PŘEHLED PROVEDENÝCH ZMĚN

Seznam veškerých provedených změn v předmětném dokumentu oproti verzi původní. Dokument uvedené změny obsahuje a verzi s vyznačením provedených změn lze získat u Národního orgánu pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále i „NOK“) na základě žádosti.

Celý dokument – Úprava názvů a označení článků příslušných nařízení EU v návaznosti na jejich schválení dne 17. prosince 2013 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 – č. 1306/2013). – 1. dubna 2014

 

Celý dokument –  Formální textové úpravy. – 1. října 2014

Kap. 2 – Odstranění odkazu na možný přísnější postup příjemců.- 1. října 2014

 

Kap. 3 – Odstranění definice pojmu Strukturální fondy. – 1. října 2014

 

Kap. 4.1 – Odstranění odkazu na Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a doplnění odkazu na Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU a 2014/25/EU. – 1. října 2014

 

Kap. 5.5 – Úprava povinnosti ŘO převzít ustanovení tohoto MP. – 1. října 2014

 

Kap. 5.7  – Doplnění celé kapitoly. – 1. října 2014

 

Kap. 6.2.3 – Doplnění slova „pacht“. – 1. října 2014

 

Kap. 7.1.4 – Zpřesnění výluky použití metodického pokynu. – 1. října 2014

 

Kap. 7.3.1 – Zpřesnění definice Rozhodné události. – 1. října 2014

 

Kap. 7.4.5 – Doplnění textu „a dalších číselných údajů rozhodných pro hodnocení“. – 1. října 2014

 

Kap. 8.3.5 – Doplnění možnosti hodnotit nabídky před jejich posouzením. – 1. října 2014

 

Kap. 8.3.7 – Odstranění celé kapitoly. – 1. října 2014

 

Kap. 8.4.2 – Zpřesnění definice jednotlivých osob, jež se nemohou podílet na zpracování nabídky. – 1. října 2014

 

Kap. 8.4.3 – Odstranění odkazu na zákon č. 320/2001 Sb. – 1. října 2014

 

Kap. 8.4.4 – Zpřesnění definice smlouvy na plnění zakázky. – 1. října 2014

 

Kap. 8.6.2 – Zpřesnění způsobu pozvání na jednání hodnotící komise. – 1. října 2014

 

Kap. 8.6.3 – Odstranění přebytečného textu. – 1. října 2014

 

Kap. 8.6.5 – Doplnění celé kapitoly. – 1. října 2014

 

Kap. 9.1.2 – Doplnění odkazu na bod 8.6.4, změna finančního limitu, doplnění odkazu na účetní doklad. – 1. října 2014

 

Kap. 9.2 – Změna slova „kontrola“ na „posouzení“. – 1. října 2014

 

Kap. 10.1.2 – Doplnění celé kapitoly. – 1. října 2014

 

Kap. 10.1.3 – Doplnění celé kapitoly. – 1. října 2014

 

Kap. 10.2 – Doplnění řádku č. 4, ostatní řádky posunuty. – 1. října 2014

 

Kap. 10.3 – Doplnění řádku č. 16 a 17, ostatní řádky posunuty. – 1. října 2014

 

 

 

ČÁST PRVNÍ – OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. ÚVOD

Cílem tohoto Metodického pokynu je harmonizace postupů při zadávání zakázek příjemci podpory, kteří při realizaci operací spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“) v programovém období 2014-2020 zadávají zakázky.

 

Tento Metodický pokyn se sestává ze tří hlavních částí – první část obsahuje obecná ustanovení, druhá část obsahuje úpravu výběrových řízení a třetí část upravuje kontrolu zadávacích a výběrových řízení. Tento Metodický pokyn dále obsahuje 4 přílohy, přičemž příloha č. 1 je závazná, ostatní přílohy jsou nezávazné.

 

 1. ZÁVAZNOST A ÚČINNOST

Tento Metodický pokyn (dále také MP) je závazný pro Řídící orgány (dále jen „ŘO“) jako subjekty zodpovědné za řízení a provádění Programů (dále jen „OP“), které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství1 a jejichž ŘO je v kompetenci ČR, a to v souladu se zásadou řádného finančního řízení, s výjimkou ustanovení, která jsou výslovně uváděna jako doporučující.

 

Tento metodický pokyn definuje základní povinnosti zadavatelů v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), které musí být ze strany ŘO převzaty v jejich závazných dokumentech a nemohou být ŘO upraveny tak, aby zadavatelům stanovily mírnější povinnosti, než stanoví tento MP. ŘO jsou povinny podmínit poskytnutí dotace povinností příjemců dodržovat jimi vydané závazné dokumenty při zadávání veškerých zakázek spolufinancovaných z ESI fondů v rámci programového období 2014-2020. MP byl schválen usnesením vlády č. 44 ze dne 15. ledna 2014.

 

ŘO jsou povinny závazné dokumenty, ve kterých upravují povinnosti příjemců při zadávání zakázek, před jejich vydáním zaslat k připomínkám MMR, které se vyjádří k souladu těchto 1 Tzn. Programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského námořního a rybářského fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. dokumentů se základními povinnostmi definovanými tímto MP ve lhůtě do 12 pracovních dní. ŘO jsou následně povinny zaslat MMR vypořádání jeho připomínek.

 

MP bude aktualizován dle potřeby. V mezidobí provádění aktualizací budou v urgentních případech vydávána metodická stanoviska ministra pro místní rozvoj, která budou pro ŘO závazná.

 

Účinnost aktualizovaných verzí MP bude zpravidla 1. den třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy byla vydána aktualizovaná verze MP, vždy bude přihlédnuto k rozsahu provedených změn tak, aby subjekty implementační struktury měly prostor zapracovat změny do řídící dokumentace programu a následně aplikovat změny v rámci implementace. Metodická stanoviska budou zapracována do MP v rámci následující aktualizace a jejich účinnost bude stanovena jak s ohledem na zajištění potřebné reakce na specifické záležitosti vzniklé v průběhu implementace, jejichž důsledky mohou mít vliv na čerpání z ESI fondů, tak také s ohledem na možnosti ŘO se včas těmito postupy řídit.

 

MMR-NOK je povinen při prvním vydání a veškerých následných aktualizacích MP zveřejnit na zastřešujících webových stránkách ESI fondů2 a zároveň informovat dopisem ministra o jeho vydání/aktualizaci ŘO.

 

V případě rozporu tohoto Metodického pokynu s právními předpisy Evropské unie (EU) či ČR mají právní předpisy vždy přednost. V případě rozporu je platná účinná verze právních předpisů EU či ČR. Neplatí pro požadavky, které mohou být nad rámec těchto předpisů a slouží pro nastavení koordinace v rámci ČR a dosahování cílů Dohody o partnerství.

 

Tento MP nabývá účinnosti od 1. dne měsíce, který následuje po měsíci, kdy byl MP schválen vládou ČR.

 

 1. POUŽÍVANÉ POJMY

 

Evropské strukturální a investiční fondy – Fondy EU určené k realizaci Společného strategického rámce: Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond.
Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství – Centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci programů spolufinancovaných z ESI fondů v České republice v programovém období 2014-2020. V uvedené oblasti je partnerem pro Evropskou komisi za ČR, zabezpečuje řízení Dohody o partnerství na národní úrovni, je správcem monitorovacího systému MS2014+, je metodickým orgánem v oblasti implementace a centrálním orgánem pro oblast publicity.
Program (Operační program/ Program rozvoje venkova) – Základní strategický dokument tematické, finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast nebo území, ve kterém jsou popsány konkrétní cíle a priority pro čerpání z EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF v programovém období 2014–2020, kterých chce členský stát v dané tematické oblasti/prioritě dosáhnout a jakým způsobem, s vazbou na Dohodu o partnerství a strategii EU. Jedná se o závazný dokument pro ŘO daného Programu vůči Evropské komisi. Poskytovatel podpory – Poskytovatelem podpory se rozumí ústřední orgán státní správy nebo jiný subjekt určený zákonem, který může na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 256/2000 Sb., zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci nebo návratnou finanční pomoc z veřejných zdrojů.
Právní akt o poskytnutí/převodu podpory- Právní akt, kterým byla poskytnuta podpora poskytovatelem podpory příjemci. Blíže specifikuje podmínky poskytnutí/převodu podpory. Dle vztahu a charakteru poskytovatele podpory a příjemce může mít různou formu, např. rozhodnutí o poskytnutí dotace, stanovení výdajů, smlouva o financování, dohoda o financování.

