Uveřejňování a způsoby uveřejňování jsou stanoveny zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele (dále jen „vyhláška“).

Účel a rozsah použitelnosti metodického dokumentu

 

1.1 Legislativní rámec uveřejňování informací o veřejných zakázkách

 

Uveřejňování a způsoby uveřejňování jsou stanoveny zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele (dále jen „vyhláška“). Pro uveřejňování ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „Věstník“) jsou vzory formulářů stanoveny vyhláškou a Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011.

 

1.2 Účel dokumentu

 

Účelem tohoto metodického dokumentu je:

 • poskytnout zadavatelům praktický návod, jak postupovat při uveřejnění informací a dokumentů ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele
 • poskytnout zadavatelům praktické informace k náležitostem profilu zadavatele

 

1.3 Rozsah použitelnosti dokumentu

 

Tento metodický dokument je určen pro:

 • zadavatele dle ustanovení § 4 ZZVZ,
 • vybrané dodavatele, kteří postupují dle ustanovení § 208 ZZVZ,
 • odbornou a širokou veřejnost účastnící se aplikační praxe ZZVZ.

 

Z hlediska kategorií veřejných zakázek dle výše jejich předpokládané hodnoty se tento metodický dokument vztahuje na:

 • veřejné zakázky malého rozsahu,
 • podlimitní veřejné zakázky,
 • nadlimitní veřejné zakázky.

 

Z hlediska druhů procesů se tento metodický dokument vztahuje na:

 • všechny druhy zadávacích řízení dle § 3 ZZVZ,
 • rámcovou dohodu dle části šesté hlavy II ZZVZ,
 • dynamický nákupní systém dle části šesté hlavy III ZZVZ, soutěž o návrh dle dle části šesté hlavy IV ZZVZ.

 

2. Uveřejnění formuláře ve Věstníku veřejných zakázek

 

Věstník veřejných zakázek je přístupný na internetových stránkách: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Informace uveřejněné dle zákona č. 137/2006 Sb., jsou k dispozici na internetové adrese https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/

 

2.1 Doručení formuláře k uveřejnění

 

Formuláře k uveřejnění jsou doručovány písemně, v elektronické podobě provozovateli Věstníku veřejných zakázek, kterým je na základě koncesní smlouvy společnost NESS Czech s.r.o. (dále jen „provozovatel“). Formuláře mohou být doručeny:

 

 • prostřednictvím dálkového přístupu přímým vyplněním elektronického formuláře ve Věstníku s využitím internetové aplikace. Zadavatel vyplní on-line vzor příslušného formuláře a odešle ho přímo prostřednictvím aplikace. Věstník umožňuje vyplňovat a odesílat formuláře výhradně registrovaným uživatelům. Podrobnosti k registraci do VVZ jsou uvedeny v samostatném metodickém pokynu. Registrovaný uživatel má možnost formulář uložit, má přehled o všech svých formulářích (rozpracovaných, odeslaných, uveřejněných) a má možnost zkopírováním již uloženého formuláře vytvořit formulář nový se stejnými daty – což je výhodné např. při opakování veřejných zakázek s obdobným předmětem plnění, kdy zadavatel uvedené informace pouze aktualizuje.

 

 • prostřednictvím dálkového přístupu s využitím xml datového rozhraní mezi informačním systémem a Věstníkem. Zadavatel odesílá formulář k uveřejnění pomocí elektronického nástroje, který využívá pro zadávání veřejných zakázek. Tento elektronický nástroj má vytvořeno datové rozhraní, které umožňuje komunikaci s Věstníkem.

 

 • jinými elektronickými prostředky na elektronickou adresu podatelny provozovatele. Jedná se zejména o doručování prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím Informačního systému datových schránek v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Jediným přípustným formátem formulářů doručovaných touto cestou na elektronickou podatelnu provozovatele Věstníku je xml (Extensible Markup Language Document).

 

V případě využití Informačního systému datových schránek zadavatel odešle formulář do datové schránky ID: 3rdzwpj označené „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“. Zadavatel do údaje Věc datové zprávy uvede: „VĚSTNÍK VZ – UVEŘEJNĚNÍ FORMULÁŘE“.

 

Provozovatel Věstníku je povinen potvrdit zadavateli přijetí a uveřejnění formuláře ve Věstníku. Potvrzení odesílá provozovatel e-mailem na adresu uvedenou v žádosti k formuláři. Zpráva musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem a musí obsahovat min. následující informace: druh formuláře (např. Oznámení o zahájení zadávacího řízení), název veřejné zakázky, datum odeslání do Věstníku, datum uveřejnění ve Věstníku, datum odeslání do Úředního věstníku Evropské unie (bylo-li požadováno), evidenční číslo zakázky, evidenční číslo formuláře, pod kterým byl uveřejněn ve Věstníku a kód pro související formuláře.

 

Podrobnější informace o Věstníku a podmínky uveřejňování (např. provozní řád, ceník služeb za uveřejnění formuláře) jsou uveřejněny na internetových stránkách Věstníku.

 

2.2 Formuláře pro uveřejnění informací ve Věstníku

 

Vzory standardních evropských formulářů stanovené Prováděcím nařízením Komise (EU)

 

č. 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011:

 

Kód a název formuláře Případy použití
F01 Předběžné oznámení R veřejná zakázka v nadlimitním režimu R veřejná zakázka v podlimitním režimu, pokud zadavatel požaduje uveřejnění informací v Úředním věstníku evropské unie (TED)
F02 Oznámení o zahájení zadávacího řízení
F03 Oznámení o výsledku zadávacího řízení
F04 Pravidelné předběžné oznámení veřejné služby R sektorová veřejná zakázka
F05 Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
F06 Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
F07 – Systém kvalifikace – veřejné služby
F08 Oznámení na profilu kupujícího Q použití není upraveno v ZZVZ
F12 Oznámení o zahájení soutěže o návrh R soutěž o návrh
F13 Oznámení o výsledcích soutěže o návrh
F14 – Oprava R změna nebo doplnění informací k již uveřejněnému standardnímu evropskému formuláři (s výjimkou formulářů F16 – F19)
F15 Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante R dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu v případě veřejné zakázky v nadlimitním režimu
F16 – Oznámení předběžných informací – obrana a bezpečnost R veřejná zakázka v oblasti obrany nebo

2 bezpečnosti

F17 – Oznámení o zakázce – obrana a bezpečnost
F18 – Oznámení o zadání zakázky – obrana a bezpečnost
F19 – Oznámení o subdodávce – obrana a bezpečnost
F20 – Oznámení o změně R změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
F21 – Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky R veřejná zakázka ve zjednodušeném režimu
F22 – Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby
F23 – Sociální a jiné zvláštní služby – koncese
F24 – Oznámení o zahájení koncesního řízení R koncese
F25 – Oznámení o výsledku koncesního řízení

 

 

2 Formuláře pro veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti jsou dostupné ve staré aplikaci Věstníku veřejných zakázek a zůstává u nich i původní systém oprav. Důvodem je skutečnost, že TED neposkytl nová XSD schémata pro formuláře F16, F17, F18 a F19. V rámci nových evropských směrnic pro oblast veřejných zakázek nedošlo k aktualizaci příslušné „obranné“ směrnice 2009/81/ES a nebyla vytvořena ani nová grafická podoba formulářů.

 

Výše uvedené standardní evropské formuláře použije zadavatel povinně pro nadlimitní veřejné zakázky. Formuláře F01 – F03 může zadavatel použít také pro podlimitní veřejné zakázky, pokud požaduje uveřejnění informací v TED. U nadlimitních veřejných zakázek je povinností zadavatele uveřejnit formulář ve Věstníku a v TED. Uveřejnění ve Věstníku zajistí provozovatel na základě žádosti zadavatele (žádost je nedílnou součástí každého formuláře) a byl-li v žádosti uveden požadavek na uveřejnění formuláře v TED, provozovatel zajistí jeho odeslání do TED.

 

Zadavatel má také možnost uveřejnit formulář v TED přímo prostřednictvím Úřadu pro úřední tisky; v takovém případě zadavatel odešle společně s formulářem k uveřejnění ve Věstníku i kopii oznámení o uveřejnění formuláře v TED, a to bez zbytečného odkladu poté, co obdržel potvrzení o uveřejnění v TED. Není-li zadavateli doručeno oznámení o uveřejnění formuláře v TED do 48 hodin od doručení potvrzení o přijetí oznámení k uveřejnění v TED, odešle zadavatel formulář k uveřejnění ve Věstníku společně s potvrzením o přijetí oznámení k uveřejnění v TED.

 

Upozornění:

 

 • Úřad pro úřední tisky EU u formulářů, kterými zadavatel zahajuje zadávací řízení, neuveřejňuje v TED případné opravy údajů, pokud formulář F14 – Oprava obdrží po lhůtě pro podání nabídek uvedené v zahajovacím formuláři. Provozovatel Věstníku má dle ZZVZ lhůtu 3 pracovních dnů pro odeslání formuláře do TED. Zadavatel by měl proto vždy odeslat k uveřejnění formulář F14 – Oprava v dostatečném časovém předstihu.

 

 • Úřad pro úřední tisky EU neuveřejní v TED formuláře, u kterých zadavatel při vyplnění použije nestandardní znaky (např.: ‡͂ ᴂ ↕) nebo část textu je v jiném jazyce (např. azbuce).

 

 

Vzory národních formulářů stanovené vyhláškou:

 

Kód a název formuláře Případy použití
CZ 01 – Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu R veřejná zakázka v podlimitním režimu
CZ 02 Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
CZ 03 Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
CZ 04 Oprava národního formuláře R změna nebo doplnění informací k již uveřejněnému národnímu formuláři
CZ 05 – Oznámení profilu zadavatele R profil zadavatele
CZ 06 – Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele

 

U podlimitních veřejných zakázek je povinností zadavatele uveřejnit formulář pouze ve Věstníku. Toto uveřejnění zajišťuje provozovatel na základě žádosti zadavatele. Výše uvedené formuláře stanovené vyhláškou se uveřejňují pouze ve Věstníku a nelze požadovat na provozovateli jejich odeslání do TED.

 

Podrobné pokyny k vyplnění všech formulářů a žádosti, která je součástí každého formuláře, jsou uveřejněny na internetových stránkách Věstníku.

 

Uveřejňuje-li zadavatel informace o veřejných zakázkách prostřednictvím elektronického nástroje, musí zajistit, aby informace byly prostřednictvím elektronického nástroje uveřejněny až po uveřejnění ve Věstníku.

 

 

2.3 Uveřejňování formulářů pro jednotlivé druhy zadávacích řízení

 

 

2.3.1 Zjednodušené podlimitní řízení

 

Zadavatel do 30 dnů od uzavření smlouvy odešle k uveřejnění formulář CZ 03 – Oznámení výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu (dále jen „CZ 03“).

 

 

2.3.2 Otevřené řízení

 

 

2.3.2.1     Otevřené řízení v podlimitním režimu

 

Zadavatel je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář CZ 01 – Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu (dále jen „CZ 01“) pro oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 ZZVZ. V tomto případě zadavatel v záhlaví formuláře CZ 01 označí pole „Toto oznámení je pouze pro předběžné informace“.

 

V případě odeslání formuláře CZ 01 k uveřejnění nejméně 16 pracovních dnů a nejvýše 12 měsíců před zahájením zadávacího řízení, může zadavatel v souladu s § 54 odst. 4 ZZVZ zkrátit lhůtu pro podání nabídek až o 5 pracovních dnů. V tomto případě zadavatel v záhlaví formuláře CZ 01 označí pole „Na základě tohoto oznámení budou zkráceny lhůty pro doručení nabídek“. Uveřejněním formuláře CZ 01 nevzniká zadavateli povinnost zahájit zadávací řízení.

 

V případě nepodstatných změn (např. změna kontaktní osoby, upřesnění popisu zakázky) zadavatel upravuje informace v již uveřejněném CZ 01 prostřednictvím formuláře CZ 04 – Oprava národního formuláře. Pokud by se jednalo o podstatnou změnu podmínek (např. změna druhu zakázky či hlavního CPV kódu), zadavatel uveřejní nový formulář CZ 01 a období 16 pracovních dnů až 12 měsíců pro možnost zkrácení lhůty pro podání nabídek počítat od odeslání tohoto nového formuláře.

 

Zadavatel zahajuje otevřené řízení odesláním formuláře CZ 02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu (dále jen „CZ 02“) k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.

 

Zadavatel do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář CZ 03, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

V případě, že zadavatel požaduje uveřejnění informací o veřejné zakázce v podlimitním režimu v Úředním věstníku Evropské unie, použije příslušné standardní evropské formuláře pro veřejné zakázky v nadlimitním režimu.

 

 

2.3.2.2     Otevřené řízení v nadlimitním režimu

 

Zadavatel je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F01 – Předběžné oznámení (dále jen „F01“) pro oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 ZZVZ. V tomto případě zadavatel v záhlaví formuláře F01 označí pole „Toto oznámení je pouze pro předběžné informace“.

 

V případě odeslání formuláře F01 k uveřejnění nejméně 35 dnů a nejvýše 12 měsíců před zahájením zadávacího řízení, může zadavatel v souladu s § 57 odst. 2 písm. a) ZZVZ zkrátit lhůtu pro podání nabídek pro veřejné zakázky na služby nebo dodávky na minimálně 15 dnů. V tomto případě zadavatel v záhlaví formuláře F01 označí pole „Na základě tohoto oznámení budou zkráceny lhůty pro doručení nabídek“.

 

Uveřejněním formuláře F01 nevzniká zadavateli povinnost zahájit zadávací řízení.

 

V případě nepodstatných změn (např. změna kontaktní osoby, upřesnění popisu zakázky) zadavatel upravuje informace v již uveřejněném F01 prostřednictvím formuláře F14 – Oprava. Pokud by se jednalo o podstatnou změnu podmínek (např. změna druhu zakázky či hlavního CPV kódu), zadavatel uveřejní nový formulář F01 a období 35 dnů až 12 měsíců pro možnost zkrácení lhůty pro podání nabídek bude počítat od odeslání tohoto nového formuláře.

 

Zadavatel zahajuje otevřené řízení odesláním formuláře F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení (dále jen „F02“) k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.

 

Zadavatel do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář F03 – Oznámení výsledku zadávacího řízení (dále jen „F03“), kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

 

2.3.2.3     Otevřené řízení v případě sektorové veřejné zakázky

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F04 – Pravidelné předběžné oznámení – veřejné služby (dále jen „F04“) pro oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 ZZVZ. V tomto případě zadavatel v záhlaví formuláře F04 označí pole „Toto oznámení je pouze pravidelným předběžným oznámením“.

