Včleněn nový čl. 5.2.5 upravující povinnost předkládat v uvedených případech zadávací podmínky Ministerstvu financí ČR k udělení souhlasu se zahájením výběrového/zadávacího
řízení.

1. Část – Obecná ustanovení
1.1 Úvod
1.1.1 Tento dokument vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, jehož cílem je harmonizace postupů při zadávání veřejných zakázek příjemci podpory.

 

1.1.2 Z hlediska jednotného metodického prostředí upravuje tento dokument některé postupy přísněji než Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020. Konkrétně se jedná o tuto úpravu:
a) Povinnost uveřejnění zadávacích podmínek v rámci uzavřené výzvy u veřejných zadavatelů (viz čl. 3.1.2 písm. b) tohoto dokumentu) – jedná se o zpřísnění vedoucí k vyšší transparentnosti zadávání veřejných zakázek.

 

b) Omezení víceprací pouze do výše 30 % původní veřejné zakázky (viz čl. 3.1.6 tohoto dokumentu) – toto omezení odpovídá současnému znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

 

c) Počítání lhůty pro podání nabídek již ode dne následujícího po dni odeslání příslušného formuláře k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek (viz čl. 3.4.2
písm. c) tohoto dokumentu) – tento přístup odpovídá koncepci ZVZ i návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek.

 

d) Povinnost vždy ustanovit komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek s účastí zadavatele či zástupce zadavatele (viz čl. 3.6.1 tohoto dokumentu) – jedná se o zpřísnění vedoucí k vyšší transparentnosti posuzování a hodnocení nabídek, a vzhledem k odpovědnosti zadavatele je tímto vytvořen požadavek na jeho aktivní účast.

 

e) Umožnění účasti při otevírání obálek uchazečům, kteří podali nabídku (viz čl. 3.6.7 tohoto dokumentu) – jedná se o zpřísnění vedoucí k vyšší transparentnosti zadávání veřejných zakázek.

 

f) Procentuální omezení dílčích hodnotících kritérií (viz čl. 4.1.2 tohoto dokumentu) – smyslem těchto omezení je předejít nastavení hodnotících kritérií, dle kterých bude vybrána nepřiměřeně drahá nabídka, a zároveň posílit transparentnost objektivním hodnocením nabídek.

 

1.2 Působnost
1.2.1 Tento dokument upravuje povinnosti a postup žadatelů/příjemců jako zadavatelů při zadávání:

a) veřejných zakázek zadávaných mimo režim ZVZ, tj. veřejných zakázek malého rozsahu dle § 12 odst. 3 ZVZ a jiných veřejných zakázek, které není zadavatel povinen zadávat postupem dle ustanovení ZVZ (např. veřejné zakázky zadávané jinými než veřejnými, dotovanými nebo sektorovými zadavateli, veřejné zakázky zadávané sektorovými zadavateli, pokud jejich předpokládaná hodnota nedosahuje finančních limitů nadlimitní veřejné zakázky apod.), kromě výjimek uvedených níže;

 

b) veřejných zakázek zadávaných podle ZVZ, pokud ustanovení tohoto dokumentu výslovně stanoví, že se vztahuje i na tyto veřejné zakázky.

 

1.2.2 Žadatelé/příjemci však nejsou povinni zadávat postupy upravenými ve 3. části tohoto
dokumentu:

a) veřejné zakázky malé hodnoty a veřejné zakázky vyšší hodnoty, které splňují podmínky pro použití výjimky stanovené v § 18 odst. 1 až 4 ZVZ a v § 19 ZVZ;

 

b) veřejné zakázky malé hodnoty, jejichž předpokládaná hodnota:

 

i. je nižší než 400.000 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), nebo

 

ii. je nižší než 500.000 Kč bez DPH v případě, že je veřejná zakázka zadávána žadatelem/příjemcem, který není veřejným nebo sektorovým zadavatelem podle § 2 odst. 2 a 6 ZVZ, a zároveň dotace poskytovaná na takovou veřejnou zakázku není vyšší než 50 %.

 

V těchto případech lze dle rozhodnutí zadavatele využít přímého nákupu nebo přímé objednávky požadovaného plnění. Vždy je však nutné postupovat v souladu se zásadami uvedenými v čl. 1.4 tohoto dokumentu.
1.2.3 Poskytnutí dotace je podmíněno dodržením povinností a postupů uvedených v tomto dokumentu.