 

Příjemce – Veřejný nebo soukromý subjekt zodpovědný za zahájení, realizaci či udržení operace spolufinancované z ESI fondů, který na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a při splnění v něm stanovených podmínek předkládá ŘO nebo zprostředkujícímu subjektu nebo platební agentuře žádost o platbu (resp. jednotnou žádost o dotaci) a přijímá nárokované finanční prostředky z veřejných rozpočtů.
Řídící orgán (ŘO) – Orgán zodpovědný za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění Programu v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Funkcemi řídícího orgánu operačního programu spolufinancovaného z EFRR, ESF, FS a ENRF může být pověřen celostátní, regionální nebo místní orgán veřejné správy nebo veřejný či soukromý subjekt, v případě Programu rozvoje venkova spolufinancovaného z EZFRV se může jednat o veřejný nebo soukromý subjekt působící na celostátní nebo regionální úrovni nebo samotný členský stát. Řídící orgán vykonává činnosti v souladu s čl. 125 obecného nařízení, resp. čl. 66 nařízení o EZFRV.

Společný strategický rámec (SSR) – Dokument, který převádí cíle a záměry strategie EU pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do podoby klíčových akcí pro ESI fondy, zřizuje pro každý tematický cíl klíčová opatření, která mají být podporována z jednotlivých ESI fondů, a mechanismy pro zajištění soudržnosti a souladu programování ESI fondů s hospodářskými politikami a politikami zaměstnanosti členských států a EU.

 

Zadávací řízení – Postup zadavatele podle ZVZ, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

 

Výběrové řízení – Postup zadavatele stanovený v tomto Metodickém pokynu, jehož účelem je zadání zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení.

 

Zadavatel – Každý příjemce, který během realizace projektu provádí výběrové nebo zadávací řízení.

 

Dodavatel – Fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce.

 

Uchazeč – Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení.

 

Zájemce – Dodavatel, který byl ve výběrovém řízení vyzván zadavatelem k podání nabídky.

 

Věstník veřejných zakázek – Část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách.

 

Profil zadavatele – Elektronický nástroj definovaný dle § 17 písm. w) ZVZ.

 

Elektronické tržiště – Webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání zakázek, systém elektronických tržišť upravuje usnesení vlády č. 343 ze dne 10. 5. 2010.

 

Písemně – Pro účely tohoto MP se písemnou formou rozumí listinná nebo elektronická forma, včetně emailové či obdobné komunikace, přičemž elektronický podpis není povinnou náležitostí.

 

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD

4.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY EU
Základním právním předpisem EU upravujícím povinnosti zadavatelů zakázek je Smlouva o fungování Evropské unie. Zadavatelé, včetně těch zadavatelů, kteří nespadají pod působnost ZVZ, jsou při uzavírání smluv, jejichž předmětem je plnění zakázek, které spadají do působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, povinni dodržovat pravidla a zásady Smlouvy o fungování Evropské unie. Tyto zásady zahrnují volný pohyb zboží, právo usazování, volný pohyb služeb, zákaz diskriminace, rovné zacházení, transparentnost, proporcionalitu a vzájemné uznávání3.
Dalšími právními předpisy jsou:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále také „obecné nařízení“);

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (dále také „nařízení o EFRR“)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (dále také „nařízení o ESF“)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 (dále také „nařízení o FS“)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (dále také „nařízení o EÚS“)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto uskupení (dále také „nařízení o ESÚS“)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (dále také „nařízení o EZFRV“)

 

Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02).

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (dále také „nařízení o SZP“)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (dále také „nařízení o ENRF“)

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012, o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie

 

Nařízení Komise (ES) 213/2008. kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES

 

 

4.2 PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR
Zadávání veřejných zakázek v ČR komplexně upravuje ZVZ.

 

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“), musí příjemci při nakládání s veřejnými prostředky dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

 

Kontrolu příjemců provádí kontrolní orgány podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolního řádu).

 

 

 1. PŮSOBNOST METODICKÉHO POKYNU

 

5.1 ŘO zajistí vázanost příjemců povinnostmi obsaženými v tomto MP níže uvedeným způsobem.

 

5.2 Příjemci, kteří jsou veřejnými nebo dotovanými zadavateli podle § 2 odst. 2 a 3 ZVZ, jsou povinni zadávat zakázky postupy upravenými v tomto MP při zadání zakázky malé hodnoty4. Postupy upravenými v tomto MP však nejsou povinni zadávat zakázky malé hodnoty, které splňují podmínky pro použití výjimky stanovené v § 18 odst. 1 až 4 a § 23 ZVZ.

 

5.3 Příjemci, kteří jsou sektorovými zadavateli podle § 2 odst. 6 ZVZ jsou povinni zadávat zakázky postupy upravenými v tomto MP při zadání zakázky malé hodnoty a při zadání zakázky vyšší hodnoty5, jejíž přepokládaná hodnota nedosáhne hodnoty nadlimitní veřejné zakázky sektorového zadavatele. Postupy upravenými v tomto MP však nejsou povinni zadávat zakázky malé hodnoty a vyšší hodnoty, které splňují podmínky pro použití výjimky stanovené v § 18 odst. 1 až 4, § 19 a § 23 ZVZ.

 

5.4 Příjemci, kteří nejsou zadavateli podle ZVZ jsou povinni zadávat zakázky postupy upravenými v tomto MP při zadání zakázky malé hodnoty a při zadání zakázky vyšší hodnoty. Postupy upravenými v tomto MP však nejsou povinni zadávat zakázky malé hodnoty a vyšší hodnoty, které splňují podmínky pro použití výjimky stanovené v § 18 odst. 1 až 4, § 19 a § 23 ZVZ nebo zakázky, které zadají v zadávacím řízení podle části druhé ZVZ podle podmínek v této části ZVZ uvedených.

 

5.5 Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky malé hodnoty, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než 400 000,- Kč bez DPH nebo nižší než 500 000,- Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána příjemcem, který není veřejným nebo sektorovým zadavatelem podle § 2 odst. 2 a 6 ZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %. V těchto případech lze dle rozhodnutí zadavatele využít přímého nákupu nebo přímé objednávky požadovaného plnění. ŘO jsou povinny převzít ustanovení tohoto článku do jimi vydaných závazných dokumentů, podmiňujících poskytnutí dotace a nemohou jej dále upravovat.

 

5.6 Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky malé hodnoty na služby nebo dodávky v případech, kdy tyto zakázky zadali jako dlouhodobé, a to nikoli pro jednotlivý projekt, ale pro standardní činnosti zadavatele, pokud cena těchto zakázek odpovídá cenám v místě a čase obvyklým, smluvní podmínky se kvůli realizaci projektu nemění a zároveň tyto zakázky byly zadány alespoň 6 měsíců před zahájením realizace projektu, nebo podáním žádosti o podporu, podle toho, který z úkonů zadavatel učinil dříve.

 

5.7 ŘO mohou požadovat od příjemců pouze takové informace, které jsou nutné pro implementaci programů, anebo jsou vyžadovány jinými subjekty, které zajišťují v oblasti ESI fondů roli platební, certifikační, kontrolní či auditní.