 

V případě odeslání formuláře F04 k uveřejnění nejméně 35 dnů a nejvýše 12 měsíců před zahájením zadávacího řízení, může zadavatel v souladu s § 57 odst. 2 písm. a) ZZVZ zkrátit lhůtu pro podání nabídek pro veřejné zakázky na služby nebo dodávky na minimálně 15 dnů. V tomto případě zadavatel v záhlaví formuláře F04 označí pole „Na základě tohoto oznámení budou zkráceny lhůty pro doručení nabídek“.

 

Uveřejněním formuláře F04 nevzniká zadavateli povinnost zahájit zadávací řízení.

 

V případě nepodstatných změn (např. změna kontaktní osoby, upřesnění popisu zakázky) zadavatel sektorové veřejné zakázky upravuje informace v již uveřejněném F04 prostřednictvím formuláře F14  Oprava. Pokud by se jednalo o podstatnou změnu podmínek (např. změna druhu zakázky či hlavního CPV kódu), zadavatel uveřejní nový formulář F04 a období 35 dnů až 12 měsíců pro možnost zkrácení lhůty pro podání nabídek bude počítat od odeslání tohoto nového formuláře.

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky zahajuje otevřené řízení odesláním formuláře F05 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby (dále jen „F05“) k uveřejnění.

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář F06 – Oznámení výsledku zadávacího řízení – veřejné služby (dále jen „F06“), kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

 

2.3.3 Užší řízení

 

2.3.3.1     Užší řízení v podlimitním režimu

 

Zadavatel je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář CZ 01 podle bodu 2.3.2.1., označí pole „Toto oznámení je pouze pro předběžné informace“.

 

Zadavatel zahajuje užší řízení odesláním formuláře CZ 02 k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast.

 

Zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. c) – e) (státní příspěvková organizace, územní samosprávná celek nebo jeho příspěvková organizace, jiná právnická osoba) může pro zahájení užšího řízení v souladu s § 58 odst. 2 ZZVZ využít také formulář CZ 01, pokud jím vyzývá dodavatele k projevení předběžného zájmu, a to označením pole „Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži“ v záhlaví formuláře. Zadavatel poté v souladu s § 58 odst. 5 ZZVZ písemně vyzve všechny účastníky zadávacího řízení, kteří vyjádřili předběžný zájem, k podání žádostí o účast. Náležitosti výzvy jsou uvedeny v Příloze č. 6 zákona.

 

Zadavatel do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář CZ 03, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

V případě, že zadavatel požaduje uveřejnění informací o veřejné zakázce v podlimitním režimu v Úředním věstníku Evropské unie, použije příslušné standardní evropské formuláře pro veřejné zakázky v nadlimitním režimu.

 

 

2.3.3.2     Užší řízení v nadlimitním režimu

 

Zadavatel je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F01 podle bodu 2.3.2.2., označí pole „Toto oznámení je pouze pro předběžné informace“.

 

Zadavatel zahajuje užší řízení odesláním formuláře F02 k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast.

 

Zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. c) – e) (státní příspěvková organizace, územní samosprávná celek nebo jeho příspěvková organizace, jiná právnická osoba) může pro zahájení užšího řízení v souladu s § 58 odst. 2 ZZVZ využít také formulář F01, pokud jím vyzývá dodavatele k projevení předběžného zájmu, a to označením pole „Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži“ v záhlaví formuláře. Zadavatel poté v souladu s § 58 odst. 5 ZZVZ písemně vyzve všechny účastníky zadávacího řízení, kteří vyjádřili předběžný zájem, k podání žádostí o účast. Náležitosti výzvy jsou uvedeny v Příloze č. 6 zákona.

 

Zadavatel do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář F03, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

 

2.3.3.3     Užší řízení v případě sektorové veřejné zakázky

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F04 podle bodu 2.3.2.3., označí pole „Toto oznámení je pouze pro předběžné informace“.

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky zahajuje užší řízení odesláním formuláře F05 k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast.

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky může pro zahájení užšího řízení v souladu s § 164 odst. 1 písm. a) ZZVZ využít také formulář F04, pokud jím vyzývá dodavatele k projevení předběžného zájmu, a to označením pole „Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži“ v záhlaví formuláře. Zadavatel poté v souladu s § 58 odst. 5 ZZVZ písemně vyzve všechny účastníky zadávacího řízení, kteří vyjádřili předběžný zájem, k podání žádostí o účast. Náležitosti výzvy jsou uvedeny v Příloze č. 6 zákona.

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky může pro zahájení užšího řízení v souladu s § 164 odst. 1 písm. b) ZZVZ využít také formulář F07 – Systém kvalifikace – veřejné služby (dále jen „F07“), pokud jím vyzývá dodavatele k podání žádostí o účast v zadávacím řízení, a to označením pole „Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži“ v záhlaví formuláře.

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář F06, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

 

2.3.3.4     Užší řízení v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti

 

Zadavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F16 – Oznámení předběžných informací – obrana a bezpečnost (dále jen „F16“) pro oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 ZZVZ.

 

V případě nepodstatných změn (např. změna kontaktní osoby, upřesnění popisu zakázky) zadavatel upravuje informace v již uveřejněném F16 prostřednictvím opravného formuláře, který je vytvořen kopií původního formuláře. Pokud by se jednalo o podstatnou změnu podmínek (např. změna druhu zakázky či hlavního CPV kódu), zadavatel uveřejní nový formulář F16.

 

Zadavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti zahajuje užší řízení odesláním formuláře F17 – Oznámení o zakázce – obrana a bezpečnost (dále jen „F17“) k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast.

 

Zadavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář F18 – Oznámení o zadání zakázky – obrana a bezpečnost.

 

V případě zrušení zakázky nebo její části ponechá zadavatel ve formuláři F18 Oddíl V: Zadání zakázky prázdný a v oddíle VI.2) Další informace uvede, že daná zakázka (či její část) byla zrušena.

 

 

2.3.4 Jednací řízení s uveřejněním

 

 

2.3.4.1     Jednací řízení s uveřejněním v podlimitním režimu

 

Zadavatel je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář CZ 01 podle bodu 2.3.2.1., označí pole „Toto oznámení je pouze pro předběžné informace“.

 

Zadavatel zahajuje jednací řízení s uveřejněním odesláním formuláře CZ 02 k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. To neplatí při postupu § 60 odst. 2 ZZVZ, kdy je zadavatel oprávněn zahájit zadávací řízení odesláním výzvy k podání předběžné nabídky.

 

Zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. c) – e) (státní příspěvková organizace, územní samosprávná celek nebo jeho příspěvková organizace, jiná právnická osoba) může pro zahájení jednacího řízení s uveřejněním v souladu s § 61 odst. 2 ZZVZ využít také formulář CZ 01, pokud jím vyzývá dodavatele k projevení předběžného zájmu, a to označením pole „Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži“ v záhlaví formuláře. Zadavatel poté v souladu s § 58 odst. 5 ZZVZ písemně vyzve všechny účastníky zadávacího řízení, kteří vyjádřili předběžný zájem, k podání žádostí o účast. Náležitosti výzvy jsou uvedeny v Příloze č. 6 zákona.

 

Zadavatel do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář CZ 03, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

V případě, že zadavatel požaduje uveřejnění informací o veřejné zakázce v podlimitním režimu v Úředním věstníku Evropské unie, použije příslušné standardní evropské formuláře pro veřejné zakázky v nadlimitním režimu – F01 – F03. Zadavatel uvede do oddílu VI.3) Další informace:, že se jedná o zadávací řízení v podlimitním režimu.

 

 

2.3.4.2     Jednací řízení s uveřejněním v nadlimitním režimu

 

Zadavatel je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F01 podle bodu 2.3.2.2., označí pole „Toto oznámení je pouze pro předběžné informace“.

 

Zadavatel zahajuje jednací řízení s uveřejněním odesláním formuláře F02 k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. To neplatí při postupu podle § 60 odst. 2 ZZVZ, kdy je zadavatel oprávněn zahájit zadávací řízení odesláním výzvy k podání předběžné nabídky.

 

Zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. c) – e) (státní příspěvková organizace, územní samosprávná celek nebo jeho příspěvková organizace, jiná právnická osoba) může pro zahájení jednacího řízení s uveřejněním v souladu s § 61 odst. 2 ZZVZ využít také formulář F01, pokud jím vyzývá dodavatele k projevení předběžného zájmu, a to označením pole „Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži“ v záhlaví formuláře. Zadavatel poté v souladu s § 58 odst. 5 ZZVZ písemně vyzve všechny účastníky zadávacího řízení, kteří vyjádřili předběžný zájem, k podání žádostí o účast. Náležitosti výzvy jsou uvedeny v Příloze č. 6 zákona.

 

Pokud zadavatel postupoval podle § 61 odst. 3 ZZVZ a jednací řízení s uveřejněním hodlá zahájit odesláním výzvy k podání předběžné nabídky, může odeslat dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu prostřednictvím formuláře F15 – Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante (dále jen „F15“).

 

Zadavatel do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář F03, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

 

2.3.4.3     Jednací řízení s uveřejněním v případě sektorové veřejné zakázky

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F04 podle bodu 2.3.2.3., označí pole „Toto oznámení je pouze pro předběžné informace“.

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky zahajuje jednací řízení s uveřejněním odesláním formuláře F05 k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. To neplatí při postupu podle § 60 odst. 2 ZZVZ, kdy je zadavatel oprávněn zahájit zadávací řízení odesláním výzvy k podání předběžné nabídky.

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky může pro zahájení jednacího řízení s uveřejněním v souladu s § 61 odst. 2 ZZVZ využít také formulář F04, pokud jím vyzývá dodavatele k projevení předběžného zájmu, a to označením pole „Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži“ v záhlaví formuláře. Zadavatel poté v souladu s § 58 odst. 5 ZZVZ písemně vyzve všechny účastníky zadávacího řízení, kteří vyjádřili předběžný zájem, k podání žádostí o účast. Náležitosti výzvy jsou uvedeny v Příloze č. 6 zákona.

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky může pro zahájení jednacího řízení s uveřejněním v souladu s § 164 odst. 1 písm. b) ZZVZ využít také formulář F07, pokud jím vyzývá dodavatele k podání žádostí o účast v zadávacím řízení, a to označením pole „Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži“ v záhlaví formuláře.

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář F06, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

 

2.3.4.4      Jednací řízení s uveřejněním v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti

 

Zadavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F16 podle bodu 2.3.3.4.

 

Zadavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti zahajuje jednací řízení s uveřejněním odesláním formuláře F17 k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. To neplatí při postupu § 60 odst. 2 ZZVZ, kdy je zadavatel oprávněn zahájit zadávací řízení odesláním výzvy k podání předběžné nabídky.

 

Zadavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář F18.

 

V případě zrušení zakázky nebo její části ponechá zadavatel ve formuláři F18 Oddíl V: Zadání zakázky prázdný a v oddíle VI.2) Další informace uvede, že daná zakázka (či její část) byla zrušena.

 

 

2.3.5 Jednací řízení bez uveřejnění

 

 

2.3.5.1     Jednací řízení bez uveřejnění v podlimitním režimu

 

Zadavatel je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář CZ 01 podle bodu 2.3.2.1., označí pole „Toto oznámení je pouze pro předběžné informace“.

 

Zadavatel do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář CZ 03, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

V případě, že zadavatel požaduje uveřejnění informací o veřejné zakázce v podlimitním režimu v Úředním věstníku Evropské unie, použije příslušné standardní evropské formuláře pro veřejné zakázky v nadlimitním režimu – F01 – F03. Zadavatel uvede do oddílu VI.3) Další informace:, že se jedná o zadávací řízení v podlimitním režimu.

 

 

2.3.5.2     Jednací řízení bez uveřejnění v nadlimitním režimu

 

Zadavatel je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F01 podle bodu 2.3.2.2., označí pole „Toto oznámení je pouze pro předběžné informace“.

 

Zadavatel může odeslat dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu prostřednictvím formuláře F153.

 

Zadavatel do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář F03, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení. Zadavatel povinně vyplní Přílohu D1 – důvod použití tohoto druhu řízení.

 

 

2.3.5.3     Jednací řízení bez uveřejnění v případě sektorové veřejné zakázky

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F04 podle bodu 2.3.2.3. , označí pole „Toto oznámení je pouze pro předběžné informace“.

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář F06, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

Zadavatel povinně vyplní Přílohu D2 – důvod použití tohoto druhu řízení.

 

 

2.3.5.4     Jednací řízení bez uveřejnění v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti

 

Zadavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F16 podle bodu 2.3.3.4.

 

Zadavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář F18, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení. Zadavatel povinně vyplní Přílohu D3 – důvod použití tohoto druhu řízení.

 

V případě zrušení zakázky nebo její části ponechá zadavatel ve formuláři F18 Oddíl V: Zadání zakázky prázdný a v oddíle VI.2) Další informace uvede, že daná zakázka (či její část) byla zrušena.

 

 

2.3.6 Řízení se soutěžním dialogem

 

 

2.3.6.1     Řízení se soutěžním dialogem v podlimitním režimu

 

Zadavatel je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář CZ 01 podle bodu 2.3.2.1., označí pole „Toto oznámení je pouze pro předběžné informace“.

 

Zadavatel zahajuje řízení se soutěžním dialogem odesláním formuláře CZ 02 k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast.

 

Zadavatel do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář CZ 03., kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

V případě, že zadavatel požaduje uveřejnění informací o veřejné zakázce v podlimitním režimu v Úředním věstníku Evropské unie, použije příslušné standardní evropské formuláře pro veřejné zakázky v nadlimitním režimu – F01 – F03. Zadavatel uvede do oddílu VI.3) Další informace:, že se jedná o zadávací řízení v podlimitním režimu.

 

 

2.3.6.2     Řízení se soutěžním dialogem v nadlimitním režimu

 

Zadavatel je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F01 podle bodu 2.3.2.2., označí pole „Toto oznámení je pouze pro předběžné informace“.

 

Zadavatel zahajuje řízení se soutěžním dialogem odesláním formuláře F02 k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast.

 

Zadavatel do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář F03, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

 

2.3.6.3     Řízení se soutěžním dialogem v případě sektorové veřejné zakázky

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F04 podle bodu 2.3.2.3., označí pole „Toto oznámení je pouze pro předběžné informace“.

