralizované zadávání spočívající v tom, že provádí zadávací řízení
nebo zvláštní postupy podle části šesté, v nichž

a) pořizuje dodávky či služby, které následně přenechá jednomu nebo
více zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly pořízeny,
nebo

b) jiný zadavatel nebo zadavatelé pořizují dodávky, služby nebo
stavební práce.

(2) Za dodržení tohoto zákona odpovídá při centralizovaném zadávání
centrální zadavatel. Zadavatel však odpovídá za dodržení tohoto zákona,
pokud samostatně zadává veřejné zakázky

a) v rámci dynamického nákupního systému provozovaného centrálním
zadavatelem, nebo

b) na základě rámcové dohody uzavřené v rámci centralizovaného
zadávání.

(3) Okruh zadavatelů, pro které je centralizované zadávání prováděno,
musí být vymezen v zadávací dokumentaci, a to jejich výčtem nebo jiným
způsobem, který umožní účastníkům zadávacího řízení jejich
identifikaci; to neplatí pro zadávací řízení, kterým se zavádí
dynamický nákupní systém.

(4) Centrální zadavatel a zadavatel, pro něhož má být centralizované
zadávání provedeno, jsou povinni nejpozději do okamžiku zadání veřejné
zakázky uzavřít písemnou smlouvu, v níž upraví svá vzájemná práva a
povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním; tím není dotčen §
132 odst. 2. Tato smlouva může zahrnovat i další služby poskytované
centrálním zadavatelem spojené se zadáváním veřejných zakázek.

(5) Provádí-li centrální zadavatel centralizované zadávání výlučně
sektorových veřejných zakázek, postupuje podle ustanovení tohoto
zákona, která upravují sektorové veřejné zakázky.

(6) Centrální zadavatel může pořizovat v rámci centralizovaného
zadávání dodávky, služby nebo stavební práce i pro sebe.

(7) Je-li centrální zadavatel zadavatelem podle práva jiného členského
státu, je rozhodným právem pro zadávání veřejné zakázky zadávané
centrálním zadavatelem a jeho přezkum právo členského státu, ve kterém
má sídlo.

§ 10

Zákaz spolupráce nebo volby práva

(1) Postup podle § 8 nebo 9 není možný v případě koncesí podle § 174. V
případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle § 187
nelze postupovat podle § 8. Volba jiného práva členského státu podle §
8 nebo centrální zadávání podle § 9 není možná také, pokud by měla
takto zadávaná veřejná zakázka být zadávána postupem pro sektorovou
veřejnou zakázku, ačkoliv se o sektorovou veřejnou zakázku podle části
sedmé nejedná.

(2) Prostřednictvím spolupráce zadavatele při zadávání veřejné zakázky
se zadavatel nesmí vyhýbat dodržování jiných právních předpisů.

§ 11

Vertikální spolupráce

(1) Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou
uzavírá veřejný zadavatel s jinou právnickou osobou jako dodavatelem,
pokud

a) sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto osobu
obdobně jako své vnitřní organizační jednotky,

b) v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než
ovládající veřejný zadavatel nebo ovládající veřejní zadavatelé a

c) více než 80 % celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při
plnění úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem
nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými právnickými osobami,
které ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž
ovládají jako své vnitřní organizační jednotky.

(2) Veřejný zadavatel ovládá právnickou osobu obdobně jako své vnitřní
organizační jednotky, pokud má rozhodující vliv na strategické cíle i
významná rozhodnutí takto ovládané právnické osoby. K takovému ovládání
může docházet i ze strany jiné právnické osoby, která je sama týmž
veřejným zadavatelem ovládána obdobně jako jeho vnitřní organizační
jednotka.

(3) Veřejní zadavatelé společně ovládají právnickou osobu podle
odstavce 1 písm. a), pokud

a) orgány s rozhodovacím oprávněním takto ovládané právnické osoby jsou
složeny nebo ustaveny na základě jednání ve shodě všech společně
ovládajících veřejných zadavatelů,

b) ovládající veřejní zadavatelé mají společně rozhodující vliv na
strategické cíle a významná rozhodnutí takto ovládané právnické osoby a

c) takto ovládaná právnická osoba nesleduje žádné zájmy, které jsou v
rozporu se zájmy ovládajících veřejných zadavatelů.

(4) Za zadání veřejné zakázky se nepovažují případy, kdy právnická
osoba ovládaná podle odstavce 1 písm. a) uzavře smlouvu s dodavatelem,
v němž nemá přímou majetkovou účast žádná soukromá osoba a který je

a) veřejným zadavatelem, který ji ovládá, nebo

b) jinou právnickou osobou ovládanou veřejným zadavatelem podle písmene
a).

(5) Pro účely odstavce 4 se soukromou osobou rozumí jiná osoba než
stát, veřejnoprávní korporace, jiná právnická osoba zřízená zákonem
nebo právnická osoba, v níž mají účast pouze stát, veřejnoprávní
korporace nebo jiná právnická osoba zřízená zákonem.

(6) Odstavce 1 až 5 se použijí obdobně i pro zadavatele podle § 4 odst.
2.

§ 12

Horizontální spolupráce

Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy výlučně mezi
veřejnými zadavateli, pokud

a) tato smlouva zakládá nebo provádí spolupráci mezi veřejnými
zadavateli za účelem dosahování jejich společných cílů směřujících k
zajišťování veřejných potřeb, které mají tito veřejní zadavatelé
zajišťovat,

b) se spolupráce podle písmene a) řídí pouze ohledy souvisejícími s
veřejným zájmem a

c) každý z těchto veřejných zadavatelů vykonává na trhu méně než 20 %
svých činností, kterých se spolupráce podle písmene a) týká.

§ 13

Podíl činnosti

(1) Pro určení podílu činností podle § 11 odst. 1 písm. c) nebo § 12
písm. c) se bere v úvahu průměrný obrat, pokud je činnost, která je
předmětem smlouvy, hrazena jejími příjemci v plné výši. Není-li možno
určit tento obrat, použijí se jako základ pro výpočet v případě
vertikální spolupráce celkové náklady právnické osoby a v případě
horizontální spolupráce náklady vzniklé v souvislosti s činností,
kterých se tato spolupráce týká.

(2) Podíl činností se vypočítá v souhrnu za 3 účetní období
předcházející účetnímu období, ve kterém došlo k uzavření smlouvy.
Vznikla-li nebo zahájila-li právnická osoba příslušnou činnost později
nebo došlo k reorganizaci jejích činností, postačí, že dosažení
podmínek podle odstavce 1 je věrohodné, zejména na základě plánů
činnosti.

HLAVA III

DRUHY A REŽIMY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Díl 1

Druhy veřejných zakázek

§ 14

(1) Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem
je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud
nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce podle odstavce 3.
Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht.

(2) Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, jejímž předmětem je
poskytování jiných činností, než uvedených v odstavci 3.

(3) Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž
předmětem je

a) poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného
klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie^3) (dále jen „hlavní slovník
jednotného klasifikačního systému“),

b) zhotovení stavby, nebo

c) poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány
společně se stavebními pracemi podle písmene a) nebo b).

(4) Stavbou je pro účely tohoto zákona výsledek stavebních nebo
montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě
dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce. Bez ohledu na
právní formu spolupráce mezi zadavatelem a dodavatelem se za veřejnou
zakázku na stavební práce považuje rovněž zhotovení stavby odpovídající
požadavkům stanoveným zadavatelem, přičemž za odpovídající požadavkům
stanoveným zadavatelem se považuje stavba, u níž má zadavatel
rozhodující vliv na druh nebo projekt stavby.

§ 15

Hlavní předmět veřejné zakázky

(1) Veřejné zakázky, které v sobě zahrnují více druhů veřejných
zakázek, se zadávají v souladu s pravidly platnými pro druh veřejné
zakázky odpovídající hlavnímu předmětu této veřejné zakázky.

(2) Obsahují-li veřejné zakázky dodávky i služby a nejedná se o
veřejnou zakázku na stavební práce, určí se hlavní předmět podle části
předmětu veřejné zakázky s vyšší předpokládanou hodnotou.

(3) V ostatních případech se hlavní předmět určí podle základního účelu
veřejné zakázky.

Díl 2

Předpokládaná hodnota

§ 16

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

(1) Před zahájením zadávacího řízení nebo před zadáním veřejné zakázky
na základě výjimky podle § 30 stanoví zadavatel předpokládanou hodnotu
veřejné zakázky. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem
předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v
penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z
přidané hodnoty.

(2) Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se zahrne hodnota všech
plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku, není-li
dále stanoveno jinak.

(3) Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se zahrne předpokládaná
hodnota změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost byla vyhrazena v
zadávací dokumentaci podle § 100. Pokud si zadavatel vyhradí plnění
podle § 100 odst. 3, uvede v zadávací dokumentaci předpokládanou
hodnotu vyhrazeného plnění.

(4) Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se zahrne i předpokládaná
výše cen, odměn nebo jiných plateb, které zadavatel poskytne
dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení.

(5) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanoví k okamžiku
zahájení zadávacího řízení, nebo k okamžiku zadání veřejné zakázky,
pokud nebyla zadána v zadávacím řízení.

(6) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanoví na základě údajů a
informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li
zadavatel k dispozici takové údaje nebo informace, vychází z informací
získaných průzkumem trhu, předběžnými tržními konzultacemi nebo jiným
vhodným způsobem.

§ 17

Provozní jednotky

(1) Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky za všechny
své provozní jednotky.

(2) Jde-li však o provozní jednotku s funkční samostatností při
zadávání veřejných zakázek nebo některých jejich kategorií, může se
předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovit na úrovni této jednotky.

§ 18

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky rozdělené na části

(1) Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, stanoví se předpokládaná
hodnota podle součtu předpokládaných hodnot všech těchto částí bez
ohledu na to, zda je veřejná zakázka zadávána

a) v jednom nebo více zadávacích řízeních, nebo

b) zadavatelem samostatně nebo ve spolupráci s jiným zadavatelem nebo
jinou osobou.

(2) Součet předpokládaných hodnot částí veřejné zakázky podle odstavce
1 musí zahrnovat předpokládanou hodnotu všech plnění, která tvoří jeden
funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti. Kromě případů
uvedených v odstavci 3 musí být každá část veřejné zakázky zadávána
postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

(3) Jednotlivá část veřejné zakázky může být zadávána postupy
odpovídajícími předpokládané hodnotě této části v případě, že celková
předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí veřejné zakázky
nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty a že předpokládaná
hodnota jednotlivé části veřejné zakázky je nižší než částka stanovená
nařízením vlády.

§ 19

Předpokládaná hodnota veřejných zakázek pravidelné povahy

(1) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou
pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, se stanoví
jako

a) skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného
druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období,
které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách,
které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo

b) součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které
mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v
účetním období, které je delší než 12 měsíců, pokud nemá k dispozici
údaje podle písmene a).

(2) Má-li být smlouva uzavřena na dobu delší než 12 měsíců, upraví se
předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená podle odstavce 1 podle
§ 20 nebo 21.

(3) Za veřejné zakázky podle odstavce 1 se nepovažují veřejné zakázky s
takovým předmětem, jehož jednotková cena je v průběhu účetního období
proměnlivá a zadavatel pořizuje takové dodávky či služby opakovaně
podle svých aktuálních potřeb.

§ 20

Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na
dodávky

Pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávky je
rozhodná u smlouvy na dobu

a) určitou předpokládaná výše úplaty za celou dobu trvání smlouvy,

b) neurčitou nebo jejíž trvání nelze přesně vymezit předpokládaná výše
úplaty za 48 měsíců.

§ 21

Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na
služby

(1) Pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby, u
které se nestanoví celková smluvní cena, je rozhodná předpokládaná výše
úplaty

a) za celou dobu trvání smlouvy, je-li doba trvání smlouvy rovna 48
měsíců nebo kratší,

b) za 48 měsíců u smlouvy na dobu neurčitou, nebo smlouvy s dobou
trvání delší než 48 měsíců.

(2) Do předpokládané hodnoty musí zadavatel také zahrnout

a) u pojišťovacích služeb pojistné, provizi a jiné související platby,

b) u bankovních a finančních služeb poplatky, provize, úroky a jiné
související platby,

c) při projektové činnosti honoráře, provize a jiné související odměny.

§ 22

Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na
stavební práce

Poskytuje-li zadavatel dodavateli dodávky, služby nebo stavební práce,
které jsou nezbytné pro poskytnutí zadavatelem požadovaných stavebních
prací, zahrne jejich hodnotu do předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

§ 23

Předpokládaná hodnota ve zvláštních případech

(1) Pro stanovení předpokládané hodnoty rámcové dohody nebo dynamického
nákupního systému je rozhodná souhrnná předpokládaná hodnota všech
veřejných zakázek, které mohou být na základě rámcové dohody nebo v
dynamickém nákupním systému zadány.

(2) V případě řízení o inovačním partnerství zadavatel stanoví celkovou
předpokládanou hodnotu výzkumných a vývojových činností, které
proběhnou ve všech fázích inovačního partnerství, a celkovou
předpokládanou hodnotu dodávek, služeb nebo stavebních prací, které
mohou být v rámci inovačního partnerství vyvinuty a pořízeny;
předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je součet předpokládaných
hodnot podle věty první.

Díl 3

Režim veřejné zakázky

§ 24

Režim veřejné zakázky se určí podle její předpokládané hodnoty, pokud
nejde o zjednodušený režim podle § 129. Zadavatel je povinen dodržet
režim určený při zahájení zadávacího řízení, a to i v případě, že by
byl oprávněn použít jiný režim.

§ 25

Nadlimitní veřejná zakázka

Nadlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná
hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením
vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie^4). Nadlimitní
veřejnou zakázku zadává zadavatel v nadlimitním režimu podle části
čtvrté, pokud není zadávána podle části páté až sedmé, nebo u ní
zadavatel neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.

§ 26

Podlimitní veřejná zakázka

(1) Podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž
předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 a přesahuje hodnoty
stanovené v § 27.

(2) Podlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v podlimitním režimu
podle části třetí, pokud ji nezadává ve zjednodušeném režimu, nebo u ní
neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.

§ 27

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž
předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky

a) na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč, nebo

b) na stavební práce částce 6 000 000 Kč.

§ 28

Vymezení některých dalších pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) zadávacími podmínkami veškeré zadavatelem stanovené

1. podmínky průběhu zadávacího řízení,

2. podmínky účasti v zadávacím řízení,

3. pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení
počtu předběžných nabídek nebo řešení,

4. pravidla pro hodnocení nabídek,

5. další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104,

b) zadávací dokumentací veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací
podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení
při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 a výzev
uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu,

c) kvalifikací způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou
zakázku,

d) žádostí o účast údaje nebo doklady prokazující kvalifikaci
dodavatele, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě
zadávací dokumentace,

e) předběžnou nabídkou údaje nebo doklady, které dodavatel podal
písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace,

f) nabídkou údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně
zadavateli na základě zadávací dokumentace,

g) identifikačními údaji obchodní firma nebo název, sídlo, právní
forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo
jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,

h) vybraným dodavatelem účastník zadávacího řízení, kterého zadavatel
vybral k uzavření smlouvy,

i) elektronickým nástrojem programové vybavení, případně jeho součásti,
které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a
umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby příjem

1. nabídek,

2. předběžných nabídek,

3. žádostí o účast,

4. žádosti o zařazení do systému kvalifikace podle § 166 odst. 5,

5. žádostí o účast nebo návrhů v soutěži o návrh, nebo

6. aukčních hodnot v elektronické aukci,

v elektronické podobě, včetně jejich zpracování zahrnujícího digitální
kompresi a uchovávání dat a pořízení záznamů o provedených úkonech, jež
jsou nedílnou součástí jejich programového vybavení,

j) profilem zadavatele elektronický nástroj, který umožňuje neomezený
dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty
ke svým veřejným zakázkám,

k) životním cyklem všechny po sobě jdoucí nebo provázané fáze,
zahrnující výzkum a vývoj, pokud mají být provedeny, výrobu, obchod a
jeho podmínky, přepravu, užívání a údržbu, po celou dobu existence
předmětu dodávky nebo stavby nebo poskytování služby, od získání
surovin nebo vytvoření zdrojů po odstranění, likvidaci a ukončení
služby nebo používání,

l) štítkem dokument, osvědčení nebo potvrzení dokládající, že dodávka,
služba, stavební práce, proces nebo postup splňují určité požadavky,

m) elektronickou aukcí opakující se elektronický proces, v jehož rámci
účastníci zadávacího řízení prostřednictvím elektronického nástroje
předkládají nové snížené nabídkové ceny, nebo nové hodnoty odpovídající
jiným kritériím hodnocení, a který umožňuje sestavit aktuální pořadí
nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení,

n) vojenským materiálem zbraně, střelivo a další materiál, který je
speciálně určen, zkonstruován nebo přizpůsoben pro vojenské účely;
seznam vojenského materiálu je uveden v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

o) mimořádně nízkou nabídkovou cenou nabídková cena nebo náklady
uvedené účastníkem zadávacího řízení, které se jeví jako mimořádně
nízké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

(2) Pokud nebyla žádost o účast, předběžná nabídka nebo nabídka
zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací
dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se
k ní nepřihlíží.

HLAVA IV

VÝJIMKY

§ 29

Obecné výjimky

Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení,

a) pokud by provedení zadávacího řízení ohrozilo ochranu základních
bezpečnostních zájmů České republiky a současně nelze učinit takové
opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo,

b) jestliže by došlo k vyzrazení utajované informace^5)

1. uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení,

2. uveřejněním písemné výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení, nebo

3. zpřístupněním nebo poskytnutím zadávací dokumentace, pokud nelze
učinit opatření podle § 36 odst. 8, které by provedení zadávacího
řízení umožňovalo,

c) jde-li o zadávání nebo plnění veřejné zakázky v rámci zvláštních
bezpečnostních opatření stanovenými jinými právními předpisy^6) a
současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího
řízení umožňovalo,

d) jestliže je jejím hlavním účelem umožnit zadavateli poskytování nebo
provozování veřejné komunikační sítě nebo poskytování jedné či více
služeb elektronických komunikací^7) veřejnosti,

e) je-li zadávána podle zvláštních pravidel stanovených mezinárodní
smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a jiným než členským státem
nebo jeho částí a zahrnuje dodávky, služby nebo stavební práce určené
pro společnou realizaci nebo využití projektu smluvními stranami;
uzavření takové smlouvy sdělí Česká republika Evropské komisi,

f) je-li zadávána podle závazných pravidel mezinárodní organizace,

g) je-li zadávána podle pravidel mezinárodní organizace nebo
mezinárodní finanční instituce a

1. je plně hrazena touto organizací nebo institucí, nebo

2. je z převážné části hrazena touto organizací nebo institucí a
zadavatel se s ní dohodl na použití takových pravidel pro zadávání
veřejné zakázky,

h) jejímž předmětem je nabytí, nájem nebo pacht existující věci
nemovité nebo s ní souvisejících věcných práv,

i) jde-li o veřejnou zakázku

1. zadávanou provozovatelem televizního nebo rozhlasového vysílání^8)
nebo poskytovatelem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání^9)
spočívající v nabývání, přípravě, výrobě nebo společné výrobě
programového obsahu určeného pro vysílání nebo distribuci, nebo

2. na nákup vysílacího času nebo dodání programů, která je zadávána
provozovatelům televizního nebo rozhlasového vysílání nebo
poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,

j) jde-li o rozhodčí, smírčí nebo obdobné činnosti,

k) jde-li o právní služby,

1. které poskytuje advokát v rámci zastupování klienta v soudním,
rozhodčím, smírčím nebo správním řízení před soudem, tribunálem nebo
jiným veřejným orgánem nebo v řízení před mezinárodními orgány pro
řešení sporů,

2. které poskytuje advokát při přípravě na řízení uvedená v bodě 1,
nebo pokud okolnosti nasvědčují tomu, že dotčená věc se s vysokou
pravděpodobností stane předmětem řízení uvedeného v bodě 1,

3. které musí poskytovat notář na základě jiného právního předpisu^10)
v rámci osvědčování a ověřování listin, nebo

4. při kterých na základě jiného právního předpisu^11), byť i
příležitostně, vykonává dodavatel veřejnou moc,

l) jde-li o

1. investiční služby^12) v souvislosti s vydáním, nákupem, prodejem
nebo jiným převodem cenných papírů, včetně zaknihovaných cenných
papírů, nebo jiných investičních nástrojů^12),

2. služby poskytované Českou národní bankou při výkonu její působnosti
podle jiného právního předpisu^13), nebo

3. operace prováděné pomocí Evropského nástroje finanční stability a
Evropského stabilizačního mechanismu,

m) jde-li o úvěr nebo zápůjčku,

n) jde-li o služby uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu poskytované
osobami založenými za jiným účelem, než je dosahování zisku,

o) jde-li o veřejnou přepravu cestujících po železniční dráze^14),

p) jde-li o služby zadávané politickou stranou nebo politickým hnutím v
rámci volební kampaně, jejichž předmětem je reklamní kampaň, výroba
propagačních filmů, nebo výroba propagačního videa,

q) jde-li o veřejnou zakázku na služby zadávanou veřejným zadavatelem
jinému veřejnému zadavateli nebo několika veřejným zadavatelům na
základě výhradního práva přiznaného právním předpisem nebo uděleného na
základě právního předpisu,

r) jde-li o veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou služby ve výzkumu a
vývoji, s výjimkou činností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
pokud

1. cena za provedení výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a

2. výsledek takového výzkumu a vývoje využívá výhradně zadavatel ke své
činnosti,

s) jde-li o veřejnou zakázku, jejímž předmětem je výroba vojenského
materiálu nebo obchod s ním, a tento postup je nezbytný k ochraně
podstatných bezpečnostních zájmů České republiky, přičemž tento postup
nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu
Evropské unie s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským
účelům, nebo

t) jde-li o veřejnou zakázku, jejíž zadávání se řídí zvláštními
pravidly v návaznosti na mezinárodní smlouvu týkající se pobytu
ozbrojených sil jiných států na území České republiky nebo vyslání
ozbrojených sil České republiky nebo ozbrojených bezpečnostních sborů
České republiky (dále jen „ozbrojené složky České republiky“) na území
jiných států, jíž je Česká republika vázána.

§ 30

Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky

Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení podlimitní veřejnou
zakázku

a) na dodávky nebo na služby přímo související s návštěvami ústavních
činitelů jiných států a jimi zmocněných zástupců v České republice a na
tlumočnické služby související s návštěvami ústavních činitelů České
republiky a jimi zmocněných zástupců v zahraničí,

b) na dodávky, služby nebo stavební práce poskytované Vězeňskou službou
České republiky České republice,

c) na dodávky nebo služby související s poskytováním humanitární
pomoci^15),

d) zadávanou zpravodajskou službou podle zákona o zpravodajských
službách,

e) zadávanou zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí nebo
organizační složkou státu působící a hospodařící v zahraničí,

f) jejímž předmětem je pořízení, údržba nebo obnova majetku České
republiky v zahraničí,

g) jejímž předmětem je nabytí věci nebo souboru věcí do sbírky muzejní
povahy^16), kulturní památky^17) nebo jiného předmětu kulturní
hodnoty^18),

h) na nákup knih a jiných informačních zdrojů do knihovních fondů,

i) jejímž předmětem je pořízení zvířete za účelem chovu nebo
plemenitby, nebo pro potřeby plnění úkolů ozbrojených složek České
republiky,

j) jejímž předmětem je výroba, koupě nebo oprava vojenského materiálu
pro ozbrojené složky České republiky,

k) zadávanou za účelem zajištění obranyschopnosti České republiky
Ministerstvem obrany osobě, v níž má výlučnou majetkovou účast, nebo
mezi takovými osobami navzájem, nebo

l) zadávanou v době nasazení ozbrojených složek České republiky mimo
území Evropské unie a operační potřeby vyžadují, aby byly zadány
dodavatelům umístěným v oblasti těchto operací.

§ 31

Výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu

Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého
rozsahu. Při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady
podle § 6.

HLAVA V

SMÍŠENÁ ZAKÁZKA

§ 32

(1) Pro účely tohoto zákona se smíšenou zakázkou rozumí zakázka, která
je z části veřejnou zakázkou, kterou je zadavatel povinen zadat v
zadávacím řízení, a z části zakázkou, na niž se tato povinnost
nevztahuje.

(2) V případě smíšené zakázky, jejíž části jsou objektivně oddělitelné,
může zadavatel její jednotlivé části zadávat samostatně nebo ji zadat
jako jednu veřejnou zakázku.

(3) Pokud zadavatel smíšenou zakázku zadává jako jednu veřejnou zakázku
a nejde o případ podle odstavce 4, musí ji zadat v zadávacím řízení.
Předpokládanou hodnotu smíšené zakázky zadavatel stanoví podle hodnoty
části, kterou je povinen zadat v zadávacím řízení.

(4) Zadavatel není povinen smíšenou zakázku zadat v zadávacím řízení,
pokud jsou její části objektivně neoddělitelné a

a) na jednu z částí se vztahuje výjimka podle § 29 písm. a), b), c)
nebo s), nebo

b) část veřejné zakázky není zadavatel povinen zadat v zadávacím řízení
a zbývající část je veřejnou zakázkou v oblasti obrany nebo
bezpečnosti.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH

§ 33

Předběžné tržní konzultace

Zadavatel je oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s
cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých
záměrech a požadavcích, pokud to nenarušuje hospodářskou soutěž;
ustanovení § 211 odst. 1 se použije obdobně.

§ 34

Předběžné oznámení

Zadavatel je oprávněn uveřejnit formou předběžného oznámení svůj úmysl
zahájit zadávací řízení. V takovém případě zadavatel odešle předběžné
oznámení k uveřejnění způsobem podle § 212.

§ 35

Veřejné zakázky rozdělené na části

Zadavatel může rozdělit veřejnou zakázku na více částí, pokud tím
neobejde povinnosti stanovené tímto zákonem. Pokud zadavatel zadává
více částí veřejné zakázky v jednom zadávacím řízení, vymezí rozsah
těchto částí a stanoví pravidla pro účast dodavatele v jednotlivých
částech a pro zadání těchto částí.

§ 36

Zadávací podmínky

(1) Zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům
bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

(2) Zadávací podmínky zadavatel uvede v zadávací dokumentaci nebo je
sdělí účastníkům zadávacího řízení při jednání.

(3) Zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v
podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení.
Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích
podmínek na dodavatele.

(4) Pokud některou část zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná
od zadavatele, s výjimkou advokáta nebo daňového poradce, označí
zadavatel tuto část spolu s identifikací osoby, která ji vypracovala.
Pokud zadávací dokumentace obsahuje informace, které jsou výsledkem
předběžné tržní konzultace, zadavatel označí v zadávací dokumentaci
tyto informace, identifikuje osoby, které se na předběžné tržní
konzultaci podílely, a uvede všechny podstatné informace, které byly
obsahem předběžné tržní konzultace.

(5) Zadavatel je oprávněn stanovit lhůty potřebné k průběhu zadávacího
řízení. Délka lhůt musí být stanovena tak, aby byla zajištěna přiměřená
doba pro vyžadované úkony dodavatelů.

(6) Je-li to vhodné, může zadavatel umožnit prohlídku místa plnění.

(7) Zadávací podmínky mohou být po zahájení zadávacího řízení změněny
nebo doplněny, pouze stanoví-li tak tento zákon.

(8) Zadavatel může požadovat, aby dodavatel přijal přiměřená opatření k
ochraně důvěrné povahy informací, které zadavatel poskytuje nebo
zpřístupňuje v průběhu zadávacího řízení.

(9) Zadavatel může všem nebo některým účastníkům zadávacího řízení
udělit ceny nebo platby, pokud pravidla pro jejich udělení stanoví v
zadávací dokumentaci.

§ 37

Podmínky účasti v zadávacím řízení

(1) Podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako

a) podmínky kvalifikace,

b) technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně
podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví
vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku,

c) obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné
zakázky, nebo

d) zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti
vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních
důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti
nebo inovací.

(2) Zadavatel může stanovit požadavky na obsah, formu nebo způsob
podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

(3) Zadavatel nesmí jako podmínku účasti v zadávacím řízení požadovat
určitou právní formu dodavatele.

(4) Zadavatel nesmí jako podmínku účasti v zadávacím řízení požadovat
určitou formu spolupráce dodavatelů nabízejících plnění veřejné zakázky
společně. Je-li to pro řádné plnění veřejné zakázky nezbytné, může
zadavatel v zadávací dokumentaci připustit nebo požadovat, aby vybraní
dodavatelé, nabízející plnění veřejné zakázky společně, přijali určitou
formu spolupráce pro plnění veřejné zakázky.

(5) Zadavatel musí připustit účast fyzických i právnických osob v
zadávacím řízení i v případě, že služba, která má být v rámci plnění
veřejné zakázky poskytnuta, může být podle českých právních předpisů
poskytována pouze osobou fyzickou nebo pouze osobou právnickou, je-li
dodavatel oprávněn poskytovat tuto službu podle práva členského státu,
ve kterém má sídlo.

(6) Zadavatel může vyhradit účast v zadávacím řízení určitým
dodavatelům podle § 38.

(7) Vláda může nařízením stanovit

a) některé závazné podmínky účasti v zadávacím řízení v určitých
kategoriích veřejných zakázek a rozsah jejich používání, nebo

b) bližší podmínky pro posuzování přiměřenosti některých podmínek
účasti v zadávacím řízení a rozsah jejich používání.

§ 38

Vyhrazené veřejné zakázky

(1) Stanoví-li tak zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení
nebo ve výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení,
může se zadávacího řízení účastnit pouze dodavatel zaměstnávající na
chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50 %
osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

(2) Skutečnost, že v rámci dodavatele je na chráněných pracovních
místech zaměstnáno alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z
celkového počtu zaměstnanců podle odstavce 1, musí být uvedena v
nabídce společně s potvrzením Úřadu práce České republiky; rozhodným je
průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí
předcházející zahájení zadávacího řízení.

(3) Splnění podmínek podle odstavce 1 není možné prokázat
prostřednictvím jiných osob. Při společné účasti v zadávacím řízení
prokazuje splnění podmínek podle odstavce 1 každý účastník zadávacího
řízení samostatně.

§ 39

Průběh zadávacího řízení

(1) Zadavatel postupuje v zadávacím řízení podle pravidel stanovených
tímto zákonem a je přitom povinen dodržet stanovené zadávací podmínky.
Pokud pravidla pro průběh zadávacího řízení tento zákon nestanoví, určí
je zadavatel v souladu se zásadami podle § 6.

(2) V průběhu zadávacího řízení zadavatel vybírá z účastníků zadávacího
řízení vybraného dodavatele na základě

a) posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,

b) snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu
předběžných nabídek nebo řešení, pokud je tímto zákonem pro zvolený
druh zadávacího řízení připuštěno a zadavatel si je vyhradil,

c) hodnocení nabídek.

(3) Pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu
předběžných nabídek nebo řešení nebo hodnocení nabídek zadavatel
stanoví kritéria, která vyjadřují objektivní a ověřitelné skutečnosti
související s

a) předmětem veřejné zakázky, včetně vlivu předmětu veřejné zakázky na
životní prostředí nebo sociálních důsledků vyplývajících z předmětu
veřejné zakázky, nebo

b) kvalifikací dodavatele.

(4) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, může zadavatel provést
posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením
nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí
zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
a hodnocení jeho nabídky vždy.

(5) Posouzení splnění podmínek účasti nebo hodnocení kritérií podle
odstavce 3 zadavatel provede na základě údajů, dokladů, vzorků nebo
modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může
ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a
může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel podrobovat
zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek.

(6) Předložil-li účastník zadávacího řízení vzorky, je zadavatel
povinen mu tyto vzorky na jeho písemnou žádost po ukončení zadávacího
řízení bez zbytečného odkladu vrátit nebo uhradit jejich hodnotu.
Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit povinnost dodavatele
převzít po ukončení zadávacího řízení předložené vzorky.

§ 40

Zadávací lhůta

(1) Zadavatel může stanovit zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po
kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení
odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.
Zadávací lhůta musí být stanovena přiměřeně s ohledem na druh
zadávacího řízení a na předmět veřejné zakázky.

(2) Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít
smlouvu podle § 246.

(3) Zadavatel odešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru dodavatele,
pokud

a) se s účastníky zadávacího řízení nedohodne jinak, nebo

b) nedošlo k ukončení zadávacího řízení před uplynutím zadávací lhůty.

(4) Pokud zadavatel v rozporu s odstavcem 3 neodešle oznámení o výběru
dodavatele v zadávací lhůtě, platí, že zadávací řízení je ukončeno.
Zadavatel v takovém případě účastníkům zadávacího řízení uhradí účelně
vynaložené náklady spojené s jejich účastí v zadávacím řízení.

§ 41

Jistota

(1) Stanovil-li zadavatel zadávací lhůtu, může v zadávací dokumentaci
požadovat, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání
nabídek jistotu.

(2) Výši jistoty stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci v absolutní
částce ve výši do 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky nebo do 5 %
předpokládané hodnoty veřejné zakázky, jestliže v zadávacím řízení bude
použita elektronická aukce.

(3) Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní
jistota“),

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

(4) Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní
jistotu,

b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit
zadavateli za podmínek stanovených v odstavci 8 jistotu, jde-li o
bankovní záruku, nebo

c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek
vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v odstavci 8 jistotu,
jde-li o pojištění záruky.

(5) Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění
záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po
celou dobu trvání zadávací lhůty.

(6) Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků
zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné
prohlášení pojistitele

a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo

b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím
řízení před koncem zadávací lhůty.

(7) Zadavatel je povinen v dokumentaci o veřejné zakázce uchovat kopii
záruční listiny nebo písemného prohlášení pojistitele.

(8) Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných
peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě
zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 5 nebo
§ 124 odst. 2.

§ 42

Komise a přizvaní odborníci

(1) Zadavatel může k provádění úkonů podle tohoto zákona pověřit
komisi; tím nejsou dotčeny jiné právní předpisy upravující způsob
rozhodování zadavatele a ani tím není dotčena jeho odpovědnost za
dodržení pravidel stanovených tímto zákonem. Úkony komise se pro účely
tohoto zákona považují za úkony zadavatele.

(2) U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 300 000 000
Kč zadavatel zajistí, aby hodnocení nabídek provedla komise, která má
minimálně 5 členů, z nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k
předmětu veřejné zakázky.

(3) Zadavatel může pro své rozhodování použít i vyjádření přizvaných
odborníků; tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržení pravidel
stanovených tímto zákonem.

§ 43

Smluvní zastoupení zadavatele

(1) Zadavatel se může při provádění úkonů podle tohoto zákona
souvisejících se zadávacím řízením nechat smluvně zastoupit jinou
osobou. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržení pravidel
stanovených tímto zákonem.

(2) Zástupce nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka
zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení, nebo rozhodnout o námitkách;
to neplatí pro prokuristu nebo zřizovatele zastupujícího příspěvkovou
organizaci, jejímž je zřizovatelem.

§ 44

Střet zájmů

(1) Zadavatel postupuje tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. V případě
postupu podle § 42 nebo 43 si zadavatel vyžádá písemné čestné
prohlášení všech členů komise, přizvaných odborníků nebo osob
zastupujících zadavatele o tom, že nejsou ve střetu zájmů. Pokud
zjistí, že ke střetu zájmů došlo, přijme k jeho odstranění opatření k
nápravě.

(2) Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které

a) se podílejí na průběhu zadávacího řízení, nebo

b) mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,

ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím
řízením.

(3) Zájmem osob uvedených v odstavci 2 se pro účely tohoto zákona
rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný
prospěch zadavatele.

§ 45

Předložení dokladů

(1) Pokud tento zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu,
předkládá dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li tento zákon jinak.
Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 požadovat předložení
originálu nebo ověřené kopie dokladu.

(2) Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z
důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad,
je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

(3) Pokud tento zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle
právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad
podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento
doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel
pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně
ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do
seznamu znalců a tlumočníků^19). Doklad ve slovenském jazyce a doklad o
vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle
příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen
čestným prohlášením.

(4) Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na
odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy^20)
nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje
neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou
adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li
takové údaje nezbytné.

§ 46

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů

(1) Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího
řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě
objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil
další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může
tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit
nebo prominout její zmeškání.

(2) Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna,
nestanoví-li tento zákon jinak; nabídka však může být doplněna na
základě žádosti podle odstavce 1 o údaje, doklady, vzorky nebo modely,
které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se
doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu
nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění
podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

(3) Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není
dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.

§ 47

Účastník zadávacího řízení

(1) Dodavatel se stává účastníkem zadávacího řízení v okamžiku, kdy

a) vyjádří předběžný zájem podle § 58 odst. 5 nebo § 129 odst. 4,

b) podá žádost o účast nebo nabídku, nebo

c) zahájí jednání se zadavatelem v zadávacím řízení.

(2) Vyloučenému účastníku zadávacího řízení zanikne účast v zadávacím
řízení v okamžiku, kdy

a) uplyne lhůta pro podání námitek proti vyloučení, pokud námitky
nepodá,

b) v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání návrhu podle § 251
odst. 2 nebo 3, pokud návrh nepodá, nebo

c) v případě podání návrhu podle § 251 odst. 1 nabude právní moci
rozhodnutí o zastavení správního řízení či zamítnutí návrhu.

(3) Vyloučeného účastníka zadávacího řízení, kterému dosud nezanikla
účast v zadávacím řízení, zadavatel nemusí zohlednit při hodnocení
nabídek nebo v elektronické aukci; to neplatí, pokud je vyloučení
účastníka zadávacího řízení zrušeno.