 

 

 

ČÁST DRUHÁ – ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

 

 1. – ZÁSADY POSTUPU ZADAVATELE A PŘEDMĚT ZAKÁZKY

6.1 Zásady postupu zadavatele

 

6.1.1 Zadavatel je povinen při zadávání zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

 

6.1.2 Zadavatel nesmí omezovat účast ve výběrovém řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě Evropské unie.
6.2 Zakázka

 

6.2.1 Zakázka je realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.

 

6.2.2 Zakázky se podle předmětu dělí na zakázky na dodávky, zakázky na služby nebo zakázky na stavební práce.

 

6.2.3 Zakázkou na dodávky je zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci („zboží“) formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu nebo pachtu zboží nebo nájmu nebo pachtu zboží s právem následné koupě (leasing). Dále za zakázku na dodávky lze považovat poskytnutí služby nebo stavebních prací spočívající v umístění, montáži či uvedení zboží (viz předchozí věta), do provozu, nejedná-li se o zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění zakázky na dodávky.

 

6.2.4 Zakázkou na stavební práce je zakázka, jejímž předmětem je/jsou

 

 1. a) provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č. 3 k ZVZ,
 2. b) provedení stavebních prací podle písmene a) a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost, nebo
 3. c) zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci.

6.2.5 Zakázkou na stavební práce je též zakázka, jejímž předmětem je vedle plnění podle odstavce 6.2.4 rovněž poskytnutí dodávek či služeb nezbytných k provedení předmětu zakázky dodavatelem.

 

6.2.6 Za zakázku na stavební práce se považují rovněž stavební práce pořizované s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba.

 

6.2.7 Zakázkou na služby je zakázka, která není zakázkou na dodávky nebo stavební práce. Zakázkou na služby je také zakázka, jejímž předmětem je kromě poskytnutí služeb rovněž:

 

 1. a) poskytnutí dodávky dle bodu 6.2.3, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných služeb je vyšší než předpokládaná hodnota poskytované dodávky, nebo
 2. b) provedení stavebních prací podle bodu 6.2.4 až 6.2.6, pokud tyto stavební práce nejsou základním účelem zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění zakázky na služby.

6.3 Druh zakázky podle předpokládané hodnoty

 

6.3.1 Pro účely tohoto MP se zakázky podle výše předpokládané hodnoty člení na zakázky:

 

 1. a) malé hodnoty
 2. b) vyšší hodnoty

 

6.3.2 Zakázkou malé hodnoty je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě zakázky na stavební práce.

 

6.3.3 Zakázkou vyšší hodnoty je zakázka na dodávky a/nebo služby, jejíž předpokládaná hodnota činí nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Zakázkou vyšší hodnoty je zakázka na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota činí nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

 

 

6.4 Stanovení předmětu zakázky

 

6.4.1 Zadavatel stanoví předmět jedné zakázky tak, aby předmětem jedné zakázky byla:

 

 1. a) všechna plnění, jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek nebo
 2. b) všechna obdobná a spolu související plnění, přičemž související plnění jsou ta, která spolu místně, věcně a časově souvisí.

 

6.4.2 Při určení předmětu zakázky není přípustné uvádět v zadávacích podmínkách požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků.

 

Takový odkaz lze výjimečně připustit, pokud:

 1. a) by bez jeho použití, nebylo možné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky, zadavatel však zároveň musí v zadávacích podmínkách výslovně umožnit pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, nebo
 2. b) se jedná o zakázky na stavební práce, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, zadavatel v takovém případě vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, nebo
 3. c) by bylo pořizované plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy a jeho přizpůsobení by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže, může zadavatel v zadávacích podmínkách uvést podrobněji specifický popis plnění.

6.4.3 Skutečnosti uvedené v předchozím bodu je zadavatel povinen poskytovateli podpory na vyžádání prokázat.

 

6.5 Stanovení předpokládané hodnoty zakázky

 

6.5.1 Předpokládanou hodnotou zakázky se rozumí předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky. Zadavatel je povinen předpokládanou hodnotu zakázky stanovit pro účely postupu ve výběrovém řízení před jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni zahájení výběrového řízení.

 

6.5.2 Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky zadavatel vychází z údajů a informací o zakázkách stejného nebo obdobného předmětu plnění, nebo údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním nebo informací získaných jiným vhodným způsobem.6

 

6.5.3 V případě, že zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž trvání nelze přesně vymezit, je povinen stanovit předpokládanou hodnotu zakázky na základě předpokládané výše peněžitého závazku za 48 měsíců.

 

6.6 Dělení předmětu zakázky

 

6.6.1 Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v tomto MP a k zadání zakázky v jiném (mírnějším) druhu výběrového řízení, než jaký odpovídá celkové předpokládané hodnotě.

 

6.6.2 Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období. To neplatí pro dodávky nebo služby, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období7 proměnlivá a zadavatel tyto dodávky nebo služby pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb.

 

6.6.3 Zadavatel není povinen sčítat předpokládané hodnoty zakázek, které budou pořizovány „nahodile“ dle zcela aktuálních potřeb zadavatele a které nelze objektivně dopředu vůbec předvídat (např. zakázky realizované v krajně naléhavých případech jako důsledek nepředvídatelných poškození a zničení určitých majetkových hodnot apod.).

 

6.6.4 V případě pochybností, zda zadavatel dodržel povinnosti stanovené v bodech 6.6.1 a 6.6.2, prokazuje zadavatel, že povinnosti dodržel.

 

 

6.7 Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb

 

6.7.1 Dodatečné zakázky na služby či stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na služby či stavební práce, může zadavatel zadat tyto dodatečné práce stávajícímu dodavateli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

 

 

 1. – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

7.1 Druh výběrového řízení

 

7.1.1 Zadavatel může zadat zakázku:

 

 1. a) v otevřené výzvě, nebo
 2. b) na elektronickém tržišti, nebo
 3. c) v případě zakázek malé hodnoty v uzavřené výzvě.

7.1.2 V otevřené výzvě oznamuje zadavatel oznámením výběrového řízení neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat zakázku v tomto výběrovém řízení; oznámení otevřené výzvy je výzvou k podání nabídek dodavatelů. Oznámení výběrového řízení uveřejní zadavatel po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek:

 1. a) na profilu zadavatele, nebo
 2. b) ve věstníku veřejných zakázek nebo
 3. c) webových stránkách příslušného Programu.

 

7.1.3 V uzavřené výzvě vyzývá zadavatel písemnou výzvou nejméně 3 zájemce k podání nabídky. Zadavatel vyzve pouze takové zájemce, o kterých má informace, že jsou způsobilí požadované plnění poskytnout. Zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními okolnostmi, případně zrušením předcházejícího výběrového řízení.

 

7.1.4 Umožňuje-li to předmět zakázky, může zadavatel zadat zakázku na elektronickém tržišti. Je-li zadavateli usnesením vlády uložena povinnost zadávat zakázky prostřednictvím elektronického tržiště, je povinen postupovat dle tohoto usnesení. Zadání zakázky na elektronickém tržišti zadává zadavatel podle pravidel elektronického tržiště, v takovém případě ustanovení upravující zadávání zakázek tohoto MP se nepoužijí. Současně však musí být dodrženy Obecné zásady Smlouvy o fungování EU při zadávání zakázek.

 

 

7.2 Zadávací podmínky

 

7.2.1 Součástí oznámení otevřené výzvy, oznámení uzavřené výzvy nebo informací uveřejněných na elektronickém tržišti (dále jen „oznámení výběrového řízení“) musí být základní informace o zakázce a výběrovém řízení. Oznámení musí obsahovat alespoň tyto údaje:

 1. a) Identifikační údaje zadavatele8;
 2. b) Název zakázky;
 3. c) Druh zakázky (dodávky, služby nebo stavební práce);
 4. d) Lhůta a místo pro podání nabídky;
 5. e) Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky;8Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu.
 6. f) Základní hodnotící kritérium, kterým je i) ekonomická výhodnost nabídky, nebo ii) nejnižší nabídková cena. V případě, že je základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, stanoví zadavatel vždy dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění zakázky. Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být kvalifikační předpoklady, smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky;
 7. g) Způsob hodnocení hodnotících kritérií9;
 8. h) Způsob jednání s uchazeči, pokud hodlá zadavatel s uchazeči jednat podle odst. 7.4;
 9. i) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, jaké údaje týkající se předmětu zakázky a jeho realizace mají uchazeči v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel posoudit soulad nabídky se zadávacími podmínkami, u zakázek vyšší hodnoty povinný požadavek zadavatele na předložení návrhu smlouvy na realizaci zakázky, pokud není návrh smlouvy součástí zadávacích podmínek;
 10. j) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny;
 11. k) Doba a místo plnění zakázky;
 12. l) Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští;
 13. m) Poskytování dodatečných informací dle bodu 7.3.3 tohoto MP;
 14. n) Údaje povinné publicity, které stanoví Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 (dále také „MP publicita“).