 

1.2.4 V případě rozporu tohoto dokumentu s právními předpisy Evropské unie nebo ČR mají právní předpisy vždy přednost. To neplatí pro požadavky, které mohou být stanoveny nad rámec právních předpisů.
1.3 Pojmy

 

1.3.1 Dodavatel – Fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce.

 

1.3.2 Elektronické tržiště – Webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek.1

 

1.3.3 Písemná forma – Listinná nebo elektronická forma, včetně emailové či obdobné komunikace, přičemž elektronický podpis není povinnou náležitostí, vyjma u nabídek podaných v elektronické podobě.

 

1.3.4 Profil zadavatele – Elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.2

 

1.3.5 Předpokládaná hodnota – Předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění veřejné zakázky.

 

1.3.6 Uchazeč – Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení.

 

1.3.7 Veřejná zakázka – Zakázka realizovaná na základě písemné smlouvy (nebo písemné objednávky tam, kde to tento dokument připouští) mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.

 

1.3.8 Věstník veřejných zakázek – Část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách.3

 

1.3.9 Výběrové řízení – Postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle tohoto dokumentu (tedy mimo režim ZVZ), a to od zahájení výběrového řízení až do uzavření smlouvy nebo  do zrušení výběrového řízení.

 

1.3.10 Zadávací řízení – Postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle ZVZ.

 

1.3.11 Zadavatel – Každý žadatel/příjemce, který během realizace projektu provádí výběrové/zadávací řízení.

 

1.3.12 Zájemce – Dodavatel, který byl zadavatelem ve výběrovém řízení vyzván k podání nabídky.

 

1.4 Zásady postupu zadavatele

 

1.4.1 Zadavatel je povinen při zadávání veřejné zakázky dodržovat zásady:

 

a) transparentnosti – zadavatel má povinnost činit veškeré úkony při zadávání veřejných zakázek jednoznačným, průhledným a srozumitelným způsobem, tzn. stanovit přesně lhůty a postupy v procesu zadávání veřejné zakázky, pořizovat a uchovávat písemnou dokumentaci o všech významných úkonech souvisejících s výběrem dodavatele v dostatečném rozsahu umožňujícím úkony zadavatele nezávisle přezkoumat, jednoznačně vymezit kritéria pro hodnocení nabídek uchazečů, stanovit dostatečnou lhůtu pro podání nabídek, všechna rozhodnutí řádně odůvodnit apod.;

 

b) rovného zacházení – zadavatel je v průběhu zadávání veřejné zakázky, resp. již od okamžiku přípravy výběrového/zadávacího řízení, povinen přistupovat stejným způsobem ke všem zájemcům a uchazečům, kteří mohou podat či podávají nabídky;

 

c) zákazu diskriminace – zadavatel je v průběhu zadávání veřejné zakázky povinen postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k omezení hospodářské soutěže, a tím k bezdůvodnému omezení možnosti účasti žádného ze zájemců a uchazečů ve výběrovém/zadávacím řízení.
1.4.2 Zadavatel nesmí při zadávání veřejné zakázky omezovat účast ve výběrovém/zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě EU a ostatních státech, které mají s ČR nebo EU uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce.

 

1.4.3 Zadavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen při nakládání s veřejnými prostředky dodržovat pravidla:

 

a) hospodárnosti – hospodárností se rozumí takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů;

 

b) efektivnosti – efektivností se rozumí takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění;

 

c) účelnosti – účelností se rozumí takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální
míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.
2. Část – Druhy a předpokládaná hodnota veřejných zakázek zadávaných mimo režim ZVZ
2.1 Druhy veřejných zakázek podle předmětu
2.1.1 Veřejné zakázky se podle předmětu člení na:

 

a) veřejné zakázky na dodávky (viz čl. 2.1.2),

 

b) veřejné zakázky na stavební práce (viz čl. 2.1.3)

 

c) veřejné zakázky na služby (viz čl. 2.1.4).
2.1.2 Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je:

 

a) pořízení věci (zboží) formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu nebo pachtu zboží, nebo nájmu nebo pachtu zboží s právem následné koupě (leasing), nebo

 

b) poskytnutí služby nebo stavebních prací spočívajících v umístění, montáži či uvedení zboží do provozu, nejedná-li se o zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky.

 

2.1.3 Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je:

 

a) provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č. 3 k ZVZ, nebo

 

b) provedení stavebních prací podle písmene a) a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost, nebo

 

c) zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci, nebo

 

d) vedle plnění podle písm. a) až c) rovněž poskytnutí dodávek či služeb nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky na stavební práce dodavatelem, nebo

 

e) provedení stavebních prací pořizovaných s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba.
2.1.4 Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka:

 

a) která není veřejnou zakázkou na dodávky nebo na stavební práce, nebo

 

b) jejímž předmětem je kromě poskytnutí služeb rovněž poskytnutí dodávky, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných služeb je vyšší než předpokládaná hodnota poskytované dodávky, nebo

 

c) jejímž předmětem je kromě poskytnutí služeb rovněž provedení stavebních prací, pokud tyto stavební práce nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění předmětu veřejné zakázky na služby.