(4) Účast v zadávacím řízení zaniká také

a) odstoupením účastníka zadávacího řízení v době mimo zadávací lhůtu,
nebo

b) uplynutím lhůty k podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo
nabídek účastníkům zadávacího řízení, kteří žádost o účast, předběžnou
nabídku nebo nabídku nepodali.

§ 48

Vyloučení účastníka zadávacího řízení

(1) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů
stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.

(2) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje,
doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení

a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve
stanovené lhůtě nedoložil,

b) nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na
základě žádosti podle § 46, nebo

c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení
podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

(3) Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který neprokázal
složení požadované jistoty nebo nezajistil jistotu po celou dobu trvání
zadávací lhůty.

(4) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka
účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna.

(5) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro
nezpůsobilost, pokud prokáže, že

a) plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností
vyplývajících z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo
pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k
předmětu plnění veřejné zakázky,

b) došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení
zadávacího řízení, není možné,

c) došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka
zadávacího řízení při přípravě zadávacího řízení, jiné opatření k
nápravě není možné a účastník zadávacího řízení na výzvu zadavatele
neprokázal, že k narušení hospodářské soutěže nedošlo,

d) se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od
zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při
plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné
zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody,
předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,

e) se účastník zadávacího řízení pokusil neoprávněně ovlivnit
rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení nebo se neoprávněně pokusil o
získání neveřejných informací, které by mu mohly zajistit neoprávněné
výhody v zadávacím řízení, nebo

f) se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech před
zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení
závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost,
včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo
uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů^21).

(6) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro
nezpůsobilost také, pokud na základě věrohodných informací získá
důvodné podezření, že účastník zadávacího řízení uzavřel s jinými
osobami zakázanou dohodu podle jiného právního předpisu^22) v
souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

(7) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je
akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti
a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

(8) Vybraného dodavatele zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení,
pokud zjistí, že jsou naplněny důvody vyloučení podle odstavce 2 nebo
může prokázat naplnění důvodů podle odstavce 5 písm. a) až c).

(9) Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro
vyloučení podle odstavce 7 na základě informací vedených v obchodním
rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá
naplnění důvodu pro vyloučení podle odstavce 7, zadavatel účastníka
zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení. Vybraného dodavatele se
sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě
předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje
o velikosti podílu akcionářů vychází; tato žádost se považuje za žádost
podle § 46.

(10) Ustanovení odstavců 7 a 9 se nepoužije pro účastníka zadávacího
řízení, pokud se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné
jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce
podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích.

(11) Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení
oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

§ 49

Opatření k nápravě

(1) Zadavatel kdykoli v průběhu zadávacího řízení učiní nezbytné a
přiměřené opatření k nápravě, pokud zjistí, že postupoval v rozporu s
tímto zákonem. Opatřením k nápravě se pro účely tohoto zákona rozumí
úkony zadavatele, které napravují předchozí postup, který je v rozporu
s tímto zákonem.

(2) Zadavatel přijme opatření k nápravě spočívající ve zrušení
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, zjistí-li, že toto rozhodnutí
bylo učiněno v rozporu se zákonem, i když proti takovému rozhodnutí
neobdržel námitky; takové opatření k nápravě však může přijmout jen ve
lhůtě, ve které by účastníci zadávacího řízení mohli proti rozhodnutí o
zrušení zadávacího řízení podat námitky.

§ 50

Oznámení o výběru

Všem účastníkům zadávacího řízení zadavatel odešle oznámení o výběru,
ve kterém uvede identifikační údaje vybraného dodavatele a odůvodnění
výběru, není-li dále stanoveno jinak.

§ 51

Ukončení zadávacího řízení

(1) Zadávací řízení je ukončeno uzavřením smlouvy, rámcové dohody,
zavedením dynamického nákupního systému nebo v okamžiku uvedeném v
odstavci 2 v případě zrušení zadávacího řízení.

(2) V případě zrušení zadávacího řízení je zadávací řízení ukončeno v
okamžiku, kdy

a) všem účastníkům zadávacího řízení uplyne lhůta pro podání námitek
proti zrušení zadávacího řízení zadavatelem, pokud námitky nejsou
podány,

b) v případě podání námitek proti zrušení zadávacího řízení zadavatelem
uplyne lhůta pro podání návrhu podle § 251 odst. 2 nebo 3, pokud návrh
není podán,

c) v případě podání návrhu podle § 251 odst. 1 proti zrušení zadávacího
řízení zadavatelem nabude právní moci rozhodnutí o zastavení správního
řízení či zamítnutí návrhu, nebo

d) nabude právní moci rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení podle §
263.

(3) Smlouva nebo rámcová dohoda musí odpovídat zadávacím podmínkám a
nabídce vybraného dodavatele a musí být uzavřena písemně.

(4) Před ukončením zadávacího řízení zadavatel může zahájit zadávací
řízení na veřejnou zakázku s obdobným předmětem plnění pouze tehdy,
pokud

a) to vyžadují provozní potřeby zadavatele a

b) veřejná zakázka bude zadána pouze v nezbytně nutném rozsahu a na
nezbytně nutnou dobu.

ČÁST TŘETÍ

PODLIMITNÍ REŽIM

§ 52

Volba druhu zadávacího řízení

Pro zadání veřejné zakázky v podlimitním režimu může zadavatel použít

a) zjednodušené podlimitní řízení s výjimkou veřejné zakázky na
stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 50 000 000 Kč,
nebo

b) druhy zadávacích řízení pro nadlimitní režim; v takovém případě
zadavatel postupuje podle části čtvrté obdobně s tím, že

1. jednací řízení s uveřejněním může zadavatel použít i bez splnění
podmínek podle § 60,

2. u jednacího řízení bez uveřejnění musí být splněna také podmínka
nemožnosti dodržet lhůty pro zjednodušené podlimitní řízení, jde-li o
podlimitní veřejnou zakázku, kterou by jinak zadavatel mohl zadat ve
zjednodušeném podlimitním řízení,

3. ustanovení části čtvrté se nepoužijí pro lhůty stanovené v § 54.

§ 53

Zjednodušené podlimitní řízení

(1) Zadavatel zahajuje zjednodušené podlimitní řízení uveřejněním výzvy
k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214, kterou vyzývá
neomezený počet dodavatelů k podání nabídky. Zadavatel může výzvu po
jejím uveřejnění odeslat některým dodavatelům, v takovém případě musí
být výzva odeslána alespoň 5 dodavatelům. Výzva k podání nabídek musí
obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(2) Zadavatel nesmí s účastníky zadávacího řízení o podaných nabídkách
jednat.

(3) Zadávací dokumentace musí být uveřejněna na profilu zadavatele po
celou lhůtu pro podání nabídek. Pro zadávací dokumentaci a zadávací
podmínky se použijí ustanovení § 96 až 100 obdobně; to neplatí pro dobu
pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 1 písm.
a) a dobu pro prohlídku místa plnění podle § 97.

(4) Zadavatel může použít jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro
nadlimitní režim. Zadavatel může použít i jiná kritéria kvalifikace
dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté; ustanovení § 81 až 85, §
87 a 88 se použijí obdobně. Doklady o kvalifikaci předkládají
dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky
podle § 87. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat
předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky. Zadavatel není oprávněn provést snížení počtu účastníků
zadávacího řízení podle § 111 nebo snížení počtu předběžných nabídek
podle § 112. Pro technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce
se § 92 použije obdobně.

(5) Pokud si to zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradil, může
oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru
dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se
oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jejich uveřejnění.

(6) Pro podání a hodnocení nabídek a výběr dodavatele se použijí § 107
až 110 a § 114 až 122 obdobně. Jako kritéria kvality zadavatel může
stanovit i jiná kritéria, než jsou uvedena v § 116, pokud jsou založena
na objektivních skutečnostech vztahujících se k osobě dodavatele nebo k
předmětu veřejné zakázky. Zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení
umožní na jejich žádost nahlédnout do písemné zprávy o hodnocení
nabídek a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy.

(7) Pro postup při ukončení zadávacího řízení se použijí ustanovení §
124 až 127 obdobně.

(8) Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení zadavatel
uveřejní na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o
zrušení zadávacího řízení.

§ 54

Lhůty pro podlimitní veřejné zakázky

(1) Lhůtu pro podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení
zadavatel stanoví v délce nejméně 11 pracovních dnů od zahájení
zadávacího řízení.

(2) Lhůtu pro podání nabídek v otevřeném řízení zadavatel stanoví v
délce nejméně

a) 15 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení v případě veřejných
zakázek na dodávky nebo služby, nebo

b) 20 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení v případě veřejných
zakázek na stavební práce.

(3) Lhůtu v délce nejméně 15 pracovních dnů od zahájení zadávacího
řízení nebo od odeslání výzvy k uveřejnění zadavatel stanoví v případě

a) žádosti o účast v užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním,

b) předběžné nabídky v jednacím řízení s uveřejněním, nebo

c) nabídky v užším řízení.

(4) Lhůta podle odstavce 2 může být zkrácena až o 5 pracovních dnů,
jestliže zadavatel uveřejnil předběžné oznámení, které bylo odesláno k
uveřejnění nejméně 16 pracovních dnů a nejvýše 12 měsíců přede dnem,
kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení.

(5) Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní
veřejné zakázky nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání
nabídek.

(6) Dobu pro prohlídku místa plnění zadavatel určí u podlimitní veřejné
zakázky tak, aby bylo možné prohlídku uskutečnit nejpozději 5
pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

ČÁST ČTVRTÁ

NADLIMITNÍ REŽIM

HLAVA I

VOLBA DRUHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

§ 55

Pro zadání veřejné zakázky v nadlimitním režimu může zadavatel použít
otevřené řízení nebo užší řízení a za splnění dále uvedených podmínek
také jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění,
řízení se soutěžním dialogem nebo řízení o inovačním partnerství.

HLAVA II

OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

§ 56

(1) Zadavatel zahajuje otevřené řízení odesláním oznámení o zahájení
zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá
neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.

(2) Zadavatel nesmí s účastníky zadávacího řízení o podaných nabídkách
jednat.

(3) Dodavatelé předkládají doklady o kvalifikaci v nabídce.

§ 57

Lhůty v otevřeném řízení

(1) Zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek v otevřeném řízení na
nejméně 30 dnů od zahájení zadávacího řízení. Lhůta pro podání nabídek
musí být prodloužena

a) o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím
elektronického nástroje,

b) o 5 dnů, jestliže zadavatel postupuje podle § 96 odst. 2; to neplatí
v případech podle odstavce 2 písm. b).

(2) Lhůta pro podání nabídek může být u veřejných zakázek na dodávky
nebo veřejných zakázek na služby zkrácena tak, aby činila nejméně 15
dnů, jestliže

a) zadavatel uveřejnil předběžné oznámení, které bylo odesláno k
uveřejnění nejméně 35 dnů a nejvýše 12 měsíců přede dnem, kdy bylo
odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení, nebo

b) naléhavé okolnosti, které zadavatel nemohl předvídat, ani je
nezpůsobil, znemožňují použití lhůty podle odstavce 1; naléhavost
okolností zadavatel odůvodní v zadávací dokumentaci.

HLAVA III

UŽŠÍ ŘÍZENÍ

§ 58

(1) Zadavatel zahajuje užší řízení odesláním oznámení o zahájení
zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá
neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast.

(2) Zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. c) až e) může užší řízení zahájit
také odesláním předběžného oznámení podle § 34 k uveřejnění způsobem
podle § 212, pokud jím vyzývá k projevení předběžného zájmu dodavatelů.
V takovém případě zadavatel předběžným oznámením splní povinnosti, pro
jejichž splnění tento zákon jinak vyžaduje odeslání oznámení o zahájení
zadávacího řízení.

(3) Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast zadavatel posoudí
kvalifikaci účastníků zadávacího řízení, vyloučí z účasti v zadávacím
řízení účastníky zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění
kvalifikace, a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzve k podání
nabídek. Výzva k podání nabídek musí obsahovat náležitosti stanovené v
příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(4) Nabídku může podat pouze účastník zadávacího řízení, který byl
vyzván k podání nabídky. Vyzvaní účastníci zadávacího řízení nemohou
podat společnou nabídku. Zadavatel nesmí s účastníky zadávacího řízení
o podaných nabídkách jednat.

(5) Pokud je užší řízení zahájeno odesláním předběžného oznámení, může
být předběžný zájem dodavatele vyjádřen jakoukoliv formou. Zadavatel
písemně vyzve všechny účastníky zadávacího řízení, kteří vyjádřili
předběžný zájem, k podání žádostí o účast. Výzva k podání žádosti o
účast musí obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 6 k tomuto
zákonu. Výzvu k podání žádosti o účast odešle zadavatel nejdříve 35 dní
po odeslání předběžného oznámení k uveřejnění a nejpozději 12 měsíců po
odeslání předběžného oznámení k uveřejnění.

§ 59

Lhůty v užším řízení

(1) Zadavatel stanoví lhůtu pro podání žádosti o účast na nejméně 30
dnů od zahájení užšího řízení nebo od odeslání výzvy k podání žádosti o
účast, pokud je užší řízení zahájeno odesláním předběžného oznámení.

(2) Zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek na nejméně 25 dnů od
odeslání výzvy k podání nabídky. Tato lhůta musí být prodloužena

a) o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím
elektronického nástroje,

b) o 5 dnů, jestliže zadavatel postupuje podle § 96 odst. 2; to neplatí
v případech podle odstavce 5.

(3) Zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. c) až e) může stanovit lhůtu pro
podání nabídek tak, aby činila nejméně 10 dnů od odeslání výzvy k
podání nabídek; na základě písemného souhlasu všech účastníků
zadávacího řízení může být tato lhůta zkrácena.

(4) Lhůta pro podání nabídek může být zkrácena tak, aby činila nejméně
10 dnů od odeslání výzvy k podání nabídek, jestliže zadavatel uveřejnil
předběžné oznámení, kterým nezahajoval zadávací řízení a které bylo
odesláno k uveřejnění nejméně 35 dnů a nejvýše 12 měsíců přede dnem,
kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení.

(5) Jestliže naléhavé okolnosti znemožňují použití lhůty podle odstavce
1, může být lhůta pro podání žádosti o účast zkrácena tak, aby činila
nejméně 15 dnů od zahájení zadávacího řízení a lhůta pro podání nabídek
nejméně 10 dnů od odeslání výzvy k podání nabídky; naléhavost okolností
zadavatel odůvodní v zadávací dokumentaci.

HLAVA IV

JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

§ 60

Podmínky použití

(1) Zadavatel může použít jednací řízení s uveřejněním, pokud

a) potřeby zadavatele nelze uspokojit bez úpravy na trhu dostupných
plnění,

b) součástí plnění veřejné zakázky je návrh řešení nebo inovativní
řešení,

c) veřejná zakázka nemůže být zadána bez předchozího jednání z důvodu
zvláštních okolností vyplývajících z povahy, složitosti nebo právních a
finančních podmínek spojených s předmětem veřejné zakázky, nebo

d) nelze stanovit technické podmínky odkazem na technické dokumenty
podle § 90 odst. 1 a 2.

(2) Zadavatel může použít jednací řízení s uveřejněním také tehdy,
jestliže předchozí otevřené řízení nebo užší řízení bylo zrušeno podle
§ 127 odst. 1.

§ 61

Postup v řízení

(1) Zadavatel zahajuje jednací řízení s uveřejněním odesláním oznámení
o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým
vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast.

(2) Zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. c) až e) může jednací řízení s
uveřejněním zahájit také odesláním předběžného oznámení k uveřejnění
způsobem podle § 212, pokud jím vyzývá k projevení předběžného zájmu
dodavatelů. V takovém případě zadavatel předběžným oznámením splní
povinnosti, pro jejichž splnění tento zákon jinak vyžaduje odeslání
oznámení o zahájení zadávacího řízení. Ustanovení § 58 odst. 5 se
použije obdobně.

(3) V případě postupu podle § 60 odst. 2 může být odeslání oznámení o
zahájení zadávacího řízení nahrazeno odesláním výzvy k podání předběžné
nabídky, pokud zadavatel v předchozím zadávacím řízení provedl
posouzení kvalifikace a výzvu k podání předběžné nabídky odešle všem
dodavatelům, kteří v předchozím zadávacím řízení podali nabídku a
prokázali kvalifikaci; odstavec 4 se v takovém případě nepoužije.

(4) V zadávací dokumentaci zadavatel označí, které požadavky na plnění
veřejné zakázky představují minimální technické podmínky, které musí
nabídka splňovat.

(5) Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast zadavatel posoudí
soulad kvalifikace účastníků zadávacího řízení a provede snížení počtu
účastníků zadávacího řízení podle § 111, pokud si tak vyhradil v
oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v předběžném oznámení,
kterým zahájil zadávací řízení. Zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím
řízení účastníky, kteří neprokázali splnění kvalifikace nebo nebyli
vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení. Nevyloučené
účastníky zadávacího řízení vyzve k podání předběžných nabídek. Výzva k
podání předběžných nabídek musí obsahovat náležitosti stanovené v
příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(6) Předběžnou nabídku může podat pouze účastník zadávacího řízení,
který byl vyzván k podání předběžné nabídky. Vyzvaní účastníci
zadávacího řízení nemohou podat společnou předběžnou nabídku.
Předběžnou nabídku může účastník zadávacího řízení po dobu jednání se
zadavatelem upravovat.

(7) Zadavatel jedná s účastníky zadávacího řízení o předběžných
nabídkách s cílem zlepšit předběžné nabídky ve prospěch zadavatele. V
rámci jednání může být snižován počet předběžných nabídek, o nichž se
bude jednat podle § 112, pokud si tak zadavatel vyhradil v oznámení o
zahájení zadávacího řízení nebo v předběžném oznámení, kterým zahájil
zadávací řízení.

(8) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit, že nemusí o
předběžných nabídkách jednat a může zadat veřejnou zakázku na základě
předběžné nabídky. V takovém případě se při otevírání předběžných
nabídek postupuje podle § 108 až 110 obdobně.

(9) Zadavatel v průběhu jednání poskytuje informace účastníkům
zadávacího řízení nediskriminačním způsobem. Důvěrné informace podle §
218 odst. 1 je zadavatel oprávněn sdělit ostatním účastníkům zadávacího
řízení pouze na základě písemného souhlasu účastníka zadávacího řízení
uděleného ve vztahu ke konkrétní informaci.

(10) Zadavatel může v průběhu jednání změnit nebo doplnit zadávací
podmínky, zejména technické podmínky, vyjma minimálních technických
podmínek podle odstavce 4. O takové změně nebo doplnění zadávacích
podmínek musí zadavatel účastníky zadávacího řízení písemně informovat
a poskytnout jim přiměřenou dobu pro úpravu předběžných nabídek.
Změněné zadávací podmínky musí nadále splňovat podmínky pro použití
jednacího řízení s uveřejněním.

(11) Okamžik ukončení jednání nebo způsob jeho určení je zadavatel
povinen oznámit účastníkům zadávacího řízení. Zadavatel vyzve účastníky
zadávacího řízení k podání nabídek. Výzva k podání nabídek musí
obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

§ 62

Lhůty v jednacím řízení s uveřejněním

(1) Zadavatel stanoví lhůtu pro podání žádosti o účast na nejméně 30
dnů od zahájení jednacího řízení s uveřejněním nebo od odeslání výzvy k
podání žádosti o účast, pokud je jednací řízení s uveřejněním zahájeno
odesláním předběžného oznámení.

(2) Zadavatel stanoví lhůtu pro podání předběžné nabídky na nejméně 25
dnů od odeslání výzvy k jejímu podání.

(3) Pro zkrácení lhůty pro podání žádosti o účast se použije § 59 odst.
5 obdobně. Pro zkrácení nebo prodloužení lhůty pro podání předběžných
nabídek se § 59 odst. 2 až 5 použijí přiměřeně.

(4) Zadavatel stanoví pro podání nabídek přiměřenou lhůtu, která počne
běžet nejdříve od okamžiku ukončení jednání.

HLAVA V

JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

§ 63

Obecné podmínky použití

(1) Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud
podstatně nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu otevřenému
řízení, užšímu řízení nebo zjednodušenému podlimitnímu řízení, v němž

a) nebyly podány žádné nabídky nebo žádosti o účast,

b) podané nabídky nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět veřejné
zakázky, nebo

c) účastníci zadávacího řízení nesplnili podmínky účasti v žádosti o
účast.

(2) Zadavatel je povinen důvod pro použití jednacího řízení bez
uveřejnění podle odstavce 1 oznámit Evropské komisi na její žádost.

(3) Zadavatel může také použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud
veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem, neboť

a) předmětem plnění veřejné zakázky je jedinečné umělecké dílo nebo
výkon,

b) z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž, nebo

c) je to nezbytné z důvodu ochrany výhradních práv včetně práv
duševního vlastnictví.

(4) Podmínky podle odstavce 3 písm. b) a c) jsou splněny pouze v
takovém případě, že nelze využít jiného postupu a že zadavatel
nestanovil zadávací podmínky veřejné zakázky s cílem vyloučit
hospodářskou soutěž.

(5) Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění také, pokud je
to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel
nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro
otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.

§ 64

Podmínky použití pro veřejné zakázky na dodávky

V případě veřejné zakázky na dodávky může zadavatel použít jednací
řízení bez uveřejnění také, pokud

a) je dodávané zboží vyráběno pouze pro účely výzkumu, pokusu, studia
nebo vývoje; taková veřejná zakázka však nesmí zahrnovat dodávku
určenou pro výrobu ve velkém rozsahu prováděnou za účelem dosažení
hospodářské rentability nebo za účelem pokrytí nákladů zadavatele
spojených s výzkumem nebo vývojem,

b) jde o dodatečné dodávky od téhož dodavatele, které jsou určeny jako
částečná náhrada předchozí dodávky nebo k rozšíření stávajícího rozsahu
dodávky, a to za předpokladu, že by změna dodavatele nutila zadavatele
pořizovat dodávky s odlišnými technickými vlastnostmi, což by mělo za
následek neslučitelnost s původním plněním nebo by znamenaly
nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě; dodatečné dodávky
podle tohoto písmene mohou být pořizovány nejdéle 3 roky od uzavření
původní smlouvy, pokud delší doba není odůvodněna zvláštními
okolnostmi,

c) jde o dodávky kupované na komoditních burzách^23), nebo

d) jde o dodávky pořizované za zvláště výhodných podmínek od
dodavatele, který je v likvidaci, nebo v případě, že je vůči dodavateli
vedeno insolvenční řízení, od osoby oprávněné disponovat s majetkovou
podstatou.

§ 65

Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby

(1) V případě veřejné zakázky na služby může zadavatel použít jednací
řízení bez uveřejnění rovněž, pokud je veřejná zakázka zadávána v
návaznosti na soutěž o návrh podle § 143, podle jejíchž pravidel má
zadavatel v úmyslu veřejnou zakázku zadat účastníkovi soutěže o návrh,
jehož návrh bude vybrán. V případě více vybraných návrhů zadavatel
vyzve k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění všechny účastníky
soutěže o návrh, jejichž návrhy byly vybrány.

(2) Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky zadávané podle odstavce 1
se zahrne i předpokládaná výše cen, odměn nebo jiných plateb, které
zadavatel poskytne účastníkům soutěže o návrh.

(3) Předmětem veřejné zakázky zadávané podle odstavce 1 nesmí být
vlastní realizace návrhu. To neplatí v případech, kdy to odůvodňuje
povaha předmětu soutěže o návrh.

§ 66

Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby nebo stavební práce

V případě veřejné zakázky na služby nebo stavební práce může zadavatel
použít jednací řízení bez uveřejnění rovněž, pokud jde o nové služby
nebo nové stavební práce spočívající v opakování obdobných služeb nebo
stavebních prací jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní
veřejné zakázce, a to za předpokladu, že

a) nové služby nebo nové stavební práce budou zadány témuž dodavateli,

b) v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení, jehož zahájení
bylo uveřejněno způsobem podle § 212 nebo § 53 odst. 1, byla podle §
100 odst. 3 uvedena možnost zadat veřejnou zakázku na nové služby nebo
nové stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění a zároveň byl
uveden rozsah nových služeb nebo nových stavebních prací,

c) předpokládaná hodnota veřejné zakázky na nové služby nebo nové
stavební práce byla zahrnuta podle § 16 odst. 3 do předpokládané
hodnoty původní veřejné zakázky,

d) jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno do 3 let ode dne
uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku a

e) skutečná cena bez daně z přidané hodnoty veřejné zakázky za nové
služby nebo nové stavební práce nepřesáhne o více než 30 % jejich
předpokládanou hodnotu ani nepřesahuje 30 % ceny původní veřejné
zakázky.

§ 67

Postup v řízení

(1) Zadavatel zahajuje jednací řízení bez uveřejnění odesláním výzvy k
jednání, výzvy k podání nabídek nebo zahájením jednání s dodavatelem.

(2) V jednacím řízení bez uveřejnění jedná zadavatel o uzavření
smlouvy. Zadavatel může v průběhu jednání měnit zadávací podmínky.
Změněné zadávací podmínky však musí nadále splňovat podmínky pro
použití jednacího řízení bez uveřejnění.

HLAVA VI

ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM

§ 68

(1) Zadavatel je oprávněn použít řízení se soutěžním dialogem za
splnění podmínek uvedených v § 60.

(2) Zadavatel zahajuje řízení se soutěžním dialogem odesláním oznámení
o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým
vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast.

(3) Zadavatel stanoví lhůtu pro podání žádostí o účast na nejméně 30
dnů od zahájení zadávacího řízení. Tato lhůta musí být prodloužena o 5
dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím
elektronického nástroje. Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví
předpokládaný časový rozvrh soutěžního dialogu.

(4) Zadavatel posoudí soulad žádosti o účast se zadávacími podmínkami a
provede snížení počtu účastníků zadávacího řízení podle § 111, pokud si
tak vyhradil v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Zadavatel vyloučí
z účasti v zadávacím řízení účastníky, jejichž žádost o účast nesplňuje
zadávací podmínky nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků
zadávacího řízení. Nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzve k
účasti v soutěžním dialogu. Výzva k účasti v soutěžním dialogu musí
obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

§ 69

Průběh soutěžního dialogu

(1) Zadavatel s účastníky zadávacího řízení vede soutěžní dialog s
cílem nalézt řešení způsobilá splnit potřeby zadavatele (dále jen
„řešení“).

(2) Zadavatel může během soutěžního dialogu projednat veřejnou zakázku
ze všech hledisek.

(3) Informace o řešení a důvěrné informace podle § 218 odst. 1 je
zadavatel v průběhu soutěžního dialogu oprávněn sdělit ostatním
účastníkům zadávacího řízení pouze na základě písemného souhlasu
účastníka zadávacího řízení uděleného ve vztahu ke konkrétní informaci.

(4) Soutěžní dialog může probíhat v postupných fázích s cílem snížit
počet řešení, o nichž se bude jednat, podle § 112, pokud si tak
zadavatel vyhradil v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

(5) Zadavatel pokračuje v soutěžním dialogu do doby, než rozhodne, zda
předložená řešení jsou vhodná. Účastníka zadávacího řízení, jehož
řešení není vhodné, ze zadávacího řízení vyloučí.

(6) O ukončení soutěžního dialogu zadavatel neprodleně informuje
účastníky zadávacího řízení a vyzve každého z účastníků zadávacího
řízení k podání nabídek na nalezená řešení. Výzva k podání nabídek musí
obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 6 k tomuto zákonu. Nabídka
musí obsahovat všechny aspekty řešení.

(7) Zadavatel může vyzvat účastníka zadávacího řízení k objasnění,
upřesnění nebo úpravě jeho nabídky, pokud to nepovede k takové změně
nabídky nebo zadávacích podmínek, která by ohrozila hospodářskou soutěž
nebo měla diskriminační účinky.

(8) Zadavatel může s vybraným dodavatelem vést jednání za účelem
potvrzení jeho nabídky a upřesnění smluvních podmínek, pokud to
nepovede ke změně základních parametrů nabídky nebo zadávacích podmínek
a tyto změny by neohrozily hospodářskou soutěž nebo by neměly
diskriminační účinky.

HLAVA VII

ŘÍZENÍ O INOVAČNÍM PARTNERSTVÍ

§ 70

Podmínky použití

(1) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v řízení o inovačním
partnerství, pokud nelze potřebu vývoje inovativní dodávky nebo služby
nebo inovativních stavebních prací a následné koupě výsledných dodávek,
služeb nebo stavebních prací uspokojit prostřednictvím řešení, která
jsou na trhu již dostupná.

(2) Předpokládaná hodnota dodávek, služeb nebo stavebních prací
zadávaných v řízení o inovačním partnerství nesmí být nepřiměřená
investici potřebné pro jejich vývoj.

§ 71

Fáze inovačního partnerství

(1) Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezí fáze inovačního
partnerství, které sledují posloupnost kroků v procesu výzkumu a vývoje
a následného poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací.
Zadavatel stanoví postupné cíle v procesu výzkumu, při jejichž dosažení
se ukončují jednotlivé fáze inovačního partnerství a pravidla pro
poskytování odměn partnerům za dosažení těchto cílů. Zadavatel zajistí,
aby struktura inovačního partnerství a poskytované odměny odrážely
stupeň inovace navrhovaného řešení a posloupnost kroků výzkumu a
vývoje.

(2) Po ukončení fáze inovačního partnerství může zadavatel na základě
dosažených výsledků

a) inovační partnerství ukončit, pokud si tak stanovil v zadávací
dokumentaci, nebo

b) snížit počet partnerů, jde-li o inovační partnerství s několika
partnery, pokud zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil podmínky pro
snížení počtu partnerů.

(3) V případě inovačního partnerství s více partnery nezpřístupní
zadavatel ostatním partnerům řešení navržená některým z partnerů ani
jiné důvěrné informace, pokud s tím daný partner nesouhlasí.

§ 72

Postup v řízení

(1) Řízení o inovačním partnerství zahajuje zadavatel odesláním
oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle §
212, kterým zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání
žádosti o účast.

(2) Zadavatel stanoví lhůtu pro podání žádosti o účast nejméně na 30
dnů od zahájení řízení o inovačním partnerství. Tato lhůta musí být
prodloužena o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky
prostřednictvím elektronického nástroje.

(3) V zadávací dokumentaci zadavatel označí, které požadavky na plnění
veřejné zakázky představují minimální technické podmínky, které musí
nabídky splňovat. Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví pravidla,
jimiž se budou řídit práva duševního vlastnictví vzniklá v souvislosti
s inovačním partnerstvím a plněním smlouvy na veřejnou zakázku.

(4) Zadavatel posoudí soulad žádosti o účast se zadávacími podmínkami a
provede snížení počtu účastníků zadávacího řízení podle § 111, pokud si
tak vyhradil v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Zadavatel vyloučí
z účasti v zadávacím řízení účastníky, jejichž žádost o účast nesplňuje
zadávací podmínky nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků
zadávacího řízení. Nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzve k
doručení předběžných nabídek. Výzva k podání předběžných nabídek musí
obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(5) Zadavatel jedná s účastníky zadávacího řízení o předběžných
nabídkách s cílem zlepšit nabídky ve prospěch zadavatele. Důvěrné
informace podle § 218 odst. 1 je zadavatel v průběhu jednání oprávněn
sdělit ostatním účastníkům zadávacího řízení pouze na základě písemného
souhlasu účastníka zadávacího řízení uděleného ve vztahu ke konkrétní
informaci. V rámci jednání může být snižován počet předběžných nabídek,
o nichž se bude jednat podle § 112, pokud si tak zadavatel vyhradil v
oznámení o zahájení zadávacího řízení.

(6) Zadavatel může v průběhu jednání změnit nebo doplnit zadávací
podmínky, zejména technické podmínky, vyjma minimálních technických
podmínek podle odstavce 4. O takové změně nebo doplnění zadávacích
podmínek musí zadavatel účastníky zadávacího řízení písemně informovat
a poskytnout jim přiměřenou dobu pro úpravu předběžných nabídek.
Změněné zadávací podmínky musí nadále splňovat podmínky pro použití
řízení o inovačním partnerství.

(7) Zadavatel může v průběhu jednání změnit či doplnit zadávací
podmínky s výjimkou kritérií hodnocení a minimálních technických
podmínek. O takové změně nebo doplnění zadávacích podmínek musí
zadavatel účastníky zadávacího řízení písemně informovat a poskytnout
jim přiměřenou dobu pro úpravu předběžných nabídek. Změněné zadávací
podmínky musí nadále splňovat podmínky podle § 70.

(8) Zadavatel může rozhodnout o zavedení inovačního partnerství s
jedním nebo několika partnery, kteří budou odděleně provádět činnosti v
oblasti výzkumu a vývoje.

HLAVA VIII

ZADÁVACÍ PODMÍNKY V NADLIMITNÍM REŽIMU

Díl 1

Kvalifikace pro nadlimitní režim

Oddíl 1

Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci pro nadlimitní režim

§ 73

(1) V nadlimitním režimu musí zadavatel požadovat prokázání základní
způsobilosti podle § 74.

(2) V nadlimitním režimu zadavatel

a) musí s výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění požadovat prokázání
profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a

b) může požadovat prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2.

(3) V nadlimitním režimu může zadavatel požadovat prokázání

a) ekonomické kvalifikace podle § 78 nebo

b) technické kvalifikace podle § 79.

(4) V nadlimitním režimu není zadavatel oprávněn požadovat prokázání
jiné kvalifikace, než která je uvedena v odstavcích 1 až 3; tím není
dotčen § 48 odst. 5 až 7.

(5) Zadavatel je povinen v zadávací dokumentaci stanovit, které údaje,
doklady, vzorky nebo modely k prokázání splnění požadovaných kritérií
kvalifikace požaduje.

(6) Pokud zadavatel požaduje prokázání ekonomické nebo technické
kvalifikace, musí v zadávací dokumentaci přiměřeně vzhledem ke
složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky stanovit,

a) která kritéria ekonomické nebo technické kvalifikace požaduje a

b) minimální úroveň pro jejich splnění.

§ 74

Základní způsobilost

(1) Způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením
zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze
č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země
sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní
zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci^24), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku^25),
vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního
předpisu^26) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.

(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1
písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele.

(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a)
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a)
splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

(4) Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit, že podmínku podle
odstavce 1 písm. a) musí splňovat také jiné osoby, než které jsou
uvedeny v odstavci 2; může se jednat pouze o osoby, které mají v rámci
struktury dodavatele práva spojená se zastupováním, rozhodováním nebo
kontrolou dodavatele.

§ 75

Prokázání základní způsobilosti

(1) Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve
vztahu k České republice předložením

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
a),

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b),

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu
k § 74 odst. 1 písm. b),

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu
k § 74 odst. 1 písm. d),

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k
§ 74 odst. 1 písm. e).

(2) Zadavatel nemusí uplatnit důvod pro vyloučení účastníka zadávacího
řízení, i když nesplnil podmínky základní způsobilosti, pokud

a) by vyloučení účastníka znemožnilo zadání veřejné zakázky v tomto
zadávacím řízení a

b) naléhavý veřejný zájem, zejména veřejné zdraví nebo ochrana
životního prostředí, vyžaduje plnění veřejné zakázky.

§ 76

Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení

(1) Účastník zadávacího řízení může prokázat, že i přes nesplnění
základní způsobilosti podle § 74 nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti
podle § 48 odst. 5 a 6 obnovil svou způsobilost k účasti v zadávacím
řízení, pokud v průběhu zadávacího řízení zadavateli doloží, že přijal
dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl
účastník zadávacího řízení pravomocně odsouzen k zákazu plnění
veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení.

(2) Nápravnými opatřeními mohou být zejména

a) uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků,

b) úplná náhrada újmy způsobená spácháním trestného činu nebo
pochybením,

c) aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled
nebo přezkum, nebo

d) přijetí technických, organizačních nebo personálních preventivních
opatření proti trestné činnosti nebo pochybením.

(3) Zadavatel posoudí, zda přijatá nápravná opatření účastníka
zadávacího řízení považuje za dostatečná k obnovení způsobilosti
dodavatele s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti trestného činu
nebo jiného pochybení.

(4) Pokud zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka
zadávacího řízení byla obnovena, ze zadávacího řízení jej nevyloučí
nebo předchozí vyloučení účastníka zadávacího řízení zruší.

§ 77

Profesní způsobilost

(1) Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

(2) Zadavatel může požadovat, aby dodavatel předložil doklad, že je

a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

b) členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace,
je-li takové členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými
právními předpisy vyžadováno, nebo

c) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky
odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

(3) Doklady podle odstavce 1 nebo 2 dodavatel nemusí předložit, pokud
právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost
nevyžadují.

Oddíl 2

Ekonomická kvalifikace

§ 78

Kritérium ekonomické kvalifikace a jeho prokázání

(1) Zadavatel může požadovat, aby minimální roční obrat dodavatele nebo
obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky
dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, a to nejdéle za 3
bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl
později, postačí, předloží- li údaje o svém obratu v požadované výši za
všechna účetní období od svého vzniku.

(2) Podmínka minimální výše ročního obratu nesmí přesahovat dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. V případě zadávacího řízení, v
němž má být uzavřena rámcová dohoda s obnovením soutěže, nesmí tato
podmínka přesáhnout dvojnásobek průměrné předpokládané hodnoty
veřejných zakázek, které budou prováděny na základě rámcové dohody
současně, nebo není-li známa, dvojnásobek předpokládané hodnoty rámcové
dohody. V případě zadávacího řízení, v němž má být zaveden dynamický
nákupní systém, nesmí tato podmínka přesahovat dvojnásobek maximální
předpokládané hodnoty jednotlivých veřejných zakázek, které mají být v
dynamickém nákupním systému zadány.

(3) Odstavec 2 se nepoužije v zadavatelem odůvodněných případech,
kterými jsou zejména zvláštní rizika vyplývající z povahy dodávek,
služeb nebo stavebních prací.