 

7.2.2 Zadávací podmínky mohou dále obsahovat zejména:

 1. a) Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče, pokud zadavatel požadavky na kvalifikaci stanoví;
 2. b) Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek nebo závazný vzor smlouvy na plnění zakázky;
 3. c) Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů (identifikační údaje) a věcné vymezení plnění dodaného jejich prostřednictvím;

 

7.2.3 Pokud zadavatel v rámci uzavřené nebo otevřené výzvy přímo vyzývá zájemce, musí být schopen prokázat odeslání této výzvy.
7.2.4 Vzorový formulář oznámení výběrového řízení – zadávacích podmínek je přílohou č. 2 tohoto MP. Tento formulář má pouze doporučující charakter, nicméně vždy je nutné dodržet minimálně požadavky stanovené v bodě 7.2.1.

 

7.3 Lhůta pro podání nabídek a dodatečné informace k zadávacím podmínkám

 

7.3.1 Lhůtu pro podání nabídek stanoví zadavatel vždy s ohledem na předmět zakázky v oznámení výběrového řízení stanovením konce lhůty pro podání nabídek. Lhůta stanovená podle tohoto MP počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Rozhodnou událostí je uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení/odeslání výzvy k podání nabídky.
7.3.2 Lhůta pro podání nabídek nesmí být

 

 1. a) u zakázek malé hodnoty kratší než 10 kalendářních dnů,
 2. b) u zakázek vyšší hodnoty kratší než 15 kalendářních dnů a kratší než 35 kalendářních dnů v případě zakázek, jejichž předpokládaná hodnota dosáhne nejméně hodnoty nadlimitní veřejné zakázky pro sektorové zadavatele podle nařízení vlády č. 77/2008 Sb.

 

7.3.3 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů a v případě zakázky malé hodnoty nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

 

7.3.4 Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů a v případě zakázky malé hodnoty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.

 

7.3.5 Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku podle odstavce 7.3.3, odešle zadavatel současně všem zájemcům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy nebo uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení otevřené výzvy, případně tyto připojí k zadávací dokumentaci na elektronickém tržišti.

 

7.3.6 Provede-li zadavatel (prostřednictvím dodatečných informací) úpravy zadávacích podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

 

 

7.4 Jednání o nabídkách
7.4.1 Zadavatel si může v zadávacích podmínkách vyhradit, že o podaných nabídkách bude s uchazeči jednat. V takovém případě je v zadávací dokumentaci povinen uvést:

 1. a) způsob a zásady jednání s uchazeči o nabídkách,
 2. b) způsob výběru uchazečů pro další fáze jednání, rozhodne-li se zadavatel postupně omezovat počet uchazečů podle bodu 7.4.8 tohoto MP, o jejichž nabídkách bude v jednotlivých fázích jednat.

7.4.2 Po otevření obálek s nabídkami, po posouzení a hodnocení nabídek podle části 8 tohoto MP oznámí zadavatel písemně všem uchazečům, jejichž nabídky byly
hodnoceny a kteří nebyli vyloučeni, předběžný výsledek hodnocení nabídek. Současně s oznámením o předběžném výsledku hodnocení nabídek zadavatel tyto uchazeče písemně vyzve k prvnímu jednání o nabídkách a uvede dobu, místo a jazyk jednání.

 

7.4.3 Zadavatel je oprávněn jednat s uchazeči o všech podmínkách plnění obsažených v nabídkách, zejména o podmínkách, které jsou předmětem hodnocení. Zadavatel není oprávněn v průběhu jednání o nabídkách měnit zadávací podmínky.

 

7.4.4 Zadavatel může jednáním o nabídkách pověřit hodnotící komisi, některé její členy či pověřenou osobu.

 

7.4.5 Zadavatel není oprávněn v průběhu jednání o nabídkách sdělovat uchazečům údaje týkající se nabídky jiného uchazeče bez předchozího souhlasu takového uchazeče, vyjma aktuální výše nabídkové ceny a dalších číselných údajů rozhodných pro hodnocení.

 

7.4.6 Zadavatel může jednat o nabídkách se všemi uchazeči současně či odděleně.

 

7.4.7 Z každého jednání o nabídkách vyhotovuje zadavatel protokol s uvedením všech ujednání, která mohou mít za následek změnu nabídky či návrhu smlouvy (dále jen „protokol z jednání“). Protokol z jednání podepisuje zadavatel a uchazeč či uchazeči, kteří se jednání o nabídkách účastnili.

 

7.4.8 Po ukončení každé fáze jednání o nabídkách stanoví zadavatel na základě výsledků jednání pořadí uchazečů. Pořadí uchazečů stanoví zadavatel na základě hodnotících kritérií, a to vždy za použití všech hodnotících kritérií. Zadavatel je povinen o stanovení pořadí uchazečů vyhotovit protokol, v němž uvede výsledky hodnocení jednání o nabídkách, pořadí uchazečů a informaci o tom, se kterými uchazeči bude jednáno v další fázi (dále jen „protokol o konečném výsledku hodnocení“). Protokol o konečném výsledku hodnocení je zadavatel povinen odeslat všem uchazečům, s nimiž bylo jednání o nabídkách v dané fázi uskutečněno bez zbytečného odkladu.

 

7.4.9 Zadavatel může před zahájením jakékoliv fáze jednání o nabídkách oznámit uchazečům, že jde o poslední fázi jednání o nabídkách; na této skutečnosti se také může zadavatel se všemi uchazeči kdykoliv písemně dohodnout.

 

 

8 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

 

8.1 Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

 

8.1.1 Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek provádí:

 1. a) zadavatel,
 2. b) jiná osoba, pověřená zadavatelem (dále jen „pověřená osoba“), tímto způsobem je možné posuzovat a hodnotit pouze zakázky malé hodnoty nebo
 3. c) hodnotící komise, která má alespoň 3 členy, kterou jmenuje zadavatel.

 

8.1.2 O otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek se pořizuje protokol obsahující rozhodné skutečnosti, týkající se posouzení a hodnocení nabídek:

 1. a) seznam doručených nabídek, včetně identifikačních údajů uchazečů;
 2. b) seznam uchazečů vyzvaných k doplnění/objasnění nabídky, pokud byli vyzváni;
 3. c) seznam vyřazených nabídek a zdůvodnění vyřazení nabídek, pokud byly nějaké nabídky vyřazeny;
 4. d) popis způsobu a odůvodnění hodnocení nabídek, pokud je hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky;
 5. e) výsledek hodnocení.

 

8.1.3 Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek je přílohou č. 3 tohoto MP. Tento protokol má pouze doporučující charakter, nicméně vždy je nutné dodržet minimálně požadavky stanovené v bodě 8.1.2.

 

8.2 Otevírání obálek a nabídek podaných v elektronické podobě

 

8.2.1 Obálky nesmí být otevřeny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Otevírají se pouze obálky doručené ve lhůtě pro podání nabídek.
8.2.2 Otevřením nabídky podané v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu. Nabídky podané v elektronické podobě nesmí být zpřístupněny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zpřístupňují se pouze nabídky podané ve lhůtě pro podání nabídek, podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

 

8.3 Posouzení a hodnocení nabídek

 

8.3.1 Osoby, které posuzují a hodnotí nabídky, nesmí být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjaté a musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v průběhu posouzení a hodnocení nabídek. Před zahájením posouzení a hodnocení nabídek musí potvrdit svou nepodjatost a převzetí závazku mlčenlivosti formou čestného prohlášení.