 

 

2.2 Druhy veřejných zakázek podle předpokládané hodnoty
2.2.1 Veřejné zakázky se podle výše předpokládané hodnoty člení na:

 

a) veřejné zakázky malé hodnoty (viz čl. 2.2.2) a

 

b) veřejné zakázky vyšší hodnoty (viz čl. 2.2.3).

 

 

2.2.2 Veřejnou zakázkou malé hodnoty je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota:

 

a) nedosáhne 2.000.000 Kč bez DPH v případě veřejné zakázky na dodávky a/nebo služby, nebo

 

b) nedosáhne 6.000.000 Kč bez DPH v případě veřejné zakázky na stavební práce.

 

 

2.2.3 Veřejnou zakázkou vyšší hodnoty je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota:

 

a) činí nejméně 2.000.000 Kč bez DPH v případě veřejné zakázky na dodávky a/nebo služby, nebo

 

b) činí nejméně 6.000.000 Kč bez DPH v případě veřejné zakázky na stavební práce.

 

 

2.3 Stanovení předmětu veřejné zakázky

 

2.3.1 Zadavatel stanoví předmět veřejné zakázky tak, aby předmětem jedné veřejné zakázky byla:

 

a) všechna plnění, jejichž předměty tvoří jeden funkční celek, nebo

 

b) všechna obdobná a spolu související plnění, přičemž související plnění jsou ta, která spolu souvisí věcně, časově a místně.
2.3.2 Při určení předmětu veřejné zakázky není přípustné uvádět v zadávacích podmínkách požadavky a/nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, pokud:

 

a) by bez jeho použití nebylo možné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět veřejné zakázky; zadavatel však zároveň musí v zadávacích podmínkách výslovně umožnit pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, nebo

 

b) se jedná o veřejné zakázky na stavební práce, pouze pokud to nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže; zadavatel však zároveň musí
v zadávacích podmínkách výslovně umožnit pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, nebo

 

c) by bylo pořizované plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy a jeho přizpůsobení by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže, může zadavatel v zadávacích podmínkách uvést podrobněji specifický popis plnění.
2.3.3 Skutečnosti uvedené v čl. 2.3.2 výše je zadavatel povinen v zadávacích podmínkách řádně zdůvodnit.

 

2.4 Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

 

2.4.1 Zadavatel je povinen stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky pro účely postupu ve výběrovém řízení před jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je vždy rozhodná cena bez DPH ke dni zahájení výběrového řízení.

 

 

2.4.2 Při stanovení předpokládané hodnoty zadavatel vychází z údajů a informací o veřejných zakázkách stejného nebo obdobného předmětu plnění, nebo údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním nebo informací získaných jiným vhodným způsobem.

 

 

2.4.3 V případě, že zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž trvání nelze přesně vymezit, je povinen stanovit předpokládanou hodnotu na základě předpokládané výše peněžitého závazku za 48 měsíců.

 

 

2.4.4 Zadavatel je povinen na vyžádání ZS prokázat způsob stanovení předpokládané hodnoty.

 

 

2.5 Dělení předmětu veřejné zakázky

 

2.5.1 Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v tomto dokumentu a k zadání veřejné zakázky v jiném (mírnějším) druhu výběrového řízení, než jaký odpovídá celkové předpokládané hodnotě.

 

 

2.5.2 Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období4. To neplatí pro dodávky nebo služby, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky nebo služby pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb.

 

 

2.5.3 Zadavatel není povinen sčítat předpokládané hodnoty veřejných zakázek, které budou pořizovány „nahodile“ dle zcela aktuálních potřeb zadavatele a které nelze objektivně dopředu vůbec předvídat (např. veřejné zakázky realizované v krajně naléhavých případech jako důsledek nepředvídatelných poškození a zničení určitých majetkových hodnot apod.).

 

 

2.5.4 V případě pochybností, zda zadavatel dodržel povinnosti stanovené v čl. 2.5.1 až 2.5.3 výše, prokazuje zadavatel, že povinnosti dodržel.
3. Část – Postupy pro zadávání veřejných zakázek mimo režim ZVZ

 

3.1 Druhy výběrových řízení
3.1.1 Zadavatel může veřejnou zakázku zadat:

 

a) v uzavřené výzvě, pouze jedná-li se o veřejnou zakázku malé hodnoty (viz čl. 3.1.2), nebo

 

 

b) v otevřené výzvě (viz čl. 3.1.3), nebo

 

 

c) na elektronickém tržišti (viz čl. 3.1.4), nebo

 

 

d) postupem obdobným jednacímu řízení bez uveřejnění (viz čl. 3.1.5).