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky zahajuje řízení se soutěžním dialogem odesláním formuláře F05 k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast.

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář F06, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

 

2.3.6.4      Řízení se soutěžním dialogem v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti

 

Zadavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F16 podle bodu 2.3.3.4.

 

Zadavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti zahajuje řízení se soutěžním dialogem odesláním formuláře F17 k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast.

 

Zadavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář F18.

 

V případě zrušení zakázky nebo její části ponechá zadavatel ve formuláři F18 Oddíl V: Zadání zakázky prázdný a v oddíle VI.2) Další informace uvede, že daná zakázka (či její část) byla zrušena.

 

 

2.3.7 Řízení o inovačním partnerství

 

 

2.3.7.1     Řízení o inovačním partnerství v podlimitním režimu

 

Zadavatel je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář CZ 01 podle bodu 2.3.2.1., označí pole „Toto oznámení je pouze pro předběžné informace“.

 

Zadavatel zahajuje řízení o inovačním partnerství odesláním formuláře CZ 02 k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast.

 

Zadavatel do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář CZ 03, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

V případě, že zadavatel požaduje uveřejnění informací o veřejné zakázce v podlimitním režimu v Úředním věstníku Evropské unie, použije příslušné standardní evropské formuláře pro veřejné zakázky v nadlimitním režimu – F01 – F03. Zadavatel uvede do oddílu VI.3) Další informace:, že se jedná o zadávací řízení v podlimitním režimu.

 

 

2.3.7.2     Řízení o inovačním partnerství v nadlimitním režimu

 

Zadavatel je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F01 podle bodu 2.3.2.2., označí pole „Toto oznámení je pouze pro předběžné informace“.

 

Zadavatel zahajuje řízení o inovačním partnerství odesláním formuláře F02 k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast.

 

Zadavatel do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář F03, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

 

2.3.7.3     Řízení o inovačním partnerství v případě sektorové veřejné zakázky

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F04 podle bodu 2.3.2.3., označí pole „Toto oznámení je pouze pro předběžné informace“.

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky zahajuje řízení o inovačním partnerství odesláním formuláře F05 k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast.

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle k uveřejnění formulář F06, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

 

2.3.8 Koncesní řízení

 

Zadavatel zahajuje koncesní řízení odesláním formuláře F24 – Oznámení o zahájení koncesního řízení (dále jen „F24“) k uveřejnění. Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

 

Zadavatel neodesílá formulář F24 v případě, že zahajuje koncesní řízení odesláním výzvy k jednání nebo zahájením jednání s dodavatelem podle § 180 odst. 2 ZZVZ.

 

Zadavatel do 48 dnů od uzavření smlouvy odešle k uveřejnění formulář F25 – Oznámení o výsledku koncesního řízení, kterým oznamuje zadání či zrušení koncesního řízení.

 

 

2.3.9 Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu

 

V případě veřejných zakázek ve zjednodušeném režimu zadavatel používá během životního cyklu veřejné zakázky stejný formulář, v němž v záhlaví označí, k jakému účelu formulář slouží. Zadavatel volí formulář v závislosti na tom, zda ve zjednodušeném režimu realizuje veřejnou zakázku, sektorovou veřejnou zakázku či koncesi.

 

 

2.3.9.1     Veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu

 

Zadavatel je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F21 – Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky jako předběžné oznámení (dále jen „F21 s funkcí předběžného oznámení“) pro oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 ZZVZ, a to označením pole „Předběžné oznámení“ v záhlaví formuláře.

 

V případě nepodstatných změn (např. změna kontaktní osoby, upřesnění popisu zakázky) zadavatel upravuje informace v již uveřejněném F21 s funkcí předběžného oznámení prostřednictvím formuláře F14  Oprava. Pokud by se jednalo o podstatnou změnu podmínek (např. změna hlavního CPV kódu), zadavatel uveřejní nový formulář F21 s funkcí předběžného oznámení.

 

Zadavatel zahajuje zadávací řízení ve zjednodušeném režimu odesláním formuláře F21 – Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky k uveřejnění, a to:

 

 • označením pole „Předběžné oznámení“ a současně zaškrtnutím pole „Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži“ v záhlaví formuláře – tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k vyjádření předběžného zájmu.

 

 • označením pole „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ v záhlaví formuláře – tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky, nebo

 

Zadavatel do 30 dnů od uzavření smlouvy odešle k uveřejnění formulář F21 – Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky, a to označením pole „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“ v záhlaví formuláře, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

 

2.3.9.2     Sektorové veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky je oprávněn odeslat k uveřejnění formulář F22 – Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby jako předběžné oznámení (dále jen „F22 s funkcí předběžného oznámení“) pro oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 ZZVZ, a to označením pole „Pravidelné předběžné oznámení“ v záhlaví formuláře.

 

V případě nepodstatných změn (např. změna kontaktní osoby, upřesnění popisu zakázky) zadavatel upravuje informace v již uveřejněném F22 s funkcí předběžného oznámení prostřednictvím formuláře F14  Oprava. Pokud by se jednalo o podstatnou změnu podmínek (např. změna hlavního CPV kódu), zadavatel uveřejní nový formulář F22 s funkcí předběžného oznámení.

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky zahajuje zadávací řízení ve zjednodušeném režimu odesláním formuláře F22 – Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby k uveřejnění, a to:

 

 • označením pole „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ v záhlaví formuláře – tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky, nebo

 

 • označením pole „Pravidelné předběžné oznámení – Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži“ v záhlaví formuláře – tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k vyjádření předběžného zájmu, nebo

 

 • označením pole „Systém kvalifikace – Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži“ v záhlaví formuláře – tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k vyjádření předběžného zájmu.

 

Zadavatel sektorové veřejné zakázky do 30 dnů od uzavření smlouvy odešle k uveřejnění formulář F22 –

 

Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby, a to označením pole „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“ v záhlaví formuláře, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení.

 

 

2.3.9.3     Koncese ve zjednodušeném režimu

 

Zadavatel zahajuje koncesní řízení ve zjednodušeném režimu odesláním formuláře F23 – Sociální a jiné zvláštní služby – koncese k uveřejnění, a to označením pole „Předběžné oznámení“ v záhlaví formuláře.

 

Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k vyjádření předběžného zájmu.

 

Zadavatel do 48 dnů od uzavření smlouvy odešle k uveřejnění formulář F23 – Sociální a jiné zvláštní služby – koncese, a to označením pole „Oznámení o výsledku koncesního řízení“ v záhlaví formuláře, kterým oznamuje zadání či zrušení zadávacího řízení..

 

 

2.4 Uveřejňování formulářů ve zvláštních případech

 

 

2.4.1 Rámcové dohody

 

Zadavatel, který uzavírá rámcovou dohodu, realizuje úkony uveřejnění příslušných formulářů dle zvoleného druhu zadávacího řízení, a to včetně odeslání formuláře Oznámení o výsledku zadávacího řízení

 

 • formulář CZ 03 – pokud byla uzavřena rámcová dohoda na základě zadávacího řízení v podlimitním režimunebo

 

 • formuláře F03, F06, F18, F21 nebo F22 – pokud byla uzavřena rámcová dohoda na základě zadávacího řízení v nadlimitním režimu, a to

 

do 30 dnů od uzavření rámcové dohody nebo od zrušení zadávacího řízení.

 

Po uzavření rámcové dohody je zadavatel povinen uveřejňovat oznámení o zadání zakázek na základě rámcové dohody, a to opět prostřednictvím Oznámení o výsledku zadávacího řízení. ZZVZ připouští dvě možnosti uveřejnění zadání (výsledků) zakázek na základě rámcové dohody:

 

 1. Zadavatel odešle k uveřejnění Oznámení o výsledku zadávacího řízení do 30 dnů od uzavření smlouvy na každou veřejnou zakázku zadanou na základě rámcové dohody.
 2. Zadavatel odešle k uveřejnění Oznámení o výsledku zadávacího řízení, v němž uvede souhrnně výsledky veřejných zakázek zadaných na základě rámcové dohody za předcházející čtvrtletí nejpozději do 30 dnů od konce příslušného kalendářního čtvrtletí.

 

Zadavatelům je doporučeno z důvodů snížení administrativní zátěže a finančních nákladů zvolit možnost uvedenou v bodě 2 – výsledky veřejných zakázek na základě rámcové dohody uveřejňovat souhrnně na příslušné kalendářní čtvrtletí.

 

Poznámky k vyplnění souhrnného čtvrtletního Oznámení o výsledku zadávacího řízení pro zakázky na základě rámcové dohody

 

V případě souhrnného oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody může zadavatel postupovat tak, že oddíl formuláře označený „Zadání zakázky“ vyplní vždy souhrnně pro jednoho dodavatele

 

(sečte finanční objem všech VZ), kterému byly v daném období zadány zakázky. Tento postup je možný pouze, pokud předmět zadaných VZ byl stejný.

 

Ve výjimečných případech, pokud není možné uvést celkovou konečnou cenu (nebo alespoň její odhad) veřejné zakázky zadané na základě rámcové dohody, je přípustné uvádět jednotkovou cenu, která je uvedena ve smlouvě.

 

V případě centralizovaného zadávání odesílá oznámení o zadání zakázek na základě rámcové dohody k uveřejnění ve Věstníku centrální zadavatel souhrnně na základě údajů, které mu poskytnou zadavatelé, kteří uzavřeli s centrálním zadavatelem smlouvu.

 

Oznámení o zadání VZ na základě rámcové dohody v oblasti obrany a bezpečnosti – F18

 

Pokud zadavatel uveřejňuje čtvrtletní oznámení o zadání VZ na základě rámcové dohody (minitendry) použije formulář F18, ve kterém do oddílu VI.2) Další informace: informaci o tom, za které čtvrtletí je formulář uveřejňován a v Objednávce označí, že se „Jedná se o veřejnou zakázku zadanou na základě rámcové smlouvy“. Tento formulář se neprovazuje na původní, zadavatel však do pole VI.2 Další informace uvede evidenční číslo VZ, za kterou souhrnné oznámení uveřejňuje.

 

Zadavatel použije tento text – Toto oznámení navazuje na VZ ev. č. _ _ _ _ _ _ .

 

 

2.4.2 Dynamický nákupní systém (DNS)

 

 

2.4.2.1     Zavedení DNS

 

Při zavádění DNS postupuje zadavatel přiměřeně podle pravidel pro užší řízení. Zadavatel umožní po celou dobu trvání DNS každému dodavateli podat žádost o účast. Pro Oznámení o zahájení zadávacího řízení, kterým se zavádí DNS, zadavatel použije příslušný standardní evropský formulář F02 či F05 (jedná-li se o zadávací řízení v nadlimitním režimu) nebo národní formulář CZ 02 (jedná-li se o zadávací řízení v podlimitním režimu).

 

Zadavatel použije stejný formulář jako pro oznámení o zahájení zadávacího řízení také pro případné oznámení o změně doby trvání DNS.

 

Zadavatel je povinen do 30 dnů od zavedení DNS odeslat k uveřejnění Oznámení o výsledku zadávacího řízení, a to prostřednictvím příslušného standardního evropského formuláře F03 či F06 (jedná-li se o zadávací řízení v nadlimitním režimu) nebo národního formuláře CZ 03 (jedná-li se o zadávací řízení v podlimitním režimu). Okamžik zavedení DNS je definován v § 139 odst. 7 ZZVZ.

 

 

2.4.2.2     Zadávání zakázek v DNS

 

Po zadání veřejné zakázky v DNS zadavatel uveřejní oznámení o uzavření smlouvy v DNS, a to prostřednictvím Oznámení o výsledku zadávacího řízení. ZZVZ připouští dvě možnosti uveřejnění zadání (výsledků) zakázek v rámci DNS:

 

 1. Zadavatel odešle k uveřejnění Oznámení o výsledku zadávacího řízení do 30 dnů od uzavření smlouvy na každou veřejnou zakázku zadanou v rámci DNS.
 2. Zadavatel odešle k uveřejnění Oznámení o výsledku zadávacího řízení, v němž uvede souhrnně výsledky veřejných zakázek zadaných v rámci DNS za předcházející čtvrtletí nejpozději do 30 dnů od konce příslušného kalendářního čtvrtletí.

 

Zadavatelům je doporučeno z důvodů snížení administrativní zátěže a finančních nákladů zvolit možnost uvedenou v bodě 2 – výsledky veřejných zakázek v rámci DNS uveřejňovat souhrnně na příslušné kalendářní čtvrtletí.

 

Pokud byl zaveden DNS na základě zadávacího řízení v nadlimitním režimu, zadavatel použije pro oznámení o zadání zakázek v rámci DNS příslušný standardní evropský formulář (tj. formulář F03 nebo F06).

 

Pokud byl zaveden DNS na základě zadávacího řízení v podlimitním režimu, zadavatel použije pro oznámení o zadání zakázek v rámci DNS národní formulář CZ 03.

 

Poznámky k vyplnění souhrnného čtvrtletního Oznámení o výsledku zadávacího řízení pro zakázky na v rámci DNS

 

V případě souhrnného oznámení o uzavření smlouvy v rámci DNS může zadavatel postupovat tak, že oddíl formuláře označený „Zadání zakázky“ vyplní vždy souhrnně pro jednoho dodavatele (sečte finanční objem všech VZ), kterému byly v daném období zadány zakázky. Tento postup je možný pouze, pokud předmět zadaných VZ byl stejný.

 

Ve výjimečných případech, pokud není možné uvést celkovou konečnou cenu (nebo alespoň její odhad) veřejné zakázky zadané v rámci DNS, je přípustné uvádět jednotkovou cenu, která je uvedena ve smlouvě.

 

V případě centralizovaného zadávání odesílá oznámení o zadání zakázek v rámci DNS k uveřejnění ve Věstníku centrální zadavatel souhrnně na základě údajů, které mu poskytnou zadavatelé, kteří uzavřeli s centrálním zadavatelem smlouvu.

 

 

2.4.2.3     Ukončení DNS

 

V případě ukončení DNS, kdy zadavatel již dále nebude v rámci tohoto DNS zadávat další veřejné zakázky, je zadavatel povinen tuto skutečnost oznámit prostřednictvím standardního evropského formuláře F03 či F06 (jedná-li se o zadávací řízení v nadlimitním režimu) nebo národního formuláře CZ 03 (jedná-li se o zadávací řízení v podlimitním režimu).