 

8.3.2 Po otevření obálek provede zadavatel, hodnotící komise nebo pověřená osoba posouzení nabídek. Posouzení nabídek spočívá v posouzení, zda jsou nabídky zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami.

 

8.3.3 Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná, může být uchazeč vyzván k jejímu doplnění nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním nabídek nesmí být změněna nabídková cena a/nebo údaje a informace, které jsou předmětem hodnocení.

 

8.3.4 V případě, že uchazeč nabídku v dodatečné lhůtě nedoplní nebo neobjasní, případně zadavatel nepromine pozdní doplnění nebo objasnění, musí být tato nabídka vyřazena.

 

8.3.5 Hodnocení nabídek provádí zadavatel, hodnotící komise nebo pověřená osoba podle hodnotících kritérií uvedených v zadávacích podmínkách. Jako nejvhodnější nabídku vyhodnotí ekonomicky nejvýhodnější nabídku nebo nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Hodnocení nabídek může být provedeno před jejich posouzením, v takovém případě dojde k posouzení nabídky, která byla podána uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva. Tuto skutečnost je v takovém případě uvedena v protokolu dle bodu 8.1.2.

 

8.3.6 Zadavatel rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek, pokud zjistí, že hodnotící komise nebo pověřená osoba porušila postup stanovený tímto MP. Pro
nové posouzení a hodnocení nabídek může zadavatel ustanovit jinou hodnotící komisi nebo tímto pověřit jinou osobu, případně provede nové posouzení a hodnocení nabídek sám.

 

8.4 Uzavření smlouvy s dodavatelem
8.4.1 V případě uzavírání smlouvy platí, že zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu pouze s uchazečem, který podal vítěznou nabídku (dále jen „vybraný uchazeč“). V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Postup dle předchozí věty může zadavatel opakovat pro uchazeče, který se umístil na třetím místě v pořadí. Smlouva musí být uzavřena ve shodě s podmínkami výběrového řízení a vybranou nabídkou. Za nedostatečnou součinnost je považována skutečnost, kdy vybraný uchazeč nereaguje žádným způsobem (tzn. listinně nebo elektronicky) na výzvy zadavatele. V případě, že uchazeč neposkytl zadavateli dostatečnou součinnost, doloží zadavatel tuto skutečnost písemně formou čestného prohlášení.

 

8.4.2 Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem,

 1. a) pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán zadavatele, člen řídícího orgánu zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení,
 2. b) resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení, nebo
 3. c) jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení.

 

8.4.3 Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

 1. a) označení smluvních stran vč. IČO a DIČ pokud jsou přiděleny;
 2. b) předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně);
 3. c) cena bez DPH, vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH, platební podmínky;
 4. d) doba a místo plnění;
 5. e) další obligatorní náležitosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

8.4.4 Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění zakázky. Za podstatnou se považuje taková změna, která by

 1. a) rozšířila předmět veřejné zakázky, tím není dotčeno ustanovení bodu 6.7;
 2. b) za použití v původním výběrovém řízení umožnila účast jiných dodavatelů;
 3. c) za použití v původním výběrovém řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo
 4. d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch uchazeče.

 

8.5 Zrušení výběrového řízení

 

8.5.1 Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

 

8.5.2 V případě zrušení výběrového řízení v době běhu lhůty pro podávání nabídek, uveřejní zadavatel informaci o zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto výběrové řízení zahájil.

 

8.6 Poskytování informací

 

8.6.1 O výsledku výběrového řízení musejí být bez zbytečného odkladu informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a jejichž nabídka nebyla vyřazena z výběrového řízení. Oznámení o výsledku výběrového řízení musí obsahovat min. následující informace: identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek. Tato informace musí být zaslána písemně, a to buď dopisem, nebo elektronicky (odeslání musí být schopen zadavatel prokázat – dodejka, podací lístek, předávací protokol, emailovou doručenkou spolu s odeslaným emailem apod.).

 

8.6.2 ŘO může stanovit, že je zadavatel povinen zaslat poskytovateli podpory prokazatelně pozvánku na jednání hodnotící komise, probíhá-li toto jednání po podpisu právního aktu o poskytnutí dotace.

 

8.6.3 ŘO může stanovit, že je zadavatel povinen informovat poskytovatele podpory o změnách, které nastaly v průběhu výběrového řízení nebo realizace zakázky.

 

8.6.4 Pokud si to zadavatel v oznámení výběrového řízení vyhradil, může ve výběrovém řízení uveřejnit oznámení o výsledku výběrového řízení a případné oznámení o vyřazení nabídky stejným způsobem, jakým vyhlásil výběrové řízení. V takovém případě se oznámení o výsledku výběrového řízení a případné oznámení o vyřazení nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění.

 

8.6.5 Zadavatel je povinen neprodleně informovat poskytovatele podpory o všech řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele zahájených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) a rozhodnutích ÚOHS o těchto řízeních, jejichž předmětem je zakázka spolufinancovaná ze zdrojů EU.

 

 

ČÁST TŘETÍ – KONTROLA ZADÁNÍ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM A VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

 

9 KONTROLA VÝBĚROVÝCH A ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ
9.1 Povinnosti zadavatele k uchování dokumentace
9.1.1 Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zakázce a záznamy o elektronických úkonech související se zadáním zakázky. Dokumentací o zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu výběrového řízení, popř. po jeho ukončení vyžaduje tento metodický pokyn.

 

9.1.2 Pro účely ověření správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky budou při kontrolách dle zákona č. 320/2001 Sb., vyžadovány především následující základní dokumenty:

 1. a) zadávací podmínky vymezující předmět zakázky vč. dokladů prokazujících jejich odeslání či uveřejnění;
 2. b) nabídky podané uchazeči, včetně případného objasnění či doplnění;
 3. c) protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek podepsaný příslušnými osobami;
 4. d) smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně jejích případných dodatků;
 5. e) oznámení o výsledku výběrového řízení zaslaná všem uchazečům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jejichž nabídka nebyla vyřazena, včetně dokladů prokazujících jejich odeslání, pokud toto oznámení nebylo uveřejněno podle bodu 8.6.4;
 6. f) oznámení o vyřazení nabídky, včetně dokladu prokazujícího její odeslání/uveřejnění, pokud byla nějaká nabídka vyřazena;
 7. g) dodatečné informace včetně dokladů prokazujících jejich odeslání/uveřejnění, pokud byly nějaké požadovány,
 8. h) jmenování pověřené osoby nebo hodnotící komise (pokud byly jmenovány) včetně prohlášení o jejich nepodjatosti.

V případě zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje 400 000,- Kč bez DPH, nebo 500 000,- v případě, že je zakázka zadávána příjemcem, který není veřejným nebo sektorovým zadavatelem podle § 2 odst. 2 a 6 ZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %, budou kontrolovány předložené účetní doklady. Zadavatel může dokladovat realizaci přímého nákupu kromě účetního dokladu také písemnou objednávkou plnění. V tomto případě je rozhodným dokumentem pro provedení kontroly účetní doklad.
9.1.3 Doba, po kterou musí mít příjemci veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2026.

 

9.2 Povinnosti poskytovatele podpory při kontrole zadávacích řízení
9.2.1 Poskytovatel dotace provede posouzení zadávacích podmínek, a to ještě před zahájením zadávacího nebo výběrového řízení10:

 1. a) nejméně u 30% nadlimitních veřejných zakázek zadávaných ZVZ,
 2. b) nejméně u 30 % zakázek vyšší hodnoty, jejichž předpokládaná hodnota dosahuje nejméně hodnoty nadlimitní veřejné zakázky pro sektorové zadavatele podle nařízení vlády č. 77/2008 Sb.