(4) Pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, stanoví zadavatel
podmínku ekonomické kvalifikace na každou část zvlášť. Zadavatel však
může stanovit podmínku ekonomické kvalifikace odkazem na soubory částí
v případě, že vybranému dodavateli bude zadáno několik částí současně.

(5) Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo
obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

(6) Zadavatel není oprávněn požadovat ekonomickou kvalifikaci v případě
veřejných zakázek na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku
jednotného klasifikačního systému.

Oddíl 3

Technická kvalifikace

§ 79

Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání

(1) Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem
prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností
a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající
kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za
neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které
by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

(2) K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel může požadovat

a) seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; zadavatel může
stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než posledních 5
let před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro
zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže,

b) seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a
doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; zadavatel může
stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než poslední 3
roky před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro
zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže,

c) seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na
plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu
kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,

d) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k
požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracem, a to jak ve vztahu
k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce
poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům,

e) popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění
kvality nebo popis zařízení pro výzkum,

f) přehled o řízení dodavatelského řetězce a systémy sledování
dodavatelského řetězce, které dodavatel bude moci uplatnit při plnění
veřejné zakázky,

g) provedení kontroly technické kapacity zadavatelem nebo jeho jménem
příslušným úředním orgánem v zemi sídla dodavatele, a je-li to nutné,
také provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a
výzkumu, a to vše za předpokladu, že služby, které mají být poskytnuty,
jsou složité nebo jsou požadovány pro zcela zvláštní účely,

h) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí,
která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky,

i) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za
poslední 3 roky,

j) přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení,
které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici,

k) vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání, nebo

l) doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou
technickou normou nebo technickým dokumentem.

(3) Pokud zadavatel nestanoví v zadávací dokumentaci jinak, považují se
doby podle odstavce 2 písm. a) a b) za splněné, pokud byla dodávka,
služba nebo stavební práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této
doby dokončena; to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro
účely prokázání technické kvalifikace považuje za rozhodný rozsah
zakázky realizovaný v průběhu doby podle odstavce 2 písm. a) a b).

(4) Nestanoví-li zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel
k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle odstavce 2 písm. a) nebo
b) použít dodávky, služby nebo stavební práce, které poskytl

a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění
zakázky podílel, nebo

b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky,
služby nebo stavební práce podílel.

(5) Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle odstavce 2 písm. a)
a b) je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění
dodavatele.

(6) V případě, že prokázání požadované technické kvalifikace nespočívá
v předložení dokladu, je zadavatel povinen poskytnout dodavateli
příslušnou součinnost a možnost prokázání této části kritérií technické
kvalifikace.

§ 80

Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení

(1) Pokud zadavatel pro účely prokázání kritéria technické kvalifikace
podle § 79 odst. 2 písm. e) požaduje splnění norem pro zajištění
jakosti včetně norem týkajících se přístupnosti pro osoby se zdravotním
postižením, odkáže na systémy zajišťování jakosti založené na příslušné
řadě evropských norem, které jsou osvědčeny akreditovanými subjekty.

(2) Pokud zadavatel pro účely prokázání kritéria technické kvalifikace
podle § 79 odst. 2 písm. h) požaduje splnění systému nebo norem
environmentálního řízení, odkáže na systém environmentálního řízení a
auditu Evropské unie (EMAS) nebo na jiné systémy environmentálního
řízení uznané v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie^27)
nebo na další normy environmentálního řízení založené na příslušných
evropských nebo mezinárodních normách přijatých akreditovanými
subjekty.

Oddíl 4

Společná ustanovení ke kvalifikaci

§ 81

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to
v rozsahu požadovaném zadavatelem.

§ 82

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a
profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

§ 83

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

(1) Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace,
technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria
podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1
jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace
prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.

(2) Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn,
pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná
odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s
dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby
kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d)
vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d)
obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či
služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

(3) Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby dodavatel a
jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou
kvalifikaci podle § 78, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za
plnění veřejné zakázky.

§ 84

Společné prokazování kvalifikace

Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit bližší pravidla pro
prokazování profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2, ekonomické
kvalifikace nebo technické kvalifikace, pokud se dodavatelé účastní
zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím
jiných osob; zadavatel však nesmí vyloučit pravidla stanovená v § 82 a
83. Pokud zadavatel nestanovil jinak, prokazují dodavatelé a jiné osoby
kvalifikaci společně.

§ 85

Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele

(1) Zadavatel může požadovat, aby účastník zadávacího řízení předložil
doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní
způsobilost podle § 77 jeho poddodavatelů. V takovém případě je
zadavatel povinen v zadávací dokumentaci stanovit rozsah požadovaných
kritérií způsobilosti, způsob jejich prokázání a případné sankce za
nesplnění povinnosti nahradit poddodavatele podle odstavce 2.

(2) Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže
splnění zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého
zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5. V
takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do
konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může zadavatel
prodloužit nebo prominout její zmeškání.

(3) Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele podle odstavce 2 a zadávací
řízení není do té doby ukončeno, zadavatel může účastníka zadávacího
řízení vyloučit.

§ 86

Doklady o kvalifikaci

(1) Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje
doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání
splnění kvalifikace (systém e-Certis).

(2) Pokud zadavatel nestanoví v zadávací dokumentaci jinak, může
dodavatel v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce nahradit
předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit
požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

(3) Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy
vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci,
pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

(4) Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující
skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné
zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím
zadávacím řízení.

(5) Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.

§ 87

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky

(1) Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se pro účely
tohoto zákona rozumí písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího
řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby,
nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami
na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

(2) Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky potvrzuje splnění
podmínek účasti, případně kritérií pro snížení počtu účastníků
zadávacího řízení.

§ 88

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

(1) Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v
průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího
řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do
5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny
předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může
tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle
věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace
změněna takovým způsobem, že

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího
řízení nebo nabídek a

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

(2) Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v
odstavci 1, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

Díl 2

Technické podmínky pro nadlimitní režim

§ 89

(1) Technické podmínky jsou požadavky na vlastnosti předmětu veřejné
zakázky, které zadavatel stanoví prostřednictvím

a) parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu
nebo potřeb, které mají být naplněny,

b) odkazu na normy nebo technické dokumenty, nebo

c) odkazu na štítky.

(2) Technické podmínky mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z
hlediska vlivu na životní prostředí.

(3) Technické podmínky mohou rovněž odkazovat na konkrétní výrobní
proces nebo metodu poskytování požadovaných stavebních prací, dodávek
nebo služeb nebo na konkrétní proces spojený s jinou fází jejich
životního cyklu, a to i tehdy, kdy uvedené faktory nejsou součástí
jejich věcné podstaty, za podmínky, že souvisejí s předmětem veřejné
zakázky a jsou přiměřené k její hodnotě i cílům.

(4) V případě veřejné zakázky na služby nebo na stavební práce může
zadavatel v zadávací dokumentaci uvést správní orgán nebo jiný subjekt,
u kterého mohou dodavatelé získat informace o povinnostech
vyplývajících z právních předpisů týkajících se ochrany zaměstnanců a
pracovních podmínek, ochrany životního prostředí, daní, poplatků nebo
jiných obdobných peněžitých plnění platných v místě, ve kterém mají být
poskytnuty služby nebo stavební práce a které se vztahují k těmto
službám nebo stavebním pracím; dodavatel musí tyto informace při
vypracování nabídky zohlednit a tuto skutečnost uvést v nabídce.

(5) Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí
zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že
technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého
odkazu na

a) určité dodavatele nebo výrobky, nebo

b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu.

(6) Odkaz podle odstavce 5 písm. a) nebo b) může zadavatel použít,
pokud stanovení technických podmínek podle odstavce 1 nemůže být
dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu
zadavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.

§ 90

Normy nebo technické dokumenty

(1) Pokud zadavatel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu
na normy nebo technické dokumenty, použije je v tomto pořadí

a) české technické normy^28) přejímající evropské normy přijaté
evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,

b) evropské technické posouzení^29),

c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních
technologií podle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně
směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a
Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES,
2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady
87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES,

d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a
zpřístupněné veřejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem
přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

(2) Není-li možné odkázat na normy nebo technické dokumenty podle
odstavce 1, může zadavatel odkázat na

a) české technické normy,

b) stavební technická osvědčení^30), nebo

c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a
provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

(3) U každého odkazu na normy nebo technické dokumenty podle odstavce 1
nebo 2 zadavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.

(4) Zadavatel může odkaz na normy nebo technické dokumenty podle
odstavce 1 nebo 2 použít také jako prostředek ověření splnění požadavků
zadavatele podle § 89 odst. 1 písm. a). Technické podmínky může
zadavatel stanovit rovněž formou kombinace požadavků podle § 89 odst. 1
písm. a) a odkazu na normy nebo technické dokumenty podle odstavce 1
nebo 2.

§ 91

(1) Jestliže zadavatel stanoví technické podmínky s využitím odkazu na
normy nebo technické dokumenty podle § 90 odst. 1 nebo 2, nesmí
odmítnout nabídku z důvodu, že nabízené dodávky, služby nebo stavební
práce nejsou v souladu s takto stanovenými podmínkami, pokud dodavatel
prokáže, že nabízené dodávky, služby nebo stavební práce splňují
rovnocenným způsobem požadavky vymezené takovými technickými
podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel ve své nabídce vhodným
prostředkem prokáže, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo
dokladem podle § 95.

(2) Jestliže zadavatel stanoví technické podmínky formou požadavků na
výkon nebo funkci, nesmí odmítnout nabízené dodávky, služby nebo
stavební práce, které jsou v souladu s normami nebo technickými
dokumenty uvedenými v § 90 odst. 1 nebo 2, pokud tyto dokumenty
obsahují stanovené požadavky zadavatele na výkon nebo na funkci. Tuto
skutečnost dodavatel ve své nabídce vhodným prostředkem prokáže, a to
zejména technickou dokumentací výrobce nebo dokladem podle § 95.

§ 92

Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce

(1) Má se za to, že technické podmínky jsou stanoveny v podrobnostech
nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, pokud zadávací
dokumentace veřejných zakázek na stavební práce obsahuje

a) dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní
rozvoj a

b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu
stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj.

(2) Dokumenty podle odstavce 1 mohou být částečně nebo zcela nahrazeny
jinými požadavky na výkon nebo funkci.

§ 93

Podmínky přístupnosti

(1) Pokud je předmět plnění veřejné zakázky určen k užívání fyzickými
osobami, zadavatel při stanovení technické specifikace zohlední
přístupnost předmětu veřejné zakázky osobám se zdravotním postižením,
neznemožňují-li to objektivní okolnosti.

(2) Pokud jsou závazné požadavky na přístupnost osobám se zdravotním
postižením upraveny předpisem Evropské unie, stanoví zadavatel
příslušné technické podmínky odkazem na tento předpis.

§ 94

Štítky

(1) Jestliže má zadavatel požadavky na vlastnosti dodávek, služeb nebo
stavebních prací například z hlediska environmentálního nebo
sociálního, může v zadávací dokumentaci požadovat předložení určitého
osvědčení, že příslušné stavební práce, služby nebo dodávky požadovaným
vlastnostem vyhovují, pokud

a) se požadavky na označení štítkem týkají výhradně kritérií, která
souvisejí s předmětem veřejné zakázky,

b) jsou štítky vhodné pro vymezení vlastností stavebních prací, dodávek
nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky,

c) podmínky pro přidělení štítku vycházejí z objektivně ověřitelných a
nediskriminačních kritérií,

d) byl systém přidělování štítků zaveden v otevřené a transparentní
proceduře, na které se mohly podílet všechny relevantní zúčastněné
strany, včetně orgánů státní správy, spotřebitelů, sociálních partnerů,
výrobců, distributorů a nevládních organizací,

e) jsou štítky přístupné všem osobám, které o to mají zájem, a

f) jsou podmínky pro přidělení štítku stanoveny osobou, nad níž
dodavatel žádající o štítek nemůže vykonávat rozhodující vliv.

(2) Zadavatel musí přijmout jakýkoli jiný vhodný štítek osvědčující, že
dodávky, služby nebo stavební práce splňují rovnocenné požadavky.

(3) Pokud dodavatel prokazatelně neměl možnost požadovaný štítek nebo
rovnocenný štítek získat a předložit, zadavatel přijme jakýkoli jiný
vhodný důkaz, že dodávky, služby nebo stavební práce splňují požadavky
na označení štítkem nebo konkrétní požadavky uvedené v zadávací
dokumentaci, například technickou dokumentaci výrobce.

(4) Zadavatel může požadovat splnění pouze některých vlastností
osvědčovaných štítkem.

(5) Pokud štítek osvědčuje i vlastnosti, které nesouvisejí s předmětem
veřejné zakázky, zadavatel nesmí požadovat štítek, může však požadovat
osvědčení technických vlastností odkazem na jednotlivé specifikace
štítku, které souvisejí s předmětem veřejné zakázky a jsou vhodné pro
definování jeho vlastností.

§ 95

Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady

Zadavatel může jako doklad o shodě s požadavky nebo kritérii uvedenými
v zadávací dokumentaci požadovat předložení zkušebních protokolů nebo
osvědčení vydaných osobou, která vykonává činnosti v oblasti posuzování
shody včetně kalibrace, testování, certifikace a inspekce a která
splňuje požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie^31).

Díl 3

Společná ustanovení o zadávacích podmínkách pro nadlimitní režim

§ 96

Dostupnost zadávací dokumentace

(1) Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci s výjimkou formulářů podle
§ 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu na profilu
zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
nebo od odeslání výzvy k podání žádosti o účast podle § 58 odst. 5
nejméně do konce lhůty pro podání nabídek; to neplatí pro jednací
řízení bez uveřejnění.

(2) Pokud některou část zadávací dokumentace nelze zpřístupnit podle
odstavce 1, z důvodů vymezených v § 211 odst. 3 písm. a), b) a d) nebo
v případě postupu podle § 36 odst. 8, může zadavatel příslušnou část
zadávací dokumentace poskytnout jiným vhodným způsobem. V takovém
případě zadavatel odešle nebo předá příslušnou část zadávací
dokumentace nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti
dodavatele o její poskytnutí. Poskytnutí příslušné části zadávací
dokumentace může být podmíněno pouze úhradou nákladů podle odstavce 4
nebo v případě postupu podle § 36 odst. 8 přijetím přiměřených opatření
k ochraně důvěrné povahy informací.

(3) V oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzvě uvedené v
příloze č. 6 k tomuto zákonu musí zadavatel uvést internetovou adresu
profilu zadavatele, na které je zadávací dokumentace dostupná. Pokud
některá část zadávací dokumentace bude poskytnuta podle odstavce 2,
musí být v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzvě uvedené v
příloze č. 6 k tomuto zákonu uvedena informace o způsobu a podmínkách
poskytnutí příslušné části zadávací dokumentace.

(4) Úhradu nákladů za poskytnutí příslušné části zadávací dokumentace
lze požadovat pouze do výše obvyklých nákladů na její reprodukci, balné
a poštovné.

§ 97

Prohlídka místa plnění

Umožní-li zadavatel prohlídku místa plnění, v zadávací dokumentaci

a) určí dobu prohlídky tak, aby bylo možné prohlídku uskutečnit
nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek,

b) stanoví lhůtu pro podání nabídek tak, aby byla vždy delší než
minimální lhůta stanovená pro příslušný druh zadávacího řízení.

§ 98

Vysvětlení zadávací dokumentace

(1) Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové
vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu
zadavatele, a to

a) nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o
účast, předběžných nabídek nebo nabídek, nebo

b) v případech, kdy je lhůta pro podání nabídek zkrácena podle § 57
odst. 2 písm. b) nebo § 59 odst. 5, nejméně 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo
nabídek.

(2) Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací
dokumentace, které se neuveřejňují podle § 96 odst. 2, odešle je nebo
předá zadavatel všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části
zadávací dokumentace; odstavec 1 se nepoužije.

(3) Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel,
zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění
žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen
vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a
to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle odstavce 1. Pokud
zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení
poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1.

(4) Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a
zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních
dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů,
o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní
dny.

(5) Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl
i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99.

§ 99

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

(1) Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel
změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast,
předběžných nabídek nebo nabídek. Změna nebo doplnění zadávací
dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům
stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo
doplněna.

(2) Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje,
zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání žádostí o
účast, předběžných nabídek nebo nabídek. V případě takové změny nebo
doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných
účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od
odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou
svou původní délku.

§ 100

Vyhrazené změny závazku

(1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky
pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu
dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo
technických podmínek.

(2) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu dodavatele
v průběhu plnění veřejné zakázky, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a
způsob určení nového dodavatele jednoznačně vymezeny.

(3) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití
jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb nebo
nových stavebních prací vybraným dodavatelem za předpokladu, že

a) podmínky pro nové služby nebo nové stavební práce odpovídají
podmínkám pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66,

b) předpokládaná hodnota nových služeb nebo nových stavebních prací
nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky a

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí
nových služeb nebo nových stavebních prací.

§ 101

Rozdělení veřejné zakázky na části

(1) Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci rozdělí veřejnou zakázku na
části, postupuje zadavatel při výběru dodavatele v každé části
odděleně, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k
podání žádosti o účast podle § 58 odst. 5 stanoví, zda dodavatel může
podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.

(3) Pokud je připuštěno podání nabídek na více částí, může zadavatel v
oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání žádosti o
účast omezit počet částí, které lze zadat jednomu účastníku zadávacího
řízení. V takovém případě zadavatel vymezí pravidla pro výběr částí,
které budou zadány účastníku zadávacího řízení, kterému by podle
pravidel pro hodnocení jinak mělo být zadáno více částí.

(4) Lze-li jednomu účastníku zadávacího řízení zadat více částí, může
zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k
podání žádostí o účast stanovit pravidla pro určení částí, které si
vyhrazuje k případnému zadání jednomu účastníku zadávacího řízení.

§ 102

Varianty

(1) Připouští-li to povaha předmětu veřejné zakázky, zadavatel může
připustit nebo požadovat předložení variant nabídky, předběžné nabídky
nebo řešení; v opačném případě nejsou varianty možné.

(2) Zadavatel může připustit nebo požadovat jen takové varianty, které
bezprostředně souvisí s předmětem veřejné zakázky.

(3) Pokud jsou varianty připuštěny nebo požadovány, uvede zadavatel v
zadávací dokumentaci minimální technické podmínky, které musí varianty
splňovat, a jednoznačné požadavky na jejich předložení.

(4) V případě připuštění variant je zadavatel povinen stanovit taková
kritéria hodnocení, jejichž prostřednictvím je možné hodnotit jak
nabídky s variantami, tak nabídky, které varianty neobsahují.

(5) Varianta nabídky nesmí být v zadávacím řízení posouzena jako
nesplňující zadávací podmínky proto, že by v případě veřejné zakázky na
dodávky došlo ke změně na veřejnou zakázku na služby nebo že by v
případě veřejné zakázky na služby došlo ke změně na veřejnou zakázku na
dodávky.

§ 103

Podmínky sestavení a podání nabídek

(1) Mají-li být hodnoceny nabídky, zadavatel v zadávací dokumentaci

a) musí požadovat předložení údajů, dokumentů, vzorků nebo modelů,
které potřebuje k hodnocení nabídek podle § 114,

b) musí požadovat předložení údajů, dokumentů, vzorků nebo modelů,
které potřebuje k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,

c) stanoví formu a způsob podání nabídek; v případě elektronických
nabídek určí elektronický nástroj pro jejich podání,

d) může požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka
zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele,

e) může po dodavatelích požadovat, aby v nabídce uvedli jméno, nebo
jména a příjmení a odbornou kvalifikaci pracovníků, kteří budou
odpovědní za plnění veřejné zakázky, jde-li o veřejnou zakázku na
služby, na stavební práce nebo na dodávky, která zahrnuje umístění nebo
montáž,

f) může požadovat, aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce
doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky;
zadavatel může vyžadovat, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé
podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

(2) Zadavatel může uvést doporučený způsob zpracování nabídky.

(3) V případě veřejných zakázek na stavební práce, projektové činnosti
nebo v soutěžích o návrh může zadavatel v zadávací dokumentaci uvést
závazný požadavek na použití zvláštních elektronických formátů včetně
nástrojů informačního modelování staveb a uvést požadavky na obsah,
strukturu nebo formát dat. Pokud tyto formáty nejsou běžně dostupné,
zajistí k nim zadavatel dodavatelům přístup.

(4) Odstavce 1 až 3 platí přiměřeně pro stanovení podmínek pro jiné
úkony, které ovlivňují účast dodavatele v zadávacím řízení.

§ 104

Další podmínky pro uzavření smlouvy

(1) Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat od vybraného
dodavatele jako další podmínky pro uzavření smlouvy

a) předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění
veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele,

b) úspěšný výsledek zkoušek vzorků,

c) předložení dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit
ochranu utajovaných informací^5), je-li to k plnění veřejné zakázky
nezbytné,

d) přijetí určité formy spolupráce podle § 37 odst. 4, nebo

e) bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy.

(2) Zadavatel je povinen v zadávací dokumentaci požadovat od vybraného
dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako podmínku pro uzavření
smlouvy předložil

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem
podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu,

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k
dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

§ 105

Využití poddodavatele

(1) Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby účastník
zadávacího řízení v nabídce

a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím
poddodavatelů, nebo

b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího
řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z
poddodavatelů plnit.

(2) V případě veřejné zakázky na služby nebo stavební práce nebo v
případě veřejné zakázky na dodávky zahrnující umístění nebo montáž,
mohou zadavatelé v zadávací dokumentaci požadovat, aby zadavatelem
určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo
vybraným dodavatelem.

(3) U veřejných zakázek na stavební práce a veřejných zakázek na
služby, které mají být poskytnuty v zařízení pod přímým dohledem
zadavatele, je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli
identifikační údaje poddodavatelů těchto stavebních prací nebo služeb,
a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru
dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli
identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění
veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění
veřejné zakázky poddodavatelem.

(4) Zadavatelé mohou v zadávací dokumentaci stanovit povinnost podle
odstavce 3 také

a) u veřejných zakázek na dodávky nebo služby neuvedené v odstavci 3,
nebo

b) pro poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce.

(5) Povinnost podle odstavce 3 nebo 4 se považuje za splněnou, jsou-li
tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního
předpisu^32).

§ 106

Platby poddodavatelům

Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit podmínky, při jejichž
splnění budou na žádost poddodavatele převedeny splatné částky úhrady
veřejné zakázky přímo poddodavateli, tím nejsou dotčeny jiné právní
předpisy.

HLAVA IX

PRŮBĚH ŘÍZENÍ PO PODÁNÍ NABÍDEK PRO NADLIMITNÍ REŽIM

§ 107

Nabídky

(1) Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě
prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje (dále
jen „nabídka v elektronické podobě“) nebo v listinné podobě.

(2) Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce
označené názvem veřejné zakázky.

(3) Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Nabídka
obsahující varianty podle § 102 se považuje za jednu nabídku.

(4) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být
současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

(5) Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více
nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal
nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník
zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

(6) Odstavce 1 a 3 až 5 se použijí na předběžné nabídky obdobně.

§ 108

Otevírání nabídek

(1) Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci
zadávacího řízení.

(2) Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.

§ 109

Otevírání nabídek v elektronické podobě

(1) Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění
jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá
zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

(2) Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě,
zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s
datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením
manipulováno.

§ 110

Otevírání nabídek v listinné podobě

(1) Otevírání nabídek podaných v listinné podobě se provede formou
otevírání obálek s nabídkami, kterého se mají právo účastnit účastníci
zadávacího řízení a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.
Zadavatel zahájí otevírání obálek bez zbytečného odkladu po uplynutí
lhůty pro podání nabídek. Pokud však má být v zadávacím řízení
provedena elektronická aukce, koná se otevírání obálek bez přítomnosti
účastníků zadávacího řízení.

(2) Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídky byly
doručeny ve stanovené lhůtě a v souladu s § 107 odst. 2.

(3) Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků
zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným
kritériím hodnocení. To neplatí ve vztahu k údajům o nabídkové ceně
nebo nákladech, pokud si zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že
tyto údaje musí být uvedeny v samostatné obálce, která bude zadavatelem
otevřena po vyhodnocení kritérií kvality; v takovém případě se na
otevírání obálek s nabídkovou cenou nebo údaji o nákladech použijí
pravidla pro otevírání obálek obdobně.

(4) Jsou-li zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručeny jak obálky
s nabídkami v listinné podobě, tak i nabídky v elektronické podobě,
sdělí zadavatel na začátku otevírání obálek přítomným osobám údaje
podle odstavce 3 o nabídkách v elektronické podobě a poté pokračuje
otevíráním obálek podaných v listinné podobě.

(5) O otevírání obálek s nabídkami zadavatel vyhotoví písemný protokol,
který bude obsahovat seznam nabídek, které byly otevřeny, spolu s údaji
podle odstavce 3.

§ 111

Snížení počtu účastníků zadávacího řízení

(1) Zadavatel může snížit počet účastníků zadávacího řízení, pokud tak
stanoví v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě uvedené v
příloze č. 6 a současně uvede minimální počet účastníků zadávacího
řízení, které vyzve k doručení nabídek, a kritéria pro snížení počtu
účastníků zadávacího řízení.

(2) Minimální počet účastníků zadávacího řízení stanovený podle
odstavce 1 musí zajistit dostatečnou hospodářskou soutěž a činí alespoň
3 účastníky zadávacího řízení.

(3) Jako kritéria pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení
zadavatel stanoví kritéria technické kvalifikace.

(4) Snížení počtu účastníků zadávacího řízení provede zadavatel podle
míry naplnění úrovně kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího
řízení tak, aby počet vyzvaných účastníků zadávacího řízení odpovídal
počtu nebo způsobu jeho stanovení, který uvedl v oznámení o zahájení
zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání žádosti o účast. V případě, že
by počet účastníků zadávacího řízení byl nižší nebo roven minimálnímu
počtu, snížení počtu účastníků zadávacího řízení se neprovede a
zadavatel může pokračovat v zadávacím řízení.

(5) Není-li dále stanoveno jinak, zadavatel není oprávněn provést
snížení počtu účastníků zadávacího řízení v otevřeném nebo v užším
řízení.

§ 112

Snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení

(1) Zadavatel může snížit počet předběžných nabídek v jednacím řízení s
uveřejněním nebo řešení v řízení se soutěžním dialogem, pokud tak
stanoví v zadávací dokumentaci a současně uvede kritéria pro snížení
počtu nabídek.

(2) Jako kritéria pro snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení
zadavatel stanoví kritéria kvality stanovená pro zadávací řízení.

(3) Po snížení musí minimální počet nabídek nebo řešení zajistit
dostatečnou hospodářskou soutěž a musí činit alespoň 3 předběžné
nabídky nebo řešení, pokud je k dispozici dostatek předběžných nabídek
nebo řešení.

(4) Zadavatel po provedení snížení počtu předběžných nabídek nebo
řešení vyloučí ty účastníky zadávacího řízení, jejichž předběžné
nabídky nebo řešení nebyly podle odstavce 3 vybrány.

§ 113

Mimořádně nízká nabídková cena

(1) Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zadavatel provede před
odesláním oznámení o výběru dodavatele.

(2) Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit

a) cenu nebo náklady, které bude považovat za mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, nebo

b) způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny.

(3) V případě podle odstavce 2 není vyloučeno, aby zadavatel posoudil
nabídkovou cenu nebo náklady jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu i v
jiných případech, než jsou uvedeny v odstavci 2 písm. a) nebo b).

(4) Zadavatel požádá účastníka zadávacího řízení o písemné zdůvodnění
způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Žádost o zdůvodnění
mimořádně nízké nabídkové ceny se považuje za žádost podle § 46, lze ji
doplňovat a vznést opakovaně. V žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké
nabídkové ceny musí zadavatel požadovat, aby účastník zadávacího řízení
potvrdil, že

a) při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné
zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv
vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění
veřejné zakázky, a

b) neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.

(5) Účastník zadávacího řízení musí v objasnění mimořádně nízké
nabídkové ceny potvrdit skutečnosti podle odstavce 4. Mimořádně nízkou
nabídkovou cenu může účastník zadávacího řízení dále odůvodnit zejména
prostřednictvím

a) ekonomických aspektů výrobního procesu, poskytovaných služeb nebo
konstrukčních metod,

b) použitých technických řešení nebo výjimečně příznivých podmínek,
které má účastník zadávacího řízení k dispozici pro plnění veřejné
zakázky, nebo

c) originality stavebních prací, dodávek nebo služeb.

(6) Zadavatel posoudí objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
Zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí, pokud z objasnění
mimořádně nízké nabídkové ceny vyplývá, že

a) nabídková cena je mimořádně nízká nabídková cena z důvodu porušování
povinností uvedených v odstavci 4 písm. a),

b) nabídková cena je mimořádně nízká z důvodu veřejné podpory a
účastník zadávacího řízení není schopen na výzvu zadavatele prokázat,
že veřejná podpora byla poskytnuta v souladu s předpisy Evropské
unie^33) ; jestliže je účastník zadávacího řízení vyloučen z tohoto
důvodu, informuje zadavatel o této skutečnosti Evropskou komisi, nebo

c) neobsahuje potvrzení skutečností podle odstavce 4.

HLAVA X

HODNOCENÍ NABÍDEK V NADLIMITNÍM REŽIMU

Díl 1

Ekonomická výhodnost nabídek

§ 114

(1) Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví, že nabídky budou
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

(2) Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího
poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a
kvality. Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také
podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu.

(3) Zadavatel nesmí stanovit ekonomickou výhodnost pouze na základě
nejnižší nabídkové ceny

a) v řízení se soutěžním dialogem nebo v řízení o inovačním
partnerství, nebo

b) v případě veřejné zakázky na služby uvedené

1. v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému,
nebo

2. v kategorii 1 nebo 5 podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu.

§ 115

Pravidla pro hodnocení nabídek

(1) Zadavatel musí v zadávací dokumentaci stanovit pravidla pro
hodnocení nabídek, která zahrnují

a) kritéria hodnocení,

b) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a

c) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.

(2) Jestliže zadavatel není objektivně schopen stanovit váhu nebo jiný
matematický vztah mezi jednotlivými kritérii hodnocení, uvede je v
sestupném pořadí podle významu, který jim přisuzuje.

(3) Pokud zadavatel nestanoví jinak, rozhoduje při hodnocení nabídek u
zadavatele, který

a) je plátcem daně z přidané hodnoty, cena bez daně z přidané hodnoty,

b) není plátcem daně z přidané hodnoty, cena s daní z přidané hodnoty.

§ 116

Kritéria kvality

(1) Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je
zadavatel povinen stanovit kritéria, která vyjadřují kvalitativní,
environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné
zakázky.

(2) Kritériem kvality mohou být zejména

a) technická úroveň,

b) estetické nebo funkční vlastnosti,

c) uživatelská přístupnost,

d) sociální, environmentální nebo inovační aspekty,

e) organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo
podílet na plnění veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění má
významný dopad kvalita těchto osob,

f) úroveň servisních služeb včetně technické pomoci, nebo

g) podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění.

(3) Kritéria kvality musí být vymezena tak, aby podle nich nabídky
mohly být porovnatelné a naplnění kritérií ověřitelné. Kritériem
kvality nesmí být smluvní podmínky, jejichž účelem je utvrzení
povinností dodavatele, nebo platební podmínky.

(4) Zadavatel může rovněž stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu
nabízeného plnění.

(5) Má se za to, že kritéria kvality souvisejí s předmětem veřejné
zakázky, pokud se vztahují k jakékoliv fázi životního cyklu předmětu
veřejné zakázky.

§ 117

Náklady životního cyklu

Náklady životního cyklu musí zahrnovat nabídkovou cenu a mohou
zahrnovat

a) náklady zadavatele nebo jiných uživatelů v průběhu životního cyklu
předmětu veřejné zakázky, kterými mohou být zejména

1. ostatní pořizovací náklady,

2. náklady související s užíváním předmětu veřejné zakázky,

3. náklady na údržbu, nebo

4. náklady spojené s koncem životnosti, nebo

b) náklady způsobené dopady na životní prostředí, které jsou spojeny s
předmětem plnění veřejné zakázky kdykoli v průběhu jeho životního
cyklu, a to v případě, že lze vyčíslit jejich peněžní hodnotu; mohou
jimi být zejména náklady na emise skleníkových plynů nebo jiných
znečišťujících látek nebo jiné náklady na zmírnění změny klimatu.

§ 118

Metoda pro stanovení nákladů životního cyklu

(1) V případě, že do hodnocení nabídek jsou zahrnuty náklady životního
cyklu, uvede zadavatel v zadávací dokumentaci údaje, které mají
účastníci zadávacího řízení poskytnout, a metodu, kterou zadavatel
použije ke stanovení nákladů životního cyklu podle těchto údajů.

(2) Pro vyčíslení nákladů podle § 117 písm. b) musí zadavatel použít
metodu, která je

a) založena na objektivně ověřitelných a nediskriminačních kritériích,

b) přístupná všem dodavatelům, a

c) založena na údajích, které mohou dodavatelé poskytnout bez
vynaložení nepřiměřeného úsilí.

(3) Vláda může nařízením stanovit společné metody pro stanovení nákladů
životního cyklu a rozsah jejich používání.

Díl 2

Postup při hodnocení nabídek

§ 119

(1) Zadavatel provede hodnocení nabídek podle pravidel pro hodnocení
nabídek uvedených v zadávací dokumentaci.

(2) Zadavatel pořídí písemnou zprávu o hodnocení nabídek, ve které
uvede

a) identifikaci zadávacího řízení,

b) fyzické osoby, které se na hodnocení podílely; za tyto osoby se
považují zejména osoby, které provedly hodnocení nabídek včetně členů
komise, pokud ji zadavatel k hodnocení sestavil, nebo přizvaných
odborníků, pokud byly jejich závěry zohledněny při hodnocení,

c) seznam hodnocených nabídek a

d) popis hodnocení, ze kterého budou zřejmé

1. hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení,

2. popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení,

3. popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých
kritériích hodnocení a

4. výsledek hodnocení nabídek.

§ 120

Podmínky použití elektronické aukce

(1) Zadavatel si může v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve
výzvě k podání žádosti o účast podle § 58 odst. 5 vyhradit, že po
hodnocení nabídek provede elektronickou aukci. V takovém případě
zadavatel postupuje v zadávacím řízení tak, aby se do ukončení
elektronické aukce nemohli její účastníci vzájemně identifikovat.

(2) Elektronickou aukci nesmí zadavatel použít v případech uvedených v
§ 114 odst. 3.

(3) Zadavatel může využít elektronickou aukci také v případě veřejných
zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému nebo na základě
rámcové dohody.

(4) Při využití elektronické aukce musí zadavatel v zadávací
dokumentaci uvést alespoň

a) kritéria hodnocení, která lze vyjádřit v číslech a jejichž hodnoty
budou předmětem elektronické aukce,

b) případná omezení hodnot nabídek účastníků zadávacího řízení
odpovídajících kritériím hodnocení podle písmene a), které budou
předkládat v průběhu elektronické aukce (dále jen „aukční hodnota“),

c) informace, které budou účastníkům zadávacího řízení poskytnuty v
průběhu elektronické aukce, případně údaj o tom, kdy jim takové
informace budou poskytnuty,

d) informace týkající se postupu při elektronické aukci včetně způsobu
jejího ukončení podle § 121 odst. 8,

e) podmínky, za kterých budou účastníci zadávacího řízení oprávněni v
rámci elektronické aukce podávat nové aukční hodnoty, zejména stanovení
minimálních rozdílů pro jednotlivá podání aukčních hodnot, je-li to
vzhledem k jejich povaze vhodné, a

f) informace týkající se použitého elektronického nástroje a další
technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci.

§ 121

Průběh elektronické aukce

(1) Před zahájením elektronické aukce je zadavatel povinen provést

a) posouzení, zda nabídky odpovídají zadávacím podmínkám,

b) vyloučení všech účastníků zadávacího řízení, u nichž zjistí, že jsou
naplněny důvody vyloučení podle § 48 odst. 2 nebo může prokázat
naplnění důvodů pro nezpůsobilost podle § 48 odst. 5 písm. a) až c),

c) hodnocení nabídek.

(2) Po hodnocení nabídek zadavatel zavede jeho výsledky do elektronické
aukce jako výchozí stav a vyzve všechny účastníky zadávacího řízení,
aby podali nové aukční hodnoty do elektronické aukce. Výzva musí být
zaslána účastníkům elektronické aukce elektronicky.

(3) Výzva zadavatele podle odstavce 2 musí obsahovat veškeré informace
nezbytné pro individuální připojení k elektronickým nástrojům použitým
pro provedení elektronické aukce, datum a čas zahájení elektronické
aukce. Pokud byly informace podle věty první uvedeny již v zadávací
dokumentaci, postačí ve výzvě uvést odkaz na zadávací dokumentaci.

(4) S výjimkou případů, kdy je jediným kritériem hodnocení nejnižší
nabídková cena, musí výzva podle odstavce 2 obsahovat též

a) výsledek hodnocení nabídky příslušného účastníka elektronické aukce
a

b) matematický vzorec, který se při elektronické aukci použije pro
určení automatických změn pořadí na základě podaných nových aukčních
hodnot a který musí zahrnovat všechna kritéria stanovená pro hodnocení
nabídek.

(5) Elektronická aukce nesmí být zahájena dříve než 2 pracovní dny po
odeslání výzvy podle odstavce 2.

(6) Elektronická aukce se může skládat z jednotlivých aukčních kol. O
délce aukčních kol a dalších podrobnostech týkajících se jednotlivých
aukčních kol je zadavatel povinen informovat účastníky elektronické
aukce ve výzvě podle odstavce 2. Pro ukončení aukčních kol platí
odstavec 8 písm. a) a b) obdobně.