 

 

2.4.3 Soutěž o návrh

 

Zadavatel zahajuje soutěž o návrh odesláním formuláře F12 – Oznámení soutěže o návrh k uveřejnění. V oznámení soutěže o návrh oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl realizovat soutěž o návrh. V případě otevřené soutěže o návrh zadavatel stanoví lhůtu pro podání návrhů, v případě užší soutěže o návrh zadavatel stanoví lhůtu, ve které mohou dodavatelé podat žádost o účast.

 

Zadavatel do 30 dnů od zrušení nebo od ukončení soutěže o návrh odešle k uveřejnění formulář F13 – Výsledky soutěže o návrh.

 

 

2.4.4 Výběr poddodavatele v případě veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti

 

Pokud vybraný dodavatel v případě veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti postupuje podle § 208 ZZVZ (oznámení o poddodávce), je povinen odeslat k uveřejnění formulář F19 – Oznámení o subdodávce v případě, že předpokládaná hodnota části veřejné zakázky, kterou má plnit poddodavatel, dosahuje nejméně finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku v oblasti obrany a bezpečnosti.

 

 

2.4.5 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

 

V případě změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ je zadavatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat k uveřejnění formulář F20 – Oznámení o změně.

 

Tato povinnost neplatí pro veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti.

 

V případě, že zadavatel postupuje podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ pro veřejné zakázky, které byly zadány a formuláře ve VVZ uveřejněny před více než 5 lety, je nezbytné, aby byly nejdříve odeslány do VVZ nové formuláře F03, F06 či CZ03 dle postupu pro nadlimitní nebo podlimitní veřejnou zakázku. Podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 133/2012 Sb. a § 2 odst. 4 vyhlášky č. 168/2016 Sb. musí být formulář dostupný po dobu minimálně 5 let, proto není možné na formulář starší 5 let navázat jakýkoliv další nový formulář.

 

 

2.4.6 Specifika u veřejných zakázek dělených na části

 

 • Rozdílné datum zahájení jednotlivých částí veřejné zakázky:
  1. Zadavatel odešle k uveřejnění příslušný formulář, kterým se zahájí celá veřejná zakázka a minimálně jedna z částí veřejné zakázky
  2. V oddíle „Informace o částech zakázky“ označí zakázku jako dělenou na části zatrhnutím volby „ano“.
  3. V případě použití standardního evropského formuláře v oddíle „Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast“ uvede lhůtu pro doručení nabídek pro tu část zakázky, u které bude lhůta stanovená dříve (při vyplnění data pro část zakázky, u které bude pozdější lhůta, by mohlo v budoucnu dojít k podání námitek účastníka zadávacího řízení, že byl uveden v omyl a nestihl podat nabídku na příslušnou dřívější část včas).

 

Národní formuláře CZ 01 a CZ 02 umožňují v oddílu „Popis části“ uvést odlišnou lhůtu samostatně pro jednotlivé části veřejné zakázky.

 

 1. V oddíle „Další informace“ jednoznačným způsobem informuje o specifických podmínkách pro jednotlivé části veřejné zakázky, zejména o rozdílném datu zahájení jednotlivých částí.
 2. Všechny části veřejné zakázky musí být uvedeny ve standardním evropském formuláři v oddílu „Popis“ nebo v národním formuláři v oddílu „Popis části“, který lze opakovat dle počtu částí.
 3. Pro ty části, které nejsou formulářem zahájeny, je nezbytné uvést informaci, že tato část zakázky není zahájena na základě tohoto oznámení a bude zahájena v jiném termínu, popř. doplnit předpokládaný termín zahájení dané části veřejné zakázky, a to v oddíle „Další informace“.
 4. V případě zahájení další části veřejné zakázky zadavatel odešle k uveřejnění formulář F14 – Oprava (v případě předchozího uveřejnění standardního evropského formuláře) nebo formulář CZ 04 – Oprava národního formuláře a dále postupuje podle bodů 3 – 6.

 

 • Stejné datum zahájení jednotlivých částí veřejné zakázky, rozdílné podmínky pro jednotlivé části veřejné zakázky, které není možné uvést ve formuláři (např. rozdílná lhůta pro podání nabídek pro každou část):
  1. Zadavatel odešle k uveřejnění příslušný formulář, kterým se zahájí veřejná zakázka.
  2. V případě použití standardního evropského formuláře v oddíle „Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast“ vyplnit lhůtu pro doručení nabídek nebo žádostí o účast relevantní pro tu část zakázky, u které bude lhůta stanovená dříve; obdobně lze postupovat i u ostatních informací, které není možno ve formuláři uvést pro jednotlivé části veřejné zakázky. Národní formuláře CZ 01 a CZ 02 umožňují v oddílu „Popis části“ uvést samostatně pro jednotlivé části veřejné zakázky informace o době trvání nebo datu zahájení / dokončení, hodnotících kritériích, lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast a podmínkách pro otevírání nabídek.
  3. V oddíle „Další informace“ nebo přímo v oddíle „Popis“ resp. „Popis části“ jednoznačným způsobem informuje uchazeče o specifických podmínkách pro jednotlivé části veřejné zakázky.
 • Výběr vhodného CPV kódu pro označení veřejné zakázky dělené na části:

Je doporučeno uvádět ve formuláři méně podrobné CPV pro označení celé zakázky (obecné skupiny – např. 45000000 Stavební práce) a podrobnější CPV pro jednotlivé části upřesnit v oddíle „Popis“ resp. „Popis části“ (např. 45212200 Stavební úpravy sportovních zařízení).

 

 

2.4.7 Zrušení zadávacího řízení

Vzhledem k nové podobě formulářů od počátku účinnosti ZZVZ již nebude používán samostatný formulář pro oznámení zrušení zadávacího řízení. K oznámení skutečnosti, že bylo celé zadávací řízení či jeho část zrušena, zadavatel použije stejný formulář jako pro oznámení výsledku zadávacího řízení, tj. CZ 03, F03, F06, F13, F21, F22, F23 nebo F25.

 

Zrušení zakázky či její části zadavatel vyznačí v záhlaví Oddílu „Zadání zakázky“, kde v bodu Zakázka/část je zadaná označí volbu „ne“, a dále v Oddílu „Informace o nezadání zakázky“ označí důvod zrušení.

 

V případě veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti použije zadavatel k oznámení jejího zrušení formulář F18, kde v Oddílu V: Zadání zakázky vyplní pouze záhlaví a zbytek oddílu ponechá nevyplněný. V Oddílu VI.2) Další informace zadavatel uvede, že daná zakázka/část byla zrušena a stručně uvede důvod

4 zrušení.

 

 

4 Tento speciální postup způsoben je tím, že grafická podoba standardních evropských formulářů pro zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti (F16, F17, F18 a F19) zůstala oproti původní verzi nezměněna.

 

Podle § 128 odst. 3 ZZVZ zadavatel nemá povinnost odeslat formulář v případě zrušení jednacího řízení bez uveřejnění. Zadavatel dále není povinen oznamovat zrušení v případě veřejné zakázky na základě rámcové dohody nebo rámci DNS.

 

Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení zadavatel povinně uveřejňuje podle § 53 odst. 8 ZZVZ nikoli prostřednictvím formuláře ve Věstníku, ale jako dokument na profilu zadavatele, a to do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

 

Pokud zadavatel zadává či ruší pouze některé části veřejné zakázky, je třeba uveřejnit výsledkový formulář pro tolik částí veřejné zakázky, kolik zadavatel v daném období zrušil či zadal. Pokud zadavatel následně ruší další části veřejné zakázky, použije další výsledkový formulář, do kterého uvede informace o pouze o dalších částech zakázky, které byly zrušeny. Je třeba, aby zadavatel dodržoval stejné číslování a názvy částí, které byly uvedeny v zahajovacím formuláři k dané veřejné zakázce.

 

Postup v situaci, kdy zadavatel zadávací řízení zrušil a následně v něm pokračuje

 

Jedná se o situaci, kdy zadavatel zadávací řízení zrušil a následně bylo zjištěno, že se tak nestalo v souladu se ZZVZ. Na základě podaných námitek či rozhodnutí ÚOHS je zadavatel povinen pokračovat v zadávacím řízení (např. opakovaně posoudit a hodnotit nabídky).

 

 1. Zadavatel odešle k uveřejnění Opravu k zahajovacímu formuláři postupem dle kapitoly 2.5 této metodiky,
 2. v Oddíle „Další dodatečné informace“ jednoznačným způsobem informuje o skutečnosti, že zakázka není zrušena a zadavatel pokračuje v zadávacím řízení,
 3. ve Věstníku veřejných zakázek bude podle posledního formuláře k dané zakázce zřejmé, že zadávací řízení nebylo ukončeno.

 

Upozornění: U veřejných zakázek odesílaných do TED lze očekávat, že Úřad pro publikace bude po zadavateli požadovat vysvětlení, proč požaduje uveřejnění formuláře F14 pro zrušenou veřejnou zakázku. Je doporučeno odeslat odůvodnění požadavku Úřadu pro publikace co nejdříve.

 

 

2.5 Opravy údajů v uveřejněných formulářích

 

Při úpravě údajů v uveřejněném formuláři, postupuje zadavatel v závislosti na tom, jaký typ formuláře požaduje upravit.

 

Pokud zadavatel uveřejnil předchozí formulář ve Věstníku i v TED (tj. standardní evropský formulář F01 – F13, F15, F21 – F25), vyplní formulář F14 – Oprava (dále jen „F14“), ve kterém doplní jednoznačný odkaz na původní formulář – číslo oznámení v TED, a uvede veškeré informace o změnách oproti původnímu formuláři.

 

Formulářem F14 – Oprava NENÍ možné opravit formulář F20 – Oznámení o změně. V případě nutnosti úpravy údajů v uveřejněném formuláři F20 zadavatel MUSÍ uveřejnit NOVÝ formulář F20 a navázat jej na původní formulář, kterým oznamoval zadání veřejné zakázky, např. F03 nebo CZ03.

 

Pokud zadavatel uveřejnil předchozí formulář pouze ve Věstníku (tj. národní formulář CZ 01 – CZ 03, CZ 05 a CZ 06), vyplní národní formulář CZ 04 – Oprava národního formuláře (dále jen „CZ 04“), ve kterém doplní jednoznačný odkaz na původní formulář – evidenční číslo zakázky a evidenční číslo formuláře ve Věstníku, a uvede veškeré informace o změnách oproti původnímu formuláři.

 

Pokud se jedná o zakázku v oblasti obrany a bezpečnosti a zadavatel požaduje opravit údaje ve formuláři F16, F17, F18 nebo F19, zadavatel znovu vyplní příslušný formulář a změní v něm údaje, které 5 požaduje upravit. Takto uveřejněný formulář bude ve Věstníku označen jako opravný a bude vytvořena vazba s původně uveřejněným formulářem (tzv. řádným). Pro vytvoření vazby je zadavatel povinen vyplnit ve Věstníku evidenční číslo veřejné zakázky (přidělené po uveřejnění prvního formuláře k dané zakázce) a kód pro související formulář. Bez vyplnění těchto údajů bude ve Věstníku pohlíženo na formulář jako na novou zakázku a nebude zajištěna návaznost opravného formuláře na dříve uveřejněný řádný formulář.

 

Oprava údaje ve formulářích uveřejněných dle zákona č. 137/2006 Sb.

 

V případě, kdy zadavatel požaduje uveřejnění opravy ve formuláři, který uveřejnil dle staré legislativy pro podlimitní veřejnou zakázku, vyplní formulář F14 – Oprava s tím, že v Žádosti k formuláři vyplní v oddíle II) Informace pro statistické účely u otázky – „Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU“ NE. Zadavatel není oprávněn použít tento postup pro opravy formulářů uveřejněných dle ZZVZ.

 

 

2.6 Zajištění návaznosti formulářů v rámci životního cyklu veřejné zakázky

 

V rámci životního cyklu veřejné zakázky se často uveřejňuje ve Věstníku více formulářů, např. nejprve je uveřejněn formulář F01 (pro předběžné oznámení), následně F02 (pro zahájení zadávacího řízení) a závěrem F03 (pro oznámení o výsledku zadávacího řízení).

 

Pokud je k dané veřejné zakázce uveřejněn ve Věstníku první formulář, Věstník založí formulář jako novou veřejnou zakázku s novým evidenčním číslem zakázky. Po uveřejnění tohoto formuláře obdrží zadavatel na adresu uvedenou v žádosti e-mail, který obsahuje evidenční číslo zakázky a kód pro související formulář. Přihlášený uživatel zjistí oba údaje v záhlaví detailu příslušného formuláře po přihlášení ke svému uživatelskému účtu. V případě potřeby je možné rovněž kontaktovat uživatelskou podporu provozovatele Věstníku se žádostí o opětovné zaslání kódu.

 

V případě odeslání dalšího formuláře v rámci jedné zakázky a/nebo uveřejnění opravného formuláře dle kapitoly 2.5 této metodiky, zadavatel uvede do žádosti evidenční číslo zakázky a zároveň pro kontrolu kód pro související formulář. V případě, že se jedná o formulář odesílaný do TED, je nutné zároveň v příslušném oddílu formuláře uvést číslo předchozího oznámení v TED (specifický formát čísla 20xx/S yyy-zzzzzz, kde 20xx je rok, xx může nabývat hodnot 00-99, yyy jsou 1 – 3 číslice a zzzzzz je 6 číslic).

 

V příloze č. 1 této metodiky je uveden stručný souhrn uveřejňovacích povinností veřejného zadavatele jak ve Věstníku, tak na profilu zadavatele

 

 

5 Důvodem pro tuto zvláštní úpravu u zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti je skutečnost, že TED neposkytl nová XSD schémata pro formuláře F16, F17, F18 a F19. V rámci nových evropských směrnic pro oblast veřejných zakázek nedošlo k aktualizaci příslušné „obranné“ směrnice 2009/81/ES a nebyla vytvořena ani nová grafická podoba formulářů. Proto není technicky možné pro opravy obranných formulářů využít nový standardní formulář F14, který již je součástí nových XSD schémat. Jediné možné řešení tedy je, že zadavatel zadávající zakázku v oblasti obrany a bezpečnosti uveřejní opravný formulář obdobně, jak bylo upraveno ve vyhlášce č. 133/2012 Sb. (tj. kopie původního formuláře s upravenými údaji – která se do TED přenáší jako neoficiální opravný formulář).

