Řídicí orgán IROP zveřejnil své stanovisko k postupu dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 po nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb.

Dne 1. října 2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), který nahradil zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Odkaz v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen „MPZ“) na ZVZ nebo na jeho prováděcí předpisy musí být vykládán jako odkaz na ZZVZ nebo na prováděcí předpisy k ZZVZ.

ŘO IROP připravil seznam ustanovení MPZ, která odkazují na ZVZ, a seznam analogických ustanovení ZZVZ.

Stanovisko ŘO IROP je uveřejněno zde.

Ujištění ŘO IROP ohledně postupu po přijetí nového zákona č. 134/2016 Sb.

16. května 2016: Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v návaznosti na uveřejnění stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj ohledně postupu po přijetí nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydává pro žadatele a příjemce IROP následující ujištění.

 Pokud žadatelé a příjemci IROP budou postupovat do účinnosti zákona 134/2016 Sb. při zadávání nadlimitních a podlimitních zakázek v souladu s platným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, bude tento postup v souladu s pravidly IROP a výdaje vzešlé z těchto řízení budou moci být považovány za způsobilé. Pro zakázky zadávané mimo režim zákona 137/2006 Sb. jsou nadále platná pravidla IROP, zejména kapitola 5 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.