(7) Po celou dobu elektronické aukce je zadavatel povinen účastníkovi
elektronické aukce zpřístupnit informaci o jeho aktuálním pořadí. Pokud
si to zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci a určil způsob
poskytnutí informací, může poskytovat také informace o aukčních
hodnotách nebo o počtu účastníků aukce. Zadavatel může účastníkům
elektronické aukce kdykoli v průběhu elektronické aukce oznámit počet
účastníků elektronické aukce.

(8) Elektronická aukce končí

a) uplynutím předem stanovené doby,

b) pokud zadavatel neobdrží po předem stanovenou dobu nové aukční
hodnoty, které by měnily pořadí nabídek, nebo

c) byl-li vyčerpán předem stanovený počet aukčních kol.

HLAVA XI

VÝBĚR DODAVATELE

§ 122

Výběr dodavatele

(1) Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího
řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
podle výsledku hodnocení nabídek nebo výsledku elektronické aukce,
pokud byla použita.

(2) Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může
být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

(3) Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení

a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je
již nemá k dispozici,

b) dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření
smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1, a

c) informací a dokladů podle § 104 odst. 2 písm. a) a b), je-li vybraný
dodavatel právnickou osobou;

v takovém případě se postupuje podle § 46 odst. 1 obdobně.

(4) V případě výzvy podle odstavce 3 se postupuje podle § 46 odst. 1
obdobně.

(5) Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil
údaje, doklady nebo vzorky podle odstavce 3 nebo výsledek zkoušek
vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.

§ 123

Oznámení o výběru dodavatele

Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru
dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího
řízení. S výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění a zadávacího řízení,
v němž je jeden účastník zadávacího řízení, musí být součástí tohoto
oznámení

a) zpráva o hodnocení nabídek, pokud proběhlo hodnocení nabídek,

b) výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele,
který bude obsahovat

1. seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, a

2. u požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2, ekonomické
kvalifikace a technické kvalifikace údaje rozhodné pro prokázání
splnění jednotlivých kritérií kvalifikace,

3. seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření
smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1 písm. a),

4. výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104
odst. 1 písm. b).

HLAVA XII

UZAVŘENÍ SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

§ 124

(1) Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 jsou zadavatel
a vybraný dodavatel povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu.

(2) Vybraného dodavatele, který nesplnil povinnost podle odstavce 1,
může zadavatel ze zadávacího řízení vyloučit.

(3) Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, zjistí-li na základě
dokladů podle § 122 odst. 3 písm. c), že byl ve střetu zájmů podle § 44
odst. 2 a 3.

(4) Smlouvu je zadavatel povinen uzavřít v souladu s nabídkou vybraného
dodavatele, popřípadě upravenou postupem podle § 69 odst. 8.

§ 125

Postup po vyloučení vybraného dodavatele

(1) Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat
k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí,
které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek nebo elektronické
aukce nebo z výsledku nového hodnocení. Nové hodnocení zadavatel musí
provést, pokud by vyloučení vybraného dodavatele znamenalo podstatné
ovlivnění původního pořadí nabídek. Účastník zadávacího řízení vyzvaný
k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele.

(2) Zadavatel může postup podle odstavce 1 do uzavření smlouvy použít
opakovaně. Ustanovení § 122 odst. 3 a 5, § 123 a 124 se použijí
obdobně; součástí oznámení o výběru dodavatele nemusí být zpráva o
hodnocení nabídek, pokud neproběhlo nové hodnocení nabídek.

§ 126

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Zadavatel odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění
způsobem podle § 212 do 30 dnů od uzavření smlouvy, rámcové dohody nebo
zavedení dynamického nákupního systému.

HLAVA XIII

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

§ 127

Důvody zrušení zadávacího řízení

(1) Zadavatel zruší zadávací řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání
žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek v zadávacím řízení
není žádný účastník zadávacího řízení.

(2) Zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud

a) počet účastníků zadávacího řízení, kteří mohou být vyzváni k podání
nabídky v užším řízení, předběžné nabídky v jednacím řízení s
uveřejněním nebo řešení v řízení se soutěžním dialogem, je nižší než
minimální počet stanovený v zadávací dokumentaci, nebo nabídku,
předběžnou nabídku nebo řešení podá menší počet účastníků zadávacího
řízení než stanovený minimální počet,

b) zanikne účast v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho
vyloučení,

c) odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku
podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení
a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji
nezpůsobil,

d) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního
zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda
tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv,

e) zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela
nebo částečně uhrazena,

f) vybraný dodavatel v zadávacím řízení obsahujícím soutěž o návrh
předložil nabídku pro zadavatele ekonomicky nepřijatelnou,

g) se jedná o zadávací řízení, které zadavatel zahájil, i když k tomu
nebyl povinen, nebo

h) je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení; tento důvod
zrušení může zadavatel použít pouze do doby odeslání oznámení o výběru
dodavatele.

(3) Zadavatel může zrušit jednací řízení bez uveřejnění, pokud
účastníkům zadávacího řízení sdělí důvod zrušení zadávacího řízení.

§ 128

Sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení

(1) Zadavatel je povinen do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení
zadávacího řízení odeslat písemné sdělení o zrušení zadávacího řízení
všem účastníkům zadávacího řízení.

(2) Zadavatel do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle oznámení o
zrušení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212.

(3) Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na jednací řízení bez
uveřejnění.

(4) Zruší-li zadávací řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále
jen „Úřad“), užijí se odstavce 1 až 3 obdobně. Lhůty počínají běžet ode
dne, kdy se zadavatel dozví o nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu.

ČÁST PÁTÁ

ZJEDNODUŠENÝ REŽIM

§ 129

(1) Ve zjednodušeném režimu zadává zadavatel veřejné zakázky, včetně
koncesí podle § 174, na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v
příloze č. 4 k tomuto zákonu. To platí i v případě, že součástí
předmětu veřejné zakázky jsou i služby v této příloze neuvedené, pokud
jejich předpokládaná hodnota je nižší, než je předpokládaná hodnota
služeb uvedených v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(2) Zadavatel při zadávání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu
postupuje podle této části a použije také části první, druhou, desátou
až třináctou.

(3) Zadávací řízení ve zjednodušeném režimu může zadavatel zahájit
odesláním

a) předběžného oznámení k uveřejnění způsobem podle § 212, pokud jím
vyzývá k vyjádření předběžného zájmu, nebo

b) oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle §
212, pokud se nejedná o koncesi.

(4) Dodavatelé vyjadřují svůj předběžný zájem písemně.

(5) Pro zadávací dokumentaci a zadávací podmínky se použijí ustanovení
§ 96 až 99 obdobně. Zadavatel může stanovit v zadávací dokumentaci
jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim.

(6) Zadavatel může ve zjednodušeném režimu stanovit i jiná kritéria
kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté; ustanovení §
76 a 81 až 88 se použijí obdobně.

(7) Průběh zadávacího řízení určuje zadavatel s ohledem na specifika
zadávaných služeb. Zadavatel může s účastníky zadávacího řízení jednat.
Zadavatel může v průběhu zadávacího řízení měnit zadávací podmínky,
pokud tím nejsou narušeny zásady podle § 6. Změněné zadávací podmínky
však musí nadále splňovat podmínky pro zjednodušený režim.

(8) Při výběru dodavatele zadavatel v rámci kritérií kvality může
zohlednit například potřeby zajištění kvality, návaznosti, dostupnosti
a komplexnosti služeb, inovativnosti řešení, přínosu pro uživatele nebo
kritéria udržitelnosti sociálních služeb.

(9) Zadavatel oznámí všem účastníkům zadávacího řízení výběr dodavatele
s odůvodněním.

(10) Zadavatel odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k
uveřejnění způsobem podle § 212 do 30 dnů, nebo 48 dnů v případě
koncesí,

a) od uzavření smlouvy, nebo

b) od konce každého čtvrtletí, pokud zadavatel výsledek uveřejňuje
souhrnně.

ČÁST ŠESTÁ

ZVLÁŠTNÍ POSTUPY

HLAVA I

OBECNÉ USTANOVENÍ

§ 130

Při postupu podle této části se § 42 až 44 použijí obdobně.

HLAVA II

RÁMCOVÁ DOHODA

§ 131

Obecná ustanovení o rámcových dohodách

(1) Rámcovou dohodou mezi sebou jeden nebo více zadavatelů a jeden nebo
více dodavatelů ujednávají rámcové podmínky týkající se zejména ceny
nebo jiných podmínek plnění veřejné zakázky, které jsou závazné po dobu
trvání rámcové dohody.

(2) Zadavatel může uzavřít rámcovou dohodu pouze na základě zadávacího
řízení, které by byl oprávněn použít na veřejnou zakázku obdobného
předmětu a předpokládané hodnoty.

(3) Trvání vztahu z rámcové dohody nesmí být kromě výjimečných a řádně
odůvodněných případů vztahujících se k předmětu rámcové dohody delší
než 4 roky.

(4) Nabídku na veřejnou zakázku zadávanou na základě rámcové dohody
může podat pouze účastník rámcové dohody, který byl vyzván k podání
nabídky.

(5) Není-li dále stanoveno jinak, nesmí zadavatel umožnit podstatnou
změnu podmínek rámcové dohody po dobu jejího trvání bez provedení
nového zadávacího řízení podle tohoto zákona; § 222 se použije
přiměřeně. Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu podmínek uvedených
v rámcové dohodě ani při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové
dohody.

§ 132

Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody

(1) Pro postup v zadávacím řízení, jehož cílem je uzavření rámcové
dohody, se použijí pravidla pro podlimitní nebo nadlimitní režim,
není-li stanoveno v této části jinak.

(2) V zadávací dokumentaci musí být jednoznačně definován zadavatel
nebo okruh zadavatelů, kteří budou smluvní stranou rámcové dohody. Po
dobu účinnosti rámcové dohody nesmí být rozšířen okruh zadavatelů či
dodavatelů, jež jsou účastníky rámcové dohody. V zadávací dokumentaci
je zadavatel povinen uvést, zda bude rámcová dohoda uzavřena s jedním
nebo více účastníky zadávacího řízení.

(3) V zadávací dokumentaci zadavatel uvede, zda veřejné zakázky na
základě rámcové dohody uzavřené s více dodavateli budou zadány postupem

a) s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody,

b) bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody, nebo

c) kombinací postupů podle písmen a) a b).

(4) Zadání veřejné zakázky postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky
rámcové dohody je možné tehdy,

a) jsou-li všechny podmínky plnění veřejné zakázky obsaženy v rámcové
dohodě a

b) ze zadávací dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody
je zřejmé, kterému účastníku rámcové dohody bude veřejná zakázka na
základě rámcové dohody zadána.

(5) Zadání veřejné zakázky postupem podle odstavce 3 písm. c) je možné
tehdy, je-li v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření
rámcové dohody uveden způsob určení, které veřejné zakázky zadávané na
základě rámcové dohody budou zadávány postupem bez obnovení soutěže
mezi účastníky rámcové dohody a které postupem s obnovením soutěže mezi
účastníky rámcové dohody. V takovém případě zadavatel může vyzvat
účastníky rámcové dohody k podání nabídek i na ty veřejné zakázky
zadávané na základě rámcové dohody, u nichž v zadávací dokumentaci
zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody uvedl, že tyto budou
zadány postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody.

(6) Zadavatel nesmí požadovat od účastníků zadávacího řízení poskytnutí
jistoty.

(7) Zadavatel do 30 dnů od uzavření rámcové dohody nebo od zrušení
zadávacího řízení odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k
uveřejnění způsobem podle § 212.

§ 133

Výběr účastníků rámcové dohody

(1) Při uzavírání rámcové dohody s více dodavateli postupuje zadavatel
podle pravidel pro výběr dodavatele s tím, že zadavatel uzavře rámcovou
dohodu alespoň s minimálním počtem dodavatelů, který uvedl v zadávací
dokumentaci.

(2) Není-li zadavatel schopen vybrat počet dodavatelů, který uvedl v
zadávací dokumentaci z důvodu, že nebyl podán dostatečný počet nabídek
nebo tyto nabídky nesplnily požadavky stanovené zákonem či zadavatelem,
může zadavatel uzavřít rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky
zadávacího řízení, kteří tyto požadavky splnili, nebo zadávací řízení
zrušit.

(3) Uvedl-li zadavatel v zadávací dokumentaci, že hodlá uzavřít
rámcovou dohodu s obnovením soutěže, nesmí uzavřít rámcovou dohodu s
jedním dodavatelem.

(4) Pokud dojde k vyloučení některého z vybraných dodavatelů, použije
se § 125 ve vztahu ke všem vybraným dodavatelům obdobně.

§ 134

Postup bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody

(1) Při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody postupem bez
obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody postupuje zadavatel
podle podmínek stanovených v rámcové dohodě.

(2) Při postupu podle odstavce 1 může zadavatel požádat účastníka
rámcové dohody o doplnění nabídky, je-li to pro plnění veřejné zakázky
nezbytné.

§ 135

Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody

(1) Při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody postupem s
obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody postupuje zadavatel
tak, že

a) písemně vyzve účastníky rámcové dohody k podání nabídek na základě
podmínek uvedených v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření
rámcové dohody; tyto podmínky mohou být konkrétněji formulovány, je-li
to pro plnění veřejné zakázky nezbytné,

b) stanoví přiměřenou lhůtu pro podání nabídek,

c) pro podání a otevírání nabídek použije ustanovení § 107 až 110
obdobně,

d) zadavatel oznámí výběr dodavatele s odůvodněním všem účastníkům
rámcové dohody, kteří podali nabídku,

e) zadá veřejnou zakázku na základě rámcové dohody účastníku rámcové
dohody vybranému na základě kritérií stanovených v zadávací dokumentaci
zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody.

(2) Na nabídku se pohlíží, jako by nebyla podána, pokud

a) účastník rámcové dohody v nabídce nabídl méně výhodné podmínky než v
zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody, nebo

b) účastníci rámcové dohody podali společnou nabídku.

(3) Zadavatel může uzavřít smlouvu i před uplynutím lhůty pro podání
námitek proti výběru dodavatele.

§ 136

Ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody

(1) Pokud je doba trvání rámcové dohody delší než 1 rok, může zadavatel
od dodavatelů, kteří jsou účastníky rámcové dohody, po uplynutí každého
roku trvání rámcové dohody požadovat předložení dokladů o kvalifikaci.
V takovém případě je zadavatel povinen stanovit dodavatelům lhůtu pro
jejich předložení, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla tato lhůta
stanovena v původním zadávacím řízení.

(2) Zadavatel může rovněž u účastníka rámcové dohody kdykoli v době
trvání rámcové dohody prokázat naplnění důvodů nezpůsobilosti podle §
48 odst. 5 nebo 6.

(3) Dodavatele, který nedoloží doklady podle odstavce 1 nebo u kterého
zadavatel prokáže naplnění důvodů nezpůsobilosti podle odstavce 2,
zadavatel nevyzývá k podání nabídky. Pokud dodavatel doloží doklady
podle odstavce 1 později než v zadavatelem stanovené lhůtě, nebo
prokáže obnovení své způsobilosti podle § 76 obdobně, zadavatel jej od
tohoto okamžiku opět k podání nabídky vyzývá.

§ 137

Oznámení o uzavření smlouvy

Zadavatel odešle oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody
k uveřejnění způsobem podle § 212 do 30 dnů od

a) uzavření smlouvy, nebo

b) konce každého čtvrtletí, pokud zadavatel výsledek uveřejňuje
souhrnně.

HLAVA III

DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM

§ 138

Obecná ustanovení

(1) Zadavatel může zavést dynamický nákupní systém, kterým se pro účely
tohoto zákona rozumí plně elektronický, otevřený systém pro zadávání
veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně
dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací. Zadavatel zavede
dynamický nákupní systém v zadávacím řízení, ve kterém postupuje
přiměřeně podle pravidel pro užší řízení. Zadavatel může rozdělit
dynamický nákupní systém do kategorií, které jsou objektivně vymezeny
na základě předmětu veřejných zakázek nebo jejich územního rozsahu.

(2) V souvislosti s používáním dynamického nákupního systému nesmí být
od dodavatelů požadována úplata.

§ 139

Zavedení dynamického nákupního systému

(1) V oznámení o zahájení zadávacího řízení zadavatel uvede také dobu
trvání dynamického nákupního systému a označí, že se jedná o zavedení
dynamického nákupního systému.

(2) Lhůta pro doručení žádosti o účast nesmí být kratší než 30 dnů od
zahájení zadávacího řízení, kterým se zavádí dynamický nákupní systém.

(3) Zadavatel poskytne dodavatelům neomezený dálkový přístup k zadávací
dokumentaci, a to od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
na zavedení dynamického nákupního systému až do ukončení trvání
dynamického nákupního systému.

(4) Zadavatel vymezí v zadávací dokumentaci náležitosti pro užší řízení
a dále

a) druh, předmět a předpokládanou hodnotu veřejných zakázek, které mají
být zadávány v dynamickém nákupním systému,

b) informaci o rozdělení do kategorií podle § 138 odst. 1 a kritéria
pro zařazení do dynamického nákupního systému podle těchto kategorií,
pokud je dynamický nákupní systém rozdělen na kategorie, a

c) informace týkající se použitého elektronického nástroje a další
technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci.

(5) Zadavatel není oprávněn požadovat od účastníků zadávacího řízení
poskytnutí jistoty.

(6) Zadavatel posoudí soulad žádostí o účast, které obdržel ve lhůtě
pro podání žádostí o účast, se zadávacími podmínkami. Zadavatel vyloučí
z účasti v zadávacím řízení jeho účastníky, jejichž žádost o účast
nesplňuje zadávací podmínky, a ostatní účastníky zadávacího řízení
zařadí do dynamického nákupního systému. Zařazení do dynamického
nákupního systému zadavatel bez zbytečného odkladu oznámí účastníku
zadávacího řízení.

(7) Dynamický nákupní systém se považuje za zavedený v okamžiku, kdy

a) všem účastníkům zadávacího řízení uplyne lhůta pro podání námitek
proti vyloučení ze zadávacího řízení, pokud námitky nejsou podány,

b) v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání návrhu podle § 251
odst. 2 nebo 3, pokud návrh není podán, nebo

c) v případě podání návrhu podle § 251 odst. 1 nabude právní moci
rozhodnutí o zastavení správního řízení či zamítnutí návrhu.

(8) Zadavatel do 30 dnů od zavedení dynamického nákupního systému
odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem
podle § 212.

(9) Zadavatel odešle oznámení o změně k uveřejnění způsobem podle §
212, pokud dojde ke

a) změně doby trvání dynamického nákupního systému uvedené v oznámení o
zahájení zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému,
nebo

b) ukončení dynamického nákupního systému.

§ 140

Zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému

(1) Zadavatel umožní po celou dobu trvání dynamického nákupního systému
každému dodavateli podat žádost o účast. Žádosti o účast doručené po
zavedení dynamického nákupního systému zadavatel posoudí do 10
pracovních dnů od jejich doručení. Tuto lhůtu může zadavatel v
odůvodněných případech prodloužit na 15 pracovních dnů.

(2) Zadavatel odešle dodavateli oznámení o zařazení do dynamického
nákupního systému nebo o jeho odmítnutí ve lhůtě podle odstavce 1.
Odmítnutí zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému musí
zadavatel odůvodnit.

(3) Zadavatel může kdykoliv během doby trvání dynamického nákupního
systému požadovat po dodavatelích zařazených v dynamickém nákupním
systému předložení aktualizovaného jednotného evropského osvědčení pro
veřejné zakázky. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
aktualizované jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky předložit
do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti zadavatele. Pravidla pro
předkládání dokladů podle § 45 a prokazování kvalifikace podle § 81 až
88 se použijí přiměřeně po celou dobu trvání dynamického nákupního
systému. Zadavatel může rovněž u dodavatele zařazeného v dynamickém
nákupním systému kdykoli v době trvání dynamického nákupního systému
prokázat naplnění důvodů nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5.

(4) Dodavatele, který nedoloží doklady podle odstavce 3 nebo u kterého
zadavatel prokáže naplnění důvodů nezpůsobilosti, zadavatel nevyzývá k
podání nabídky. Pokud dodavatel doloží doklady podle odstavce 3 později
než v zadavatelem stanovené lhůtě, nebo prokáže obnovení své
způsobilosti podle § 76 obdobně, zadavatel jej od tohoto okamžiku opět
k podání nabídky vyzývá.

§ 141

Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému

(1) Před zadáním veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému
zadavatel odešle všem dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního
systému výzvu k podání nabídky. Byl-li dynamický nákupní systém
rozdělen do kategorií, vyzve zadavatel dodavatele, kteří jsou zařazeni
v kategorii odpovídající zahajované veřejné zakázce. Výzva k podání
nabídek musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 6 k tomuto
zákonu. Výzvu k podání nabídek nelze zaslat před zavedením dynamického
nákupního systému.

(2) Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 10 dnů od odeslání
výzvy k podání nabídek. Zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. c) až e) může
na základě písemného souhlasu všech dodavatelů zařazených do
dynamického nákupního systému nebo do jeho příslušné kategorie tuto
lhůtu zkrátit.

(3) Zadavatel oznámí výběr dodavatele s odůvodněním všem dodavatelům
zařazeným do dynamického nákupního systému, kteří podali nabídku.
Zadavatel zadá veřejnou zakázku v rámci dynamického nákupního systému
dodavateli vybranému na základě kritérií uvedených ve výzvě k podání
nabídek.

(4) Zadavatel může uzavřít smlouvu i před uplynutím lhůty pro podání
námitek proti výběru dodavatele.

§ 142

Oznámení o uzavření smlouvy

Zadavatel odešle oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním
systému k uveřejnění způsobem podle § 212 do 30 dnů od

a) uzavření smlouvy, nebo

b) konce každého čtvrtletí, pokud zadavatel výsledek uveřejňuje
souhrnně.

HLAVA IV

SOUTĚŽ O NÁVRH

§ 143

(1) Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele směřující k získání
návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního
plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inspekčních
služeb. Pro podání návrhu se použije § 107 obdobně.

(2) Zadavatel použije soutěž o návrh, pokud má v úmyslu zadat veřejnou
zakázku na služby v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění podle §
65; tento úmysl zadavatel uvede v oznámení o zahájení soutěže o návrh.

(3) Soutěž o návrh zadavatel použije také, pokud

a) je soutěž o návrh součástí zadávacího řízení na veřejnou zakázku na
služby, nebo

b) předpokládaná souhrnná hodnota cen, odměn nebo jiných plateb
spojených s účastí v soutěži o návrh přesahuje 2 000 000 Kč; to neplatí
v případech uvedených v § 29, 30, 158, 177 až 178 a 191.

§ 144

Soutěžní podmínky soutěže o návrh

(1) V soutěžních podmínkách soutěže o návrh zadavatel stanoví, zda bude
postupovat formou otevřené nebo užší soutěže o návrh.

(2) Soutěžní podmínky musí být uveřejněny na profilu zadavatele po
celou lhůtu pro podání návrhů. Pro soutěžní podmínky se použijí
ustanovení § 96 odst. 2 až 4 a § 99 obdobně. Vysvětlení soutěžních
podmínek zadavatel uveřejní na profilu zadavatele alespoň 14 dní před
uplynutím lhůty pro podání návrhů.

(3) Soutěžní podmínky soutěže o návrh na služby uvedené v oddílu 71
hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému musí obsahovat
alespoň

a) jméno, nebo jména a příjmení členů poroty,

b) způsob označení soutěžních návrhů a jejich příloh pro zajištění
anonymity,

c) výši cen, odměn nebo jiných plateb, pokud jsou poskytovány,

d) podmínky nakládání s právy k duševnímu vlastnictví, pokud návrh
takové ochrany požívá,

e) předpokládanou výši investičních nákladů, má-li být zadána veřejná
zakázka na služby, a

f) způsob uveřejnění návrhů.

(4) Pro komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli se použije § 211
obdobně.

§ 145

Otevřená soutěž o návrh

(1) Zadavatel zahajuje otevřenou soutěž o návrh odesláním oznámení o
zahájení soutěže o návrh k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým
vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání návrhů.

(2) Lhůta pro podání návrhů nesmí být kratší než 35 dnů a u soutěže o
návrh na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného
klasifikačního systému 45 dnů ode dne odeslání oznámení o zahájení
soutěže o návrh.

§ 146

Užší soutěž o návrh

(1) Zadavatel zahajuje užší soutěž o návrh odesláním oznámení o
zahájení soutěže o návrh k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým
vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. Ustanovení
§ 58 se použije obdobně.

(2) Lhůta pro podání žádostí o účast nesmí být kratší než 20 dnů ode
dne odeslání oznámení o zahájení soutěže o návrh. Lhůta pro podání
návrhů nesmí být kratší než 30 dnů a u soutěže o návrh na služby
uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému
45 dnů od odeslání výzvy k podání návrhů.

(3) Zadavatel může uvést v oznámení o zahájení soutěže o návrh
dodavatele, které vyzve k podání návrhů, pokud uvede alespoň 3 takové
dodavatele.

(4) Zadavatel posoudí soulad žádosti o účast se soutěžními podmínkami a
provede na základě stanoviska poroty snížení počtu účastníků soutěže o
návrh podle § 111 odst. 1 až 4 obdobně, pokud si tak vyhradil v
oznámení o zahájení soutěže o návrh. Pokud zadavatel současně postupuje
podle odstavce 3, nesmí být počet účastníků soutěže o návrh, kteří
budou vyzváni k podání návrhu, uvedený v soutěžních podmínkách nižší
než dvojnásobek počtu dodavatelů uvedených v oznámení o zahájení
soutěže podle odstavce 3. Zadavatel vyloučí z účasti v soutěži o návrh
účastníky, jejichž žádost o účast nesplňuje soutěžní podmínky nebo
nebyli vybráni při snížení počtu účastníků soutěže o návrh. Nevyloučené
účastníky soutěže o návrh vyzve zadavatel k podání návrhů.

§ 147

Snížení počtu návrhů

Zadavatel si může v soutěžních podmínkách soutěže o návrh vyhradit, že
soutěž proběhne ve více fázích s možností snížení počtu návrhů v jejím
průběhu; ustanovení § 112 se použije obdobně.

§ 148

Porota

(1) Pro hodnocení návrhů zadavatel sestaví porotu z fyzických osob.
Členové poroty nesmí být ve střetu zájmů podle § 44. Většina členů
poroty musí být ve vztahu k zadavateli nezávislá. Nezávislými se rozumí
členové poroty, kteří nejsou se zadavatelem v dlouhodobém obchodním,
pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu. Zadavatel si od všech členů
poroty musí vyžádat čestné prohlášení o tom, že nejsou ve střetu zájmů,
a v případě soutěže o návrh na služby uvedené v oddílu 71 hlavního
slovníku jednotného klasifikačního systému souhlas členů poroty se
soutěžními podmínkami.

(2) Pokud zadavatel stanoví jako podmínku účasti v soutěži o návrh
požadavky na profesní způsobilost dodavatelů podle § 77 odst. 2 písm.
b) a c), musí nejméně polovina členů poroty mít požadovanou nebo
rovnocennou kvalifikaci.

(3) Pokud v průběhu soutěže o návrh dojde ke změně ve složení poroty,
musí zadavatel zajistit, aby byly naplněny podmínky podle odstavců 1 a
2. V případě soutěže o návrh na služby uvedené v oddílu 71 hlavního
slovníku jednotného klasifikačního systému oznámí zadavatel jména nově
jmenovaných členů poroty všem účastníkům soutěže o návrh.

(4) Zadavatel zajistí, aby porota hodnotila anonymní návrhy. Anonymita
návrhů musí být vůči členům poroty zajištěna až do okamžiku, než porota
dospěje ke stanovisku.

(5) Porota vyhotoví o hodnocení návrhů zprávu, podepsanou jejími členy,
v níž uvede pořadí návrhů sestavené na základě kritérií uvedených v
oznámení o zahájení soutěže o návrh.

(6) Účastníci soutěže o návrh mohou být v případě potřeby vyzváni
porotou k odpovědi na dodatečné otázky, které porota zaznamená ve
zprávě o hodnocení návrhů. Z rozhovoru mezi porotou a účastníky soutěže
o návrh vyhotoví porota podrobný zápis.

(7) Zadavatel je při výběru návrhu vázán stanoviskem poroty. Zadavatel
rozhodne o novém hodnocení návrhů, pokud zjistí, že porota při
hodnocení návrhů porušila postup stanovený tímto zákonem nebo
soutěžními podmínkami soutěže o návrh. Nové hodnocení návrhů provede
původní porota nebo zadavatel ustanoví novou porotu; vždy musí být
dodržen požadavek na anonymitu návrhů. Důvody pro nové hodnocení návrhů
připojí zadavatel k původní zprávě o hodnocení návrhů.

§ 149

Oznámení o výběru návrhu

(1) Zadavatel odešle oznámení o výběru návrhu všem účastníkům soutěže o
návrh.

(2) Je-li ze soutěže o návrh vyloučen účastník, který podal vybraný
návrh, zadavatel může rozhodnout o výběru dalšího návrhu podle pořadí
stanoveného ve zprávě o hodnocení návrhů.

(3) Soutěž o návrh se považuje za ukončenou v okamžiku, kdy

a) všem účastníkům soutěže o návrh uplyne lhůta pro podání námitek
proti výběru návrhu, pokud námitky nejsou podány,

b) v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání návrhu podle § 251
odst. 2 nebo 3, pokud návrh není podán, nebo

c) v případě podání návrhu podle § 251 odst. 1 nabude právní moci
rozhodnutí o zastavení správního řízení či zamítnutí návrhu.

(4) Zadavatel si může v soutěžních podmínkách soutěže o návrh vyhradit
možnost zrušení soutěže o návrh před rozhodnutím poroty pouze, pokud
současně stanoví podmínky pro odškodnění účastníků soutěže o návrh.

§ 150

Oznámení o ukončení soutěže o návrh

(1) Zadavatel do 30 dnů od zrušení nebo od ukončení soutěže o návrh
odešle oznámení o výsledku soutěže o návrh k uveřejnění způsobem podle
§ 212.

(2) V případě soutěže o návrh na služby uvedené v oddílu 71 hlavního
slovníku jednotného klasifikačního systému zadavatel odešle dokumentaci
o soutěži o návrh včetně stanoviska poroty a všech návrhů v
elektronické podobě České komoře architektů^34).

ČÁST SEDMÁ

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 151

Sektorová veřejná zakázka

(1) Sektorovou veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, kterou zadává
veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti.

(2) Sektorovou veřejnou zakázkou je také veřejná zakázka, kterou zadává
jiná osoba při výkonu relevantní činnosti, pokud

a) relevantní činnost vykonává na základě zvláštního nebo výhradního
práva podle § 152, nebo

b) nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo
uplatňovat dominantní vliv.

(3) Pro účely tohoto zákona se dominantním vlivem rozumí případ, kdy
jedna osoba přímo nebo nepřímo

a) drží většinový podíl na upsaném základním kapitálu jiné osoby,

b) disponuje s většinou hlasovacích práv vyplývajících z podílu na jiné
osobě, nebo

c) může jmenovat více než polovinu členů statutárního nebo kontrolního
orgánu jiné osoby.

(4) Zadavatel postupuje při zadávání sektorové veřejné zakázky, která
není koncesí, podle části čtvrté, páté, nebo šesté a použije také části
první, druhou, desátou až třináctou, pokud není v této části stanoveno
jinak. Při zadávání sektorové veřejné zakázky, která je koncesí,
zadavatel postupuje podle části osmé.

§ 152

Zvláštní nebo výhradní práva

(1) Zvláštními nebo výhradními právy jsou práva udělená příslušným
orgánem veřejné moci na základě právního předpisu, jejichž obsahem je
vyhrazení výkonu relevantních činností vymezených v § 153 jedné nebo
více osobám a která podstatně ovlivňují možnost jiných osob vykonávat
tuto činnost.

(2) Za zvláštní nebo výhradní práva se nepovažují taková práva, která
byla udělena postupem, u něhož bylo zajištěno vhodné uveřejnění a
jejichž udělení bylo založeno na objektivních kritériích. Za takový
postup se považují zejména

a) zadávací řízení umožňující účast neomezenému okruhu dodavatelů, nebo

b) řízení podle jiných právních předpisů uvedených v příloze č. 5 k
tomuto zákonu.

§ 153

Relevantní činnost

(1) Relevantní činností se pro účely tohoto zákona rozumí

a) v odvětví plynárenství

1. poskytování nebo provozování přepravní nebo distribuční soustavy,
těžebního plynovodu podle jiného právního předpisu^35) v souvislosti s
výrobou, přepravou nebo distribucí plynu, nebo

2. dodávka plynu do přepravní nebo distribuční soustavy, těžebního
plynovodu,

b) v odvětví teplárenství

1. poskytování nebo provozování soustavy zásobování tepelnou energií
podle jiného právního předpisu^35) v souvislosti s výrobou a rozvodem
tepelné energie, nebo

2. dodávka tepelné energie v soustavě zásobování tepelnou energií,

c) v odvětví elektroenergetiky

1. poskytování nebo provozování přenosové nebo distribuční soustavy
podle jiného právního předpisu^35) v souvislosti s výrobou, přenosem
nebo distribucí elektřiny, nebo

2. dodávka elektřiny do přenosové nebo distribuční soustavy,

d) v odvětví vodárenství

1. poskytování nebo provozování vodovodu podle jiného právního
předpisu^36), nebo

2. dodávka pitné vody do vodovodu,

e) činnost zadavatele vykonávajícího relevantní činnost podle odstavce
1 písm. d), pokud tato činnost souvisí s

1. projekty děl vodního hospodářství, zavlažováním nebo odvodňováním
půdy za předpokladu, že množství vody určené pro dodávky pitné vody
představuje více než 20 % celkového množství vody, která má být
takovými projekty nebo zavlažovacími či odvodňovacími zařízeními
získána, nebo

2. odvodem odpadních vod kanalizací nebo čištěním a úpravou odpadních
vod,

f) činnost související s poskytováním či provozováním sítí určených k
poskytování služeb veřejnosti v oblasti železniční, tramvajové,
trolejbusové, veřejné autobusové nebo lanové dopravy (dále jen
„dopravní síť“); dopravní síť se považuje za existující, pokud je
činnost podle tohoto písmene poskytována za podmínek stanovených
příslušnými správními orgány,

g) činnost související s využíváním území pro účely provozování letišť
pro letecké dopravce nebo přístavů, přístavišť nebo překladišť pro
námořní dopravce a dopravce na vnitrozemských vodních cestách,

h) činnost související s poskytováním

1. poštovních služeb, které spočívají v podání, třídění, přepravě a
dodávání poštovních zásilek bez ohledu na to, jde-li o základní
služby^37) nebo nikoliv; poštovní zásilkou se rozumí zásilka označená
adresou bez ohledu na její hmotnost nebo hodnotu, nebo

2. jiných než poštovních služeb, pokud jsou tyto služby poskytovány
osobou, která poskytuje některou z poštovních služeb; pro účely tohoto
ustanovení se jinými než poštovními službami rozumí služby
bezprostředně související s poštovními službami včetně služeb
předcházejících podání, jakož i služby následující po odeslání poštovní
zásilky, zejména pak služby správy poštovní podatelny odesílatele nebo
adresáta nebo služby týkající se zásilek neuvedených v bodu 1, zejména
pak neadresné reklamní zásilky, nebo

i) činnost související s využíváním území pro účely

1. těžby ropy nebo zemního plynu, nebo

2. průzkumu nebo těžby uhlí nebo jiných tuhých paliv.

(2) Dodávkou se pro účely odstavce 1 rozumí výroba nebo jiná forma
produkce a prodej.

(3) Nejde-li o veřejného zadavatele, za relevantní činnost se pro účely
tohoto zákona nepovažuje

a) činnost podle odstavce 1 písm. a) nebo b), pokud

1. se uskutečňuje z důvodu ekonomického využití tepelné energie nebo
plynu vyrobených v důsledku jiné činnosti, než je činnost podle
odstavce 1, a

2. příjem z této činnosti nedosahuje více než 20 % průměrného obratu
zadavatele za předcházející 3 roky včetně aktuálního roku,

b) činnost podle odstavce 1 písm. c) nebo d), pokud zadavatel

1. vyrábí elektřinu nebo pitnou vodu pro účely jiné činnosti, než je
činnost podle odstavce 1, a

2. jeho vlastní spotřeba činí alespoň 70 % průměrné celkové výroby
elektřiny nebo pitné vody za předcházející 3 roky včetně aktuálního
roku.

§ 154

Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnosti

(1) Činnost, která je přímo vystavena hospodářské soutěži na trhu, na
nějž není přístup omezen, se nepovažuje za relevantní činnost podle §
153, pokud tak Evropská komise rozhodla podle předpisu Evropské
unie^38).

(2) Pokud existuje důvodný předpoklad splnění podmínek podle odstavce 1
pro vynětí některé relevantní činnosti, může věcně příslušné
ministerstvo prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj nebo
zadavatel vykonávající tuto relevantní činnost podat žádost o
rozhodnutí v této věci Evropské komisi. Při podání žádosti Evropské
komisi postupuje věcně příslušné ministerstvo nebo příslušný zadavatel
podle předpisu Evropské unie^39).

(3) Věcně příslušné ministerstvo v případě požadavku zadavatele
vykonávajícího příslušnou relevantní činnost posoudí, zda ve vztahu k
této činnosti existuje důvodný předpoklad splnění podmínek podle
odstavce 1.

(4) Pokud žádost podává zadavatel, zašle kopii žádosti Ministerstvu pro
místní rozvoj a věcně příslušnému ministerstvu.

(5) Pro účely odstavce 1 se má za to, že Evropská komise rozhodla o
vynětí relevantní činnosti, pokud marně uplynula lhůta stanovená
předpisem Evropské unie^38) vydání takového rozhodnutí.