 

 

3. Náležitosti profilu zadavatele

 

Profil zadavatele je elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

 

Jako elektronický nástroj musí profil zadavatele splňovat požadavky stanovené § 213 ZZVZ a vyhláškou č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů ,úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

 

Splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal akreditovaný subjekt posuzování shody. Seznam certifikovaných elektronických nástrojů i seznam certifikačních orgánů je dostupný na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích. (Více k certifikaci viz kapitola 3.3.3 této metodiky.)

 

Pro potřeby daného zadávacího řízení lze splnění požadavků stanovených ZZVZ a prováděcími předpisy prokázat i jiným způsobem (např. znaleckým posudkem); skutečnosti jsou však prokazovány pouze k datu zpracování dokumentu a pro dané zadávací řízení.

 

Zajišťuje-li zadavatel zřízení a správu profilu zadavatele prostřednictvím jiné osoby (společnosti poskytující služby spojené s provozem profilu zadavatele) je doporučeno, aby byly smluvně stanoveny podmínky při případném ukončení smlouvy (poskytování služeb spojených s profilem zadavatele) – zejména předání dat o veřejných zakázkách uveřejněných na profilu zadavatele, a to v požadovaném rozsahu, formátu a kvalitě, či další zajištění provozu neaktivního profilu zadavatele a s ním spojené případné dodatečné náklady.

 

 

3.1 Oznámení profilu zadavatele ve Věstníku

 

Zadavatel uveřejní ve Věstníku prostřednictvím formuláře CZ 05 – Oznámení profilu zadavatele (dále jen „CZ 05“) svůj profil zadavatele.

 

Poznámka: Zadavatel není povinen odesílat formulář CZ 05 v případě, že profil zadavatele byl již dříve zřízen uveřejněním formuláře č. 52 – Oznámení profilu zadavatele ve Věstníku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.

 

V případě změny obecné internetové adresy zadavatele (v oddíle I) nebo jiných údajů k profilu zadavatele s výjimkou adresy profilu zadavatele (URL), IČO nebo názvu zadavatele zadavatel odešle k uveřejnění formulář CZ 04 – Oprava národního formuláře, kam uveden údaje, které požaduje upravit.

 

V případě, že dojde ke změně adresy profilu zadavatele (URL), IČO nebo názvu zadavatele, zadavatel prostřednictvím formuláře CZ 06 – Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele (dále jen „CZ 06“) zruší či zneaktivní svůj dosavadní profil a nově eviduje prostřednictvím formuláře CZ 05 svůj nový profil zadavatele. Tento postup je nutné dodržet, aby při změně URL adresy profilu zadavatele, IČO nebo názvu zadavatele byla zachována jednoznačnost evidenčního čísla profilu zadavatele ve Věstníku ve vztahu k dané URL adrese a k danému zadavateli.

 

Formulář CZ 06 zadavatel použije v případě, že došlo ke zrušení profilu zadavatele například z důvodu zrušení či sloučení organizace zadavatele, nebo pro zneaktivnění profilu zadavatele, pokud mění svůj profil zadavatele a stávající profil hodlá nadále využívat pro doplňování údajů ke zde zahájeným veřejným zakázkám.

 

Poznámka: Veškeré formuláře týkající se profilu zadavatele odesílané k uveřejnění ve Věstníku musí být uveřejněny osobou registrovanou ve Věstníku přímo za zadavatele. Je-li zadavatel zastupován jinou osobou, musí být vždy k formuláři, kterým je oznamováno zřízení, změna údajů, zrušení či zneaktivnění profilu zadavatele, doložen právní titul (např. plná moc), na základě které jiná osoba za zadavatele jedná. V případě, že nebude doložen shora uvedený právní titul, vyzve provozovatel Věstníku zadavatele k jeho doložení. Lhůta pro uveřejnění formuláře začíná běžet až po doručení požadovaného dokladu.

 

Evidenční číslo profilu zadavatele je uvedeno ve Věstníku v seznamu profilů zadavatele nebo v záhlaví detailu příslušného formuláře CZ 05 nebo předchozího F52 – jedná se osmimístné číslo, bylo-li Oznámení profilu zadavatele odesláno do 31. 10. 2011 (např. 60050125) nebo o šestimístné číslo, byl-li formulář odeslán po 1. 11. 2011 (např. 215952). V případě, že je k profilu zadavatele zasílán k uveřejnění opravný formulář CZ 04 (např. oprava kontaktních údajů zadavatele), je třeba uvést do žádosti údaj o evidenčním čísle profilu a kód profilu zadavatele pro zajištění provázanosti formulářů. Evidenční číslo profilu a kód se rovněž uvádí v případě zrušení či zneaktivnění profilu zadavatele.

 

Internetová adresa profilu zadavatele uveřejněná ve Věstníku odkazuje přímo na internetovou stránku, na které jsou uveřejněny výhradně veřejné zakázky příslušného zadavatele. Není přípustné, aby byla uvedena pouze obecná internetová adresa zadavatele či internetová adresa poskytovatele profilů zadavatele.

 

Podřízené organizace jednoho zadavatele mají možnost využívat jeden profil zadavatele společně s nadřízeným zadavatelem za předpokladu, že daný profil zadavatele umožňuje třídění, popř. filtrování podle jednotlivých podřízených organizací tak, aby byl zřejmý zadavatel konkrétní veřejné zakázky. Tím není dotčena povinnost podřízených organizací uveřejnit svůj profil zadavatele ve Věstníku prostřednictvím formuláře CZ 05. Je možná i varianta, kdy každá podřízená organizace může mít zřízen svůj vlastní profil.

 

Provozní jednotka zadavatele s funkční samostatností při zadávání veřejných zakázek nebo některých jejich kategorií (např. fakulta univerzity) může zřídit k uveřejňování informací svůj vlastní profil zadavatele.

 

Zadavatel není oprávněn využívat k uveřejnění informací o svých veřejných zakázkách současně více profilů zadavatele. Výjimkou jsou případy, kdy zadavatel využívá elektronické nástroje spravované MMR (tj. elektronické tržiště veřejné správy – e-tržiště nebo Národní elektronický nástroj – NEN) rovněž jako svůj profil zadavatele. V tomto případě bude mít zadavatel ve Věstníku uveřejněné současně dva platné profily zadavatele. Pokud by zadavatel používal zároveň Národní elektronický nástroj a jedno či více elektronických tržišť veřejné správy pro zadávání veřejných zakázek, a tudíž i jako profil zadavatele pro veřejné zakázky realizované v rámci těchto nástrojů, může tedy mít i více profilů než dva; pro všechny musí být uveřejněn formulář CZ 05, přičemž každý profil má své unikátní evidenční číslo profilu zadavatele.

 

Pokud zadavatel využívá e-tržiště/NEN jako svůj profil zadavatele, informace a dokumenty k veřejným zakázkám realizovaným prostřednictvím e-tržiště/NEN uveřejňuje pouze na e-tržišti/v NEN. V případě, že zadavatel e-tržiště/NEN nevyužívá jako svůj profil zadavatele, je povinen uveřejnit informace a dokumenty na profilu zadavatele a současně na e-tržišti/v NEN, a to minimálně formou hypertextového odkazu umístěného na profilu zadavatele, který odkazuje přímo na dokumenty a informace umístěné ve veřejně přístupné části e-tržiště/NEN.

 

Je-li zadavateli uložena povinnost k používání e-tržišť, zadavatel uveřejní na svém profilu zadavatele název a internetovou adresu e-tržiště, jehož prostřednictvím zadává veřejné zakázky, a to nejpozději před zahájením řízení na e-tržišti. Pokud zadavatel změní provozovatele e-tržiště, je povinen změnu e-tržiště uveřejnit na svém profilu zadavatele ještě před zahájením řízení na novém e-tržišti. Není-li zadavateli uložena povinnost k používání e-tržišť a zadavatel dobrovolně realizuje některé své zakázky prostřednictvím e-tržišť, je doporučeno, aby na svém profilu zadavatele rovněž uveřejnil informace (včetně hypertextového odkazu) o používaném e-tržišti.

 

 

3.2 Informace a dokumenty uveřejňované na profilu zadavatele

 

 

3.2.1 Zadávací řízení a uveřejnění na profilu zadavatele

 

Přehled uveřejňovacích povinností na profilu zadavatele uvádí následující tabulka:

 

1. Při zahájení a v průběhu zadávacího řízení:
Typ dokumentu Povinnost pro Odkaz na ZZVZ Povinná doba uveřejnění
Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení Všichni zadavatelé § 53 odst. 1

ZZVZ

Ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek podle § 58 odst. 5 ZZVZ nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.
Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh

(neplatí pro jednací řízení bez uveřejnění)

Všichni zadavatelé § 53 odst. 3, § 96 odst. 1, § 144 odst. 2 a § 164 odst. 2 ZZVZ Ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího

řízení/soutěže o návrh nebo od odeslání výzvy k podání žádosti o účast podle § 58 odst. 5 ZZVZ nejméně do konce lhůty pro podání nabídek

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení (pokud si tak zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci) Všichni zadavatelé § 53 odst. 5

ZZVZ

2 roky ode dne uveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení (pokud si tak zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci) Všichni zadavatelé § 53 odst. 5

ZZVZ

2 roky ode dne uveřejnění
Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení (povinnost uveřejnit do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení) Všichni zadavatelé § 53 odst. 8

ZZVZ

2 roky ode dne uveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek Všichni zadavatelé § 98 odst. 1 ZZVZ, § 144 odst. 2 2 roky ode dne uveřejnění

 

2. Po ukončení zadávacího řízení:
Typ dokumentu Povinnost pro Odkaz na ZZVZ Povinná doba uveřejnění
Písemná zpráva zadavatele (povinnost uveřejnit do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení) Všichni zadavatelé § 217 ZZVZ 2 roky ode dne uveřejnění
Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků (povinnost uveřejnit do 15 dnů od jejího uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo

v dynamickém nákupním systému); rámcová dohoda

Pouze veřejný zadavatel § 219 odst. 1 a 2

ZZVZ

2 roky ode dne uveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy (povinnost uveřejnit do 3 měsíců od splnění smlouvy; u smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce) Pouze veřejný zadavatel § 219 odst. 3

ZZVZ

2 roky ode dne uveřejnění

 

Nad rámec výše uvedených uveřejňovacích povinností může zadavatel dobrovolně uveřejnit na svém profilu i další dokumenty a informace.

 

 

3.2.2 Podrobnosti k uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny na profilu zadavatele

 

Smlouva na profilu zadavatele je uveřejňována včetně všech příloh, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

 

Smlouvu je možné uveřejnit v některém z formátů dle kapitoly 3.2.3 této metodiky, je však třeba uveřejnit její konečné znění, které bylo skutečně podepsáno. Minimálně samotný text smlouvy je vhodné uveřejnit jako scan podepsaného dokumentu ve formátu pdf nebo PDF/A nebo jako finální verzi před podpisem ve formátu doc nebo docx. V případě, že smlouva obsahuje několik příloh, lze ji uveřejnit jako jeden či více zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z, avšak bez použití hesla.

 

Povinnost uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele neplatí, pokud se jedná o:

 

1. Smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500 tis. Kč bez DPH

 

Smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu zadavatel uveřejňuje pouze v případě, že její hodnota převyšuje 500 tis. Kč bez DPH.

 

2. Smlouvu na veřejnou zakázku, která byla zadána na základě vybraných výjimek dle § 29 písm. a) až c) a písmeno l) bod 2, § 30 písm. d) nebo § 191 odst. 2 písm. e) ZZVZ

 

Konkrétně se jedná o následující výjimky: ohrožení ochrany základních bezpečnostních zájmů České republiky, vyzrazení utajované informace, plnění v rámci zvláštních bezpečnostních opatření, služby poskytované Českou národní bankou, podlimitní zakázky zadávané zpravodajskou službou nebo zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti zadávané pro účely zpravodajských činností zpravodajských služeb.

 

3. Smlouvu na veřejnou zakázku uzavřenou zadavatelem, který je zpravodajskou službou

 

Pokud je zadavatelem subjekt podle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky (tj. Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenské zpravodajství), nevztahuje se na něj povinnost uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele.

 

4. Smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu

 

Pokud je zadavatel povinen uveřejnit smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, není zadavatel povinen uveřejňovat smlouvu duplicitně i na profilu zadavatele. V tomto případě se, nicméně, zadavateli doporučuje, z důvodu kompletnosti údajů k dané VZ, uveřejnit internetovou adresu URL, na které je smlouva umístěna a přímo na ni odkazuje.

 

Forma uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky podle § 219 odst. 3 ZZVZ patří mezi základní vybrané informace o veřejné zakázce, které je zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele v podobě strukturovaných dat dle § 18 odst. 5 a přílohy č. 8 vyhlášky. Zadavatel je proto povinen zajistit jejich řádné uveřejnění ve strukturované podobě (tj. zpřístupněné prostřednictvím metody GET dle definovaných XML a XSD schémat). Více viz kapitola 3.2.4 této metodiky. Je proto dostatečné, pokud zadavatel uveřejní tyto údaje formou záznamového pole na svém profilu zadavatele tak, aby byly přístupné neomezeným dálkovým přístupem. Zadavatel může uveřejnit informaci o výši skutečně uhrazené ceny současně formou samostatného dokumentu na profilu zadavatele, pokud bude zároveň tento údaj dostupný i v podobě strukturovaných dat.

 

NOVĚ se povinnost uveřejňovat skutečně uhrazenou cenu vztahuje na všechny veřejné zakázky s hodnotou ve smlouvě nad 500 000,- Kč.

 

Poznámky k uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny:

 

 1. Všechny informace o veřejných zakázkách zadaných na základě rámcové dohody nebo v rámci DNS (smlouvy a výše skutečně uhrazené ceny) jsou uváděny souhrnně jako součást jedné veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena rámcová dohoda nebo DNS. U rámcových dohod je doporučeno uvádět stav „VZ byla zadána“ v případě, že byla podepsána rámcová dohoda (a jsou známi všichni účastníci rámcové dohody) a odesláno příslušné oznámení o výsledku zadávacího řízení do Věstníku. U DNS takto jednoduše stanovit okamžik zadání nelze, proto po dobu trvání aktivního DNS doporučujeme uvádět stav „VZ neukončena“.
 2. V případě jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) navazujícího na jinou veřejnou zakázku (tzv. „vícepráce“) jsou informace vztahující se k samotnému JŘBU (např. písemná zpráva zadavatele) uveřejněny u JŘBU jako u samostatné veřejné zakázky. Dodatek k původní smlouvě, který je výsledkem JŘBU, je v souladu s § 219 odst. 1 ZZVZ uveřejněn u původní veřejné zakázky, stejně jako souhrnná výše skutečně uhrazené ceny. Pokud na základě JŘBU není uzavřen dodatek, ale nová smlouva, pak se jak smlouva, tak skutečně uhrazená cena uveřejňuje u veřejné zakázky zadávané v JŘBU.
 3. V případě, že nedošlo k faktickému plnění smlouvy, je doporučeno, aby zadavatel doplnil k výši skutečně uhrazené ceny nulovou hodnotu a současně označil stav, že je ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky, z čehož bude patrno, žesmlouva nenabyla účinnosti či nebyla plněna.
 4. V případě veřejné zakázky dělené na části podle § 35 ZZVZ zadavatel informace a dokumenty k jednotlivým částem uvádí samostatně.

