Podle § 146 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) platí, že prováděcí právní předpis k ZVZ stanoví seznam povinně uveřejňovaných údajů ve formulářích sloužících pro uveřejnění vyhlášení, způsob uveřejňování vyhlášení týkajících se podlimitních veřejných zakázek, vzor formuláře pro oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh, vzor formuláře pro souhrn oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, vzor formuláře pro oznámení a zrušení profilu zadavatele, podrobnější podmínky týkající se obsahu a způsobu oznámení o profilu zadavatele, druhy formulářů, postup při úpravách údajů v uveřejněném vyhlášení, přístup k uveřejněným vyhlášením, způsob doručování vyhlášení a postup při nápravě vad vyhlášení a vad plnění provozovatele subsystému Věstníku veřejných zakázek.

Tímto prováděcím předpisem k ZVZ je vyhláška č. 133/2012 Sb., uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 133“).

Podle § 2 odst. 2, věta druhá Vyhlášky 133 dále platí, že uveřejněná vyhlášení a jejich úpravy (tedy povinně uveřejňované údaje podle § 146 odst. 6 ZVZ) mají být bezplatně veřejně přístupná po dobu nejméně 5 let od jejich uveřejnění.

Avšak ke dni účinnosti (1. 10. 2016) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) byla Vyhláška 133 zrušena a nahrazena vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele (dále jen „Vyhláška 168“), jakožto prováděcím předpisem k ZZVZ.

Délka doby uveřejnění vyhlášení a jejich úpravy, která mají být bezplatně veřejně přístupná, je ve Vyhlášce 168 upravena v § 17 odst. 2, kdy podle § 17 odst. 2 Vyhlášky 168 mají být všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, bezplatně veřejně přístupné nepřetržitě po dobu nejméně 2 let od jejich uveřejnění.

Pro posouzení otázky, po jak dlouhou dobu tedy mají být dokumenty a informace uveřejněné na profilu zadavatele nepřetržitě bezplatně veřejně přístupné, tj. zda po dobu 5 nebo 2 let, je tudíž nezbytné vycházet z přechodných a závěrečných ustanovení ZZVZ.

Podle § 275 odst. 2 ZZVZ platí, že uveřejnění údajů a informací o veřejných zakázkách podle § 146 (tedy i informací podle § 146 odst. 6 ZVZ) až 147a ZVZ ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti ZZVZ, které se týkají zadávacího řízení, koncesního řízení nebo soutěže o návrh zahájených podle ZVZ ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti ZZVZ, se provede podle ZZVZ.

Jelikož k provedení ZZVZ ve věci uveřejnění údajů a informacích o veřejných zakázkách (tedy i informací podle § 146 odst. 6 ZVZ) podléhá od 1. 10. 2016 regulaci podle Vyhlášky 168, nelze dospět k jinému závěru než doba, po kterou mají být nepřetržitě bezplatně veřejně přístupné veškeré dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele o veřejné zakázce, činí 2 roky, a to jak u veřejných zakázek v režimu ZVZ, tak u veřejných zakázek v režimu ZZVZ. Jinými slovy v případě, že byl dokument o veřejné zakázce zadavatelem uveřejněn například 15. 1. 2014, musí být tento bezplatně veřejně přístupný nejméně do 15. 1. 2016, a to dle Vyhlášky 168.