§ 155

Zakázky zadávané přidruženým osobám

(1) Přidruženou osobou se rozumí osoba, která má povinnost podrobit se
sestavení konsolidované účetní závěrky^40) zadavatelem nebo jiná osoba,
která přímo nebo nepřímo

a) může podléhat dominantnímu vlivu zadavatele,

b) může vykonávat dominantní vliv nad zadavatelem, nebo

c) podléhá dominantnímu vlivu stejné osoby jako zadavatel.

(2) Za sektorovou veřejnou zakázku se nepovažuje zakázka zadaná
zadavatelem přidružené osobě nebo společně několika zadavateli za
účelem výkonu relevantní činnosti osobě přidružené k některému z těchto
zadavatelů, jestliže se jedná o

a) služby, přičemž alespoň 80 % průměrného obratu přidružené osoby ze
všech služeb, které tato osoba poskytovala v předchozích 3 letech, bylo
dosaženo ve vztahu k zadavateli nebo osobám, k nimž je zadavatel
přidruženou osobou,

b) dodávky, přičemž alespoň 80 % průměrného obratu přidružené osoby ze
všech dodávek, které tato osoba poskytovala v předchozích 3 letech,
bylo dosaženo ve vztahu k zadavateli nebo osobám, k nimž je zadavatel
přidruženou osobou, nebo

c) stavební práce, přičemž alespoň 80 % průměrného obratu přidružené
osoby ze všech stavebních prací, které tato osoba poskytovala v
předchozích 3 letech, bylo dosaženo ve vztahu k zadavateli nebo osobám,
k nimž je zadavatel přidruženou osobou.

(3) Není-li možné stanovit průměrný obrat za předchozí 3 roky, jelikož
přidružená osoba byla založena nebo prokazatelně zahájila svou činnosti
později, postačí prokázat, zejména prostřednictvím plánů činnosti, že
dosažení podmínek podle odstavce 2 je věrohodné.

(4) Pokud jsou zadavateli poskytovány stejné nebo podobné dodávky,
služby nebo stavební práce více než jednou přidruženou osobou, s nimiž
tvoří podnikatelské seskupení, vypočte se podíl uvedený v odstavci 2 z
celkového obratu za dodávky, celkového obratu za služby nebo celkového
obratu za stavební práce dosaženého těmito přidruženými osobami.

§ 156

Zakázky zadávané společným podnikům

Za sektorovou veřejnou zakázku se nepovažuje zakázka, která je zadána
zadavatelem osobě, kterou založil výlučně s jinými zadavateli za účelem
vykonávání relevantních činností nejméně na dobu 3 let, pokud je
zakladatelským právním jednáním písemně stanoveno, že výlučná účast
zakládajících zadavatelů v této osobě bude trvat nejméně 3 roky od
jejího vzniku. To platí obdobně i v případě, že tato osoba zadává
zakázku zadavatelům, kteří ji založili.

§ 157

Sdělení Evropské komisi

Zadavatel je v případě postupu podle § 155 a 156 povinen Evropské
komisi na její žádost sdělit

a) název všech osob zúčastněných na zadávání veřejné zakázky,

b) předmět a cenu příslušných sektorových veřejných zakázek a

c) skutečnosti, které Evropská komise považuje za nezbytné k prokázání
splnění podmínek podle § 155 a 156.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

§ 158

Zvláštní ustanovení pro výjimky pro sektorové veřejné zakázky

(1) Zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat sektorovou veřejnou
zakázku, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje finanční limit
stanovený prováděcím právním předpisem podle § 25.

(2) Vedle případů uvedených v § 29 není zadavatel povinen zadat v
zadávacím řízení sektorovou veřejnou zakázku také tehdy, jestliže

a) nejde o centrálního zadavatele provádějícího centralizované zadávání
a veřejná zakázka je zadávána za účelem dalšího prodeje nebo pronájmu
třetím osobám, přičemž zadavatel nepožívá zvláštního nebo výhradního
práva prodat nebo pronajmout předmět takové sektorové veřejné zakázky a
jiné osoby mají možnost předmět sektorové veřejné zakázky dále bez
omezení volně prodat nebo pronajmout za stejných podmínek jako
zadavatel; zadavatel je povinen Evropské komisi na její žádost sdělit,
na které kategorie věcí nebo činností se podle jeho názoru vztahuje
tato výjimka,

b) je zadávána za účelem

1. jiným, než je výkon relevantní činnosti, nebo

2. výkonu relevantní činnosti v zemích mimo Evropskou unii za podmínek,
které nezahrnují fyzické využívání soustav nebo geografických oblastí
Evropské unie;

zadavatel sektorové veřejné zakázky je povinen Evropské komisi na její
žádost sdělit, na které kategorie činností se podle jeho názoru
vztahuje tato výjimka, nebo

c) jde o sektorovou veřejnou zakázku na služby zadávanou osobě, která
je veřejným zadavatelem nebo sdružením veřejných zadavatelů na základě
výhradního práva podle jiných právních předpisů, které jsou slučitelné
s právem Evropské unie.

(3) Ustanovení § 29 písm. d), § 29 písm. i) bod 1, § 29 písm. l) bod 2,
§ 29 písm. p), s) se nepoužijí.

§ 159

Výjimky pro dodávky vody, paliv nebo energie

Zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat sektorovou veřejnou
zakázku, pokud vykonává

a) relevantní činnost podle § 153 odst. 1 písm. d) a jde o nákup vody,
nebo

b) relevantní činnost podle § 153 odst. 1 písm. a), b), c) nebo i) a
jde o

1. dodávku paliv pro výrobu energie, nebo

2. dodávku energie včetně dodávek na nákup podpůrných služeb podle
jiného právního předpisu^35).

§ 160

Výjimka pro veřejného zadavatele poskytujícího poštovní služby

Veřejný zadavatel vykonávající relevantní činnost podle § 153 odst. 1
písm. h) bodu 1 není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku,
jde-li o

a) služby spojené s elektronickou poštou a uskutečňované výhradně
elektronickou cestou, zejména zabezpečený přenos zakódovaných dokumentů
elektronickou cestou, služby správy adres nebo přenosu doporučené
elektronické pošty,

b) finanční služby, jejichž předmětem jsou bankovní činnosti,
investiční služby, pojištění, doplňkové penzijní spoření nebo
zajišťovací služby,

c) filatelistické služby, nebo

d) logistické služby spojující fyzické doručení nebo uskladnění s
jinými nepoštovními činnostmi podle § 153 odst. 1 písm. h) bodu 2.

§ 161

Zvláštní ustanovení pro volbu zadávacího řízení

Při zadávání sektorové veřejné zakázky může zadavatel vždy použít
jednací řízení s uveřejněním.

§ 162

Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění

(1) Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění za podmínek
uvedených v § 63 odst. 1 bez ohledu na druh předcházejícího zrušeného
zadávacího řízení.

(2) Jednací řízení bez uveřejnění pro sektorovou veřejnou zakázku na
dodávky může zadavatel použít také, jde-li o výhodnou koupi, kdy je při
využití zvláště příznivé příležitosti dostupné po velmi krátkou dobu
možné pořídit dodávky za cenu podstatně nižší, než jsou běžné tržní
ceny.

(3) Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud je
sektorová veřejná zakázka zadávána pouze pro účely výzkumu, pokusu,
studia nebo vývoje a pokud zadání takové veřejné zakázky není na újmu
hospodářské soutěži při zadávání dalších zakázek; ustanovení § 64 písm.
a) se nepoužije.

(4) Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění za podmínek
uvedených v § 64 písm. d) také, jde-li o veřejnou zakázku na služby.

(5) Lhůty pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění stanovené v § 64
písm. b) a § 66 písm. d) se v případě sektorových veřejných zakázek
nepoužijí.

§ 163

Zvláštní ustanovení pro užší řízení a jednací řízení s uveřejněním

(1) V užším řízení při zadávání sektorové veřejné zakázky může
zadavatel před odesláním výzvy k podání nabídek provést snížení počtu
účastníků zadávacího řízení podle § 111. Zadavatel v takovém případě
vyloučí z účasti v zadávacím řízení účastníky, kteří nebyli vybráni při
snížení počtu účastníků zadávacího řízení.

(2) Zadavatel zadávající sektorovou veřejnou zakázku může stanovit na
základě vzájemné dohody s účastníky zadávacího řízení a za podmínky, že
bude pro všechny účastníky zadávacího řízení stejná, lhůtu pro podání

a) nabídek v užším řízení, nebo

b) předběžných nabídek v jednacím řízení s uveřejněním.

(3) Nedohodne-li se zadavatel s účastníky zadávacího řízení podle
odstavce 2, nesmí být lhůta pro podání nabídek nebo předběžných nabídek
kratší než 10 dnů ode dne odeslání výzvy k podání nabídek.

(4) Výzvu k podání žádosti o účast v užším řízení nebo v jednacím
řízení s uveřejněním může zadavatel učinit prostřednictvím systému
kvalifikace. V takovém případě

a) odešle výzvu všem dodavatelům zařazeným do systému kvalifikace, nebo

b) vyzve dodavatele k podání žádosti o účast prostřednictvím oznámení o
zavedení systému kvalifikace, postupuje-li podle § 165.

§ 164

Zvláštní ustanovení pro zahájení zadávacích řízení

(1) Zadavatel při zadávání sektorové veřejné zakázky v užším řízení
nebo jednacím řízení s uveřejněním může zahájit zadávací řízení také
odesláním

a) předběžného oznámení k uveřejnění způsobem podle § 212, pokud jím
vyzývá k vyjádření předběžného zájmu, nebo

b) oznámení o zavedení systému kvalifikace k uveřejnění způsobem podle
§ 212, pokud jím vyzývá k podání žádostí o účast v zadávacím řízení.

V takovém případě lze předběžným oznámením nebo oznámením o zavedení
systému kvalifikace splnit povinnosti, pro jejichž splnění tento zákon
jinak vyžaduje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení.

(2) V případě zahájení zadávacího řízení podle odstavce 1 uveřejní
zadavatel zadávací dokumentaci s výjimkou formulářů podle § 212 a výzev
uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu na profilu zadavatele ode dne
uveřejnění předběžného oznámení nebo oznámení o zavedení systému
kvalifikace nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

§ 165

Systém kvalifikace

(1) Pro účely zadávání sektorových veřejných zakázek může zadavatel
zavést systém kvalifikace, do kterého zadavatel zařazuje kvalifikované
dodavatele. Zadavatel může rozdělit systém kvalifikace do kategorií,
které jsou objektivně vymezeny na základě předmětu veřejných zakázek
nebo jejich územního rozsahu. Zadavatel vede písemný seznam dodavatelů
zařazených do systému kvalifikace.

(2) Zadavatel odešle oznámení o zavedení systému kvalifikace k
uveřejnění způsobem podle § 212. V oznámení o zavedení systému
kvalifikace zadavatel uvede jeho účel, způsob přístupu k pravidlům jeho
fungování a dobu použitelnosti tohoto systému. V případě změny doby
použitelnosti systému kvalifikace nebo jeho ukončení zadavatel odešle
oznámení způsobem podle § 212.

(3) Zadavatel, který zavedl nebo provozuje systém kvalifikace, zajistí,
aby dodavatelé mohli kdykoliv požádat o zápis do tohoto systému.

(4) Systém kvalifikace může zahrnovat různé kvalifikační stupně.

(5) Zadavatel je oprávněn se souhlasem jiného zadavatele využívat jeho
systém kvalifikace.

(6) Prostřednictvím systému kvalifikace je zadavatel oprávněn odeslat
výzvu k podání nabídek v užším řízení nebo předběžných nabídek v
jednacím řízení s uveřejněním všem dodavatelům zařazeným v systému
kvalifikace.

§ 166

Vedení systému kvalifikace

(1) Zadavatelé stanoví objektivní pravidla pro provoz systému
kvalifikace a objektivní pravidla a důvody pro zařazení dodavatelů do
systému nebo vyřazení z něj. Tato pravidla zadavatel poskytne
dodavatelům na jejich žádost; § 36 odst. 8 se použije obdobně.

(2) Pravidla pro provoz systému kvalifikace musí umožňovat prokázání
kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Ustanovení § 83 a § 85 odst. 2
se použijí přiměřeně.

(3) Zadavatel je oprávněn zapsání do systému kvalifikace podmínit
platbou dodavatele, která musí být přiměřená vynaloženým nákladům.

(4) V případě, že zadavatel stanoví rovněž pravidla týkající se
technických specifikací, může zadavatel tyto technické specifikace
aktualizovat. Aktualizovaná pravidla zadavatel oznámí všem dodavatelům
zařazeným do systému kvalifikace.

(5) O žádosti dodavatele o zařazení do systému kvalifikace zadavatel
rozhodne do 4 měsíců od jejího podání. Tato lhůta může být do 2 měsíců
od podání žádosti prodloužena s odůvodněním a s uvedením informace o
datu rozhodnutí. O žádosti dodavatele musí být vždy rozhodnuto do 6
měsíců od jejího podání.

(6) O zamítnutí žádosti dodavatele o zařazení do systému kvalifikace
zadavatel informuje dodavatele do 15 dnů od rozhodnutí o žádosti s
odůvodněním.

(7) Dodavatel může být ze systému kvalifikace vyřazen pouze tehdy,
pokud je mu odůvodnění vyřazení písemně oznámeno nejméně 15 dnů přede
dnem vyřazení.

§ 167

Zvláštní ustanovení o zadávacích podmínkách

(1) Zadavatel při zadávání sektorové veřejné zakázky může stanovit i
jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté;
ustanovení § 76 a § 81 až 88 se použijí obdobně. Zadavatel však nesmí
zejména

a) stanovit některým dodavatelům podmínky, které nejsou stanoveny jiným
dodavatelům, nebo

b) požadovat doklady, zkoušky nebo jiné údaje bez vážného důvodu
opakovaně.

(2) Pro zadavatele podle § 151 odst. 2 se ustanovení § 73 odst. 1 a
odst. 2 písm. a) nepoužije.

(3) V případě zadávacích řízení zahajovaných předběžným oznámením
zadavatel poskytne na žádost dodavateli technické podmínky obvykle
požadované v jím zadávaných sektorových veřejných zakázkách nebo
technické podmínky, které má v úmyslu použít, případně odkaz na
dokumenty, které má dodavatel již k dispozici.

(4) Ustanovení § 97 písm. a) se při zadávání sektorových veřejných
zakázek nepoužije.

§ 168

Nabídky zahrnující dodávky ze třetích zemí

(1) V případě sektorové veřejné zakázky na dodávky může zadavatel
vyloučit účastníka zadávacího řízení, je-li podíl hodnoty dodávek,
včetně programového vybavení používaného v zařízeních telekomunikačních
sítí, původem ze států, s nimiž Evropská unie neuzavřela dohodu
zajišťující srovnatelný a účinný přístup pro dodavatele z Evropské unie
na trhy těchto zemí, určený přímo použitelným předpisem Evropské
unie^41), vyšší než 50 % z celkové hodnoty nabízených dodávek. To
neplatí, pokud vyhlášená mezinárodní smlouva uzavřená Českou republikou
stanoví jinak.

(2) Je-li více nabídek z hlediska hodnotících kritérií rovnocenných,
zadavatel upřednostní tu nabídku, kterou nemůže odmítnout podle
odstavce 1. Nabídková cena takové nabídky se pro účely tohoto
ustanovení považuje za rovnocennou, jestliže cenový rozdíl není vyšší
než 3 %.

(3) Odstavec 2 zadavatel nemusí použít, pokud by v jeho důsledku byl
nucen pořizovat zařízení s odlišnými technickými parametry, než jsou
parametry jeho stávajícího zařízení, což by mělo za následek
neslučitelnost nebo technické obtíže při provozu a údržbě nebo
nepřiměřené náklady.

(4) Do podílu dodávek původem ze států uvedených v odstavci 1 se
nezahrnují dodávky ze států, na které byla rozhodnutím Rady Evropské
unie rozšířena oblast působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady
2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími
v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
a o zrušení směrnice 2004/17/ES.

§ 169

Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody

(1) Doba účinnosti rámcové dohody nesmí být v případě sektorových
veřejných zakázek delší než 8 let, pokud nejde o výjimečné případy
odůvodněné objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu
rámcové dohody.

(2) Při výběru dodavatelů sektorových veřejných zakázek zadávaných na
základě rámcové dohody zadavatel postupuje podle podmínek a kritérií
stanovených v rámcové dohodě. Ustanovení § 131 odst. 3, § 133 odst. 1
až 3, § 134 až 136 se nepoužijí.

§ 170

Zvláštní ustanovení o zrušení zadávacího řízení

Zadavatel, který zadává sektorovou veřejnou zakázku, může zrušit
zadávací řízení i bez naplnění důvodů podle § 127, pokud si tuto
možnost vyhradil v zadávací dokumentaci. V takovém případě zadavatel v
oznámení o zrušení zadávacího řízení uvede odůvodnění takového postupu.

§ 171

Zvláštní ustanovení o dokumentaci zadávacího řízení

Zadavatel odešle hlavní prvky dokumentace zadávacího řízení na vyžádání
Evropské komisi.

§ 172

Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele

Pro písemnou zprávu zadavatele o sektorové veřejné zakázce se
ustanovení § 217 odst. 2 písm. f), g), j), l), m) a n) nepoužijí.

§ 173

Zvláštní ustanovení pro změnu závazku ze smlouvy

Ustanovení § 222 odst. 5 písm. c) a § 222 odst. 6 písm. c) se pro změnu
závazku ze smlouvy na sektorovou veřejnou zakázku nepoužijí.

ČÁST OSMÁ

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 174

Koncese

(1) Podle této části zadavatel postupuje v případě veřejných zakázek,
které jsou koncesemi na stavební práce nebo koncesemi na služby.
Zadavatel dále použije část první, část druhou, část sedmou hlavu I a
část desátou až třináctou, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Za zadání koncese na stavební práce se považuje uzavření úplatné
smlouvy, kterou zadavatel

a) zadá poskytnutí činnosti podle § 14 odst. 3 písm. a), b) nebo c)
dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu braní užitků
vyplývajících z provozování stavby, která je výsledkem poskytnutých
stavebních prací, nebo v tomto právu společně s platbou a

b) na dodavatele přenáší provozní riziko spojené s braním užitků
vyplývajících z provozování stavby.

(3) Za zadání koncese na služby se považuje uzavření úplatné smlouvy,
kterou zadavatel

a) zadá poskytnutí jiných činností než podle § 14 odst. 3 písm. a) až
c), dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu braní užitků
vyplývajících z poskytování služeb, nebo v tomto právu společně s
platbou a

b) na dodavatele přenáší provozní riziko spojené s braním užitků
vyplývajících z poskytování služeb.

(4) Má se za to, že došlo k přenesení provozního rizika podle odstavců
2 a 3, pokud dodavateli za běžných tržních podmínek není zaručena
návratnost vynaložených investic nebo nákladů vzniklých při provozování
stavby nebo poskytování služeb, jež jsou předmětem koncese. Může se
jednat o riziko na straně poptávky, riziko na straně nabídky, nebo
riziko na straně poptávky i nabídky. Může se jednat i o částečný přenos
provozního rizika, pokud část provozního rizika přenesená na dodavatele
zahrnuje skutečné vystavení výkyvům trhu tak, aby případné odhadované
ztráty dodavateli nebyly pouze zanedbatelné.

§ 175

Metody výpočtu předpokládané hodnoty koncese

(1) Za předpokládanou hodnotu koncese se považuje celkový obrat
dodavatele bez daně z přidané hodnoty za dobu trvání koncese
vyplývající z protiplnění za stavební práce a služby, jež jsou
předmětem koncese, jakož i za dodávky, jež s těmito stavebními pracemi
a službami souvisejí.

(2) Předpokládanou hodnotu koncese zadavatel stanoví k okamžiku
zahájení zadávacího řízení.

(3) Předpokládanou hodnotu koncese zadavatel stanoví metodou založenou
na objektivních skutečnostech a blíže vymezenou v zadávací dokumentaci.
Do předpokládané hodnoty koncese zadavatel zahrne zejména

a) hodnotu případných opcí v jakékoli formě včetně prodloužení doby
trvání koncese,

b) příjem z plateb uhrazených uživateli předmětu koncese,

c) platby nebo finanční výhody v jakékoli formě poskytnuté zadavatelem
nebo jiným orgánem veřejné moci dodavateli, včetně náhrady za plnění
závazku veřejné služby a veřejných investičních dotací,

d) platby nebo hodnotu finanční výhody v jakékoli formě poskytnuté
třetí stranou za plnění koncese,

e) příjem z prodeje jakýchkoli aktiv, která jsou spojená s předmětem
koncese,

f) hodnotu všech dodávek, služeb nebo stavebních prací, které
dodavateli pro plnění koncese poskytne zadavatel, nebo

g) ceny nebo platby účastníkům zadávacího řízení.

(4) Ustanovení § 16, § 18 odst. 3 a § 19 až 23 se při stanovení
předpokládané hodnoty nepoužijí.

HLAVA II

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ

§ 176

Volba druhu zadávacího řízení

(1) Koncese je zadavatel povinen zadat v koncesním řízení, nepoužije-li
jiný druh zadávacího řízení podle § 55. Jednací řízení bez uveřejnění
je zadavatel oprávněn použít pouze za splnění podmínek podle § 63 odst.
1 nebo 2.

(2) Koncese na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v příloze č. 4 k
tomuto zákonu se zadávají ve zjednodušeném režimu podle § 129.

(3) Sektorovou koncesí se rozumí koncese, kterou zadává zadavatel při
výkonu relevantní činnosti.

(4) Při zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti,
která je koncesí, zadavatel postupuje podle této části.

§ 177

Zvláštní výjimky pro koncese

(1) Zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat koncesi, jde-li o

a) koncesi na služby udělovanou dodavateli na základě výhradního práva,
jež bylo uděleno na základě jiného právního předpisu, který transponuje
některý z předpisů Evropské unie uvedený v příloze č. 5 k tomuto
zákonu; zadavatel v takovém případě odešle oznámení o zadání koncese k
uveřejnění postupem podle § 212, pokud Evropská komise není informována
podle jiného právního předpisu. O udělení výhradního práva k výkonu
některé z relevantních činností informuje zadavatel Evropskou komisi,

b) koncesi na služby letecké dopravy založenou na vydání provozní
licence ve smyslu přímo použitelného předpisu Evropské unie^42),

c) koncesi na veřejné služby v přepravě cestujících ve smyslu přímo
použitelného předpisu Evropské unie^43),

d) koncesi na služby v oblasti loterií kódu CPV 92351100-7 udělovanou
členským státem dodavateli na základě výhradního práva; udělení
takového výhradního práva zadavatel uveřejní v Úředním věstníku
Evropské unie,

e) koncesi, kterou zadavatel uděluje za účelem výkonu svých činností v
zemi mimo Evropskou unii za podmínek, které nezahrnují fyzické
využívání soustav, sítí nebo území Evropské unie, nebo

f) koncesi v oblasti obrany nebo bezpečnosti a jsou-li splněny podmínky
uvedené v § 191 odst. 2 písm. a) až c), f) a g).

(2) Při zadávání koncese zadavatel není oprávněn použít výjimku podle

a) § 29 písm. b), c) nebo t), nejde-li o koncesi v oblasti obrany nebo
bezpečnosti, nebo

b) § 29 písm. a), e) až g) nebo r), jde-li o koncesi v oblasti obrany
nebo bezpečnosti.

§ 178

Koncese malého rozsahu

Zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat koncesi malého rozsahu,
jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 20 000 000 Kč;
ustanovení § 27 a 31 se nepoužijí.

§ 179

Doba trvání koncese

(1) Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví dobu trvání koncese,
přičemž smlouvu na koncesi lze uzavřít pouze na dobu určitou.

(2) Pokud doba trvání smlouvy přesahuje 5 let, musí zadavatel stanovit
tuto dobu tak, aby nepřesáhla dobu, za kterou lze předpokládat
návratnost investic vynaložených dodavatelem k dosažení účelu smlouvy.
Tyto investice zahrnují počáteční investice a investice v průběhu
trvání smlouvy.

(3) V případě, že doba trvání smlouvy přesahuje 5 let, musí zadavatel
dobu trvání smlouvy písemně odůvodnit v zadávací dokumentaci.

HLAVA III

KONCESNÍ ŘÍZENÍ

§ 180

Postup v koncesním řízení

(1) Zadavatel zahajuje koncesní řízení odesláním oznámení o zahájení
zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá
neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast, předběžných
nabídek nebo nabídek.

(2) Zadavatel zahajuje koncesní řízení odesláním výzvy k jednání nebo
zahájením jednání s dodavatelem, pokud mu nepředcházelo odeslání výzvy,
pokud jsou splněny podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění
podle § 63 odst. 1 a 2.

(3) Bližší podmínky pro průběh koncesního řízení stanoví zadavatel.
Koncesní řízení může probíhat ve více fázích. Pokud nabídky nebo
předběžné nabídky nejsou zadavatelem vyžadovány v oznámení o zahájení
zadávacího řízení, může zadavatel vyzvat účastníky zadávacího řízení k
jejich podání výzvou. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit
snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu
předběžných nabídek; v takovém případě se ustanovení § 111 a 112
použijí obdobně a zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení
účastníky, kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího
řízení nebo počtu předběžných nabídek.

(4) Zadavatel je oprávněn s účastníky zadávacího řízení jednat.

(5) Pro zadávací dokumentaci a zadávací podmínky se použije § 96 až 100
obdobně. Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit jednotlivá
pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim.

(6) Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit i jiná kritéria
kvalifikace, než jsou uvedena v části čtvrté; ustanovení § 76 a § 81 až
88 se použijí obdobně. Veřejný zadavatel musí v koncesním řízení
požadovat prokázání základní způsobilosti podle § 74.

(7) V zadávací dokumentaci zadavatel označí, které požadavky na plnění
koncese představují minimální technické podmínky, které musí nabízená
plnění splňovat, jakož i plánovaný průběh řízení.

(8) Pro účast poddodavatelů platí § 105 obdobně.

(9) Zadavatel je oprávněn v průběhu jednání změnit nebo doplnit
zadávací podmínky s výjimkou kritérií hodnocení a minimálních
technických podmínek. Změněné zadávací podmínky musí nadále splňovat
podmínky pro postup podle této části zákona a předmět koncese nelze
změnit tak, že by to umožnilo účast jiných dodavatelů.

(10) Zadavatel v průběhu jednání neposkytuje informace účastníkům
řízení diskriminačním způsobem. Důvěrné informace podle § 218 odst. 1
je zadavatel oprávněn sdělit ostatním účastníkům zadávacího řízení
pouze na základě písemného souhlasu účastníka zadávacího řízení
uděleného ve vztahu ke konkrétní informaci.

§ 181

Lhůty

(1) Lhůta k podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast,
pokud jsou vyžádány v oznámení o zahájení zadávacího řízení, nesmí být
kratší než 25 dnů od zahájení koncesního řízení.

(2) Pokud zadavatel vyzývá k podání předběžných nabídek později než v
oznámení o zahájení zadávacího řízení, lhůta pro podání předběžných
nabídek nesmí být kratší než 22 dnů ode dne odeslání výzvy k podání
předběžných nabídek.

(3) Lhůta podle odstavce 1 musí být prodloužena o 5 dnů, jestliže
zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím elektronického
nástroje podle § 213.

§ 182

Technické podmínky

(1) Technické podmínky jsou požadavky na vlastnosti předmětu koncesí na
stavební práce nebo koncesí na služby, které zadavatel stanoví
prostřednictvím

a) parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu
nebo potřeb, které mají být naplněny,

b) odkazu na normy nebo technické dokumenty, nebo

c) odkazu na štítky.

(2) Technické podmínky mohou rovněž odkazovat na konkrétní výrobní
proces nebo metodu poskytování požadovaných stavebních prací, dodávek
nebo služeb nebo na konkrétní proces spojený s jinou fází jejich
životního cyklu, a to i tehdy, kdy uvedené faktory nejsou součástí
jejich věcné podstaty, za podmínky, že souvisejí s předmětem koncese a
jsou přiměřené k její hodnotě i cílům.

(3) Technické podmínky mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z
hlediska vlivu na životní prostředí, úroveň kvality, uzpůsobení pro
všechny požadavky včetně přístupnosti pro zdravotně postižené osoby a
posouzení shody, výkon, bezpečnost nebo rozměry, terminologii, symboly,
přezkoušení a zkušební metody, značení a štítkování nebo návod k
použití.

(4) Není-li to odůvodněno předmětem koncese, zadavatel nesmí v
zadávacích podmínkách použít přímý nebo nepřímý odkaz na určité
dodavatele nebo výrobky a tím zvýhodnit nebo znevýhodnit určité
dodavatele nebo výrobky. Takový odkaz lze připustit v případech, pokud
stanovení technických podmínek podle odstavce 1 nemůže být dostatečně
přesné nebo srozumitelné. Každý takový odkaz zadavatel doplní slovy
„nebo rovnocenný“.

(5) Jestliže zadavatel stanoví technické podmínky s využitím odkazu na
normy nebo technické dokumenty, nesmí odmítnout nabídku z důvodu, že
nabízené stavební práce nebo služby nejsou v souladu s takto
stanovenými podmínkami, pokud dodavatel prokáže, že nabízené stavební
práce nebo služby splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené
takovými technickými podmínkami.

§ 183

Hodnocení nabídek v koncesním řízení

(1) Kritéria hodnocení zadavatel uvede v oznámení o zahájení zadávacího
řízení nebo ve výzvě k podání nabídek. Ustanovení § 114 až 118 se
použijí obdobně. Zadavatel může vždy postupovat podle § 115 odst. 2.
Jako kritéria kvality zadavatel může stanovit i jiná kritéria, než jsou
uvedena v § 116, pokud jsou založena na objektivních skutečnostech
vztahujících se k osobě dodavatele nebo k předmětu koncese. Pro postup
při hodnocení nabídek se použije § 119 obdobně.

(2) Pokud zadavatel obdrží nabídku, v níž je navrženo výjimečné
inovativní řešení, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předpokládat, může změnit pořadí kritérií hodnocení za účelem
zohlednění tohoto inovativního řešení.

(3) V případě změny podle odstavce 2 zadavatel oznámí všem účastníkům
zadávacího řízení změnu pořadí kritérií hodnocení podle důležitosti a
odešle

a) nové oznámení o zahájení zadávacího řízení, pokud byla kritéria
hodnocení stanovena v oznámení o zahájení zadávacího řízení, nebo

b) novou výzvu k podání nabídek, pokud byla kritéria hodnocení
stanovena ve výzvě;

v těchto případech musí být dodrženy lhůty podle § 181.

§ 184

Výběr dodavatele a ukončení koncesního řízení

(1) Pro výběr dodavatele a ukončení koncesního řízení se použijí § 122
až 127 obdobně.

(2) Zadavatel zruší koncesní řízení, pokud hodnota koncese podle
nabídky vybraného dodavatele

a) překračuje finanční limit stanovený nařízením vlády a současně
přesahuje o více než 20 % předpokládanou hodnotu koncese stanovenou
před zahájením koncesního řízení a

b) neuveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku
Evropské unie.

§ 185

Oznámení o výsledku koncesního řízení

Zadavatel do 48 dnů od uzavření smlouvy odešle oznámení o výsledku
koncesního řízení k uveřejnění způsobem podle § 212.

HLAVA IV

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K UZAVŘENÍ A ZMĚNĚ SMLOUVY

§ 186

Stanovisko Ministerstva financí

(1) K uzavření smlouvy veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. d)
nebo e), je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem
této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně financuje,
ovládá nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím
statutárním nebo kontrolním orgánu, nebo ke změně závazku ze smlouvy je
veřejný zadavatel v případě koncesí povinen vyžádat si předchozí
stanovisko Ministerstva financí. O stanovisko ke změně závazku ze
smlouvy se žádá, pokud se navrhované změny závazku týkají výše
finančních závazků žadatele.

(2) Žádost o stanovisko podle odstavce 1 obsahuje kromě obecných
náležitostí podání podle správního řádu rovněž vybrané údaje smlouvy
nebo jejich změny, odůvodnění podle § 179 odst. 3, ekonomický rozbor
dopadů uzavření smlouvy nebo změny závazku ze smlouvy na ekonomickou
situaci veřejného zadavatele, včetně údajů o stavu zadluženosti
veřejného zadavatele, které jsou nezbytné pro posouzení jeho schopnosti
dostát závazkům ze smlouvy; náležitosti obsahu žádosti stanoví vyhláška
Ministerstva financí. Ministerstvo financí při posuzování žádosti
nemůže hodnotit žádné jiné skutečnosti než ty, které jsou podle
odstavce 5 rozhodné pro posouzení žádosti.

(3) Žádost o stanovisko k uzavření nebo změně závazku ze smlouvy za
sebe i za ostatní veřejné zadavatele uvedené v odstavci 1 předkládá
územní samosprávný celek.

(4) Není-li žádost úplná, může si Ministerstvo financí vyžádat její
doplnění a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu.

(5) Ministerstvo financí žádost o stanovisko posoudí z hlediska možných
dopadů přijímaných závazků obsažených ve smlouvě a jejich vlivu na
ekonomickou situaci veřejného zadavatele uvedeného v odstavci 1 nebo na
mezinárodní závazky České republiky.

(6) Pokud se Ministerstvo financí nevyjádří do 2 měsíců od doručení
úplné žádosti, platí, že nemá k uzavření nebo změně závazku ze smlouvy
námitek.

ČÁST DEVÁTÁ

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 187

Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti

(1) Veřejnou zakázkou v oblasti obrany nebo bezpečnosti je veřejná
zakázka, kterou zadává zadavatel a jejímž předmětem jsou

a) dodávky vojenského materiálu, jeho součástí, náhradních dílů nebo
dílčích částí,

b) dodávky citlivého materiálu, jeho součástí, náhradních dílů nebo
dílčích částí,

c) stavební práce, dodávky nebo služby přímo související s dodávkami
uvedenými v písmenu a) nebo b) pro veškeré fáze jejich životního cyklu,

d) stavební práce nebo služby pro výhradně vojenské účely, nebo

e) citlivé stavební práce nebo citlivé služby.

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí citlivým materiálem, citlivými
stavebními pracemi a citlivými službami materiál, stavební práce nebo
služby, které se dotýkají utajovaných informací, nebo utajované
informace vyžadují nebo obsahují.

(3) Při zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti,
která není koncesí, zadavatel postupuje podle části třetí, čtvrté nebo
části šesté hlavy II a použije části první, druhou, desátou až
třináctou, pokud není v této části stanoveno jinak. Při zadávání
veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, která je koncesí,
zadavatel nepostupuje podle této části.

(4) V oblasti obrany nebo bezpečnosti nesmí zadavatel použít otevřené
řízení a řízení o inovačním partnerství, soutěž o návrh podle části
šesté hlavy IV a není oprávněn zavést dynamický nákupní systém.

§ 188

Zvláštní ustanovení o centrálním zadavateli

V případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti může být
centrálním zadavatelem také evropský veřejný subjekt.

§ 189

Zvláštní ustanovení o vertikální spolupráci

(1) Za zadání veřejné zakázky se pro účely této části nepovažuje
uzavření smlouvy veřejného zadavatele s jinou osobou, pokud

a) sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto
právnickou osobu obdobně jako své vnitřní organizační jednotky; v
případě státu se za ovládající považuje ta organizační složka státu,
která je zakladatelem nebo zřizovatelem ovládané osoby,

b) v ovládané právnické osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než
ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé a

c) podstatná část činností ovládané právnické osoby je v posledních 3
letech prováděna při plnění úkolů, jež jí byly svěřeny ovládajícím
veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými
právnickými osobami, jež ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní
zadavatelé rovněž ovládají.

(2) Veřejný zadavatel ovládá právnickou osobu obdobně jako své vnitřní
organizační jednotky, pokud má rozhodující vliv na strategické cíle i
významná rozhodnutí ovládané právnické osoby.

(3) Veřejní zadavatelé společně ovládají právnickou osobu podle
odstavce 1, pokud

a) orgány s rozhodovacím oprávněním ovládané právnické osoby
vykonávající vliv na ovládanou právnickou osobu jsou složeny ze
zástupců všech zúčastněných veřejných zadavatelů; jednotliví zástupci
mohou zastupovat více ovládajících veřejných zadavatelů,

b) ovládající veřejní zadavatelé mají společně rozhodující vliv na
strategické cíle a významná rozhodnutí ovládané právnické osoby a

c) ovládaná právnická osoba nesleduje žádné zájmy, které jsou v rozporu
se zájmy ovládajících veřejných zadavatelů.

(4) Ustanovení § 11 se nepoužije.

§ 190

Zvláštní ustanovení o horizontální spolupráci

(1) Uzavření smlouvy výlučně mezi veřejnými zadavateli se pro účely
této části nepovažuje za zadání veřejné zakázky, pokud

a) tato smlouva zakládá nebo provádí spolupráci mezi veřejnými
zadavateli za účelem dosahování jejich společných cílů směřujících k
zajišťování naplňování veřejných potřeb, které mají tito veřejní
zadavatelé zajišťovat,

b) se spolupráce podle písmene a) řídí pouze ohledy souvisejícími s
veřejným zájmem a

c) tito veřejní zadavatelé podstatnou část svých činností, kterých se
spolupráce podle písmene a) týká, nevykonávají na trhu.

(2) Ustanovení § 12 se nepoužije.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI OBRANY NEBO
BEZPEČNOSTI

§ 191

Zvláštní ustanovení pro výjimky pro zakázky v oblasti obrany nebo
bezpečnosti

(1) Při zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti
zadavatel není oprávněn použít výjimku podle ustanovení § 29 písm. a),
c), d), g), i) a k) až r).