 

3.2.3 Požadavky na dokumenty a informace uveřejněné na profilu zadavatele

 

Všechny dokumenty k veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele jsou umístěny v logickém celku označeném jednoznačným identifikátorem veřejné zakázky. Strukturu jednoznačného identifikátoru veřejné zakázky na profilu zadavatele definuje příloha č. 8 vyhlášky.

 

V příloze č. 3 této metodiky je uveden návrh schématu profilu zadavatele – obrázek č. 1 přílohy zobrazuje schéma hlavní stránky profilu zadavatele, obrázek č. 2 zobrazuje detail veřejné zakázky uveřejněné na profilu zadavatele. Návrhy uvedené v příloze č. 3 slouží pouze jako schematický návrh jednoho z možných řešení. Je zcela na rozhodnutí zadavatele, jakým způsobem zajistí splnění požadavků na profil zadavatele v souladu se ZZVZ a prováděcími předpisy a jakou grafickou podobu bude mít jeho profil zadavatele.

 

Pro dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele jsou vyhláškou definovány přípustné formáty, které jsou shodné s vybranými formáty, které lze použít u datových zpráv dodávaných do datové schránky. Jedná se o nejčastěji používané formáty pro textové či grafické soubory, které by měly být dostatečné pro vložení kompletní zadávací dokumentace a dalších povinných dokumentů. Jedná se o tyto formáty:

 

 • pdf (Portable Document Format),
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 • xml (Extensible Markup Language Document), odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu, d) fo/zfo (602XML Filler dokument),
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document),
 • odt (Open Document Text),
 • ods (Open Document Spreadsheet),
 • odp (Open Document Presentation),
 • txt (prostý text),
 • rtf (Rich Text Format),
 • doc/docx (MS Word Document),
 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet),
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
 • png (Portable Network Graphics),
 • tif/tiff (Tagged Image File Format),
 • gif (Graphics Interchange Format).

 

Uvedené formáty jsou přípustnými formáty, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.

 

Zadavatel může ve zvláštních případech (např. u složitých stavebních zakázek nebo zakázek v oblasti vědy a výzkumu) pro dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele použít i jiný oborově obvyklý formát s podporovaným a zdarma dostupným prohlížečem daného formátu.

 

V případě rozsáhlé zadávací dokumentace či smlouvy obsahující řadu příloh je nově umožněno uveřejňovat na profilu zadavatele zkomprimované soubory v běžných formátech zip, rar nebo 7z, avšak bez použití hesla. Zkomprimovaný soubor uveřejněný na profilu zadavatele v sobě nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor.

 

Je doporučeno, aby zadavatel uveřejňoval dokumenty, umožňuje-li to povaha dokumentu, ve formátu pdf nebo PDF/A.

 

Za uveřejnění dokumentu na profilu zadavatele ve stanoveném formátu odpovídá zadavatel. Pokud zadavatel na profilu zadavatele uveřejňuje datum a čas uveřejnění dokumentu, je dostatečné uvádět přesnost na celé minuty. Tím není dotčena povinnost zadavatele uvádět časové údaje v záznamových souborech s přesností na sekundu (viz kapitola 3.3.2 této metodiky).

 

 

3.2.4 Zajištění neomezeného a přímého dálkového přístupu

 

V ustanovení § 28 písm. j) ZZVZ je vyžadováno zajištění neomezeného a přímého dálkového přístupu k profilu zadavatele. Neomezený a přímý dálkový přístup znamená, že prostřednictvím sítě internet si může kdokoliv a kdykoliv profil zadavatele prohlédnout a případně stáhnout příslušnou informaci či dokument.

 

Vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů,úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody (dále jen „vyhláška k elektronickým nástrojům“) v § 3 odst. 2 písm. c) stanoví, že uveřejní-li zadavatel informace, zadávací dokumentaci nebo další dokumenty na svém profilu zadavatele, zajistí, aby byly uveřejněny bez požadavků na registraci či jakoukoliv identifikaci osoby, která k informacím, zadávací dokumentaci nebo dalším dokumentům přistupuje. Za účelem prohlížení či stahování uveřejněných informací a dokumentů na profilu zadavatele tedy musí být umožněn anonymní přístup bez nutnosti předchozí registrace.

 

V případě komplexních elektronických nástrojů, které vedle funkcionality profilu zadavatele umožňují zároveň elektronické podávání a příjem nabídek, je vhodné zřídit zároveň přístup pro registrované uživatele (rychlejší podání nabídky, notifikace apod.). Není však přípustné vyžadovat při registraci uvedení povinných údajů (např. IČO), které by mohly některé dodavatele diskriminovat z účasti v zadávacím řízení.

 

 

3.2.5 Změna profilu zadavatele

 

Zadavatel zajistí v souladu s § 17 odst. 2 vyhlášky, aby všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, byly bezplatně veřejně přístupné po dobu nejméně 2 let od jejich uveřejnění. Výjimkou je zadávací dokumentace, včetně výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení a soutěžní podmínky soutěže o návrh, které se povinně uveřejňují do konce lhůty pro podání nabídek.

 

Zadavatel při změně svého profilu zadavatele zajistí nepřetržitou přístupnost dokumentů a informací uveřejněných na původním profilu zadavatele.

 

Tento požadavek lze zajistit jedním z níže uvedených způsobů:

 

 1. Zadavatel zajistí export dat o veřejných zakázkách uveřejněných na původním (dále nepoužívaném) profilu zadavatele z tohoto profilu a následný import dat na profil nový. Vhodný je export – import dat v xml formátu. Minimální rozsah a struktura exportovaných informací o veřejné zakázce z původního profilu odpovídá souboru s popisem XML, tj. XSD schématu, který je k dispozici v Informačním systému o veřejných zakázkách (http://www.isvz.cz/) v sekci „Profily zadavatelů“. Pro zachování kontinuity informací o dané veřejné zakázce bude xml soubor pro každou exportovanou veřejnou zakázku obsahovat informaci o evidenčním čísle původního profilu zadavatele a jednoznačný identifikátor (formát PrrVnnnnnnnn) veřejné zakázky na původním profilu zadavatele. Pro případnou kontrolu je zadavatel povinen zajistit přístupnost údajů obsažených v záznamovém souboru původního profilu zadavatele. Tento požadavek je možné zajistit vytvořením kopie záznamového souboru, která bude opatřena kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem). Takto vytvořený soubor pak bude připojen k dokumentům dané veřejné zakázky na novém profilu zadavatele. Není požadováno, aby kopie záznamového souboru byla veřejný dokument; zadavatel je však povinen v případě potřeby zajistit přístupnost a čitelnost údajů obsažených v souboru. Export – import zakázky je možný i pro zakázky, u kterých budou následně připojovány další informace či dokumenty a budou aktualizovány údaje v podobě strukturovaných dat. Zadavatel zajistí, aby na novém profilu zadavatele byly uveřejněny všechny dokumenty, jejichž uveřejnění ZZVZ požaduje (např. písemná zpráva zadavatele, smlouva). Veřejné zakázky, které byly importovány na nový profil zadavatele, budou zřetelně rozlišeny od veřejných zakázek, které byly založeny přímo na daném profilu zadavatele (např. ikonou či barevným odlišením). Nepoužívaný profil zadavatele odesláním formuláře CZ 06 zadavatel označí ve Věstníku jako zrušený. Adresu nového profilu zadavatele zadavatel uveřejní ve Věstníku prostřednictvím formuláře CZ 05.
 2. Zadavatel zajistí dostupnost nepoužívaného profilu (jako neaktivního) a na novém profilu uvede hypertextový odkaz na nepoužívaný profil. Zadavatel zajistí, aby prostřednictvím nepoužívaného profilu zadavatele nebyly uveřejňovány informace k veřejným zakázkám zahájeným po datu, kdy došlo ke změně profilu zadavatele. Na nepoužívaném profilu zadavatele může tedy zadavatel pouze doplňovat informace a dokumenty ke zde zahájeným zakázkám. Nepoužívaný profil zadavatele odesláním formuláře CZ 06 zadavatel označí ve Věstníku jako neaktivní. V případě, že zadavatel bude mít více takových neaktivních profilů, zajistí, aby na nově používaném profilu byly uvedeny odkazy na všechny neaktivní profily a uveden časový interval (od – do) platnosti neaktivních profilů. Zadavatel je povinen zajistit dostupnost neaktivního profilu zadavatele po dobu, po kterou musí být veřejně přístupné dokumenty a informace, které zadavatel na tento profil vložil (tj. po dobu 2 let od uveřejnění poslední informace či dokumentu). Adresu nového profilu zadavatele zadavatel uveřejní ve Věstníku prostřednictvím formuláře CZ 05.
 3. V případě, že není možné zajistit ani jeden shora uvedený způsob, zadavatel znovu zadá požadované základní údaje o veřejné zakázce a připojí příslušné dokumenty na nový profil zadavatele. U veřejných zakázek znovu zadaných na nový profil zadavatele zajistí zadavatel, aby u každé zakázky byla obsažena informace o evidenčním čísle nepoužívaného profilu zadavatele a jednoznačný identifikátor (formát PrrVnnnnnnnn) veřejné zakázky na nepoužívaném profilu zadavatele a tato informace bude obsažena i v xml souboru, který bude poskytován novým profilem zadavatele. Veřejné zakázky, které byly takto doplněny na nový profil zadavatele, budou zřetelně rozlišeny od veřejných zakázek, které byly založeny přímo na daném profilu zadavatele (např. ikonou či barevným odlišením). Nepoužívaný profil zadavatele odesláním formuláře CZ 06 zadavatel označí ve Věstníku jako zrušený. Adresu nového profilu zadavatele zadavatel uveřejní ve Věstníku prostřednictvím formuláře CZ 05.

Postup při změně profilu zadavatele ve vztahu k DNS a rámcovým dohodám:

 

 1. Pokud má zadavatel neukončený DNS či rámcovou dohodu a zároveň mění svůj profil zadavatele, musí zajistit, aby na novém profilu zadavatele byly k dispozici veškeré dokumenty a informace, které potenciální dodavatel potřebuje k podání žádosti o účast do DNS resp. podání nabídky v minitendru (tj. kompletní zadávací dokumentace, dodatečné informace atd.).
 2. Pro zaručení transparentnosti a jednotného přístupu k informacím je doporučeno přenést na nový profil zadavatele také veškeré informace o všech dílčích veřejných zakázkách realizovaných v rámci DNS nebo na základě rámcové dohody.

 

3.2.6 Uveřejňování informací o veřejné zakázce v podobě strukturovaných dat

 

Základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele mají podobu strukturovaných dat. Základní vybrané informace o veřejné zakázce dle přílohy č. 8 vyhlášky, zadavatel aktualizuje vždy nejpozději do třetího dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke změně stavu řízení.

 

Zadavatel uveřejňuje informace v podobě strukturovaných dat, pokud jsou mu tyto údaje známy a jsou obsaženy v dokumentech, které má zadavatel povinně uveřejnit na profilu zadavatele.

 

Upřesnění k vybraným údajům uvedeným v příloze 8 k vyhlášce:

 

a) Identifikátor profilu zadavatele – jedná se o evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku přidělené na základě formuláře CZ 05

 

b)       Název nebo obchodní firma zadavatele a IČO – IČO se uvádí, bylo-li přiděleno

 

 • Jednoznačný identifikátor veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele odpovídající struktuře PrrVnnnnnnnn, kde:
  1. „P“ specifikuje, že se jedná o veřejnou zakázku uveřejněnou na profilu zadavatele
  2. „rr“ specifikuje poslední dvojčíslí letopočtu
  3. „V“ specifikuje, že se jedná o veřejnou zakázku
  4. „nnnnnnnn“ udává osmimístné pořadové číslo veřejné zakázky přidělené zadavatelem v příslušném roce

 

Záleží na zadavateli, jakým způsobem stanoví logiku pořadového čísla, např. zda se bude jednat o kontinuální řadu nebo číselné kombinace (např. pořadové číslo a kód zadavatelského útvaru apod.).

 

 • Jednoznačný identifikátor související veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody/zavedení DNS – uvádí se v případě minitendru či nákupu v dynamickém nákupním systému, a to ve struktuře dle bodu c)
 • Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku – uvádí se, je-li veřejná zakázka uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Každá veřejná zakázka má ve Věstníku jednoznačný identifikátor (evidenční číslo). Evidenční číslo veřejné zakázky je v záhlaví detailu každého formuláře k dané zakázce – jedná se osmimístné číslo, byl-li formulář odeslán k uveřejnění do 31. 10. 2011 (např.60065505) nebo o šestimístné číslo, byl-li formulář odeslán po 1. 11. 2011 (např. 100448).
 • Název veřejné zakázky – v případě, že je veřejná zakázka uveřejněna ve Věstníku, měl by odpovídat názvu zakázky uvedenému v příslušném formuláři
 • Stav řízení, který odpovídá jedné z možných hodnot
  1. veřejná zakázka neukončena – informace o zakázce byly uveřejněny na profilu zadavatele, běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek
  2. veřejná zakázka byla zadána – byla uzavřena smlouva s dodavatelem
  3. veřejná zakázka byla zrušena
  4. ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

 

 • Specifikace zadávacího řízení, která odpovídá jedné z možných hodnot
  1. otevřené řízení
  2. užší řízení
  3. jednací řízení s uveřejněním
  4. jednací řízení bez uveřejnění
  5. soutěžní dialog
  6. řízení o inovačním partnerství
  7. zjednodušený režim
  8. zjednodušené podlimitní řízení
  9. koncesní řízení
  10. soutěž o návrh
  11. zakázka malého rozsahu
  12. zakázka zadaná na základě výjimky
  13. minitendr (zadání na základě rámcové dohody)
  14. nákup v dynamickém nákupním systému

 

Pozn.: V případě, že se jedná o veřejnou zakázku dělenou na části, kdy každá část je realizována v jiném zadávacím řízení, označí zadavatel takové zadávací řízení, které odpovídá části či částem zakázky s převažující předpokládanou hodnotou.