 

9.2.2 Poskytovatel dotace provede (zajistí provedení) posouzení správnosti postupu zadavatele v zadávacím nebo výběrovém řízení, a to ještě před uzavřením smlouvy na plnění zakázky/veřejné zakázky11:

 

 1. a) u všech nadlimitních veřejných zakázek zadávaných podle ZVZ,
 2. b) u všech zakázek vyšší hodnoty, jejichž předpokládaná hodnota dosahuje nejméně hodnoty nadlimitní veřejné zakázky pro sektorové zadavatele podle nařízení vlády č. 77/2008 Sb.

Při posouzení podle tohoto bodu poskytovatel dotace posuzuje nabídku, která byla vybrána jako nejvhodnější a nabídky které byly vyřazeny. V případě, že bylo u zadávacího/výběrového řízení provedeno posouzení zadávacích podmínek podle bodu 9.2.1, nejsou při posouzení podle bodu 9.2.2 posuzovány zadávací podmínky.

 

9.2.3 Povinnosti stanovené v předchozích bodech 9.1.2 a 9.2.2 se nevztahují na zadávací / výběrová řízení, u kterých toto posouzení není možné provést z objektivních důvodů.

 

10 STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV, KTERÉ SE POUŽIJÍ PRO VÝDAJE FINANCOVANÉ Z ESI FONDŮ V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ USTANOVENÍ TOHOTO MP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉ HODNOTY A ZAKÁZEK VYŠŠÍ HODNOTY
10.1 Výše finanční opravy
10.1.1 Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

 

10.1.2 Výše finanční opravy je stanovena podle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
10.1.3 Při rozhodování o sazbě finanční opravy, jež má být uplatněna musí být zohledněna závažnost porušení pravidel uvedených v tomto MP:

Tento MP stanoví řadu oprav v sazbě 5 %, 10 %, 25 % a 100 %, které se uplatní na výdaje v rámci zakázky. Tyto sazby zohledňují závažnost porušení pravidel uvedených v těchto Závazných postupech a zásadu proporcionality. Použijí se v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku.

 

Závažnost porušení pravidel uvedených v tomto MP týkající se nedodržení pravidel o zadávání zakázek a související finanční dopad na rozpočet Unie se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené nedodržení pravidel odrazující účinek na potenciální uchazeče nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému uchazeči, než kterému měla být zadána, je to silný ukazatel, že jde o porušení závažné.

 

Je-li porušení pravidel uvedených v tomto MP pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.

 

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel uvedených v tomto MP, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení12.

 

Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení zvýhodňuje určité uchazeče/zájemce nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud.

 
10.2 Oznámení o zakázce a zadávací podmínky

 

Č. Typ porušení Popis porušení Sazba finanční opravy
1. Neuvyřejnění nebo neodeslání oznámení výběrového řízení Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení výběrového řízení dle bodu 7.2.1 tohoto MP  

 

100 % nebo min. 25% pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění

 

 

2. Umělé rozdělení přemdětu zakázky Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené v tomto MP a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením  

 

100 % nebo min 25 % pokd byla dodržena určitá míra uveřejnění

 

 

3. Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek Lhůty pro podání nabídek byly nižší než lhůty uvedené v bodu 7.3.2. tohoto MP  

min 25 % pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené tímto MP,

 

min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší o 30 % její délky stanovené tímto MP,

 

2 – 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek

 

4. Nedostatečná doba k opatření zadávací dokumentace Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací dokumetnaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži  

min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek.
min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek
min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek

 

5. Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení.  

min. 10 % nebo
min. 5 % s ohledem na závažnost porušení

 

6. Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách.  

 

min. 25 % nebo
min. 10 nebo 5 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána

 

 

7. Diskriminační kvalifikační požadavky Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků.
Například: – Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu;
– Povinnost uchazečů, mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu;
 

min. 25 % nebo
min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

 

8. Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami bodu 6.1.1 Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny.  

min. 25 % nebo
min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

 

9. Diskriminační vymezení předmětu zakázky Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.  

min. 25 % nebo
min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

 

10. Nedostatečné vymezení předmětu zakázky Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky.  

min. 10 % nebo
min. 5 % s ohledem na závažnost porušení

 

 

 
10.3 Posouzení a hodnocení nabídek

 

Č. Typ porušení        Popis porušení Sazba finanční opravy
11. Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali). min. 25 %

 

nebo min. 10 %

 

nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

12. Hodnocení nabídek podle jiných hodnotících kritérií, než byla uvedena v zadávacích Při hodnocení nabídek byla použita jiná hodnotící kritéria (případně sub-kritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky. min. 25 % nebo
min. 10 % nebo 5 % s ohledem na

 

závažnost porušení

13. Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované v tomto MP. min. 25 % nebo

 

min. 10 % nebo 5 % s ohledem na

 

závažnost porušení

14. Podstatná změna zadávacích podmínek Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změní zadávací podmínky. min. 25 % nebo
min. 10 % nebo 5 % s ohledem na

 

závažnost porušení

15. Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatelé jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.  

min. 25 % nebo
min. 10 % nebo 5 % s ohledem na

 

závažnost porušení

 

 

16. Změna nabídky během hodnocení Zadavatel umožní uchazeči/zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.  

 

min. 25 % nebo
min. 10 % nebo 5 % s ohledem na

 

závažnost porušení

 

17. Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.  

min. 25 %

 

 

18. Střet zájmů Zadání zakázky v rozporu s bodem 8.4.2 tohoto MP.  

100 %

 

 

 

 

10.4 Plnění zakázky

Č. Typ porušení Popis porušení Sazba finanční opravy
19. Podstatná změna smlouvy

na plnění zakázky

Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky (definována v § 82 odst. 7 ZVZ), která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. 100 % z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy

 

a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky

20. Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky (definována v § 82 odst. 7 ZVZ), které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení
21. Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle tohoto MP Původní zakázka byla zadána v souladu s tímto MP, ale dodatečné zakázky byly zadány bez důvodu dle tohoto MP.  

100 % z hodnoty dodatečných zakázek

min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky

 

22. Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50% původní zakázky Původní zakázka byla zadána v souladu s tímto MP, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50% původní zakázky.  

100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky

 

 

 
10.5 Jiné porušení MP

 

 

Č. Typ porušení Popis porušení Sazby finanční opravy
23. Jiné porušení výše neuvedené Jiné porušení tohoto MP výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.  

min. 25 % nebo
min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

 

 

 
PŘÍLOHY
10.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky zakázek na stavební práce
10.2 Příloha č. 2 – Formulář oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky
10.3 Příloha č. 3 – Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
10.4 Příloha č. 4 – Jmenování hodnotící komise/Pověření k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

PŘÍLOHA Č. 1 K METODICKÉMU POKYNU PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020
OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAKÁZEK NA STAVEBNÍ PRÁCE
Příjemce, který zadává podlimitní nebo nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., a příjemce, který zadává zakázku na stavební práce malé hodnoty, zakázku na stavební práce vyšší hodnoty stanoví v zadávací dokumentaci alespoň níže uvedené obchodní podmínky.
1 Úvodní ustanovení
1.1 Podmínky jsou stanoveny pro všechny zakázky na stavební práce, pokud není v textu ustanovení omezeno stanovením druhu nebo objemu stavebních prací.
2 Způsob stanovení obchodních podmínek
2.1 Zadavatel může stanovit obchodní podmínky odkazem na všeobecné obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo jiné obchodní podmínky ve smyslu § 1751 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“).

 

2.2 Všeobecné obchodní podmínky musí zadavatel jednoznačně označit názvem, uvedením zpracovatele, datem vydání a datem platnosti tak, aby nemohlo dojít k záměně dokumentu.

 

2.3 Všeobecné obchodní podmínky je zadavatel povinen přiložit k zadávací dokumentaci, pokud nejsou bezplatně přístupné neomezeným dálkovým přístupem.

 

2.4 Zadavatel je povinen, pokud použije všeobecné obchodní podmínky, zajistit soulad výsledných obchodních podmínek s vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce (dále jen „vyhláška č. 231/2012 Sb.).