(2) Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejné zakázky v
oblasti obrany nebo bezpečnosti, jestliže

a) jsou zadávány v rámci programů spolupráce ve výzkumu a vývoji^44),
jež společně provádějí Česká republika a alespoň další členský stát při
vývoji nového výrobku, a případně i v pozdějších fázích celého či části
životního cyklu tohoto výrobku; při uzavírání smluv o těchto programech
spolupráce pouze mezi Českou republikou a jinými členskými státy sdělí
Česká republika Evropské komisi podíl nákladů na výzkum a vývoj na
celkových nákladech daného programu, sdílení nákladů a rovněž zamýšlený
případný podíl na nákupech jednotlivých členských států,

b) v době nasazení ozbrojených složek České republiky mimo území
Evropské unie operační potřeby vyžadují, aby byly zadány dodavatelům
umístěným v oblasti těchto operací,

c) jsou zadávány veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a) vládě
nebo místní správě jiného státu a jejich předmětem jsou

1. dodávky vojenského či citlivého materiálu,

2. stavební práce či služby přímo související s dodávkami podle bodu 1,

3. stavební práce či služby pro výhradně vojenské účely, nebo

4. citlivé stavební práce či citlivé služby,

d) jejich předmětem jsou finanční služby s výjimkou pojišťovacích
služeb,

e) jsou zadávány pro účely zpravodajských činností zpravodajských
služeb,

f) jsou zadávány podle zvláštních pravidel stanovených mezinárodní
smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a jiným než členským státem,
nebo

g) se jejich zadávání řídí zvláštními pravidly mezinárodní organizace,
která provádí nákupy pro své vlastní účely, nebo které musí být
zadávány členskými státy v souladu s uvedenými pravidly.

§ 192

Bezpečnost utajovaných informací

V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, u které
dochází k

a) přístupu k utajované informaci, nebo

b) požadavku na samostatný vstup do zabezpečené oblasti nebo jednací
oblasti,

může zadavatel stanovit v zadávací dokumentaci opatření, která jsou
podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace^5)
nezbytná k ochraně těchto informací. Stanovená opatření k zajištění
ochrany utajovaných informací musí splňovat rovněž poddodavatelé, pokud
je to nezbytné k ochraně těchto informací.

§ 193

Zabezpečení dodávek

(1) Zadavatel může v zadávací dokumentaci veřejné zakázky v oblasti
obrany nebo bezpečnosti s ohledem na povahu a předmět veřejné zakázky
stanovit požadavky na zabezpečení dodávek. Za tímto účelem může
zadavatel v zadávací dokumentaci požadovat, aby účastník zadávacího
řízení v nabídce předložil

a) doklady nebo vyjádření pocházející od orgánů České republiky nebo
příslušného státu, které prokazují, že účastník zadávacího řízení bude
schopen ve vztahu k veřejné zakázce plnit své povinnosti v oblasti
dovozu, vývozu, transferu a průvozu výrobků, které jsou předmětem
veřejné zakázky^45), nebo

b) sdělení o veškerých omezeních pro zadavatele, která vyplývají z
kontroly dovozu, vývozu nebo bezpečnostních opatření.

(2) Zadavatel může v zadávací dokumentaci veřejné zakázky v oblasti
obrany nebo bezpečnosti s ohledem na povahu a předmět veřejné zakázky
stanovit požadavky na zabezpečení dodávek, zejména závazek účastníka
zadávacího řízení, že

a) organizace účastníka zadávacího řízení a umístění poddodavatelů
umožní účastníkovi zadávacího řízení vyhovět požadavkům zadavatele v
oblasti bezpečnosti dodávek upřesněných v zadávací dokumentaci nebo
závazek zajistit, aby případné změny v poddodavatelích, k nimž dojde
během plnění veřejné zakázky, neměly nepříznivý vliv na plnění těchto
požadavků,

b) zajistí údržbu, modernizaci nebo úpravy dodávek, které jsou
předmětem veřejné zakázky,

c) bude včas informovat zadavatele o veškerých změnách své organizace,
svých dodavatelů nebo výrobní strategie, které mohou ovlivnit závazky
účastníka zadávacího řízení vůči zadavateli, nebo

d) pro případ, že nebude schopen provést předmětné dodávky, poskytne
zadavateli veškeré specifické prostředky, jež jsou nezbytné pro výrobu
náhradních dílů, součástek, dílčích částí nebo zvláštního zkušebního
zařízení, včetně technických výkresů, licencí a návodů k použití.

§ 194

Zvláštní ustanovení o profesní způsobilosti

V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, u které
dochází k

a) přístupu k utajované informaci, nebo

b) požadavku na samostatný vstup do zabezpečené oblasti nebo jednací
oblasti,

může zadavatel vedle požadavků uvedených v § 77 požadovat i doklad
prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných
informací podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované
informace^5). Splnění této podmínky nelze prokázat prostřednictvím jiné
osoby.

§ 195

Zvláštní ustanovení o způsobilosti účastníka zadávacího řízení

(1) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro
nezpůsobilost, pokud

a) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s jeho profesní důvěryhodností, zejména pokud jde o porušení
jiných právních předpisů v oblasti dodávek vojenského nebo citlivého
materiálu,

b) prokáže, že se účastník zadávacího řízení dopustil vážného
profesního pochybení, zejména porušení povinností v oblasti utajovaných
informací nebo bezpečnosti dodávek u dřívější zakázky, nebo

c) nebyl na základě jakýchkoliv důkazních prostředků včetně utajovaných
informací shledán natolik spolehlivým, aby bylo možné vyloučit rizika
pro bezpečnost České republiky.

(2) Ustanovení o důvodech nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 písm. d) a
f) a o obnovení způsobilosti podle § 76 se nepoužijí.

§ 196

Zvláštní ustanovení o kritériích technické kvalifikace

(1) Při stanovení požadavků na prokázání kritérií technické kvalifikace
zadavatel postupuje podle § 79 odst. 2 písm. c) až l). Dále může
zadavatel požadovat

a) seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací,

b) seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a
doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele a osvědčení
objednatele; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady o
poskytnutých dodávkách nebo službách za dobu delší než posledních 5 let
před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění
přiměřené úrovně hospodářské soutěže.

(2) Osvědčení objednatele podle odstavce 1 písm. b) může být nahrazeno
čestným prohlášením dodavatele, pokud vystavení osvědčení není možné,
nebo je objednatel odmítl.

§ 197

Zvláštní ustanovení o normách a technických dokumentech

(1) Pokud zadavatel stanoví technické podmínky v oblasti obrany nebo
bezpečnosti prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty,
nepostupuje podle § 90. Zadavatel použije normy nebo technické
dokumenty v tomto pořadí

a) české technické normy^28) přejímající evropské normy přijaté
evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,

b) evropské technické posouzení^29),

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným
členskými státy a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,

d) české technické normy přejímající mezinárodní normy,

e) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a
zpřístupněné veřejnosti,

f) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány,

g) české technické normy,

h) stavební technická osvědčení^30),

i) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a
provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků,

j) technické specifikace schválené orgánem specializovaným na
vypracovávání technických specifikací pro opakované nebo průběžné
používání v oblasti obrany.

(2) U každého odkazu na normy nebo technické dokumenty podle odstavce 1
zadavatel vyjádří možnost rovnocenného řešení.

(3) Zadavatel může odkaz na normy nebo technické dokumenty podle
odstavce 1 použít také jako prostředek ověření splnění požadavků
zadavatele podle § 89 odst. 1 písm. a). Technické podmínky může
zadavatel stanovit rovněž formou kombinace požadavků podle § 89 odst. 1
písm. a) a odkazu na normy nebo technické dokumenty podle odstavce 1
nebo 2.

§ 198

Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění

(1) V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti může
zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 1
rovněž tehdy, pokud v předchozím řízení se soutěžním dialogem nebyly
podány žádné žádosti o účast.

(2) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo
bezpečnosti v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž, pokud

a) není možné z časových důvodů způsobených krizí zadat veřejnou
zakázku v jiném druhu zadávacího řízení; krizí se rozumí mimořádná
situace včetně ozbrojených nebo válečných konfliktů v České republice
nebo jiném státě, která již vznikla nebo bezprostředně hrozí její
vznik, a která vážně ohrožuje nebo omezuje životy, zdraví lidí, nebo
majetek anebo vyžaduje přijetí opatření k zajištění základních dodávek
pro obyvatelstvo,

b) předmětem veřejné zakázky jsou služby v oblasti výzkumu a vývoje, na
něž se nevztahuje § 191 odst. 2 písm. a), nebo

c) předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb letecké a námořní
dopravy ozbrojeným složkám České republiky, jež jsou nebo mají být
nasazeny v zahraničí, pokud není možné ze strany dodavatelů zaručit tak
dlouhou vázanost nabídkou, aby mohla být zakázka zadána v jiném druhu
zadávacího řízení.

(3) Zadavatel může jednací řízení bez uveřejnění podle § 64 písm. b)
použít v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti,
pokud celková doba trvání původní smlouvy, včetně doby trvání smlouvy
na dodatečné dodávky nepřesáhne dobu 5 let, není-li to odůvodněno
zvláštními okolnostmi určenými s ohledem na očekávanou provozní
životnost dodávek, včetně jejich instalací nebo systémů, a technické
obtíže, které by mohly být změnou dodavatele způsobeny.

(4) Zadavatel může jednací řízení bez uveřejnění podle § 66 v případě
veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti použít, i když nejsou
naplněny podmínky podle § 66 písm. d) a e). Zadavatel může v takovém
případě zahájit jednací řízení bez uveřejnění pouze do 5 let ode dne
uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku; jednací řízení bez
uveřejnění lze zahájit i později, pokud je to odůvodněno okolnostmi
hodnými zvláštního zřetele.

(5) V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel zadat veřejnou
zakázku na stavební práce nebo veřejnou zakázku na služby rovněž v
případě, jestliže jde o dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby,
které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci, jejich potřeba
vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební
práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních
stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za
předpokladu, že

a) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž
dodavateli,

b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky
nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto
oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto
oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce
nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní
veřejné zakázky, a

c) v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních
prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 50 % ceny původní veřejné
zakázky.

(6) V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti je
zadavatel povinen v oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 126
odůvodnit zadání této zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

§ 199

Zvláštní ustanovení pro jednací řízení s uveřejněním

(1) Veřejný zadavatel může zadat veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo
bezpečnosti v jednacím řízení s uveřejněním i bez naplnění podmínek
uvedených v § 60.

(2) Zadavatel může postupovat podle § 61 odst. 3 i v případě, že
předchozím zadávacím řízením bylo řízení se soutěžním dialogem.

§ 200

Zvláštní ustanovení o užším řízení

V užším řízení si zadavatel může v oznámení o zahájení zadávacího
řízení vyhradit snížení počtu účastníků řízení podle § 111. V takovém
případě postupuje podle § 61 odst. 5 obdobně.

§ 201

Zvláštní ustanovení o lhůtách pro nadlimitní veřejné zakázky

(1) V případě nadlimitní veřejné zakázky v oblasti obrany nebo
bezpečnosti zadávaných v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním
nebo řízení se soutěžním dialogem zadavatel stanoví lhůtu pro podání
žádosti o účast na nejméně 37 dnů od zahájení zadávacího řízení.

(2) Zadavatel stanoví v užším řízení na nadlimitní veřejnou zakázku v
oblasti obrany nebo bezpečnosti lhůtu pro podání nabídek na nejméně 40
dnů od odeslání výzvy k podání nabídky. Tato lhůta může být zkrácena o
5 dnů, jestliže zadavatel uveřejní na profilu zadavatele zadávací
dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení užšího
řízení.

(3) Lhůta pro podání nabídek může být zkrácena tak, aby činila nejméně
22 dnů, jestliže zadavatel uveřejnil předběžné oznámení, kterým
nezahajoval zadávací řízení a které bylo odesláno k uveřejnění nejméně
52 dnů a nejvýše 12 měsíců před dnem, kdy bylo odesláno oznámení o
zahájení zadávacího řízení.

(4) Lhůta podle odstavce 2 věty první může být zkrácena o 7 dnů,
jestliže zadavatel odesílá formuláře k uveřejnění podle § 212
elektronicky.

(5) Zkrácení lhůt uvedených v odstavcích 2 a 4 lze při splnění podmínek
v nich uvedených sčítat.

(6) Jestliže naléhavá okolnost znemožňuje stanovení lhůty podle
odstavce 1, může zadavatel stanovit

a) lhůtu pro podání žádostí o účast v užším řízení nebo jednacím řízení
s uveřejněním tak, aby činila alespoň 15 dnů nebo 10 dnů od zahájení
zadávacího řízení, jestliže zadavatel odeslal formulář k uveřejnění
podle § 212 elektronicky, nebo

b) lhůta pro podání nabídek v užším řízení činila alespoň 10 dnů od
odeslání výzvy k podání nabídky.

Naléhavost okolnosti zadavatel odůvodní v zadávací dokumentaci.

§ 202

Zvláštní ustanovení o lhůtách pro podlimitní veřejné zakázky

(1) V případě podlimitních veřejných zakázek v oblasti obrany nebo
bezpečnosti zadávaných v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním
nebo řízení se soutěžním dialogem zadavatel stanoví lhůtu pro podání
žádosti o účast na nejméně 15 pracovních dnů od zahájení zadávacího
řízení.

(2) Zadavatel stanoví v užším řízení lhůtu pro podání nabídek na
nejméně 15 pracovních dnů od odeslání výzvy k podání nabídky.

§ 203

Zvláštní ustanovení o zákazu uzavření smlouvy

V případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti
zadávaných na základě rámcové dohody se § 246 odst. 1 písm. a)
nepoužije.

§ 204

Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody

Doba trvání rámcové dohody v oblasti obrany nebo bezpečnosti nesmí být
delší než 7 let, s výjimkou případů, kdy se zohledňuje očekávaná
provozní životnost dodávaného zboží a technické obtíže, které by mohly
být způsobeny změnou dodavatele; zadavatel je povinen tyto objektivní
příčiny řádně odůvodnit a uvést v oznámení o zadání veřejné zakázky
uveřejněném způsobem podle § 212.

§ 205

Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele

Písemná zpráva zadavatele v případě veřejné zakázky nebo rámcové dohody
v oblasti obrany nebo bezpečnosti musí obsahovat nad rámec požadavků
uvedených v § 217 odst. 2 i odůvodnění

a) překročení celkové doby trvání podle § 64 písm. b), došlo-li k
překročení této doby,

b) nedodržení lhůty podle § 198 odst. 3, došlo-li k jejímu nedodržení,
a

c) uzavření rámcové dohody na dobu delší než 7 let, byla-li taková
dohoda uzavřena.

HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PODDODAVATELÍCH

§ 206

(1) Zadavatel může v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo
bezpečnosti požadovat v zadávací dokumentaci, aby nabídka obsahovala
závazek účastníka zadávacího řízení, že v průběhu plnění veřejné
zakázky oznámí zadavateli veškeré změny v osobách poddodavatelů.
Zadavatel může rovněž v zadávací dokumentaci požadovat v případě
nadlimitní veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, aby
vybraný dodavatel

a) u všech nebo některých částí veřejné zakázky, které má v úmyslu
zadat poddodavateli, postupoval v souladu s ustanoveními této hlavy,
nebo

b) zadal části veřejné zakázky specifikované ve své nabídce minimálně
ve finančním objemu stanoveném zadavatelem jednomu či více
poddodavatelům, a aby při výběru poddodavatele postupoval v souladu s
ustanoveními této hlavy; finanční objem stanoví zadavatel formou
rozsahu hodnot s minimální a maximální procentní hodnotou, přičemž
maximální procentní hodnota musí být přiměřená s ohledem na veřejnou
zakázku a nesmí přesáhnout 30 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

(2) Zadavatel v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo
bezpečnosti uvede požadavky podle odstavce 1 v oznámení či výzvě o
zahájení zadávacího řízení.

(3) Ustanovení § 105 odst. 3 se nepoužije.

§ 207

Postup při výběru poddodavatele

(1) Vybraný dodavatel, není-li zadavatelem podle § 4, postupuje podle
tohoto ustanovení v řízení o výběru poddodavatele v případě veřejné
zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, pokud tak stanoví zadavatel
v zadávací dokumentaci podle § 206 odst. 1.

(2) Za poddodavatele se pro účely odstavce 1 nepovažuje osoba, vůči
které je vybraný dodavatel ovládající či ovládanou osobou podle jiného
právního předpisu^46), nebo osoba, která je společně s vybraným
dodavatelem osobou ovládanou jinou osobou podle jiného právního
předpisu^46) ; dodavatel v takovém případě uvede úplný seznam těchto
osob ve své nabídce a aktualizuje ho bez zbytečného odkladu po každé
změně vztahů mezi těmito osobami.

(3) Vybraný dodavatel je povinen při výběru poddodavatele dodržet
zásady uvedené v § 6.

§ 208

Oznámení o poddodávce

(1) V případě, že předpokládaná hodnota části veřejné zakázky, kterou
má plnit poddodavatel, dosahuje nejméně finančního limitu stanoveného
prováděcím právním předpisem podle § 25 pro veřejné zakázky v oblasti
obrany nebo bezpečnosti, odešle vybraný dodavatel oznámení o poddodávce
k uveřejnění způsobem podle § 212. Ustanovení § 16 až 23 pro stanovení
předpokládané hodnoty části veřejné zakázky se použijí obdobně.

(2) Stanoví-li zadavatel v zadávací dokumentaci veřejné zakázky
požadavky na kvalifikaci poddodavatele, uvede je vybraný dodavatel v
oznámení o poddodávce. Vybraný dodavatel je oprávněn uvést v oznámení o
poddodávce jakákoliv další kritéria, která umožní objektivní posouzení
kvalifikace poddodavatele. Tato kritéria kvalifikace musí být
objektivní, nediskriminační, v souladu s kritérii kvalifikace
požadovanými zadavatelem při zadávání veřejné zakázky a musí
bezprostředně a přiměřeně souviset s předmětem plnění poskytovaného
poddodavatelem.

(3) Pokud jsou pro část veřejné zakázky, kterou má plnit poddodavatel,
jinak splněny podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění,
vybraný dodavatel není povinen uveřejnit oznámení o poddodávce.

(4) Vybraný dodavatel nemá povinnost vybrat poddodavatele postupem
podle této hlavy, pokud zadavateli prokáže, že žádný z poddodavatelů
účastnících se řízení nebo jejich nabídky nesplňuje požadavky uvedené v
oznámení o poddodávce, a proto by mu tento postup znemožnil splnit
veřejnou zakázku.

HLAVA IV

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLUV NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

§ 209

V případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti se
ustanovení § 222 odst. 4 až 8 nepoužijí.

ČÁST DESÁTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 210

Souběh činností

(1) Souběhem činností se pro účely tohoto zákona rozumí, zahrnuje-li
předmět veřejné zakázky části, které mají být zadávány podle různých
částí tohoto zákona. Pokud jsou tyto části předmětu veřejné zakázky
objektivně oddělitelné, může je zadavatel zadávat odděleně nebo si může
zvolit zadávání jedné zakázky, pro jejíž zadávání platí pravidla v
odstavcích 2 a 3. Volba zadávání jedné zakázky nesmí být učiněna za
účelem obcházení tohoto zákona.

(2) V případě veřejné zakázky, která je sektorovou veřejnou zakázkou
nebo koncesí pouze z části a tyto části jsou objektivně neoddělitelné,
postupuje zadavatel podle pravidel pro zadávání vztahujících se k
činnosti, které se veřejná zakázka především týká.

(3) Pokud části veřejné zakázky jsou objektivně oddělitelné nebo jsou
objektivně neoddělitelné a nelze určit, které činnosti se veřejná
zakázka především týká, nepostupuje zadavatel podle pravidel pro
zadávání

a) koncesí v případě veřejných zakázek, které jsou koncesí pouze z
části, nebo

b) sektorových veřejných zakázek v případě veřejných zakázek, které
jsou sektorovou veřejnou zakázkou pouze z části; to neplatí pro veřejné
zakázky, které jsou z části sektorovou veřejnou zakázkou a z části
koncesí, u kterých zadavatel postupuje podle pravidel pro zadávání
sektorových veřejných zakázek.

(4) V případě veřejné zakázky, která je veřejnou zakázkou v oblasti
obrany nebo bezpečnosti pouze z části, může zadavatel postupovat podle
pravidel pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo
bezpečnosti pouze v případě, že části veřejné zakázky jsou objektivně
neoddělitelné. Pokud jsou části veřejné zakázky objektivně oddělitelné,
může zadavatel zvolit samostatné zadávání jednotlivých částí zakázky
nebo zadávání jedné veřejné zakázky, kterou zadává podle pravidel
platných pro zbývající část veřejné zakázky.

§ 211

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

(1) Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení a při
zvláštních postupech podle části šesté probíhá písemně; není-li v tomto
zákoně stanoveno jinak, lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah v
dostatečné míře zdokumentován, zejména zápisy, zvukovými nahrávkami
nebo souhrny hlavních prvků komunikace.

(2) Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena
důvěrnost nabídek a žádostí o účast a úplnost údajů v nich obsažených.
Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek a žádostí o účast
před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

(3) Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat
elektronicky s výjimkou případů, kdy

a) použití elektronické komunikace s ohledem na zvláštní povahu veřejné
zakázky vyžaduje zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež
nejsou obecně dostupné nebo podporované obecně dostupnými aplikacemi;
za obecně dostupné se nepovažují aplikace používané k popisu předmětu
plnění, které používají formáty souborů, jež nelze zpracovat pomocí
žádné jiné aplikace s otevřeným zdrojovým kódem nebo obecně dostupné
aplikace, nebo se na ně vztahují komerčně poskytované licence a
zadavatel je nemůže zpřístupnit pro stažení nebo používání na dálku,

b) použití elektronické komunikace vyžaduje zvláštní kancelářské
vybavení, které zadavatelé běžně nemají k dispozici,

c) zadávací podmínky vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které
nemohou být předloženy za použití elektronické komunikace, nebo

d) použití jiné než elektronické komunikace je nezbytné z důvodu
narušení zabezpečení elektronické komunikace nebo z důvodu ochrany
zvláště citlivé povahy informací, přičemž požadovanou úroveň
zabezpečení nelze řádně zajistit běžně dostupnými elektronickými
nástroji nebo nástroji podle § 103 odst. 3.

(4) Při elektronické komunikaci v zadávacím řízení, soutěži o návrh a
při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody nebo v
dynamickém nákupním systému poskytne zadavatel dodavatelům k dispozici
veškeré informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které
jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci, zejména pro elektronické
podání nabídek a žádostí o účast.

(5) Nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického
nástroje nebo datové schránky^47), musí být datová zpráva^48) opatřena
platným uznávaným elektronickým podpisem^48), pokud jde o

a) výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení,

b) oznámení o výběru dodavatele,

c) rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh,

d) vyloučení účastníka zadávacího řízení.

(6) Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je
dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

§ 212

Uveřejňování formulářů

(1) Zadavatel je povinen k odeslání uveřejnění podle tohoto zákona
použít formuláře podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo
formuláře podle prováděcího právního předpisu (dále jen „formulář“).
Formulář je zadavatel povinen vyplnit způsobem stanoveným prováděcím
předpisem.

(2) Pokud zadavatel v případě nadlimitní veřejné zakázky neodeslal
oznámení o zahájení zadávacího řízení, může odeslat dobrovolné oznámení
o záměru uzavřít smlouvu prostřednictvím formuláře podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie.

(3) Formulář zadavatel odešle elektronicky do

a) Věstníku veřejných zakázek, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku,

b) Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie,
jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku; odeslání do Úředního věstníku
Evropské unie může zadavatel učinit prostřednictvím provozovatele
Věstníku veřejných zakázek.

Formulář se nepovažuje za odeslaný, pokud jej provozovatel Věstníku
veřejných zakázek nebo Úředního věstníku Evropské unie nepřijal k
uveřejnění z důvodu nevyplnění povinných údajů nebo nedodržení
stanovených formátů. Zadavatel musí být schopen prokázat datum odeslání
formuláře k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, popřípadě v
Úředním věstníku Evropské unie.

(4) V případě změny informací uvedených ve formuláři je zadavatel
povinen odeslat opravný formulář.

(5) Zadavatel může uveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie formuláře
i v případech, kdy zákon nestanoví povinnost jejich uveřejnění.

(6) Neodesílá-li zadavatel formuláře do Úředního věstníku Evropské unie
prostřednictvím provozovatele Věstníku veřejných zakázek, odešle
společně s formulářem k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek i
kopii oznámení o uveřejnění formuláře v Úředním věstníku Evropské unie,
a to bez zbytečného odkladu poté, co obdržel potvrzení o uveřejnění v
Úředním věstníku Evropské unie. Není-li zadavateli doručeno oznámení o
uveřejnění formuláře v Úředním věstníku Evropské unie do 48 hodin od
doručení potvrzení o přijetí oznámení k uveřejnění v Úředním věstníku
Evropské unie, odešle zadavatel formulář k uveřejnění ve Věstníku
veřejných zakázek společně s potvrzením o přijetí oznámení k uveřejnění
v Úředním věstníku Evropské unie.

(7) Jde-li o nadlimitní veřejné zakázky, nesmí být formulář uveřejněn
ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu zadavatele před
uveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie. To neplatí, pokud nebylo
zadavateli či provozovateli Věstníku veřejných zakázek doručeno
oznámení o uveřejnění formuláře v Úředním věstníku Evropské unie do 48
hodin od doručení potvrzení o přijetí oznámení k uveřejnění v Úředním
věstníku Evropské unie.

(8) Ve Věstníku veřejných zakázek nesmí být uveřejněny jakékoliv údaje
odlišné od údajů, které jsou obsaženy ve formulářích odeslaných k
uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo uveřejněných na
profilu zadavatele. Informace o zahájení zadávacího řízení nesmí být
uveřejněna na profilu zadavatele před uveřejněním formuláře ve Věstníku
veřejných zakázek.

(9) Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví vyhláškou

a) formuláře sloužící pro uveřejňování informací podle tohoto zákona,
pro které není formulář určen přímo použitelným předpisem Evropské
unie,

b) způsob vyplnění formulářů včetně stanovení povinně vyplňovaných
údajů,

c) podmínky přijetí formulářů k uveřejnění,

d) postup při úpravách údajů ve formulářích,

e) přístup k uveřejněným formulářům,

f) způsob doručování formulářů a

g) postup při nápravě vad v uveřejněných formulářích a vad plnění
provozovatele Věstníku veřejných zakázek.

§ 213

Elektronické nástroje

(1) Zadavatel může použít elektronické nástroje pouze za předpokladu,
že použití těchto elektronických nástrojů neporušuje zákaz diskriminace
a tyto elektronické nástroje jsou s ohledem na předmět veřejné zakázky
obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačními a
komunikačními technologiemi. Použití elektronického nástroje musí být
pro dodavatele bezplatné.

(2) V případě elektronických nástrojů, jejichž prostřednictvím je
prováděn příjem nabídek, předběžných nabídek, žádostí o účast, žádostí
o zařazení do systému kvalifikace, případně žádostí o účast nebo návrhů
v soutěži o návrh, zadavatel zajistí, aby

a) mohlo být přesně určeno datum a čas provedení elektronického úkonu
podle tohoto zákona,

b) před stanovenými lhůtami nikdo neměl přístup k jejich obsahu,

c) pouze oprávněné osoby mohly stanovit nebo změnit data pro
zpřístupnění doručených údajů,

d) během zadávacího řízení nebo soutěže o návrh byl přístup ke všem
nebo k části předaných údajů možný pouze na základě předchozího
rozhodnutí oprávněných osob,

e) rozhodnutí oprávněných osob podle písmene d) mohlo umožnit přístup k
předaným informacím nebo dokumentům až po předem stanoveném datu,

f) doručené a zpřístupněné informace nebo dokumenty byly přístupné
pouze osobám, které jsou oprávněné se s nimi seznamovat, a byly
chráněny proti neoprávněnému přístupu třetích osob,

g) v případě porušení nebo pokusu o porušení podmínek podle § 213 odst.
2 písm. b) až f) bylo zajištěno, že porušení nebo pokus o porušení
budou spolehlivě zjistitelné, a

h) byla pro elektronické nástroje zajištěna technická podpora a servis
v případě poruchy.

(3) Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví vyhláškou

a) podmínky poskytování a přístupu k dokumentům a informacím
prostřednictvím elektronického nástroje,

b) podmínky doručování prostřednictvím elektronického nástroje,

c) podmínky podávání, příjmu a otevírání nabídek, žádostí o účast a
návrhů v soutěži o návrh prostřednictvím elektronického nástroje,

d) požadavky na provádění elektronických úkonů při zadávání veřejných
zakázek,

e) požadavky na pořizování záznamů o elektronických úkonech,

f) podmínky pro vydání certifikátu shody,

g) náležitosti a platnost certifikátu shody,

h) požadavky na funkční vlastnosti elektronického nástroje a prostředí,
ve kterém má být elektronický nástroj provozován ve vztahu k
certifikaci elektronického nástroje, a

i) technické náležitosti profilu zadavatele.

(4) Zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje, jejichž
prostřednictvím jsou úkony při zadávání veřejných zakázek
uskutečňovány, prokazatelně splňovaly požadavky stanovené tímto zákonem
a prováděcími právními předpisy. Splnění požadavků na elektronické
nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt
posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem na
základě jiného právního předpisu^49).

§ 214

Profil zadavatele

(1) Internetovou adresu profilu zadavatele zadavatel odešle k
uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek způsobem podle § 212.
Informace na profilu zadavatele se považují za uveřejněné podle tohoto
zákona nejdříve od okamžiku uveřejnění internetové adresy profilu
zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek.

(2) Zadavatel není oprávněn využívat k uveřejnění informací o svých
veřejných zakázkách současně více profilů zadavatele, které jsou
označeny ve Věstníku veřejných zakázek jako aktivní. Tím není dotčeno
právo zadavatele současně využívat elektronický nástroj, jehož správu
zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj, rovněž jako svůj profil
zadavatele; v takovém případě zadavatel postupuje podle odstavce 1
obdobně.

(3) Jde-li o provozní jednotku zadavatele podle § 17 odst. 2, může
provozní jednotka využívat k uveřejnění informací o svých veřejných
zakázkách vlastní profil zadavatele. Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně.

(4) Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví vyhláškou

a) přístup k uveřejněným informacím,

b) strukturu údajů uveřejňovaných na profilu zadavatele a

c) postup při změně profilu zadavatele.

§ 215

Elektronické katalogy

(1) Zadavatel může požadovat nebo připustit, aby byla nabídka
předložena jako elektronický katalog nebo aby elektronický katalog byl
součástí nabídky. Elektronickým katalogem se pro účely tohoto zákona
rozumí soubor informací obsahující ceny odpovídající jednotlivým
položkám předmětu veřejné zakázky, popis takových položek, případně
další údaje s nimi související. Elektronický katalog musí splňovat
veškeré požadavky stanovené pro elektronické nástroje používané pro
elektronickou komunikaci.

(2) Pokud zadavatel požaduje nebo připouští předložení nabídky formou
elektronického katalogu, uvede to v oznámení o zahájení zadávacího
řízení, ve výzvě k podání žádosti o účast podle § 58 odst. 5, ve výzvě
k podání nabídek nebo ve výzvě k jednání. V zadávací dokumentaci
zadavatel uvede všechny nezbytné informace pro předložení
elektronického katalogu, a to zejména stanovený formát elektronického
katalogu a použité technické prostředky. Nabídka ve formě
elektronického katalogu může být doplněna o další dokumenty.

(3) V případě použití elektronického katalogu při zadávání veřejné
zakázky na základě rámcové dohody uzavřené s více účastníky rámcové
dohody nebo v dynamickém nákupním systému zadavatel

a) písemně vyzve účastníky rámcové dohody, aby znovu podali
elektronický katalog, který bude upravený podle zadávacích podmínek
veřejné zakázky zadávané v rámci rámcové dohody, nebo

b) oznámí účastníkům rámcové dohody, že veřejná zakázka na základě
rámcové dohody bude zadána výběrem z elektronických katalogů
předložených při uzavírání rámcové dohody. Oznámení obsahuje datum a
čas, ve kterém zadavatel vybere údaje pro zadání veřejné zakázky na
základě rámcové dohody. Oznámení musí být elektronicky zasláno nejméně
5 pracovních dnů před výběrem údajů. Účastník rámcové dohody může
aktualizovat údaje v předloženém elektronickém katalogu. V případě, že
účastník rámcové dohody nesouhlasí, aby údaje v předloženém
elektronickém katalogu byly použity pro zadání veřejné zakázky na
základě rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost zadavateli nejpozději do
data a času výběru údajů; k takovým údajům se dále nepřihlíží.

Před zadáním veřejné zakázky na základě rámcové dohody zadavatel
předloží jím vybrané údaje z elektronického katalogu vybranému
dodavateli k věcné kontrole.

(4) Využívá-li zadavatel elektronický katalog v případě dynamického
nákupního systému, postupuje obdobně podle odstavce 3.

§ 216

Uchovávání dokumentace o zadávacím řízení

(1) Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení,
kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a
výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího
řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně
úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let
ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis^50) lhůtu delší.

(2) Zadavatel je povinen pořizovat dokumentaci o zadávacím řízení
takovým způsobem, aby byl schopen v případě potřeby doložit dokumentaci
k aktuální fázi zadávacího řízení.

(3) Na zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody nebo v
dynamickém nákupním systému a na soutěž o návrh se pravidla pro
uchovávání dokumentace o zadávacím řízení použijí obdobně.

§ 217

Písemná zpráva zadavatele

(1) Zadavatel vyhotoví o každém zadávacím řízení písemnou zprávu.

(2) Písemná zpráva musí obsahovat alespoň

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve
smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena,

b) použitý druh zadávacího řízení,

c) označení účastníků zadávacího řízení,

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení,

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová
dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního
systému, včetně odůvodnění jejich výběru,

f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e) , pokud jsou
zadavateli známi,

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se
soutěžním dialogem, byla-li použita,

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito,

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito,

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického
nákupního systému, pokud k tomuto došlo,

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání
nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky
použity,

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých
opatření, byl-li střet zájmů zjištěn,

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části,
uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací
dokumentaci, a

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu
podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.

(3) V písemné zprávě může zadavatel odkazovat na oznámení o výsledku
zadávacího řízení, pokud uveřejněné oznámení obsahuje informace uvedené
v odstavci 2.

(4) Zadavatel odešle na vyžádání písemnou zprávu Evropské komisi.

(5) Zadavatel je povinen do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího
řízení uveřejnit písemnou zprávu na profilu zadavatele.

§ 218

Ochrana informací

(1) Za důvěrné se považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl
zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné.

(2) Zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k
informacím,

a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu
nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení,

b) důvěrnou informaci podle odstavce 1; to neplatí pro informace, které
má zadavatel povinnost podle tohoto zákona uvést ve zprávě o hodnocení,
oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek
účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.

(3) Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle tohoto zákona, pokud by
její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by
bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo
dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit
hospodářskou soutěž.

§ 219

Uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny

(1) Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou
na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů
od jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě veřejných
zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním
systému. To neplatí pro

a) smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez
daně z přidané hodnoty,

b) smlouvu na veřejnou zakázku, u které veřejný zadavatel postupoval v
souladu s § 29 písm. a) až c) a písm. l) bod 2, § 30 písm. d) nebo §
191 odst. 2 písm. e),

c) pro zadavatele, který je zpravodajskou službou podle jiného právního
předpisu, nebo

d) smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu.

(2) Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele rámcovou dohodu do
15 dnů od jejího uzavření.

(3) Veřejný zadavatel uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění
smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění
smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění podle odstavce 1. U
smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel
nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění
smlouvy v předchozím kalendářním roce.

(4) Strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za
plnění veřejné zakázky a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na
veřejnou zakázku stanoví vyhláškou Ministerstvo pro místní rozvoj.

§ 220

Citlivá činnost

(1) Za citlivou činnost podle zákona o ochraně utajovaných informací a
o bezpečnostní způsobilosti se při zadávání veřejné zakázky veřejným
zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a) nebo c), jejíž předpokládaná
hodnota přesáhne 300 000 000 Kč, pro účely tohoto zákona považuje

a) schválení zadávací dokumentace, nebo

b) zadání veřejné zakázky.

(2) Fyzická osoba vykonávající citlivou činnost podle odstavce 1 musí
splňovat podmínky podle zákona o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti.

§ 221

Fakturace za plnění veřejné zakázky

Zadavatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou dodavatelem
za plnění veřejné zakázky z důvodu jejího formátu, který je v souladu s
evropským standardem elektronické faktury.

§ 222

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

(1) Není-li dále stanoveno jinak, nesmí zadavatel umožnit podstatnou
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez
provedení nového zadávacího řízení podle tohoto zákona.

(2) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se
nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na
veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 1.

(3) Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková
změna smluvních podmínek, která by

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr
dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky
původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch
vybraného dodavatele, nebo

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

(4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se
nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž
hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na
stavební práce, která není koncesí.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto
změn.

(5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se
nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele
původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě
dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících
zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se
stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem
v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí
50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je
rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se
nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto
odstavce.

(7) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou
zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje
záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo
více položkami, za předpokladu že

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh
materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních
prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací
jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové
položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu
stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a
srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle
písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

(8) V případě postupu podle odstavce 5 nebo 6 je zadavatel povinen do
30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění
způsobem podle § 212.

(9) Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní
hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na
veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související
se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány,
nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

(10) Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také
nahrazení dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným
dodavatelem je však možné

a) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě
na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 2,
nebo

b) pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v
souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho
závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria
kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího
řízení.

§ 223

Ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

(1) Zadavatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět
nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat,
aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222.

(2) Zadavatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět
nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že
smlouva neměla být uzavřena, neboť

a) vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,

b) vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje,
dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského
státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém
rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

(3) Právo zadavatele ukončit závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku
podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno.