 

 • Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části – uvádí se hodnota ano/ne
 • Jedná se o rámcovou dohodu – uvádí se hodnota ano/ne
 • Jedná se o zavedení DNS – uvádí se hodnota ano/ne
 • Seznam dokumentů veřejné zakázky – k vybraným typům dokumentů se uvádí:
  1. Internetová adresa (URL), na které je dokument umístěn
  2. Typ dokumentu, který odpovídá jedné z možných hodnot
   • Zadávací dokumentace
   • Výzva k podání nabídek
   • Vysvětlení zadávací dokumentace
   • Písemná zpráva zadavatele
   • Smlouva
   • Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
  3. Datum a čas vložení této verze dokumentu na profil

 

m) Datum uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele

 

 • Seznam účastníků zadávacího řízení – uvádí se, pokud jsou tyto údaje známy, nejpozději po uveřejnění písemné zprávy zadavatele. Seznam musí být veřejně přístupný a viditelný. V případě, že je zakázka dělena na části, uvádí se seznam účastníků zadávacího řízení samostatně pro každou část. Ke každému účastníkovi zadávacího řízení se uvádí následující údaje:
  1. IČO – pro zahraničního účastníka, kterému nebylo přiděleno IČO či jiný jednoznačný identifikátor v souladu s právními předpisy země sídla, se položka nevyplňuje, stejně tak se položka nevyplňuje pro domácího účastníka, jemuž nebylo přiděleno IČO.
  2. název nebo obchodní firma v případě právnické osoby/ jméno, příjmení v případě fyzické osoby 3. země sídla, místa podnikání nebo bydliště
  3. nabídková cena bez DPH
  4. nabídková cena s DPH
  5. účastník zadávacího řízení je sdružením dodavatelů – uvádí se příznakem ano/ne včetně identifikace vedoucího účastníka pomocí IČO
  6. údaj, že nabídka účastníka zadávacího řízení byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu a důvody tohoto rozhodnutí
  7. údaj, že účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost a důvody tohoto jednání účastníka, jsou-li zadavateli známy

 

Pozn.: Údaje o cenách se uvádí se vždy v CZK. V případě, že nabídková cena byla uvedena v jiné měně než v CZK, provede zadavatel přepočet na CZK dle kurzovního lístku ČNB, platného v době doplnění údajů o cenách na svůj profil zadavatele.

 

V případě, že účastník zadávacího řízení není plátce DPH, uvede se totožná nabídková cena bez DPH a s DPH.

 

Pokud zadavatel požadoval uvádět nabídkovou cenu jako jednotkovou, lze ji uvést v této podobě.

 

 • Specifikace vybraného dodavatele nebo seznam vybraných dodavatelů – uvádí se, pokud dojde k výběru nejvhodnější nabídky. V případě, že je zakázka dělena na části, uvádí se specifikace vybraného dodavatele nebo seznam vybraných dodavatelů samostatně pro každou část. Ke každému vybranému dodavateli se uvádí následující hodnoty:
  1. IČO – pro zahraničního účastníka, kterému nebylo přiděleno IČO či jiný jednoznačný identifikátor v souladu s právními předpisy země sídla, se položka nevyplňuje, stejně tak se položka nevyplňuje pro domácího účastníka, jemuž nebylo přiděleno IČO
  2. název nebo obchodní firma v případě právnické osoby/ jméno, příjmení v případě fyzické osoby
  3. země sídla, místa podnikání nebo bydliště
  4. celková cena dle smlouvy bez DPH – uvádí veřejný zadavatel, pokud byla smlouva uzavřena
  5. celková cena dle smlouvy s DPH – uvádí veřejný zadavatel, pokud byla smlouva uzavřena
  6. vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů – uvádí se příznakem ano/ne včetně identifikace vedoucího účastníka pomocí IČO
  7. skutečně uhrazená cena bez DPH v jednotlivých letech plnění – uvádí veřejný zadavatel, pokud došlo k realizaci veřejné zakázky
  8. skutečně uhrazená cena s DPH v jednotlivých letech plnění – uvádí veřejný zadavatel, pokud došlo k realizaci veřejné zakázky

 

Pozn.: Údaje o cenách se uvádí se vždy v CZK. V případě, že celkovou cenu dle smlouvy, popř. skutečně uhrazenou cenu zadavatel uhradil v jiné měně než v CZK, provede zadavatel přepočet na CZK dle kurzovního lístku ČNB, platného v době doplnění údajů o cenách na svůj profil zadavatele. V případě, že vybraný dodavatel není plátce DPH, uvede se totožná cena bez DPH a s DPH.

 

Pokud byla smluvní cena uváděna jako jednotková a v okamžiku podpisu smlouvy není známo přesné množství, lze uvést celkovou cenu jako jednotkovou. Zadavatel poté uveřejní skutečně uhrazenou cenu odpovídající reálně dodanému množství.

 

 • Datum uzavření smlouvy – uvádí se, pokud byla zakázka zadána
 • Datum zrušení veřejné zakázky – uvádí se, pokud byla zakázka zrušena
 • Seznam částí zakázky – v případě, že je veřejná zakázka rozdělena na části, se ke každé části veřejné zakázky uvádí následující údaje:
  1. číslo části – části veřejné zakázky jsou značeny souvislou řadou začínající číslem 1
  2. název části zakázky
  3. stav části zakázky, který nabývá jedné z možných hodnot
   • část zakázky neukončena
   • část zakázky byla zadána – byla uzavřena smlouva s dodavatelem
   • část zakázky byla zrušena
   • ukončeno plnění smlouvy části zakázky
  4. seznam účastníků zadávacího řízení ve struktuře dle bodu n)
  5. specifikace vybraného dodavatele nebo seznam vybraných dodavatelů ve struktuře dle bodu o)
  6. datum uzavření smlouvy (pokud byla část zakázky zadána)
  7. datum zrušení části zakázky (pokud byla část zakázky zrušena)

Zadavatel byl povinen zajistit úpravu svého profilu zadavatele tak, aby základní vybrané informace měly podobu strukturovaných dat dle vyhlášky nejpozději k 1. 10. 2016, tj. do počátku účinnosti zákona.
Uveřejnění nové zakázky po 1. 10. 2016 – data na profilu zadavatele k dané VZ musí být ve struktuře XSD podle vyhlášky č. 168/2016 Sb.
Veřejné zakázky ukončené do 30. 09. 2016, do kterých již nebudou doplňovány žádné údaje – informace o těchto VZ jsou již z profilu zadavatele staženy do ISVZ a není tedy potřeba jejich aktualizace, můžou tedy zůstat ve struktuře podle vyhlášky č. 133/2012 Sb.
Veřejné zakázky zahájené před 1. 10. 2016, do kterých bude nutné zasahovat např. uvedení skutečně uhrazené ceny – v tomto případě bude VZ z profilu zadavatele znovu stahována do ISVZ, a proto je nezbytné, aby byla data k této VZ aktualizována, tzn., že data musí být ve struktuře dle vyhlášky č. 168/2016 Sb. Ze strany zadavatele bude vyžadováno doplnit manuálně údaje: Jde o rámcovou dohodu, nebo jde o DNS. Zbylé povinné položky profil zná a doplní automaticky a to: Dělená na části a Datum uveřejnění VZ na profilu zadavatele.
Další informace k uveřejňování dat na profilu zadavatele ve strukturované podobě jsou k dispozici v Informačním systému o veřejných zakázkách (http://www.isvz.cz/) v sekci „Profily zadavatelů“ http://www.isvz.cz/ISVZ/VZ/ProfilyZadavatelu.aspx. 
Na těchto stránkách se nachází podrobný popis XML a XSD schémat. Soubor ve formátu XSD, který je dostupný na http://www.isvz.cz/ISVZ/VZ/ProfilyZadavateluUvod.aspx  lze zvalidovat v libovolném XSD editoru a odpovídá standardu pro XSD schéma. Validitu XSD schématu nelze zjistit přímo prostřednictvím prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox apod.), a proto jsou dvě možnosti práce se souborem:

 1. URL XSD schématu otevřít v nástroji pro práci s XSD schématy, např. Altanova XML SPY
 2. V prohlížeči zadat URL schématu, dále vybrat zobrazit zdrojový kód a následně uložit na disk.

Na těchto stránkách je k dispozici rovněž testovací prostředí pro ověření funkcionality profilů, kde zadavatelé mohou ověřit, že jimi generované XML odpovídá XSD schématu a strukturovaná data o VZ jsou v souladu s technickou specifikací.

 

 

3.3 Požadavky na náležitosti profilu zadavatele

 

Vyhláška k elektronickým nástrojům stanoví podrobné technické náležitosti profilu zadavatele, které jsou shrnuty níže.

 

 

3.3.1 Ověření identity zadavatele

 

Zadavatel v souladu s § 3 odst. 1 uvede na svém profilu zadavatele své identifikační údaje tak, aby bylo zřejmé, komu daný profil zadavatele náleží. Splnění tohoto požadavku lze zajistit například použitím elektronického certifikátu vydaného pro doménu provozující profil zadavatele. Zadavatel má možnost dle druhu svého SW či potřeb zvolit kvalifikovaný systémový certifikát vydaný podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Dostačující úroveň splnění požadavku na ověření identity je certifikát vydaný na doménu 2. řádu (např. https://www.info.info). Tím není dotčena možnost, aby zadavatel dle svého uvážení prokazoval identitu internetových stránek s vyšší mírou podrobnosti – tj. certifikátem vydaným na doménu 3. řádu (subdoménu, např. https://info.info.info).

 

 

3.3.2 Záznamy o stavu profilu zadavatele a úkonech na profilu zadavatele.

 

V souladu s § 7 vyhlášky o elektronických nástrojích zadavatel zadavatele zajistí, aby byly zaznamenány informace o stavu profilu. Záznamy o stavu profilu zadavatele obsahují údaje o zajištění funkcionality profilu zadavatele a změnách, které byly zadavatelem na profilu učiněny. Ve vztahu k zajištění funkcionality profilu zadavatele záznamy obsahují informace o případném narušení dostupnosti profilu zadavatele – tzn. případy, kdy byl profil zadavatele mimo provoz, či byla omezena funkcionalita profilu. Záznamy o systémovém stavu profilu zadavatele obsahují datum a čas narušení dostupnosti profilu a informaci, zda byl profil zcela mimo provoz, nebo o jaké omezení funkcionality se jednalo. V případě změn, ke kterým došlo zásahem ze strany zadavatele (např. doplnění údajů o veřejné zakázce dle přílohy č. 8 vyhlášky), záznamy obsahují datum a čas úkonu a identifikaci osoby, která změnu provedla. Dále záznamy obsahují identifikaci osoby, která uveřejnila dokument na profilu zadavatele. Jednoznačná identifikace osoby může být prokázána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vystaveným pro tuto osobu nebo jednoznačným identifikátorem, který je přidělen této osobě správcem nebo administrátorem profilu zadavatele. V případě, že identifikace osoby je prokazována jednoznačným identifikátorem, který je přidělen této osobě správcem nebo administrátorem profilu zadavatele, jsou vedeny záznamy o přidělení jednoznačného identifikátoru dané fyzické osobě.

 

Záznamy rovněž obsahují identifikaci dokumentu, který je uveřejněn na profilu zadavatele – minimálně název souboru, datum a čas začátku a konce uveřejnění dokumentu.

 

Zadavatel či provozovatel profilu zadavatele musí zajistit, aby shora uvedené záznamy byly chráněny proti změně, zničení a neoprávněnému přístupu, a případná neoprávněná změna či neoprávněný přístup k záznamům byl spolehlivě zjistitelný. Zadavatel není povinen záznamy zpřístupnit přímým dálkovým neomezeným přístupem na profilu zadavatele, je však povinen v případě potřeby tyto záznamy doložit.

 

Všechny časové údaje v záznamových souborech jsou uváděny s přesností na sekundu a jsou získány z důvěryhodného měřidla času tak, aby odpovídal hodnotě koordinovaného světového času (UTC). Časová informace musí být poskytovaná operačním systémem navázaným na zdroj reprodukující světový koordinovaný čas UTC, například na státní etalon času a frekvence nebo pomocí přijímače globálního systému určování polohy (GPS).

 

 

3.3.3 Certifikace profilu zadavatele

 

Jelikož je profil zadavatele elektronickým nástrojem, musí mimo jiné splňovat požadavky definované vyhláškou k elektronickým nástrojům.

 

Pokud se zadavatel rozhodne prokazovat shodu svého profilu zadavatele prostřednictvím certifikátu, je třeba, aby k profilu zadavatele byl vydán jak certifikát funkcionality elektronického nástroje, tak certifikát prostředí, ve kterém je elektronický nástroj provozován.

 

Dle přílohy vyhlášky k elektronickým nástrojům musí být pro účely certifikace profilu zadavatele prokázáno splnění následujících požadavků:

 

Pro účely vydání certifikátu funkcionality:

 

 • Obecné technické požadavky na funkční vlastnosti pro všechny elektronické nástroje (0) – jedná se o požadavky označené jako 0.A – 0.J vymezené v bodu III. přílohy vyhlášky k elektronickým nástrojům.
 • Požadavky – profil zadavatele (1) – jedná se o požadavky označené jako 1.A – 1.D vymezené v bodu IV. přílohy vyhlášky k elektronickým nástrojům.

 

V případě, že je profil zadavatele součástí komplexnějšího elektronického nástroje, může být tento elektronický nástroj certifikován vedle výše uvedeného i pro další skupiny funkcionalit v souladu se Schématem části II. přílohy vyhlášky k elektronickým nástrojům (např. pro skupinu „elektronická realizace zadávacích řízení“, „elektronická aukce“ atd.).

 

Pro účely vydání certifikátu prostředí:

 

Obecné požadavky na prostředí, v němž je elektronický nástroj provozován – jedná se o požadavky vymezené v bodu XI. přílohy vyhlášky k elektronickým nástrojům.

 

Seznam akreditovaných certifikačních orgánů oprávněných vydávat certifikáty v souladu s ust. § 213 odst. 4 ZZVZ je k dispozici na Portále o veřejných zakázkách a koncesích v části Elektronické zadávání veřejných zakázek (http://www.portalvz.cz/cs/Jaknazadavaniverejnychzakazek/Elektronickezadavaniverejnychzakazek/Seznamcertifikacnichorganu).