 

2.5 Zadavatel je oprávněn, v případech odůvodněných typem stavby, druhem stavebních prací nebo podmínkami provádění, upravit ustanovení všeobecných obchodních podmínek formou zvláštních obchodních podmínek obsahujících pouze odchylná ustanovení.

 

2.6 Zadavatel může stanovit obchodní podmínky také formou jiných obchodních podmínek ve smyslu § 1751 a následující NOZ. Takové obchodní podmínky musí být k zadávací dokumentaci vždy přiloženy.

 

2.7 Všechna ustanovení obchodních podmínek stanovených zadavatelem musí být v souladu s náležitostmi podle vyhlášky č. 231/2012 Sb., a podmínkami tohoto MP.

 

3 Návrh smlouvy o dílo
3.1 Zadavatel může vymezit obchodní podmínky v rámci zadávací dokumentace také formou závazného textu budoucího návrhu smlouvy o dílo.

3.2 Návrh smlouvy o dílo musí stanovit priority dokumentů a z nich vyplývající stanovené obchodní podmínky musí být v souladu s povinnými náležitostmi tohoto MP.

 

 

4 Povinné náležitosti obchodních podmínek
4.1 Obchodní podmínky obsahují ujednání vymezená v rámci jednotlivých kapitol v tomto rozsahu.
4.2 Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto:

 1. a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 2. b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 3. c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 4. d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
 5. e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

 

4.3 Obchodní podmínky vždy vymezí definici a lhůtu pro:

 1. a) předání a převzetí staveniště,
 2. b) zahájení stavebních prací,
 3. c) dokončení stavebních prací,
 4. d) předání a převzetí stavby,
 5. e) počátku běhu záruční lhůty.

 

4.4 Obchodní podmínky stanoví způsob předání a převzetí díla.
5 Povinnosti objednatele
5.1 Obchodní podmínky obsahují ujednání o předání a převzetí příslušné dokumentace dle vyhlášky č. 231/2012 Sb.

 

5.2 Obchodní podmínky potvrzují odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

 

5.3 Obchodní podmínky musí stanovit povinnost objednatele, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.

 

 

6 Povinnosti zhotovitele
6.1 Obchodní podmínky stanoví povinnost zhotovitele umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

 

6.2 Obchodní podmínky musí stanovit, že změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6.3 Obchodní podmínky mohou podmínit změnu dalších subdodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

 

6.4 Obchodní podmínky nesmí ukládat odpovědnost zhotoviteli za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla

 

7 Předmět díla
7.1 Předmětem díla může být také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

 

7.2 Předmětem díla může být také geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

 

7.3 Předmětem díla mohou být i další činnosti související se zhotovením stavby, jejichž provedení objednatel požaduje.

 

 

8 Cena díla
8.1 Obchodní podmínky musí definovat obsah sjednané ceny.

 

8.2 Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

 

9 Změna ceny díla
9.1 Obchodní podmínky musí obsahovat ujednání pro případnou změnu ceny jestliže:

 

 1. a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 2. b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 3. c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 4. d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod).

 

 

9.2 Obchodní podmínky musí obsahovat i způsob sjednání změny ceny díla.
9.3 Obchodní podmínky musí stanovit, že v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

 

9.4 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní podmínky stanovit způsob stanovení ceny (např. odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě).

 

9.5 Obchodní podmínky nesmí obsahovat v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi postup či způsob sjednání ceny, který by byl v rozporu s příslušnými ustanoveními ZVZ, či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

 

10 Platební podmínky
10.1 Obchodní podmínky stanoví, s výjimkou objektivně odůvodněných případů, že cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

 

10.2 Obchodní podmínky stanoví, že objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

 

10.3 Pokud obchodní podmínky stanoví požadavek na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla formou zádržného, pak lze zádržné uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
11 Lhůty splatnosti
11.1 Obchodní podmínky stanoví splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby ve lhůtě, která nesmí být delší než 30 dnů od data doručení faktury objednateli, případně v jiné lhůtě stanovené ŘO.

 

 

12 Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám
12.1 Obchodní podmínky stanoví povinnost zhotovitele být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

 

12.2 Výše pojistné částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti jsou stanoveny v obchodních podmínkách.

 

12.3 Obchodní podmínky mohou stanovit požadavek na předložení pojistné smlouvy zhotovitelem a stanovit termín pro její předložení v návaznosti na uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

 

 

13 Pojištění díla – stavebně montážní pojištění
13.1 Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to cenu díla.

 

13.2 Výše pojistné částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti musí být v obchodních podmínkách stanoveny.

 

13.3 Obchodní podmínky musí obsahovat ujednání o předložení pojistné smlouvy zhotovitelem před podpisem smlouvy o dílo, nikoli jako součásti nabídky.
14 Zajištění závazku za řádné provádění díla
14.1 Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele poskytnout objednateli k zajištění závazku za řádné provádění díla bankovní záruku.

 

14.2 Výše požadovaného zajištění nesmí být vyšší než 5 % ze sjednané ceny díla.

 

14.3 Obchodní podmínky v takovém případě musí stanovit podmínky uplatnění nároku z bankovní záruky.

 

14.4 Obchodní podmínky musí v takovém případě obsahovat ujednání o předložení originálu záruční listiny zhotovitelem v určitém termínu vztaženém k podpisu smlouvy o dílo, nikoli jako součásti nabídky.

 

 

15 Zajištění závazků za řádné dokončení díla
15.1 Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného.

 

15.2 Výše požadovaného zajištění nesmí být vyšší než 10% ze sjednané ceny díla a objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

 

15.3 Obchodní podmínky musí stanovit podmínky a termín pro uvolnění zádržného.

 

15.4 Obchodní podmínky musí umožnit zhotoviteli nahradit zádržné bankovní zárukou.

 

 

16 Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

 

16.1 Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou zádržného.

 

16.2 Výše požadovaného zajištění nesmí být vyšší než 5% ze sjednané ceny díla a objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí záruční lhůty.

 

16.3 Obchodní podmínky musí stanovit podmínky a termín pro uvolnění zádržného.

 

16.4 Obchodní podmínky musí umožnit zhotoviteli nahradit zádržné bankovní zárukou.

 

 

17 Předání a převzetí staveniště
17.1 Obchodní podmínky vymezí podmínky předání a převzetí staveniště.

 

17.2 Obchodní podmínky nesmí stanovit povinnost zhotovitele zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, ale mohou obsahovat povinnost zhotovitele zabezpečit jejich vytýčení a odpovědnost zhotovitele za jejich neporušení v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

 

 

18 Zařízení staveniště
18.1 Obchodní podmínky stanoví, že zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

 

18.2 Obchodní podmínky stanoví zhotoviteli povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

 

18.3 Obchodní podmínky stanoví lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, popř. definuje dokumenty, které tuto lhůtu stanovují.

 

 

19 Kontrola projektové dokumentace
19.1 Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele jako odborně způsobilé osoby zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

 

19.2 Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.

 

 

20 Kontrola provádění prací

 

20.1 Obchodní podmínky obsahují zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení podmínek organizace kontrolních dnů a zejména postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty.

 

 

21 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

 

21.1 Obchodní podmínky mohou stanovit, že veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, mající příslušnou kvalifikaci.

 

21.2 Obchodní podmínky musí v takovém případě stanovit způsob prokázání a postup při nesplnění podmínky.

 

 

22 Stavební deník
22.1 Obchodní podmínky musí obsahovat povinnost zhotovitele vést stavební deník u všech veřejných zakázek nebo zakázek na stavební práce a to v rozsahu daném příslušným právním přepisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu).
23 Předání a převzetí díla
23.1 Obchodní podmínky musí stanovit povinnost objednatele zorganizovat předání a převzetí díla, povinnost objednatele pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

 

23.2 V obchodních podmínkách lze stanovit, že objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. V souvislosti s tím, obchodní podmínky obsahují podmínky a lhůty pro odstranění zjištěných vad.