(4) K ujednáním odchylným od odstavců 1 až 3 se nepřihlíží.

ČÁST JEDENÁCTÁ

INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

§ 224

Informační systém o veřejných zakázkách

(1) Informační systém o veřejných zakázkách je informačním systémem
veřejné správy, jehož správu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj.
Informační systém o veřejných zakázkách obsahuje

a) Věstník veřejných zakázek,

b) seznam kvalifikovaných dodavatelů,

c) další informace potřebné k elektronické komunikaci při zadávání
veřejných zakázek.

(2) Provozovatelem jednotlivých částí informačního systému o veřejných
zakázkách je Ministerstvo pro místní rozvoj nebo právnická osoba
pověřená ministerstvem. V případě pověření jiné osoby Ministerstvo pro
místní rozvoj schvaluje provozní řád provozovatele jednotlivých částí
informačního systému o veřejných zakázkách. Rozhodnutí o pověření
provozovatele uveřejní Ministerstvo pro místní rozvoj ve formě sdělení
ve Sbírce zákonů.

HLAVA I

VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

§ 225

Provozování Věstníku veřejných zakázek

Věstníkem veřejných zakázek se pro účely tohoto zákona rozumí část
informačního systému o veřejných zakázkách, která slouží k uveřejňování
informací o zadávacích řízeních a veřejných zakázkách na celostátní
úrovni.

HLAVA II

SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

§ 226

Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů

(1) Seznamem kvalifikovaných dodavatelů se pro účely tohoto zákona
rozumí část informačního systému o veřejných zakázkách, která slouží
dodavatelům k prokázání základní způsobilosti podle § 74 a profesní
způsobilosti podle § 77.

(2) Seznam kvalifikovaných dodavatelů je přístupný neomezeným a
dálkovým přístupem.

§ 227

Údaje evidované v seznamu

Do seznamu kvalifikovaných dodavatelů se zapíše

a) název a sídlo dodavatele, jde-li o právnickou osobu,

b) pobočka dodavatele a její sídlo,

c) jméno, nebo jména a příjmení, popřípadě obchodní firma, a sídlo,
jde-li o fyzickou osobu,

d) právní forma právnické osoby,

e) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

f) jméno, nebo jména a příjmení osob podle § 74 a jejich postavení,
funkce či jiný vztah k dodavateli,

g) předmět podnikání nebo jiné činnosti, na kterou se zápis v seznamu
kvalifikovaných dodavatelů vztahuje,

h) seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal základní způsobilost a
profesní způsobilost,

i) datum zápisu do seznamu kvalifikovaných dodavatelů,

j) datum poslední aktualizace údajů v seznamu kvalifikovaných
dodavatelů a

k) případně údaj podle § 231 odst. 4.

§ 228

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

(1) Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

a) profesní způsobilost podle § 77 v tom rozsahu, v jakém údaje ve
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií
profesní způsobilosti, a

b) základní způsobilost podle § 74.

(2) Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána
základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí
přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je
vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4.

(3) Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může
dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

§ 229

Vydání výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

(1) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je vydáván
Ministerstvem pro místní rozvoj nebo prostřednictvím informačního
systému veřejné správy^20) v listinné nebo elektronické podobě
podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo označený uznávanou
elektronickou značkou. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je
vydán tomu, kdo o výpis požádá. Výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů se vydává v českém jazyce.

(2) Ministerstvo pro místní rozvoj vydá výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů do 5 pracovních dnů ode dne obdržení
žádosti.

§ 230

Zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů

(1) Zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů se provádí na základě
žádosti dodavatele. Žádost musí obsahovat originály nebo úředně ověřené
kopie dokladů prokazujících základní způsobilost podle § 74 a profesní
způsobilost podle § 77. Předkládané doklady musí prokazovat splnění
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
žádosti.

(2) Doklady podle odstavce 1 mohou být nahrazeny odkazem na informace
vedené v informačním systému veřejné správy^20), který umožňuje
neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou
adresu a údaje nezbytné pro přihlášení a vyhledání požadované
informace. Dodavatel také může Ministerstvo pro místní rozvoj zmocnit k
podání žádosti o výpis nebo potvrzení z informačního systému veřejné
správy, který neumožňuje dálkový přístup, pokud

a) poskytne údaje nezbytné k jejich získání a

b) tyto výpisy nebo potvrzení jsou poskytovány bezplatně.

(3) Pokud jsou doklady podle odstavce 1 v jiném než českém jazyce,
platí § 45 odst. 3 a 4 obdobně.

§ 231

Změny v seznamu kvalifikovaných dodavatelů

(1) Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů je povinen
nejpozději do 31. března každého roku následujícího po jeho zápisu
doručit Ministerstvu pro místní rozvoj

a) písemné prohlášení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů, a

b) doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 odst. 1 písm. b)
až d).

(2) Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů je oprávněn
podat žádost o zápis změny v údajích uvedených v seznamu
kvalifikovaných dodavatelů. V takovém případě se postupuje obdobně jako
v případě podání žádosti o zápis.

(3) Dojde-li u dodavatele ke změně údajů zapsaných v seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, je dodavatel povinen podat do 15 pracovních
dnů ode dne, kdy ke změně došlo, žádost o zápis změny v těchto údajích.

(4) Ministerstvo pro místní rozvoj vyznačí v seznamu kvalifikovaných
dodavatelů zahájení řízení o změně údajů nebo o vyřazení dodavatele ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 232.

§ 232

Vyřazení ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodne o vyřazení dodavatele ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud

a) zjistí, že dodavatel nesplňuje podmínky pro zápis do seznamu,

b) zjistí, že dodavatel použil jako podklady pro zápis doklady či
informace, které se ukázaly jako nepravdivé či neúplné,

c) dodavatel požádal o vyřazení, nebo

d) dodavatel nesplní povinnost stanovenou v § 231 odst. 1 nebo 3.

ČÁST DVANÁCTÁ

SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

§ 233

Systém certifikovaných dodavatelů

V systému certifikovaných dodavatelů se vydávají certifikáty, kterými
je možné prokázat splnění kvalifikace nebo její části.

§ 234

Prokazování certifikátem

(1) Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému
certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení.
Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na
certifikátu.

(2) Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v
certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal
kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst.
1 písm. b) až d).

(3) Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel
sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.

§ 235

Schválení systému

(1) Systém certifikovaných dodavatelů schvaluje Ministerstvo pro místní
rozvoj na základě žádosti právnické osoby, která systém certifikovaných
dodavatelů hodlá spravovat.

(2) V žádosti se uvádí popis systému certifikovaných dodavatelů a
pravidla jeho použití.

(3) Pravidla použití systému certifikovaných dodavatelů obsahují
alespoň

a) název systému certifikovaných dodavatelů,

b) identifikační údaje správce systému,

c) organizační strukturu systému certifikovaných dodavatelů,

d) postup při vydání certifikátu,

e) vymezení druhu a případně kategorií veřejných zakázek, na které se
systém certifikovaných dodavatelů vztahuje,

f) vymezení profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické
kvalifikace, jejíž splnění bude v systému certifikovaných dodavatelů
posuzováno,

g) vymezení dokladů, které budou vyžadovány pro prokázání splnění
kvalifikace podle písmene f) a základní způsobilosti,

h) postup při posouzení prokázání kvalifikace,

i) pravidla pro vydání, změnu a odejmutí certifikátu a

j) internetovou adresu, na které bude správce systému plnit povinnosti
k uveřejnění podle tohoto zákona.

(4) Certifikát se vydává na základě žádosti dodavatele. Správce systému
sdělí dodavateli bez zbytečného odkladu, jak bylo o jeho žádosti
rozhodnuto.

(5) Doklady, které budou vyžadovány pro prokázání splnění kvalifikace
podle odstavce 3 písm. g), nesmí přesahovat rozsah, který může
požadovat zadavatel. Po dodavateli se sídlem v jiném členském státě
nelze vyžadovat více dokladů než po osobě se sídlem v České republice.

(6) Postupy pro prokázání kvalifikace podle odstavce 3 písm. g) umožní,
po předložení závazku podle § 83 odst. 1 písm. d), prokázat kvalifikaci
prostřednictvím jiných osob podle § 82 nebo 83 obdobně.

(7) Ministerstvo pro místní rozvoj schválí systém certifikovaných
dodavatelů, pokud systém splňuje podmínky stanovené tímto zákonem.

§ 236

Změna a zrušení systému

(1) Změna systému certifikovaných dodavatelů se provádí na základě
žádosti správce systému a postupuje se podle § 235 obdobně.

(2) Pokud Ministerstvo pro místní rozvoj zjistí, že systém
certifikovaných dodavatelů nesplňuje podmínky stanovené právními
předpisy nebo se změnily podmínky, za kterých byl schválen, vyzve
správce systému, aby zjištěné nedostatky odstranil a tuto skutečnost
Ministerstvu pro místní rozvoj doložil. Neodstraní-li správce systému
nedostatky ve stanovené lhůtě, Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodne
o zrušení tohoto systému.

(3) Systém certifikovaných dodavatelů může správce systému zrušit také
písemným oznámením Ministerstvu pro místní rozvoj. Systém
certifikovaných dodavatelů je zrušen dnem doručení tohoto oznámení
Ministerstvu pro místní rozvoj nebo jiným dnem uvedeným v tomto
oznámení.

(4) Zrušení systému certifikovaných dodavatelů nemá za následek ztrátu
platnosti certifikátů vydaných v rámci tohoto systému před jeho
zrušením.

§ 237

Povinnosti správce systému

(1) Správce systému zajistí, aby systém certifikovaných dodavatelů
trvale splňoval podmínky stanovené tímto zákonem.

(2) Správce systému vede evidenci vydavatelů certifikátů, vydaných
certifikátů a dodavatelů, kterým byl certifikát vydán.

(3) Správce systému umožní neomezený dálkový přístup k této evidenci a
k pravidlům použití systému certifikovaných dodavatelů.

§ 238

Vydavatel certifikátu

Certifikát vydává akreditovaný subjekt posuzování shody podle zákona
upravujícího technické požadavky na výrobky.

§ 239

Certifikát

(1) Certifikát obsahuje alespoň

a) identifikační údaje vydavatele certifikátu,

b) název systému certifikovaných dodavatelů,

c) identifikační údaje správce systému certifikovaných dodavatelů,

d) identifikační údaje dodavatele,

e) předmět nebo obor podnikatelské nebo jiné činnosti, pro kterou se
certifikát vydává,

f) druh a případně kategorii veřejných zakázek, pro kterou se
certifikát vydává,

g) seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění kvalifikace,

h) případný rozsah závazku podle § 83 odst. 1 písm. d) a identifikační
údaje osoby, které z něj vyplývají povinnosti,

i) rozsah prokázání kvalifikace,

j) datum vydání certifikátu,

k) platnost certifikátu.

(2) Certifikát se vydává v jazyce českém v listinné nebo elektronické
podobě.

(3) Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho
vydání.

§ 240

Změny v kvalifikaci dodavatele a odejmutí certifikátu

(1) Dodavatel bezodkladně oznamuje vydavateli certifikátu změny, které
mohou mít za následek, že dodavatel již není kvalifikovaný v rozsahu
uvedeném v certifikátu.

(2) Vydavatel certifikátu změny posoudí a v případě jejich vlivu na
správnost údajů uvedených v certifikátu certifikát odejme nebo vydá
certifikát nový.

(3) Vydavatel certifikátu odejme certifikát také, pokud dodavatel
nesplňuje podmínky pro vydání certifikátu nebo pokud zjistí, že
podklady pro vydání certifikátu neodpovídají skutečnosti.

ČÁST TŘINÁCTÁ

OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE

HLAVA I

NÁMITKY

§ 241

Podání námitek

(1) Námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele
souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky,
včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 nebo se
zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma (dále jen
„stěžovatel“).

(2) Námitky podle odstavce 1 se podávají písemně a lze je podat proti

a) všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a
zvláštnímu postupu podle části šesté, včetně stanovení zadávacích
podmínek,

b) volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo

c) postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo
zadávací řízení v rozporu s tímto zákonem.

(3) Námitky týkající se jiných úkonů či opomenutí zadavatele, než je
stanovení zadávacích podmínek, volba druhu zadávacího řízení, režimu
veřejné zakázky a postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky
mimo zadávací řízení, může podat pouze účastník zadávacího řízení.

§ 242

Lhůty pro podání námitek

(1) Není-li dále uvedeno jinak, musí být námitky doručeny zadavateli do
15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení tohoto
zákona zadavatelem; námitky nelze podat po uzavření smlouvy nebo poté,
co se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

(2) Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel
povinen podle tohoto zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být
doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení
stěžovateli.

(3) Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o
účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci
dodavatele doručeny zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

(4) Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek,
musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli
nejpozději do skončení této lhůty; v případě jednacího řízení s
uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny
zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

(5) Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle
§ 212 odst. 2 musí být doručeny zadavateli do 30 dnů od uveřejnění
tohoto oznámení.

§ 243

Vzdání se práva podat námitky

Účastník zadávacího řízení se může písemně vzdát práva podat námitky
zadavateli až po vzniku práva podat námitky. Platí, že doručením vzdání
se práva podat námitky zadavateli lhůta pro podání námitek ve vztahu k
tomuto účastníku zadávacího řízení uplynula.

§ 244

Náležitosti námitek

(1) V námitkách musí být uvedeno, kdo je podává, v čem je spatřováno
porušení tohoto zákona zadavatelem a čeho se stěžovatel domáhá. V
případě, že účastník zadávacího řízení podává proti svému vyloučení
námitky z důvodu obnovení své způsobilosti podle § 76, v námitkách
neuvádí, v čem je spatřováno porušení zákona; uvede však popis
nápravných opatření, která přijal k obnovení své způsobilosti.

(2) Pokud nejde o námitky, na které se vztahují lhůty podle § 242 odst.
2 až 5, musí být také uvedeno, kdy se stěžovatel o namítaném porušení
zákona dozvěděl.

(3) V případě námitek proti zadávacím podmínkám, proti volbě druhu
zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, proti postupu, který
směřuje k zadání zakázky mimo zadávací řízení, nebo proti dobrovolnému
oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 musí být také
uvedeno, jaká újma stěžovateli vznikla či hrozí.

§ 245

Vyřízení námitek

(1) Zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o
námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo
je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se
zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným
stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v
rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

(2) Pokud zadavatel neshledá důvody pro vyhovění, námitky rozhodnutím
odmítne. Za odmítnutí se považuje i částečné vyhovění námitkám nebo
provedení jiného opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel v
námitkách domáhal. Provede-li zadavatel jiné opatření k nápravě, než
kterého se stěžovatel domáhá, je stěžovatel oprávněn podat nové námitky
i proti takovému opatření k nápravě.

(3) Zadavatel odmítne rovněž námitky, které

a) nejsou podané oprávněnou osobou podle § 241,

b) jsou podány opožděně, nebo

c) nesplňují náležitosti podle § 244.

(4) Pokud zadavatel námitky odmítne, poučí stěžovatele v rozhodnutí o
námitkách o možnosti podat ve lhůtě podle § 251 odst. 2 návrh na
zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu a o povinnosti
doručit v téže lhůtě stejnopis návrhu zadavateli.

(5) Pokud zadavatel o námitkách nerozhodne ve lhůtě podle odstavce 1,
platí pro účely podání návrhu podle § 250 odst. 1, že námitky odmítl.

§ 246

Zákaz uzavření smlouvy

(1) Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem

a) před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení
účastníka zadávacího řízení, o výběru dodavatele nebo proti úkonu
dobrovolného oznámení o záměru uzavřít smlouvu,

b) do doby doručení rozhodnutí o námitkách stěžovateli, byly-li námitky
podány,

c) před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o
přezkoumání úkonů zadavatele, pokud podané námitky odmítl,

d) ve lhůtě 60 dnů ode dne zahájení řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele, pokud byl návrh na zahájení řízení podán včas; zadavatel
však může i v této lhůtě smlouvu uzavřít, pokud Úřad návrh zamítl nebo
bylo správní řízení vedené o návrhu zastaveno a takové rozhodnutí
nabylo právní moci.

(2) Zadavatel rovněž nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem ve lhůtě 60
dnů ode dne zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájí-li
Úřad toto řízení z moci úřední; zadavatel však může i v této lhůtě
smlouvu uzavřít, pokud bylo správní řízení zastaveno a takové
rozhodnutí nabylo právní moci.

§ 247

Námitky po zavedení inovačního partnerství

(1) Po zavedení inovačního partnerství může podat písemné námitky
partner, se kterým bylo inovační partnerství ukončeno v důsledku
postupu zadavatele podle § 71 odst. 2 písm. b), kterým zadavatel snížil
po ukončení fáze inovačního partnerství počet partnerů.

(2) Pro námitky podle odstavce 1 se použije § 242 odst. 1 a 2, § 243, §
244 odst. 1 a 2 a § 245 odst. 1 až 5 obdobně.

HLAVA II

DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA

Díl 1

Dozor nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy

§ 248

Výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy

(1) Úřad vykonává dozor nad dodržováním pravidel stanovených tímto
zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní
veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle
§ 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté, při kterém

a) rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky nebo při
zvláštním postupu postupoval v souladu s tímto zákonem,

b) rozhoduje o tom, zda postup zadavatele, který směřuje k zadání
veřejné zakázky mimo zadávací řízení, je v souladu s tímto zákonem,

c) ukládá nápravná opatření,

d) rozhoduje o návrhu podle § 267,

e) kontroluje podle kontrolního řádu soulad úkonů zadavatele při
zadávání veřejných zakázek s tímto zákonem.

(2) Zahájil-li zadavatel podle § 4 odst. 4 zadávací řízení za účelem
zadání veřejné zakázky malého rozsahu, považuje se pro účely dozoru nad
dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem zadávaná veřejná zakázka
za podlimitní veřejnou zakázku.

(3) Úřad projednává správní delikty podle tohoto zákona a ukládá sankce
za jejich spáchání.

Díl 2

Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

§ 249

Zahájení řízení

Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se zahajuje na písemný návrh
stěžovatele (dále jen „navrhovatel“) nebo z moci úřední.

Návrh

§ 250

(1) Návrh lze podat proti všem úkonům i opomenutím zadavatele, které
nejsou v souladu s tímto zákonem a v jejichž důsledku vznikla nebo
hrozí újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

a) zadávacím podmínkám,

b) dobrovolnému oznámení,

c) vyloučení účastníka zadávacího řízení,

d) rozhodnutí o výběru dodavatele,

e) volbě druhu zadávacího řízení, nebo

f) postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo
zadávací řízení.

(2) Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat
pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254, a to i bez
předchozího podání námitek.

§ 251

(1) Návrh musí vedle obecných náležitostí podání stanovených správním
řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení
zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho
právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá.
Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné
důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí
dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení
kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 a v případě návrhu zasílaného Úřadu
před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení
námitek zadavateli.

(2) Návrh musí být, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve
stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel
rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

(3) Pokud zadavatel o námitkách ve lhůtě podle § 245 odst. 1 nerozhodl,
musí být návrh podle § 250 odst. 1 doručen Úřadu a zadavateli
nejpozději do 25 dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.

(4) Náležitosti návrhu podle odstavce 1 věty první a druhé nemohou být
dodatečně měněny ani doplňovány s výjimkou odstranění nedostatků návrhu
ve lhůtě stanovené Úřadem; Úřad k takovým změnám a doplněním
nepřihlíží. K novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti skutečnostem
obsaženým v námitkách podaných zadavateli přihlédne Úřad jen tehdy,
jde-li o takové skutečnosti, které navrhovatel nemohl tvrdit již vůči
zadavateli; navrhovatel je povinen prokázat, že jde o takové nové
skutečnosti, které nemohl tvrdit již vůči zadavateli.

(5) V řízení zahájeném na návrh mohou účastníci řízení navrhovat
důkazy, uvádět skutečnosti a činit jiné návrhy nejpozději ve lhůtě 15
dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, nevztahuje-li se na ně
omezení podle odstavce 4; k později uvedeným skutečnostem, návrhům
důkazů a jiným návrhům Úřad nepřihlíží s výjimkou skutečností, návrhů
důkazů a jiných návrhů, jimiž má být zpochybněna věrohodnost podkladů
pro vydání rozhodnutí. O podmínkách pro uplatňování návrhů důkazů,
nových skutečností a jiných návrhů podle věty první musí být účastníci
řízení s výjimkou navrhovatele poučeni v oznámení o zahájení řízení.

§ 252

(1) Zadavatel je povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému
návrhu do 10 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle
Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

(2) Lhůta pro vydání rozhodnutí Úřadu počíná běžet od okamžiku doručení
vyjádření zadavatele a dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o
návrh, popřípadě kopie smlouvy na veřejnou zakázku. Lhůta pro vydání
rozhodnutí však nezačne běžet dříve, než dojde k doplnění obecných
náležitostí návrhu, označení zadavatele v návrhu a uvedení v návrhu,
čeho se navrhovatel domáhá.

(3) Vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací
dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o
návrh, je zadavatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím
datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným
elektronickým podpisem. Návrh a další podání je navrhovatel povinen
odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako
datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Další
účastníci řízení jsou povinni odeslat Úřadu svá podání výhradně
prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou
uznávaným elektronickým podpisem.

(4) Části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené
v odstavci 3 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o
návrh je zadavatel povinen odeslat Úřadu v listinné podobě,
prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou
uznávaným elektronickým podpisem.

§ 253

Zvláštní ustanovení o návrhu proti postupu zadavatele, který směřuje k
zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení

Náležitostí návrhu proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání
veřejné zakázky mimo zadávací řízení, je uvedení plnění, které
zadavatel hodlá mimo zadávací řízení pořídit, a postupu, kterým
zadavatel hodlá předmětné plnění pořídit.

§ 254

Zvláštní ustanovení o návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy

(1) Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku může
podat navrhovatel, který tvrdí, že zadavatel uzavřel smlouvu

a) bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení,
předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení, ačkoli byl povinen toto oznámení, předběžné
oznámení nebo výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním
řízení uveřejnit, ledaže uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít
smlouvu podle § 212 odst. 2,

b) přes zákaz jejího uzavření stanovený tímto zákonem nebo předběžným
opatřením,

c) na základě postupu mimo zadávací řízení, ačkoli mu bylo pokračování
v tomto postupu zakázáno rozhodnutím podle § 263 odst. 7, nebo

d) postupem podle § 135 odst. 3 nebo § 141 odst. 4, přičemž porušil
pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody
nebo v dynamickém nákupním systému a tím ovlivnil nebo mohl ovlivnit
výběr dodavatele.

(2) V návrhu musí být uvedeno, kdy se navrhovatel dozvěděl o tom, že
zadavatel uzavřel smlouvu postupem podle odstavce 1.

(3) Návrh doručí navrhovatel Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 1
měsíce ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy
způsobem podle § 212 odst. 2 s uvedením důvodu pro zadání veřejné
zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení,
předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této
smlouvy.

(4) Návrh podle odstavce 1 písm. d) doručí navrhovatel Úřadu a ve
stejnopisu zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy zadavatel uveřejnil
oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 nebo
oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142,
nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

(5) Zadavatel do 10 dnů od doručení návrhu doručí Úřadu všechny
dokumenty obsahující zadávací podmínky a dokumentaci o zadávacím
řízení. Pokud nepostupuje v zadávacím řízení nebo postupuje v zadávacím
řízení, které nevyžaduje pro zahájení uveřejnění oznámení nebo výzvy,
sdělí Úřadu ve stejné lhůtě důvody pro takový postup.

(6) Zadavatel Úřadu ve lhůtě podle odstavce 5 rovněž doručí své
vyjádření k návrhu. Pokud zadavatel hodlá prokazovat existenci důvodů
hodných zvláštního zřetele podle § 264 odst. 3 nebo 4, musí být
součástí tohoto vyjádření rovněž tvrzení a návrhy důkazních prostředků
k jejich prokázání týkající se těchto důvodů; tato tvrzení a návrhy
důkazních prostředků nelze po uplynutí lhůty podle odstavce 5 dále
měnit nebo rozšiřovat.

(7) V řízení o návrhu podle odstavce 1 nelze nařídit předběžné
opatření.

§ 255

Kauce

(1) Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel, nejde-li o případ
podle odstavce 2, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z
nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo
za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou,
nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V
případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je
povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení
zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200
000 Kč.

(2) Ve lhůtě pro doručení návrhu, jde-li o řízení o přezkoumání postupu
pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci
ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku
veřejných zakázek nebo na profilu zadavatele, nejméně však ve výši 50
000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že zadavatel
neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu zadavatele
předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve
výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní
smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

(3) Kauce připadne státu, jestliže Úřad

a) pravomocným rozhodnutím návrh zamítne podle § 265 písm. a), nebo

b) pravomocným rozhodnutím rozhodne o zastavení řízení, pokud vzal
navrhovatel návrh zpět poté, co bylo v témže správním řízení
nepravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu podle § 265 písm. a).

(4) V případě, že navrhovatel vzal svůj návrh před vydáním rozhodnutí
ve věci samé zpět, připadne státu 35 % kauce, nejméně však 30 000 Kč;
zbývající část kauce Úřad vrátí navrhovateli.

(5) Kauce, která připadla státu, je příjmem státního rozpočtu.

(6) Pokud Úřad rozhodne jiným způsobem, než je uvedeno v odstavci 3,
nebo zastaví řízení z jiného důvodu než podle odstavce 3, vrátí kauci
nebo její část navrhovateli do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí.

§ 256

Účastníci řízení

Účastníkem řízení je zadavatel a v řízení zahájeném na návrh též
navrhovatel; je-li předmětem řízení přezkoumání výběru dodavatele nebo
výběru návrhu v soutěži o návrh, je účastníkem řízení též vybraný
dodavatel nebo vybraný účastník soutěže o návrh. V řízení o spáchání
správního deliktu je účastníkem osoba podezřelá z jeho spáchání. V
řízení o uložení zákazu plnění smlouvy je účastníkem řízení navrhovatel
a strany smlouvy.

§ 257

Zastavení řízení

Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže

a) návrh neobsahuje obecné náležitosti podání stanovené správním řádem
nebo označení zadavatele nebo v něm není uvedeno, čeho se navrhovatel
domáhá, nebo k návrhu není připojen doklad o složení kauce ve výši
podle § 255 odst. 1 nebo 2 a navrhovatel tyto nedostatky návrhu ve
lhůtě stanovené Úřadem neodstranil,

b) návrh neobsahuje, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož
důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech,

c) nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255,

d) k návrhu zasílanému Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku
není připojen doklad o doručení námitek zadavateli,

e) návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst.
2 nebo 3 nebo podle § 254 odst. 3,

f) v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení
nápravného opatření podle § 263 nebo pro uložení sankce podle § 268
nebo 269,

g) zadavatel zrušil zadávací řízení,

h) návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky; to neplatí pro
návrhy podle § 254,

i) zadavatel zrušil přezkoumávané úkony nebo přijal požadované opatření
k nápravě,

j) zadavatel v průběhu správního řízení uzavřel smlouvu na plnění
předmětu přezkoumávané veřejné zakázky,

k) návrh byl podán po uzavření smlouvy, s výjimkou případu návrhu na
zákaz plnění smlouvy,

l) byl podán návrh na zákaz plnění smlouvy a Úřad zjistí, že závazek ze
smlouvy byl splněn, nebo

m) v řízení zahájeném z moci úřední zadavatel zrušil přezkoumávané
úkony nebo učinil opatření k nápravě.

§ 258

Zvláštní ustanovení o jednání předcházejícím zahájení řízení

(1) Zadavatel je povinen do 10 dnů ode dne doručení výzvy Úřadu odeslat
dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím datové schránky nebo
jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, s
výjimkou dokumentů uvedených v § 252 odst. 4, které je povinen v téže
lhůtě odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky
nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

(2) Podnět k zahájení řízení z moci úřední, který podá stěžovatel, jenž
v téže věci nevyužil možnosti podat námitky, se nevyřizuje.

§ 259

(1) Za podání podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední Úřad od
toho, kdo podnět podal, vybere poplatek ve výši 10 000 Kč za každou
veřejnou zakázku, ve vztahu k jejímuž zadávání je v podnětu uvedeno
pochybení.

(2) Podalo-li podnět více osob společně, vybere se poplatek podle
odstavce 1 pouze jednou.

(3) Poplatek je splatný s podáním podnětu na účet Úřadu.

(4) Nebyl-li s podáním podnětu poplatek ve lhůtě dle odstavce 3
zaplacen, podnět se nevyřizuje.

(5) Poplatek se nevrací.

(6) Osvobození od poplatku ani prodloužení lhůty pro zaplacení poplatku
není přípustné.

(7) Zákon o správních poplatcích se nepoužije.

§ 260

Zvláštní ustanovení o ochraně informací

Úřad s výjimkou té části, která je podkladem pro vydání rozhodnutí,
neposkytne po dobu výkonu dozoru podle této části informaci obsaženou v
dokumentaci o zadávacím řízení. Dobou výkonu dozoru podle věty první je
doba od doručení dokumentace o zadávacím řízení Úřadu podle § 252 odst.
1, § 254 odst. 5 nebo § 258 odst. 1 do jejího odeslání zpět zadavateli.

§ 261

Zvláštní ustanovení o průběhu řízení

(1) Úřadu se výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová
zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem zasílají

a) podání účastníků v řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele
zahájených z moci úřední,

b) rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu.

(2) Úřad může přerušit řízení při výkonu dozoru podle § 248 s cílem
získat odborné stanovisko nebo znalecký posudek. Od vydání usnesení o
přerušení řízení do doručení odborného stanoviska nebo znaleckého
posudku Úřadu lhůta pro vydání rozhodnutí neběží.

(3) Úřad stanoví účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci
lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Tato lhůta nesmí být
kratší než 7 dnů. K pozdějším vyjádřením Úřad nepřihlíží. Ustanovení §
251 odst. 5 části věty první za středníkem se použije obdobně.

§ 262

Zvláštní ustanovení o řízení o rozkladu

Podání rozkladu není přípustné proti usnesení, kterým

a) se upravuje vedení správního řízení,

b) byla stanovena lhůta k provedení úkonu, nebo

c) byly opraveny zřejmé nesprávnosti, netýká-li se oprava výroku
rozhodnutí.

Nápravná opatření a neplatnost smluv nebo rámcových dohod

§ 263

(1) Úřad není vázán návrhem, pokud jde o ukládané nápravné opatření.

(2) Nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky
nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo
může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k
uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo
jen jednotlivý úkon zadavatele.

(3) Stanoví-li zadavatel zadávací podmínky v rozporu s tímto zákonem,
Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení.

(4) Nedoručí-li zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před
uzavřením smlouvy Úřadu podle § 252 odst. 1 nebo § 254 odst. 5
dokumentaci o zadávacím řízení ve stanovených lhůtách, a to ani v
dodatečné pětidenní lhůtě stanovené Úřadem, Úřad uloží nápravné
opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného
úkonu vymezeného v oznámení o zahájení řízení.

(5) Je-li odůvodnění rozhodnutí o námitkách, jímž byly námitky
odmítnuty, nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek
důvodů, může Úřad uložit nápravné opatření spočívající toliko ve
zrušení rozhodnutí o námitkách; v takovém případě platí, že okamžikem
nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu, kterým je toto nápravné opatření
ukládáno, byly podány nové námitky s totožným obsahem. Tyto nové
námitky nemůže zadavatel odmítnout jako opožděné.

(6) Pokud Úřad v průběhu řízení o návrhu zjistí, že zadavatel ve lhůtě
podle § 245 odst. 1 nerozhodl ve smyslu § 245 odst. 5 o námitkách,
které mu předcházely, uloží nápravné opatření spočívající podle povahy
věci ve zrušení úkonu, proti kterému námitky směřovaly, a všech
následných úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení, nebo ve
zrušení celého zadávacího řízení.

(7) Úřad zadavateli zakáže pokračovat v návrhem napadeném postupu,
pokud v řízení o návrhu proti postupu zadavatele, který směřuje k
zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, zjistí, že postup
zadavatele je v rozporu s tímto zákonem nebo jej obchází.

(8) Ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy,
zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v
zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný
účinek.

§ 264

(1) Úřad uloží zadavateli v řízení zahájeném na návrh podle § 254 zákaz
plnění smlouvy, byla-li smlouva na veřejnou zakázku nebo rámcová dohoda
uzavřena postupem uvedeným v § 254 odst. 1. Platí, že smlouva, ohledně
níž Úřad uložil zákaz plnění, aniž by postupoval podle odstavce 3, je
neplatná od samého počátku.

(2) Smlouva na plnění veřejné zakázky se stává neplatnou z důvodu
porušení tohoto zákona pouze v případech, kdy Úřad uloží zákaz jejího
plnění podle odstavce 1. Neplatnost z jiných důvodů tím není dotčena.

(3) Pokud zadavatel prokáže, že důvody hodné zvláštního zřetele spojené
s veřejným zájmem vyžadují pokračování plnění smlouvy, Úřad v
rozhodnutí stanoví lhůtu ne delší než 12 měsíců, jejímž uplynutím je
zakázáno plnění smlouvy; tato lhůta začíná běžet právní mocí
rozhodnutí. Ekonomický zájem na plnění smlouvy může být považován za
takový důvod pouze za výjimečných okolností, kdy by přerušení plnění
smlouvy vedlo k nepřiměřeným důsledkům. Ekonomické zájmy přímo spojené
s dotčenou veřejnou zakázkou, zejména náklady vyplývající z prodlení
při plnění veřejné zakázky, náklady spojené se zahájením nového
zadávacího řízení, náklady spojené se změnou osoby plnící veřejnou
zakázku a náklady spojené s právními povinnostmi vyplývajícími ze
zákazu plnění smlouvy, nepředstavují důvody hodné zvláštního zřetele
vyžadující pokračování plnění smlouvy.

(4) Úřad neuloží zákaz plnění smlouvy podle odstavce 1, pokud zadavatel
kromě skutečností uvedených v odstavci 3 prokáže zároveň i to, že k
ochraně daného veřejného zájmu nepostačuje postup podle odstavce 3 věty
první.

(5) Úřad rovněž neuloží zákaz plnění smlouvy podle odstavce 1, pokud
jde o smlouvu na veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti a
zároveň pokud by důsledky tohoto zákazu závažným způsobem ohrozily
existenci širšího obranného nebo bezpečnostního programu, který má
zásadní význam z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky.

§ 265

Úřad návrh zamítne, pokud

a) nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření,

b) návrh nebyl podán oprávněnou osobou, nebo

c) návrh nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat
podle tohoto zákona.

§ 266

Náklady řízení

(1) Součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo
zákaz plnění smlouvy, je též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit
náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou,
kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou.

(2) Z důvodů hodných zvláštního zřetele lze na žádost účastníka řízení
od uložení povinnosti nahradit náklady řízení podle odstavce 1 zcela
nebo zčásti upustit.

§ 267

Návrh po ukončení fáze inovačního partnerství

(1) Snížil-li zadavatel postupem podle § 71 odst. 2 písm. b) počet
partnerů, je partner, se kterým bylo inovační partnerství z tohoto
důvodu ukončeno, oprávněn podat návrh k Úřadu.

(2) Nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro snížení počtu partnerů,
Úřad v rozhodnutí vysloví nezákonnost takového postupu a podle povahy
věci nařídí zadavateli zjednat nápravu ve lhůtě 15 dnů od právní moci
tohoto rozhodnutí.

(3) S podáním návrhu podle odstavce 1 je navrhovatel povinen složit
kauci ve výši 200 000 Kč.

(4) Nedoručí-li zadavatel v řízení o návrhu podle odstavce 1
dokumentaci o zadávacím řízení ve lhůtě podle § 252 odst. 1 nebo
zjistí-li Úřad, že zadavatel ve lhůtě podle § 245 odst. 1 nerozhodl ve
smyslu § 245 odst. 5 o námitkách, které mu předcházely, Úřad uloží
nápravné opatření podle odstavce 2.

(5) Účastníkem řízení o návrhu podle odstavce 1 je zadavatel a
navrhovatel.

(6) Ustanovení § 251, 252, § 255 odst. 3 až 6, § 257, 260, 261, 262, §
263 odst. 5 a § 265 se v řízení o návrhu podle odstavce 1 použijí
obdobně.

(7) V řízení o návrhu podle odstavce 1 nelze nařídit předběžné
opatření.

Díl 3

Správní delikty

§ 268

Správní delikty zadavatele

(1) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky
nebo pro zvláštní postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo
může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu v soutěži o návrh, a
zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh
považuje po výběru návrhu za ukončenou,

b) stanoví zadávací podmínky v rozporu se zákonem a zadá veřejnou
zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po
výběru návrhu za ukončenou,

c) nepořídí nebo neuchová dokumentaci o zadávacím řízení podle § 216
odst. 1 nebo 2,

d) postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 245 odst. 1, 2, 3
nebo 4, nebo

e) nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4, § 254
odst. 5 nebo 6 nebo § 258 odst. 1.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1, nepoužije-li se postup podle
odstavce 3, se uloží pokuta do

a) 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou
cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. a) až c),

b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d),

c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e).

(3) Za správní delikt podle odstavce 1, jde-li o porušení pravidel
stanovených pro postup pro zadávání koncesí, se uloží pokuta do

a) 5 % z předpokládané hodnoty koncese, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li
předpokládanou hodnotu koncese zjistit, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. a), b) nebo c),

b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d),

c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e).