 

Seznam vydaných certifikátů je rovněž k dispozici na Portále o veřejných zakázkách a koncesích v části Elektronické zadávání veřejných zakázek (http://www.portalvz.cz/cs/Jaknazadavaniverejnychzakazek/Elektronickezadavaniverejnychzakazek/Seznamcertifikovanychnastroju).

 

 

Příloha č. 1 Přehled základních uveřejňovacích povinností veřejného zadavatele v jednotlivých druzích zadávacích řízení

 

Poznámka: Pokud veřejnou zakázku zadává více zadavatelů společně, v souladu s § 7 odst. 2 ZZVZ uzavřou tito zadavatelé před zahájením zadávacího řízení písemnou smlouvu, ve které si upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání vůči třetím osobám. Zadavatelé v rámci společného zadávání jsou považováni za jednoho zadavatele, z tohoto důvodu je nutné si v již zmíněné smlouvě stanovit, kdo má na starosti uveřejnění příslušných dokumentů, a na kterém profilu zadavatele budou zveřejněny. Povinnost uveřejnit formuláře ve Věstníku a TED a další informace a dokumenty na svém profilu má ten zadavatel, který na základě písemné smlouvy, uzavřené dle ustanovení § 7 odst. 2 ZZVZ, jedná za ostatní zadavatele.

 

Obdobně jako u společného zadávání probíhá uveřejňování také v případě centralizovaného zadávání. Podle § 9 odst. 4 ZZVZ jsou, nejpozději do okamžiku zadání veřejné zakázky, zadavatelé a centrální zadavatel povinni uzavřít písemnou smlouvu, v níž upraví svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním. V případě zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody musí být okruh zadavatelů jednoznačně definován již v zadávací dokumentaci. Jelikož centralizované zadávání provádí centrální zadavatel, zajišťuje současně veškeré uveřejňovací povinnosti u centralizovaných zadávacích řízení, a to jak na svém profilu, tak ve Věstníku a TED.

 

Zjednodušené podlimitní řízení

 

 • zahájení a průběh zadávacího řízení
  • výzva k podání nabídek – na profilu zadavatele (§ 53 ZZVZ)po uveřejnění výzvy na profilu je zadavatel oprávněn rozeslat výzvu přímo některým dodavatelů, v takovém případě musí být výzva odeslána aspoň 5 dodavatelům (§ 53 odst. 1 ZZVZ)
   • zadávací dokumentace – na profilu zadavatele, ode dne uveřejnění výzvy (§ 53 ZZVZ)
   • vysvětlení zadávací dokumentace – na profilu zadavatele (§ 98 ZZVZ)
   • oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení – na profilu zadavatele, pokud si to zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci (§ 53 odst. 5 ZZVZ)
   • oznámení o výběru dodavatele – na profilu zadavatele, pokud si to zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci (§ 53 odst. 5 ZZVZ)
 • ukončení zadávacího řízení
  • formulář CZ 03 – Oznámení výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu – ve Věstníku, zadavatel je povinen odeslat k uveřejnění do 30 dnů od uzavření smlouvy (§ 126 ZZVZ)
  • oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení – na profilu zadavatele, do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení (§ 53 odst. 8 ZZVZ)
   • písemná zpráva zadavatele – na profilu zadavatele, zadavatel uveřejní nejpozději do 30 pracovních dnů po ukončení zadávacího řízení, tj, od uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení (§ 217 ZZVZ)
   • smlouva včetně všech příloh – na profilu zadavatele, zadavatel uveřejní nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. V případě dodatků a změny smlouvy uveřejňuje zadavatel do 15 dnů od jejich podpisu i tyto dokumenty. Výjimky, kdy se smlouva neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 219 odst. 1 ZZVZ. (§ 219 ZZVZ).
   • výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy – na profilu zadavatele, nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. (§ 219 ZZVZ).

Otevřené, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, řízení se soutěžním dialogem a řízení o inovačním partnerství v podlimitním režimu

 • před zahájením zadávacího řízení
  • formulář CZ 01 – Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu – ve Věstníku, není povinné (§ 34 ZZVZ)
 • zahájení a průběh zadávacího řízení
  • formulář CZ 02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu – ve Věstníku, neuveřejňuje se pro veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním podle § 60 odst. 2 ZZVZ. Pozn.: Zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. c) – e) (státní příspěvková organizace, územní samosprávná celek nebo jeho příspěvková organizace, jiná právnická osoba) může pro zahájení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním využít také formulář CZ 01 – Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu, pokud jím vyzývá dodavatele k projevení předběžného zájmu, a to označením pole „Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži“ v záhlaví formuláře.
  • zadávací dokumentace – na profilu zadavatele, ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (§ 96 ZZVZ)
  • vysvětlení zadávací dokumentace – na profilu zadavatele (§ 98 ZZVZ) ukončení zadávacího řízení 
  • formulář CZ 03 – Oznámení výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu – ve Věstníku, zadavatel je povinen odeslat k uveřejnění do 30 dnů od uzavření smlouvy (§ 126 ZZVZ) nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení (§ 128 ZZVZ)
  • písemná zpráva zadavatele – na profilu zadavatele, zadavatel uveřejní nejpozději do 30 pracovních dnů po ukončení zadávacího řízení, tj, od uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení (§ 217 ZZVZ)
  • smlouva včetně všech příloh – na profilu zadavatele, zadavatel uveřejní nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. V případě dodatků a změny smlouvy uveřejňuje zadavatel do 15 dnů od jejich podpisu i tyto dokumenty. Výjimky, kdy se smlouva neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 219 odst. 1 ZZVZ. (§ 219 ZZVZ).
  • výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy – na profilu zadavatele, nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. (§ 219 ZZVZ).

Otevřené, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, řízení se soutěžním dialogem a řízení o inovačním partnerství v nadlimitním režimu

 • před zahájením zadávacího řízení
  • formulář F01 – Předběžné oznámení – ve Věstníku a TED, není povinné (§ 34 ZZVZ)
 • zahájení a průběh zadávacího řízení
  • formulář F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – ve Věstníku a TED, neuveřejňuje se pro veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním podle § 60 odst. 2 ZZVZ.

Pozn.: Zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. c) – e) (státní příspěvková organizace, územní samosprávná celek nebo jeho příspěvková organizace, jiná právnická osoba) může pro zahájení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním využít také formulář F01 – Předběžné oznámení, pokud jím vyzývá dodavatele k projevení předběžného zájmu, a to označením pole „Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži“ v záhlaví formuláře.

Pokud zadavatel postupuje podle § 61 odst. 3 ZZVZ a jednací řízení s uveřejněním zahájil odesláním výzvy k podání předběžné nabídky, může dobrovolně odeslat do Věstníku a TED formulář F15 – Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante (§ 212 ZZVZ)

 • zadávací dokumentace – na profilu zadavatele, ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (§ 96 ZZVZ)
 • vysvětlení zadávací dokumentace – na profilu zadavatele (§ 98 ZZVZ)
 • ukončení zadávacího řízení
  • formulář F03 – Oznámení výsledku zadávacího řízení – ve Věstníku a TED, zadavatel je povinen odeslat k uveřejnění do 30 dnů od uzavření smlouvy (§ 126 ZZVZ) nebo do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení (§ 128 ZZVZ)
  • písemná zpráva zadavatele – na profilu zadavatele, zadavatel uveřejní nejpozději do 30 pracovních dnů po ukončení zadávacího řízení, tj, od uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení (§ 217 ZZVZ)
  • smlouva včetně všech příloh – na profilu zadavatele, zadavatel uveřejní nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. V případě dodatků a změny smlouvy uveřejňuje zadavatel do 15 dnů od jejich podpisu i tyto dokumenty. Výjimky, kdy se smlouva neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 219 odst. 1 ZZVZ. (§ 219 ZZVZ).
  • výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy – na profilu zadavatele, nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. (§ 219 ZZVZ).

Jednací řízení bez uveřejnění v podlimitním režimu

 • před zahájením zadávacího řízení
  • formulář CZ 01 – Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu – ve Věstníku, není povinné (§ 34 ZZVZ)
 • ukončení zadávacího řízení
  • formulář CZ 03 – Oznámení výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu – ve Věstníku, zadavatel je povinen odeslat k uveřejnění do 30 dnů od uzavření smlouvy (§ 126 ZZVZ)
  • písemná zpráva zadavatele – na profilu zadavatele, zadavatel uveřejní nejpozději do 30 pracovních dnů po ukončení zadávacího řízení, tj, od uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení (§ 217 ZZVZ)
  • smlouva včetně všech příloh – na profilu zadavatele, zadavatel uveřejní nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. V případě dodatků a změny smlouvy uveřejňuje zadavatel do 15 dnů od jejich podpisu i tyto dokumenty. Výjimky, kdy se smlouva neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 219 odst. 1 ZZVZ. (§ 219 ZZVZ).
  • výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy – na profilu zadavatele, nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. (§ 219 ZZVZ).

Jednací řízení bez uveřejnění v nadlimitním režimu

 • před zahájením zadávacího řízení
  • formulář F01 – Předběžné oznámení – ve Věstníku a TED, není povinné (§ 34 ZZVZ)
 • zahájení a průběh zadávacího řízení
  • formulář F15 – Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante – ve Věstníku a TED, není povinné (§ 212 ZZVZ)
 • ukončení zadávacího řízení
  • formulář F03 – Oznámení výsledku zadávacího řízení – ve Věstníku a TED, zadavatel je povinen odeslat k uveřejnění do 30 dnů od uzavření smlouvy (§ 126 ZZVZ)
  • písemná zpráva zadavatele – na profilu zadavatele, zadavatel uveřejní nejpozději do 30 pracovních dnů po ukončení zadávacího řízení, tj, od uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení (§ 217 ZZVZ)
  • smlouva včetně všech příloh – na profilu zadavatele, zadavatel uveřejní nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. V případě dodatků a změny smlouvy uveřejňuje zadavatel do 15 dnů od jejich podpisu i tyto dokumenty. Výjimky, kdy se smlouva neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 219 odst. 1 ZZVZ. (§ 219 ZZVZ).
  • výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy – na profilu zadavatele, nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. (§ 219 ZZVZ).

Koncesní řízení

 • zahájení a průběh zadávacího řízení
  • formulář F24 – Oznámení o zahájení koncesního řízení- ve Věstníku a TED, neuveřejňuje se v případě, že je koncesní řízení zahajováno odesláním výzvy k jednání nebo zahájením jednání s dodavatelem podle § 180 odst. 2 ZZVZ
  • zadávací dokumentace – na profilu zadavatele, ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (§ 96 ZZVZ)
  • vysvětlení zadávací dokumentace – na profilu zadavatele (§ 98 ZZVZ) ukončení zadávacího řízení 
  • formulář F25 – Oznámení o výsledku koncesního řízení – ve Věstníku a TED, zadavatel je povinen odeslat k uveřejnění do 48 dnů od uzavření smlouvy či zrušení koncesního řízení (§ 185 ZZVZ)
  • písemná zpráva zadavatele – na profilu zadavatele, zadavatel uveřejní nejpozději do 30 pracovních dnů po ukončení zadávacího řízení, tj, od uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení (§ 217 ZZVZ)
  • smlouva včetně všech příloh – na profilu zadavatele, zadavatel uveřejní nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. V případě dodatků a změny smlouvy uveřejňuje zadavatel do 15 dnů od jejich podpisu i tyto dokumenty. Výjimky, kdy se smlouva neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 219 odst. 1 ZZVZ. (§ 219 ZZVZ).
  • výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy – na profilu zadavatele, nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. (§ 219 ZZVZ).

Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu

 • před zahájením zadávacího řízení
  • formulář F21 – Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky – ve Věstníku a TED, je třeba označit pole „Předběžné oznámení“ v záhlaví formuláře, není povinné (§ 34 ZZVZ).
 • zahájení a průběh zadávacího řízení
  • formulář F21 – Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky – ve Věstníku a TED, je třeba označit pole „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ nebo „Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži“ v záhlaví formuláře (§ 129 ZZVZ)
  • zadávací dokumentace – na profilu zadavatele, ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (§ 96 ZZVZ)
  • vysvětlení zadávací dokumentace – na profilu zadavatele (§ 98 ZZVZ) ukončení zadávacího řízení 
  • formulář F21 – Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky – ve Věstníku a TED, zadavatel je povinen odeslat k uveřejnění do 30 dnů od uzavření smlouvy, je třeba označit pole „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“ v záhlaví formuláře (§ 129 ZZVZ)
  • písemná zpráva zadavatele – na profilu zadavatele, zadavatel uveřejní nejpozději do 30 pracovních dnů po ukončení zadávacího řízení, tj, od uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení (§ 217 ZZVZ)
  • smlouva včetně všech příloh – na profilu zadavatele, zadavatel uveřejní nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. V případě dodatků a změny smlouvy uveřejňuje zadavatel do 15 dnů od jejich podpisu i tyto dokumenty. Výjimky, kdy se smlouva neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 219 odst. 1 ZZVZ. (§ 219 ZZVZ).
  • výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy – na profilu zadavatele, nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. (§ 219 ZZVZ).

Příloha č. 2 Přehled základních uveřejňovacích povinností veřejného zadavatele v jednotlivých druzích zadávacích řízení

 

Obrázek č. 1: Schéma hlavní stránky profilu zadavatele

 

 

Obrázek č. 2: Detail veřejné zakázky uveřejněné na profilu zadavatele

 

 

 

Příloha č. 3 – Změnová tabulka dle verzí

 

Pořadové číslo Umístění změny Popis změny Verze metodiky
1. 3.2.2  –  bod 1 Odstraněna věta o jediné uveřejňovací povinnosti u VZMR. Verze 2
2. 3.2.2  –  bod 4 – poslední věta Uveřejňování skutečně uhrazené ceny pro VZ nad 500 tis. Kč Verze 2
3. 2.4.1 – Rámcové dohody Souhrnné uveřejňování minitenderů na F18 Verze 2
4. 2.5. Opravy údajů Přidána informace o tom, že formulářem F14 není možné opravovat údaje uveřejněné prostřednictvím formuláře F20. Verze 3
5. 2.4.5 Změna závazku ze smlouvy Přidán postup pro uveřejňování F20 u VZ, které byly zadána před více než 5 lety. Verze 3