 

23.3 Obchodní podmínky stanoví povinnost objednatele k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

 

 

24 Délka záruční lhůty
24.1 Obchodní podmínky musí stanovit délku záruční lhůty.

 

24.2 Záruční lhůta na stavební práce nesmí být delší než 60 měsíců.

 

24.3 Obchodní podmínky mohou u speciálních stavebních konstrukcí a prací, případně u dodávek strojů nebo technologických zařízení stanovit délku záruční lhůty jinak, je však povinen ji řádně odůvodnit.

 

25 Smluvní pokuty za neplnění objednatele
25.1 Obchodní podmínky stanoví objednateli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši nejméně 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
26 Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele

 

26.1 Obchodní podmínky stanoví smluvní pokuty za neplnění smluvních povinností zhotovitele. Výše smluvní pokuty nesmí být stanovena v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku a musí odpovídat druhu, složitosti a charakteru předmětu díla.

 

26.2 Obchodní podmínky stanoví smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla. Smluvní pokuta nesmí být vyšší než 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

 

26.3 Obchodní podmínky v případech, kdy je umožněno převzetí díla včetně vad, stanoví smluvní pokutu za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu.

 

26.4 Smluvní pokuta nesmí být stanovena vyšší než 1.000,- Kč, případně v jiné výši stanovené ŘO, za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

 

26.5 Obchodní podmínky mohou stanovit smluvní pokutu za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu.

26.6 Smluvní pokuta nesmí být vyšší než 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50.000,- Kč za den.

 

26.7 Obchodní podmínky mohou stanovit smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty.

 

26.8 V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), mohou obchodní podmínky stanovit smluvní pokutu až do výše 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

 

26.9 Obchodní podmínky mohou stanovit i další smluvní pokuty za neplnění smluvních podmínek.
PŘÍLOHA Č. 2: OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY

 1. Zadavatel: název, IČO (pokud bylo přiděleno), sídlo

 

 1. Název zakázky:

 

 1. Druh zakázky: dodávka, služba nebo stavební práce

 

 1. Lhůta pro podání nabídky: datum dd.mm.rrrr, hodina (min. 10 dní u zakázky s malou hodnotou, min. 15 dní u zakázky s vyšší hodnotou, min. 35 u zakázky s vyšší hodnotou, jejíž předpokládaná hodnota dosahuje nejméně hodnoty nadlimitní veřejné zakázky pro sektorové zadavatele podle nařízení vlády č. 77/2008 Sb.

 

 1. Místo pro podání nabídky: adresa, místnost

 

 1. Předmět zakázky: specifikace předmětu veřejné zakázky (lze odkázat na samostatné přílohy, např. projektovou dokumentaci)

 

 1. Hodnotící kritérium: Nejnižší nabídková cena nebo Ekonomická výhodnost nabídky

Dílčí hodnotící kritéria: (v případě základního hodnotícího kritéria ekonomické vhodnosti nabídky, počet dílčích hodnotících kritérií není omezen) dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění zakázky. Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky

 1. Váha (v %)
 2. Váha (v %)

 

7.1 Způsob hodnocení dílčích hodnotících kritérií: (v případě základního hodnotícího kritéria ekonomické vhodnosti nabídky)

 

 1. Způsob jednání s uchazeči: (pokud hodlá zadavatel s uchazeči jednat)

 

 1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: V nabídce uchazeč předloží návrh smlouvy na plnění zakázky. další požadavky, co má být dále obsahem nabídky, jaké údaje týkající se předmětu zakázky a jeho realizace mají uchazeči v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel posoudit soulad nabídky se zadávacími podmínkami

 

 1. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: jakým způsobem mají dodavatelé zpracovat nabídkovou cenu

 

 1. Doba a místo plnění zakázky: místo, kde má být zakázka plněna a předpokládanou dobu plnění

 

 1. Požadavky na varianty nabídek: (pokud zadavatel připouští podání variantních nabídek)

 

 1. Poskytování dodatečných informací: Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů a v případě zakázky malé hodnoty nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

NEPOVINNÉ NÁLEŽITOSTI

 1. Požadavky na prokázání kvalifikace: (pokud zadavatel požaduje prokázání kvalifikace)

 

 1. Obchodní podmínky: obchodní podmínky, které jsou dodavatelé povinni zahrnout do svých nabídek nebo přiložit jako samostatnou přílohu závazný vzor smlouvy

 

 1. Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů: požadavky na uvedení případných subdodavatelů, jejich identifikačních údajů a věcné vymezení plnění dodaného jejich prostřednictvím

 

 1. Přílohy zadávacích podmínek:

PŘÍLOHA Č. 3: PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

 1. Zadavatel: název, IČO (pokud bylo přiděleno), sídlo

 

 1. Název zakázky:

 

 1. Datum a čas zahájení otevírání obálek: datum a čas ve formátu dd.mm.rrrr hh:mm

 

 1. Přítomné osoby: zadavatel/pověřená osoba/hodnotící komise, případně jiné osoby

 

 1. Seznam doručených nabídek:

 

Nabídka č. 1 název dodavatele, IČO (pokud bylo přiděleno), sídlo/místo podnikání
Nabídka č. 2 název dodavatele, IČO (pokud bylo přiděleno), sídlo/místo podnikání

 1. Prohlášení přítomných osob o jejich nepodjatosti a mlčenlivosti:

Níže uvedené osoby čestně prohlašují, že nejsou ve vztahu k zakázce a uchazečům podjaté, nemají osobní zájem na zadání zakázky konkrétnímu uchazeči a budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v průběhu posouzení a hodnocení nabídek.
Jméno, příjmení a podpis

 

 1. Posouzení nabídek:

Nabídka č. 1 název dodavatele, nabídková cena

Výsledek posouzení nabídky: Splnila zadávací podmínky ANO/NE/Uchazeč vyzván k doplnění/objasnění
Nabídka č. 2 název dodavatele, nabídková cena

Výsledek posouzení nabídky: Splnila zadávací podmínky ANO/NE/Uchazeč vyzván k doplnění/objasnění

 1. Seznam uchazečů vyzvaných k doplnění/objasnění nabídky, pokud byli vyzváni:

 

Nabídka č. 1 název dodavatele
Důvod vyzvání k doplnění/objasnění
Nabídka č. 2 název dodavatele,
Důvod vyzvání k doplnění/objasnění

 1. Seznam vyřazených nabídek, pokud byly nějaké nabídky vyřazeny:

Nabídka č. 1 název dodavatele
Důvod vyřazení
Nabídka č. 2 název dodavatele,
Důvod vyřazení

 

 1. Hodnotící kritérium:

 

Nejnižší nabídková cena nebo ekonomická výhodnost nabídky

 1. Váha (v %)
 2. Váha (v %)

 

10 Způsob hodnocení dílčích hodnotících kritérií: (v případě základního hodnotícího kritéria ekonomické vhodnosti nabídky)

 

 1. Výsledek hodnocení: pořadí nabídek

 

 1. Jména a podpisy osob, které provedly posouzení a hodnocení nabídek:

PŘÍLOHA Č. 4: JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE/POVĚŘENÍ K OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

 1. Zadavatel: název, IČO (pokud bylo přiděleno), sídlo

 

 1. Název zakázky:

 

 1. Výše uvedený zadavatel pro otevírání obálek, posouzení hodnocení nabídek pověřuje/jmenuje hodnotící komisi:

Jméno, příjmení
Jméno, příjmení
Jméno, příjmení

 

 1. Nepodjatost a mlčenlivost:

Zadavatel pověřené osobě/členům hodnotící komise sděluje, že osoby, které posuzují a hodnotí nabídky, nemohou být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjaté, nemohou mít osobní zájem na zadání zakázky konkrétnímu uchazeči a musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v průběhu posouzení a hodnocení nabídek.

 

Datum a podpis zadavatele

 

 1. Pověřené osobě bylo oznámeno její pověření/Členům hodnotící komise bylo oznámeno jejich jmenování:

Jméno, příjmení, datum, podpis
Jméno, příjmení, datum, podpis
Jméno, příjmení, datum, podpis