§ 269

Správní delikty při uveřejňování

(1) Zadavatel se dopustí správního deliktu při uveřejňování podle
tohoto zákona tím, že

a) neodešle k uveřejnění oznámení o zadání veřejné zakázky nebo
oznámení o uzavření rámcové dohody v souladu s tímto zákonem,

b) neodešle k uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení v souladu
s tímto zákonem,

c) neodešle k uveřejnění oznámení o změně smlouvy na veřejnou zakázku v
souladu s tímto zákonem,

d) neodešle k uveřejnění oznámení o změně doby trvání dynamického
nákupního systému na veřejnou zakázku v souladu s tímto zákonem,

e) neuveřejní písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217 odst. 5.

(2) Veřejný zadavatel se dopustí správního deliktu při uveřejňování
podle tohoto zákona tím, že neuveřejní uzavřenou smlouvu na veřejnou
zakázku podle § 219 odst. 1.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,

b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1.

§ 270

Společná ustanovení ke správním deliktům zadavatele

(1) Zadavatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
právní povinnosti zabránil.

(2) Při určení výměry pokuty zadavateli se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a
k okolnostem, za nichž byl spáchán. Byl-li uložen zákaz plnění smlouvy,
přihlédne se rovněž k tomu, v jakém rozsahu bylo již ze smlouvy plněno.

(3) Odpovědnost zadavatele za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o
něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
Úřad.

Díl 4

Společná ustanovení o výkonu dozoru

§ 271

Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství

(1) Zaměstnanci Úřadu, jakož i ti, kdo byli pověřeni plněním úkolů
náležejících do jeho působnosti, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
všech skutečnostech, o nichž se dověděli při výkonu své činnosti.
Povinnost mlčenlivosti neplatí, jestliže uvedené osoby podávají o
takových skutečnostech svědectví orgánům činným v trestním řízení nebo
v řízení před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo
soudu podávají písemné vyjádření. Povinností mlčenlivosti zaměstnanců
Úřadu není dotčeno poskytování údajů a informací Úřadem podle jiného
právního předpisu^51).

(2) Dozví-li se Úřad skutečnost, která je předmětem obchodního
tajemství, je povinen učinit opatření, aby obchodní tajemství nebylo
porušeno.

§ 272

Uveřejňování pravomocných rozhodnutí Úřadu

Úřad průběžně uveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí podle tohoto zákona
na své internetové adrese.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 273

Přechodná ustanovení pro zadávání veřejných zakázek

(1) Pokud došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona k zahájení
zadávání veřejných zakázek, zadávání rámcových smluv, soutěže o návrh,
řízení o přezkoumání úkonů zadavatele nebo řízení o správních deliktech
před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle zákona č. 137/2006
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
dokončí se taková zadávání, soutěže anebo řízení podle zákona č.
137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

(2) Pokud bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
koncesní řízení podle zákona č. 139/2006 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí se podle zákona č.
139/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

(3) Zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro účely podle § 60
odst. 2 a § 63 odst. 1 považují za zadávací řízení podle tohoto zákona.

(4) Podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dokončí veřejné zakázky na základě rámcové
smlouvy, která byla uzavřena podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které

a) byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo

b) budou zahájeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) Dynamický nákupní systém zavedený podle zákona č. 137/2006 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona považuje za dynamický nákupní systém podle
tohoto zákona. Veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému,
které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
dokončí podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

(6) Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky nebo koncesních smluv
uzavřených podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo podle zákona č. 139/2006 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona posuzují podle tohoto zákona. Do součtu
cenového nárůstu změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a
odst. 6 písm. c) se započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné
zakázky nebo koncesních smluv provedené přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

(7) Předběžná oznámení nebo pravidelná předběžná oznámení sektorového
zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, uveřejněná přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se považují za předběžná oznámení podle tohoto zákona.

(8) Dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 146 odst. 2
zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se považuje za dobrovolné oznámení o záměru uzavřít
smlouvu podle § 212 odst. 2 tohoto zákona.

§ 274

Přechodná ustanovení k dohledu nad dodržováním zákona

(1) Podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, nebo podle zákona č. 139/2006 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje v
řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele a řízení o správních deliktech
zahájených Úřadem po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže se
týkají

a) zadávání veřejných zakázek nebo rámcových smluv podle zákona č.
137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona,

b) zadávání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy podle zákona
č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona,

c) koncesního řízení a uzavírání koncesních smluv podle zákona č.
139/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona,

d) soutěží o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Zákaz plnění veřejných zakázek uložený podle § 120a zákona č.
137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, a zákaz plnění koncesní smlouvy podle § 27a zákona č. 139/2006
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
nevztahuje na veřejné zakázky podle tohoto zákona.

§ 275

Přechodná ustanovení pro informační systém a uveřejňování

(1) Informační systém o zadávání veřejných zakázek podle § 157 zákona
č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se považuje za informační systém podle tohoto zákona. Informace
obsažené v informačním systému o zadávání veřejných zakázek podle § 157
zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, jsou obsahem informačního systému podle tohoto zákona.

(2) Uveřejnění údajů a informací o veřejných zakázkách podle § 146 až
147a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, které se týkají zadávacího řízení, koncesního
řízení nebo soutěže o návrh zahájených podle zákona č. 137/2006 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se provede
podle tohoto zákona.

§ 276

Přechodná ustanovení pro seznam kvalifikovaných dodavatelů

(1) Seznam kvalifikovaných dodavatelů podle § 125 zákona č. 137/2006
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
považuje za seznam kvalifikovaných dodavatelů podle tohoto zákona.
Řízení o zápisu do seznamu, změně zápisu a o vyškrtnutí ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se dokončí podle tohoto zákona.

(2) Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 125
zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, je povinen před podáním žádosti o vydání výpisu ze
seznamu podle § 229 tohoto zákona doložit chybějící kvalifikaci včetně
příslušných dokladů postupem podle § 230 tohoto zákona; výpis ze
seznamu bude dodavateli vydán až po provedení změny zápisu podle § 231
tohoto zákona.

(3) Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 125
zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, je povinen doložit chybějící kvalifikaci včetně
příslušných dokladů postupem podle § 230 tohoto zákona nejpozději do 3
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak platí, že počínaje
prvním dnem čtvrtého měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není
v seznamu zapsán.

(4) Dodavatel může nahradit prokázání základní způsobilosti v plném
rozsahu a profesní způsobilosti v rozsahu ve výpisu uvedeném výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaným podle § 128 zákona č.
137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
pokud se nezměnily skutečnosti, na jejichž základě byl výpis ze seznamu
vydán.

§ 277

Přechodná ustanovení pro systémy certifikovaných dodavatelů

(1) Systém certifikovaných dodavatelů podle § 133 zákona č. 137/2006
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
považuje za systém certifikovaných dodavatelů podle tohoto zákona.
Řízení o schválení, o změně a o zrušení systému certifikovaných
dodavatelů zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
dokončí podle tohoto zákona.

(2) Není-li systém certifikovaných dodavatelů, který byl schválen podle
zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, v souladu s tímto zákonem, podá správce systému
certifikovaných dodavatelů do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona žádost o změnu sytému certifikovaných dodavatelů. Do doby
rozhodnutí o této žádosti se certifikáty v rámci tohoto systému
nevydávají.

(3) Certifikátem, který byl vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může dodavatel
prokazovat kvalifikaci pouze po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

§ 278

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

2. Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesním řízení a koncesních smlouvách
(koncesní zákon).

3. Část třináctá zákona č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v
soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením
Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů.

4. Část stá první zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho
přijetím.

5. Zákon č. 30/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o
koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon).

6. Zákon č. 76/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.

7. Části čtvrtá a pátá zákona č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č.
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a
vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

8. Část dvacátá osmá zákona č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v
souvislosti s přijetím trestního zákoníku.

9. Zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.

10. Zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.

11. Části sto sedmdesátá šestá a sto sedmdesátá sedmá zákona č.
227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o základních registrech.

12. Zákon č. 423/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

13. Část dvacátá osmá zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České
republiky a o změně souvisejících zákonů.

14. Zákon č. 258/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

15. Část šestá zákona č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.

16. Část čtyřicátá zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v
souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a
řízení proti nim.

17. Část třetí zákona č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.

18. Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

19. Část dvacátá devátá zákona č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o
elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o
elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.

20. Části šedesátá čtvrtá a šedesátá pátá zákona č. 303/2013 Sb.,
kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony.

21. Zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

22. Zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

23. Vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon.

24. Vyhláška č. 238/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti obsahu
žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy
a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního
zákona.

25. Vyhláška č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského
materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách.

26. Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů
řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných
zakázkách.

27. Vyhláška č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o
předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek.

28. Vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky
týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při
zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

29. Vyhláška č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních
technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách.

30. Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona
o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

31. Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

32. Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro
veřejné zakázky na stavební práce.

33. Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky.

34. Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro
účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného
Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní
finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných
zakázkách v eurech na českou měnu.

35. Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity
pro účely koncesního zákona.

36. Nařízení vlády č. 474/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných
zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou –
Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o
přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech
na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví
finanční limity pro účely koncesního zákona.

37. Nařízení vlády č. 276/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných
zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou –
Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o
přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech
na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.

38. Nařízení vlády č. 447/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných
zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou –
Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o
přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech
na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.
78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního
zákona, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.

39. Nařízení vlády č. 386/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných
zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou –
Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o
přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech
na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST PATNÁCTÁ

ÚČINNOST

§ 279

(1) Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

(2) Ustanovení § 211 odst. 3 nabývá účinnosti v případě zadavatelů
podle § 4 odst. 1 písm. a), České národní banky a centrálních
zadavatelů dnem 18. dubna 2017 a v případě ostatních zadavatelů dnem
18. října 2018.

(3) Odložení účinnosti podle odstavce 2 se neuplatní

a) pro dynamický nákupní systém,

b) při elektronické aukci,

c) u elektronických katalogů,

d) u zasílání formulářů do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního
věstníku Evropské unie a

e) pro uveřejňování zadávací dokumentace podle § 96.

(4) Ustanovení § 86 odst. 1 nabývá účinnosti dnem 18. října 2018.

(5) Ustanovení § 221 nabývá účinnosti

a) v případě zadavatelů podle § 4 odst. 1 písm. a) a České národní
banky prvním dnem osmnáctého měsíce,

b) v případě zadavatelů neuvedených v písmenu a) prvním dnem třicátého
měsíce,

po zveřejnění odkazu na evropskou normu obsahující evropský standard
elektronické faktury v Úředním věstníku Evropské unie.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Příl.1

Seznam vojenského materiálu podle § 28 písm. n)
I———–I—————————————————————-I
I Kategorie I Popis I
I———–I—————————————————————-I
I 1. I ruční a lafetované střelné zbraně s výjimkou loveckých a I
I I sportovních zbraní: I
I I 1. pušky, karabiny, revolvery, pistole, samopaly, kulomety a I
I I granátomety, I
I I 2. plamenomety I
I———–I—————————————————————-I
I 2. I dělostřelecká výzbroj, zbraňové komplety a zařízení na I
I I vypouštění dýmu a plynu: I
I I 1. děla (kanóny, houfnice, kanónové houfnice, moždíře), I
I I minomety, raketomety, lafetované, protitankové a I
I I protiletadlové zbraně (komplety – odpalovací zařízení), I
I I 2. vojenská technická zařízení pro vypouštění nebo I
I I vystřelování dýmu a plynu I
I———–I—————————————————————-I
I 3. I střelivo určené pro zbraně uvedené v kategorii 1. a 2. včetně I
I I dílčích součástí střeliva, bloků, zdrojů, přípravků a balení, I
I I nábojových článků, pásů, schránek, zásobníků a zařízení I
I I speciálně konstruovaných s využitím výbušnin I
I———–I—————————————————————-I
I 4. I pumy, torpéda, rakety, řízené a neřízené střely, pyropatrony, I
I I výmetné klamné cíle, kazetová (kontejnerová) munice, miny, I
I I granáty, pyrotechnické prostředky, signální a osvětlovací I
I I prostředky, nástražná výbušná zařízení včetně rádiových I
I I iniciačních zařízení pro dálkový odpal I
I———–I—————————————————————-I
I 5. I přístroje a zařízení speciálně vytvořené k manipulaci, I
I I odpálení, zneškodnění, detonaci nebo detekci vojenského I
I I materiálu uvedeného v kategorii 4. I
I———–I—————————————————————-I
I 6. I systémy velení a řízení včetně podsystémů, systémy řízení I
I I palby, jejich součásti a příslušenství: I
I I 1. výpočetní technika pro řízení palby (hardware a software) I
I I včetně systémů pro rozlišování a vyhodnocování zaměřených cílů I
I I a přenos dat, I
I I 2. systémy měření souřadnic cílů, dálkoměry, indikátory polohy I
I I a výškoměry, I
I I 3. elektronická, světelná, infračervená (elektrooptická), I
I I termovizní, optická a akustická pozorovací a zaměřovací I
I I zařízení, I
I I 4. zařízení pro vedení a navádění střel, radiolokační zařízení I
I I a zařízení pro detekci nebo identifikaci vlastních anebo I
I I cizích cílů, elektronické, elektrooptické, termovizní, I
I I gyroskopické, akustické a optické zaměřovací přístroje pro I
I I vojenské použití denní i noční, I
I I 5. letecké a zbraňové zaměřovače a periskopy, I
I———–I—————————————————————-I
I 7. I pásová, kolová vozidla, vozidla a kontejnery speciálně I
I I vyrobené pro plnění úkolů obrany nebo bezpečnosti státu: I
I I 1. tanky, I
I I 2. obrněné transportéry, I
I I 3. vozidla vojenského typu, vyzbrojená nebo obrněná včetně I
I I obojživelných, I
I I 4. obrněné vlaky, I
I I 5. speciální vojenská přepravní vozidla, speciální vojenská I
I I vozidla s účelovou nástavbou a speciální vojenské přívěsy, I
I I 6. vojenská vozidla pro vyprošťování, I
I———–I—————————————————————-I
I 8. I radioaktivní prostředky a zdroje ionizujícího záření, toxické I
I I chemické látky a jejich prekurzory, riziková biologická agens I
I I a toxiny určené k zajištění obrany nebo bezpečnosti státu a I
I I prostředky pro jejich manipulaci, šíření, detekci, I
I I identifikaci a likvidaci, I
I———–I—————————————————————-I
I 9. I výbušniny včetně prachových náplní, zápalné směsi a tekuté I
I I nebo pevné pohonné látky speciálně určené a vyrobené pro I
I I zajištění obrany nebo bezpečnosti státu, I
I———–I—————————————————————-I
I 10. I lodě, jejich speciální vybavení a jiná ovladatelná plovoucí I
I I tělesa, která byla konstruována, vyrobena nebo upravena pro I
I I plnění úkolů zajištění obrany nebo bezpečnosti státu, I
I———–I—————————————————————-I
I 11. I letecká technika a její vybavení pro zajištění obrany nebo I
I I bezpečnosti státu: I
I I 1. letadla, vrtulníky a bezpilotní prostředky speciálně I
I I konstruované nebo upravené, I
I I 2. letecké motory, I
I I 3. zařízení letadel nebo vrtulníků speciálně konstruované, I
I I 4. zbraňové a další systémy pro leteckou techniku uvedenou I
I I v bodu 1, I
I I 5. pozemní zařízení k zařízením uvedeným v bodu 1, I
I———–I—————————————————————-I
I 12. I elektronický materiál určený pro zajištění obrany nebo I
I I bezpečnosti státu: I
I I 1. sítě elektronických komunikací a elektronická komunikační I
I I zařízení, I
I I 2. systémy elektronického boje – rušiče, přijímače, systémy I
I I pro ochranu před rušením, zaměřovače zdrojů signálů včetně I
I I speciálních druhů systémů velení a řízení pro rušiče, I
I I 3. bezpečnostní zařízení pro zpracování a k ochraně dat, I
I I přenosových a signálních linek, I
I I 4. identifikační, autentizační, čtecí, plnící zařízení a další I
I I zařízení ke zpracování dat, I
I I 5. aktivní a pasivní radiolokační systémy a navazující systémy I
I I pro zpracování dat, I
I I 6. rádiové odpovídače a radiomajáky, I
I I 7. detekční seismické, akustické, magnetické a I
I I elektromagnetické senzory přítomnosti živé síly a techniky, I
I I 8. satelitní technika (průzkumová, navigační, komunikační a I
I I pro přenos dat), I
I I 9. technika ke zjišťování zvuku (zvukoměrné stanice) a pro I
I I topografické připojení, I
I———–I—————————————————————-I
I 13. I systémy zbraní s využitím směrované energie nebo s kinetickou I
I I energií: I
I I 1. speciálně konstruované laserové systémy způsobující I
I I destrukci nebo minutí cíle, systémy, které vytváří svazky I
I I částic a rádio frekvenční systémy vysokého výkonu schopné I
I I destrukce nebo minutí cíle, I
I I 2. speciálně konstruované součásti, zařízení speciálně I
I I konstruovaná pro detekci a identifikaci systémů uvedených v I
I I kategorii 1., I
I I 3. systémy zbraní konstruované pro destrukci nebo způsobující I
I I minutí cíle, zkušební a vyhodnocovací provozy včetně I
I I přístrojového vybavení, I
I I 4. podsystémy konstruované pro použití ve výše uvedených I
I I systémech, I
I I 5. měřicí a diagnostická technika pro vývoj výše uvedených I
I I zbraňových systémů, I
I I 6. neletální a chladné zbraně, I
I———–I—————————————————————-I
I 14. I fotografická, optoelektronická a další zobrazovací zařízení a I
I I přístroje speciálně konstruované: I
I I 1. kamery pro průzkum ze vzduchu, stroje pro zpracování filmů, I
I I jiné kamery a optoelektronická zobrazovací zařízení pracující I
I I v různých oblastech kmitočtového spektra včetně zobrazovacích I
I I radarových čidel, ať již záznamových nebo přenášených přes I
I I datové spoje, I
I I 2. specializovaná zařízení pro kamery a optoelektronická I
I I zobrazovací zařízení, I
I———–I—————————————————————-I
I 15. I speciální zařízení k simulaci a vyhodnocování vojenských I
I I situací: I
I I 1. vojenské typy a systémy simulátorů a trenažérů včetně I
I I zbraňových a zobrazovacích systémů, I
I I 2. speciální hardwarové a softwarové vybavení pro simulátory, I
I I trenažéry, vyhodnocovací a přenosová zařízení, vývoj, výrobu a I
I I použití výrobků, I
I———–I—————————————————————-I
I 16. I další vybavení, zařízení, technologie a materiály, a též I
I I jejich speciálně konstruované součásti: I
I I 1. padáky a výsadkový materiál, I
I I 2. speciálně vyrobený materiál pro překonávání překážek, I
I I 3. elektricky a mechanicky poháněné světlomety, I
I I 4. prostředky na ochranu proti účinkům vojenského materiálu I
I I uvedeného v kategorii 3., 4., 8., 9., 12. a 13., I
I I 5. speciální výstroj, I
I I I. Součástky vojenských stejnokrojů, oděvů a strůje, opatřené I
I I maskovacím vzorem, zabezpečujícím ochranu proti prostředkům I
I I průzkumu v oblasti viditelné i neviditelné části spektra, I
I I splňujícím požadavky stanovené českými obrannými standardy: I
I I – součástky polních a letních stejnokrojů s maskovacím vzorem, I
I I oděv ECWCS, maskovací převleky a oděvy se zimním maskovacím I
I I vzorem, I
I I – součástky modulárních a jiných bojových nosných systémů, I
I I včetně nosičů a tlumoků, bojové a taktické vesty a bundy pro I
I I specialisty. I
I I II. Součástky zavedené do užívání pro specialisty ozbrojených I
I I sil na I
I I základě specifických požadavků vyplývajících z jejich I
I I činnosti: I
I I – výstroj pro výsadkáře, průzkumníky, odstřelovače a I
I I příslušníky speciálních jednotek, I
I I – výstroj pro osádky tanků a bojových vozidel, I
I I – výstroj pro výkonné letce, osádky vrtulníků a příslušníky I
I I inženýrsko-letecké služby, I
I I – výstroj pro pyrotechniky, I
I I – výstroj pro příslušníky vojenských záchranných útvarů, I
I I – zásahová a bojová výstroj pro vojenské policisty. I
I———–I—————————————————————-I
I 17. I specifické díly materiálu uvedené v kategoriích 1. až 15., I
I I pokud tyto budou nezbytné pro zajištění obrany nebo I
I I bezpečnosti státu. I
I———–I—————————————————————-I
I 18. I stroje, vybavení a prostředky, které jsou výlučně určeny ke I
I I studiu, výrobě, testování a kontrole zbraní, střeliva a I
I I zařízení výhradně pro vojenské použití uvedené v tomto I
I I seznamu. I
I———–I—————————————————————-I

Příl.2

Seznam služeb, které není zadavatel v souladu s § 29 písm. n) povinen
zadávat podle zákona

I———–I———————————I——————————I
I Kategorie I Popis I Kód podle hlavního slovníku I
I I I jednotného klasifikačního I
I I I systému I
I———–I———————————I——————————I
I 1. I Požární ochrana a záchranné I 75250000-3 I
I I služby I I
I———–I———————————I——————————I
I 2. I Požární ochrana I 75251000-0 I
I———–I———————————I——————————I
I 3. I Hašení požárů I 75251100-1 I
I———–I———————————I——————————I
I 4. I Prevence požárů I 75251110-4 I
I———–I———————————I——————————I
I 5. I Hašení lesních požárů I 75251120-7 I
I———–I———————————I——————————I
I 6. I Záchranné služby I 75252000-7 I
I———–I———————————I——————————I
I 7. I Civilní obrana I 75222000-8 I
I———–I———————————I——————————I
I 8. I Služby v oblasti jaderných I 98113100-9 I
I I materiálů I I
I———–I———————————I——————————I
I 9. I Sanitní služby I 85143000-3 I
I———–I———————————I——————————I
Kategorie č. 9 nezahrnuje služby sanitní přepravy pacientů.

Seznam činností, které je zadavatel
při naplnění § 29 písm. r) povinen zadávat podle zákona
I———–I———————————I——————————I
I Kategorie I Popis I Kód podle hlavního slovníku I
I I I jednotného klasifikačního I
I I I systému I
I———–I———————————I——————————I
I 1. I Výzkum a vývoj a související I 73000000-2 I
I I služby I I
I———–I———————————I——————————I
I 2. I Výzkum a experimentální vývoj I 73100000-3 I
I———–I———————————I——————————I
I 3. I Výzkum I 73110000-6 I
I———–I———————————I——————————I
I 4. I Laboratorní výzkum I 73111000-3 I
I———–I———————————I——————————I
I 5. I Námořní výzkum I 73111000-0 I
I———–I———————————I——————————I
I 6. I Experimentální vývoj I 73120000-9 I
I———–I———————————I——————————I
I 7. I Návrh a realizace výzkumu a I 73300000-5 I
I I vývoje I I
I———–I———————————I——————————I
I 8. I Předběžná studie I 73420000-2 I
I I proveditelnosti a technologická I I
I I demonstrace I I
I———–I———————————I——————————I
I 9. I Testy a hodnocení I 73430000-5 I
I———–I———————————I——————————I

Příl.3

Trestné činy pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle §
74 odst. 1 písm. a)

Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1
písm. a) se trestným činem rozumí

a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny
nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

b) trestný čin obchodování s lidmi,

c) tyto trestné činy proti majetku

1. podvod,

2. úvěrový podvod,

3. dotační podvod,

4. podílnictví,

5. podílnictví z nedbalosti,

6. legalizace výnosů z trestné činnosti,

7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

d) tyto trestné činy hospodářské

1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,

2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a
veřejné dražbě,

3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

4. pletichy při veřejné dražbě,

5. poškození finančních zájmů Evropské unie,

e) trestné činy obecně nebezpečné,

f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní
organizaci,

g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední
osoby,

2. trestné činy úředních osob,

3. úplatkářství,

4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

Příl.4

Seznam služeb, které se zadávají ve zjednodušeném režimu podle § 129

I———–I———————————I——————————I
I Kategorie I Popis I Kód podle hlavního slovníku I
I I I jednotného klasifikačního I
I I I systému I
I———–I———————————I——————————I
I 1. I Zdravotní péče, sociální péče a I 75200000-8 I
I I související služby I——————————I
I I I 75231200-6 I
I I I——————————I
I I I 75231240-8 I
I I I——————————I
I I I 79611000-0 I
I I I——————————I
I I I 79622000-0 I
I I I——————————I
I I I 79624000-4 I
I I I——————————I
I I I 79625000-1 I
I I I——————————I
I I I od 85000000-9 do 85323000-9 I
I I I——————————I
I I I 98133100-5 I
I I I——————————I
I I I 98133000-4 I
I I I——————————I
I I I 98200000-5 I
I I I——————————I
I I I 98500000-8 I
I I I——————————I
I I I 98513000-2 až 98514000-9 I
I———–I———————————I——————————I
I 2. I Administrativa sociálních a I 85321000-5 I
I I vzdělávacích služeb, služeb I——————————I
I I zdravotní péče a kulturních I 85322000-2 I
I I služeb I——————————I
I I I 75000000-6 I
I I I——————————I
I I I 75121000-0 I
I I I——————————I
I I I 75122000-7 I
I I I——————————I
I I I 75124000-1 I
I I I——————————I
I I I od 79995000-5 do 79995200-7 I
I I I——————————I
I I I od 80000000-4 do 80660000-8 I
I I I——————————I
I I I od 92000000-1 do 92700000-8 I
I I I——————————I
I I I 79950000-8 I
I I I——————————I
I I I 79951000-5 I
I I I——————————I
I I I 79952000-2 I
I I I——————————I
I I I 79952100-3 I
I I I——————————I
I I I 79953000-9 I
I I I——————————I
I I I 79954000-6 I
I I I——————————I
I I I 79955000-3 I
I I I——————————I
I I I 79956000-0 I
I———–I———————————I——————————I
I 3. I Povinné sociální zabezpečení I 75300000-9 I
I———–I———————————I——————————I
I 4. I Poskytování dávek I 75310000-2 I
I I I——————————I
I I I 75311000-9 I
I I I——————————I
I I I 75312000-6 I
I I I——————————I
I I I 75313000-3 I
I I I——————————I
I I I 75313100-4 I
I I I——————————I
I I I 75314000-0 I
I I I——————————I
I I I 75320000-5 I
I I I——————————I
I I I 75330000-8 I
I I I——————————I
I I I 75340000-1 I
I———–I———————————I——————————I
I 5. I Jiné služby pro veřejnost, I 98000000-3 I
I I sociální služby a služby I——————————I
I I jednotlivcům včetně služeb I 98120000-0 I
I I poskytovaných odbory, I——————————I
I I politickými organizacemi, I 98132000-7 I
I I sdruženími mládeže a jinými I——————————I
I I službami organizovanými na I 98133110-8 I
I I základě členství I——————————I
I I I 98130000-3 I
I———–I———————————I——————————I
I 6. I Služby náboženských organizací I 98131000-0 I
I———–I———————————I——————————I
I 7. I Hotelové a restaurační služby I od 55100000-1 do 55410000-7 I
I I I——————————I
I I I od 55521000-8 do 55521200-0 I
I I I——————————I
I I I 55510000-8 I
I I I——————————I
I I I 55511000-5 I
I I I——————————I
I I I 55512000-2 I
I I I——————————I
I I I 55523100-3 I
I I I——————————I
I I I 55520000-1 I
I I I——————————I
I I I 55522000-5 I
I I I——————————I
I I I 55523000-2 I
I I I——————————I
I I I 55524000-9 I
I———–I———————————I——————————I
I 8. I Právní služby nevyloučené podle I 79100000-5 do 79140000-7 I
I I § 29 písm. k) I——————————I
I I I 75231100-5 I
I———–I———————————I——————————I
I 9. I Jiné administrativní služby a I 75100000-7 do 75120000-3 I
I I služby pro vládní instituce I——————————I
I I I 75123000-4 I
I I I——————————I
I I I 75125000-8 do 75131000-3 I
I———–I———————————I——————————I
I 10. I Zajišťování služeb pro I 75200000-8 do 75231000-4 I
I I veřejnost I I
I———–I———————————I——————————I
I 11. I Služby související s vězením, I 75231210-9 do 75231230-5 I
I I služby v oblasti veřejné I——————————I
I I bezpečnosti a záchranné služby I 75240000-0 do 75252000-7 I
I I nevyloučené podle § 29 písm. n) I——————————I
I I I 794300000-7 I
I I I——————————I
I I I 98113100-9 I
I———–I———————————I——————————I
I 12. I Vyhledávací a bezpečnostní I 79700000-1 do 79721000-4 I
I I služby I——————————I
I I I 79722000-1 I
I I I——————————I
I I I 79723000-8 I
I———–I———————————I——————————I
I 13. I Mezinárodní služby I 98900000-2 I
I I I——————————I
I I I 98910000-5 I
I———–I———————————I——————————I
I 14. I Poštovní služby I 64000000-6 I
I I I——————————I
I I I 64100000-7 I
I I I——————————I
I I I 64110000-0 I
I I I——————————I
I I I 64111000-7 I
I I I——————————I
I I I 64112000-4 I
I I I——————————I
I I I 64113000-1 I
I I I——————————I
I I I 64114000-8 I
I I I——————————I
I I I 64115000-5 I
I I I——————————I
I I I 64116000-2 I
I I I——————————I
I I I 64122000-7 I
I———–I———————————I——————————I
I 15. I Různé služby I 50116510-9 I
I I I——————————I
I I I 71550000-8 I
I———–I———————————I——————————I

Příl.5

Seznam právních předpisů podle § 152 odst. 2 písm. b)

I————————————————I—————————————-I
I Evropský předpis I Implementační národní předpis I
I————————————————I—————————————-I
I 1. udělení oprávnění k provozu zařízení pro I 1. § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., I
I zemní plyn v souladu s postupy uvedenými v I o podmínkách podnikání a o výkonu I
I článku 4 směrnice 2009/73/ES ze dne 13. I státní správy v energetických I
I července 2009 o společných pravidlech pro I odvětvích a o změně některých zákonů I
I vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení I (energetický zákon), v platném znění I
I směrnice 2003/55/ES I I
I————————————————I—————————————-I
I 2. povolení nebo výzva k podání nabídky na I 2. § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., I
I výstavbu nových zařízení na výrobu elektřiny v I o podmínkách podnikání a o výkonu I
I souladu se směrnicí 2009/72/ES ze dne 13. I státní správy v energetických I
I července 2009 o společných pravidlech pro I odvětvích a o změně některých zákonů I
I vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice I (energetický zákon), v platném znění I
I 2003/54/ES I I
I————————————————I—————————————-I
I 3. udělení oprávnění v souladu s postupy I 3. § 22 zákona č. 29/2000 Sb., o I
I stanovenými v článku 9 směrnice 97/67/ES ze I poštovních službách a o změně I
I dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech I některých zákonů (zákon o poštovních I
I pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb I službách), v platném znění I
I Společenství a zvyšování kvality služby v I I
I souvislosti s poštovními službami, které I I
I nejsou nebo nesmí být vyhrazeny I I
I————————————————I—————————————-I
I 4. řízení o udělení povolení k provádění I 4. § 28 zákona č. 44/1988 Sb., o I
I činnosti zahrnující dobývání uhlovodíků v I ochraně a využití nerostnéhobohatství I
I souladu se směrnicí 94/22/ES ze dne 30. května I (horní zákon), v platném znění I
I 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení I I
I k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků I I
I————————————————I—————————————-I
I 5. smlouvy o veřejných službách ve smyslu I 5. § 9 zákona č. 194/2010 Sb., o I
I nařízení (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října I veřejných službách v přepravě I
I 2007 o veřejných službách v přepravě I cestujících a o změně dalších zákonů, I
I cestujících po železnici a silnici a o zrušení I v platném znění I
I nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 v I I
I oblasti poskytování služeb veřejné přepravy I I
I cestujících autobusem, tramvají, metrem nebo I I
I po železnici, které byly uzavřeny na základě I I
I nabídkového řízení v souladu s čl. 5 odst. 3 I I
I uvedeného nařízení, za předpokladu, že jejich I I
I doba trvání je v souladu s čl. 4 odst. 3 nebo I I
I 4 uvedeného nařízení I I
I————————————————I—————————————-I

Příl.6

Náležitosti výzev podle § 53 odst. 1, § 58 odst. 3 a 5, § 61 odst. 5 a
11, § 68 odst. 4, § 69 odst. 6, 72 odst. 4, § 141 odst. 1

A. Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle §
53 odst. 1 musí obsahovat alespoň

1. identifikační údaje zadavatele,

2. údaje o přístupu k zadávací dokumentaci,

3. lhůtu pro podání nabídek,

4. způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou
být podány,

5. požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů,

6. pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115.

B. Výzva k podání nabídek v užším řízení podle § 58 odst. 3, v jednacím
řízení s uveřejněním podle § 61 odst. 11, v soutěžním dialogu podle §
69 odst. 6 musí obsahovat alespoň

1. identifikační údaje zadavatele,

2. odkaz na uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení,

3. údaje o přístupu k zadávací dokumentaci,

4. lhůtu pro podání nabídek,

5. způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou
být podány,

6. pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115.

C. Výzva k podání žádosti o účast v užším řízení podle § 58 odst. 5
nebo v jednacím řízení s uveřejněním podle § 61 odst. 2 musí obsahovat
alespoň

1. druh zadávacího řízení,

2. identifikační údaje zadavatele,

3. popis předmětu veřejné zakázky a způsobu jeho plnění (například
koupě, leasing, provedení díla) včetně jeho předpokládaného rozsahu a
doby plnění,

4. rozsah plnění vyhrazených změn závazku, pokud si je zadavatel
vyhradil podle § 100, včetně předpokládané doby a rozsahu poskytnutí
nových služeb nebo nových stavebních prací,

5. případně předpokládaný časový rozsah souvisejícího plnění včetně
předpokládaného zahájení souvisejícího zadávacího řízení,

6. předpokládaná doba výzvy k podání nabídek,

7. údaje o přístupu k zadávací dokumentaci,

8. lhůtu pro podání žádostí o účast,

9. způsob podání žádostí o účast včetně informace o tom, v jakém jazyce
mohou být podány,

10. požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů,

11. kritéria hodnocení nabídek včetně jejich vah nebo jiného
matematického vztahu mezi nimi, popřípadě pořadí kritérií hodnocení
podle jejich významu, není-li zadavatel objektivně schopen váhy nebo
jiný matematický vztah mezi kritérii stanovit.

D. Výzva k podání předběžných nabídek v jednacím řízení s uveřejněním
podle § 61 odst. 5, v inovačním partnerství podle § 72 odst. 4 musí
obsahovat alespoň

1. identifikační údaje zadavatele,

2. odkaz na uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení,

3. údaje o přístupu k zadávací dokumentaci,

4. lhůtu pro podání předběžných nabídek,

5. způsob podání předběžných nabídek včetně informace o tom, v jakém
jazyce mohou být podány,

6. kritéria hodnocení nabídek včetně jejich vah nebo jiného
matematického vztahu mezi nimi, popřípadě pořadí kritérií hodnocení
podle jejich významu, není-li zadavatel objektivně schopen váhy nebo
jiný matematický vztah mezi kritérii stanovit.

E. Výzva k účasti v soutěžním dialogu dle § 68 odst. 4 musí obsahovat
alespoň

1. identifikační údaje zadavatele,

2. odkaz na uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení,

3. údaje o přístupu k zadávací dokumentaci,

4. údaje o průběhu dialogu včetně data zahájení dialogu a jazyku, v
němž bude dialog veden,

5. kritéria hodnocení nabídek včetně jejich vah nebo jiného
matematického vztahu mezi nimi, popřípadě pořadí kritérií hodnocení
podle jejich významu, není-li zadavatel objektivně schopen váhy nebo
jiný matematický vztah mezi kritérii stanovit.

F. Výzva k podání nabídek v dynamickém nákupním systému podle § 141
odst. 1 musí obsahovat alespoň

1. identifikační údaje zadavatele,

2. údaje o přístupu k zadávací dokumentaci,

3. lhůtu pro podání nabídek,

4. způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou
být podány,

5. pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února
2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství,
energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice
2004/17/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014
o udělování koncesí.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července
2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební
práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o
změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a
správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání
veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (89/665/EHS).

Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a
správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro
postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního
hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince
2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o
zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014
o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek.

2) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.
listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), v
platném znění.

4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února
2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství,
energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice
2004/17/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014
o udělování koncesí.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července
2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební
práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o
změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

5) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

6) Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 241/2000 Sb., o
hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na
vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
ve znění pozdějších předpisů.

11) Například zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský
řád), ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů.

13) Například zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

15) Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do
mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární
pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a
podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění
pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů.

18) Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.

19) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění
pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících,
ve znění pozdějších předpisů.

20) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

21) Například zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

22) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění
pozdějších předpisů.

23) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších
předpisů.

24) § 187 občanského zákoníku.

25) § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

26) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a
některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů.

27) Čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze
dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému
Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o
zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a
2006/193/ES.

28) § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

29) Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze
dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro
uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady
89/106/EHS.

30) § 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

31) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 765/2008 ze dne 9.
července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad
trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení
(EHS) č. 339/93.

32) § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

33) Čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

34) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

35) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

36) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
ve znění pozdějších předpisů.

37) § 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších
předpisů.

38) Čl. 34 a 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne
26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního
hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení
směrnice 2004/17/ES.

39) Rozhodnutí Komise 2005/15/ES ze dne 7. ledna 2005 o prováděcích
pravidlech k postupu stanovenému v článku 30 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek
subjektů působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy
a poštovních služeb.

40) § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.

41) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9.
října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24.
září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve
Společenství (přepracované znění).

43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23.
října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a
silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70.

44) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

45) Například zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a
bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých
dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění
pozdějších předpisů.

46) § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích).

47) § 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů.

48) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých
dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších
předpisů.

49) § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

50) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

51) Například zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů, nebo zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Napište nám

Scroll Up