 

 

3.1.2 Postup pro zahájení uzavřené výzvy:

 

a) Výběrové řízení se zahajuje odesláním písemné výzvy k podání nabídky minimálně 3 zájemcům.

 

 

b) Veřejní zadavatelé zároveň ke stejnému dni vždy uveřejní výzvu k podání nabídky včetně alespoň textové části zadávacích podmínek na profilu zadavatele nebo na své úřední desce.

 

 

c) Zadavatel musí být schopen prokázat odeslání výzvy k podání nabídky písemnými doklady.

 

 

d) Zadavatel vyzve k podání nabídky pouze takové zájemce, o kterých lze důvodně předpokládat, že jsou způsobilí požadované plnění poskytnout (např. mají příslušné živnostenské oprávnění, doklad osvědčující odbornou způsobilost apod.).

 

 

e) Zadavatel nesmí při realizaci více výběrových řízení opakovaně vyzývat stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi, případně zrušením předcházejícího výběrového řízení.

 

 

3.1.3 Postup pro zahájení otevřené výzvy:

 

a) Výběrové řízení se zahajuje uveřejněním oznámení výběrového řízení na profilu zadavatele nebo odesláním formuláře „Oznámení o zakázce“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek (v objednávce formuláře zadavatel vybere možnost, že se nejedná o povinné uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a dále je povinen vyplnit pole „Elektronický přístup k informacím“, kde uvede URL odkaz na webové stránky nebo profil zadavatele).

 

b) V případě, že zadavatel odešle formulář „Oznámení o zakázce“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a současně i uveřejní na profilu zadavatele oznámení výběrového řízení, je pro zahájení výběrového řízení rozhodná ta skutečnost, která nastala dříve.

 

c) Oznámení výběrového řízení musí být uveřejněno po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.
3.1.4 Zadání veřejné zakázky na elektronickém tržišti:
a) Umožňuje-li to předmět veřejné zakázky, může zadavatel zadat veřejnou zakázku na elektronickém tržišti.5

 

b) Je-li zadavateli usnesením vlády6 uložena povinnost zadávat veřejné zakázky prostřednictvím elektronického tržiště, je povinen postupovat dle tohoto usnesení.

 

c) Veřejné zakázky na elektronickém tržišti zadavatel zadává podle pravidel elektronického tržiště7; v takovém případě se tento dokument použije pouze v těch ustanoveních upravujících zadávání veřejných zakázek, která nejsou dotčena příslušnými pravidly elektronického zadávání. Současně však musí být dodrženy Obecné zásady Smlouvy o fungování EU při zadávání veřejných zakázek.

 

 

3.1.5 Zadání veřejné zakázky postupem obdobným jednacímu řízení bez uveřejnění:

 

a) Jsou-li pro to splněny podmínky obdobně dle § 23 odst. 1 písm. a), odst. 2, 4 až 6 a 8 ZVZ, může zadavatel zadat veřejnou zakázku postupem obdobným jednacímu řízení bez uveřejnění podle § 34 ZVZ.

 

b) Výběrové řízení se v takovém případě zahajuje odesláním písemné výzvy k jednání jednomu zájemci nebo omezenému počtu zájemců.

 

c) Zadavatel uvede v zadávacích podmínkách mj. datum, čas a místo prvního jednání, nebude-li jednání vedeno písemně, způsob a zásady jednání, bude-li jednáno s více zájemci, a termín posledního možného jednání.

 

d) Použití takového postupu je zadavatel povinen řádně odůvodnit.
3.1.6 Dodatečné veřejné zakázky na služby či na stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původní veřejné zakázky na služby či na stavební práce, může zadavatel zadat stávajícímu dodavateli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky. Zadavatel není povinen vyhotovovat písemnou výzvu, avšak v případě veřejné zakázky na dodatečné stavební práce je povinen pořídit písemný soupis a odůvodnění nezbytností takto zadaných stavebních prací včetně ceny.

 

3.1.7 Zadavatel může vždy zvolit při zadávání veřejné zakázky přísnější režim, než v jakém je povinen daný druh veřejné zakázky zadávat. Pak je však povinen bez výjimky dodržet veškeré postupy stanovené pro jím zvolený přísnější druh výběrového, příp. zadávacího řízení.

 

3.1.8 V případě, že jsou splněny podmínky pro jiný druh výběrového, příp. zadávacího řízení nebo soutěže o návrh dle ZVZ a zadavatel se pro ně rozhodne, musí daný zvolený druh výběrového, příp. zadávacího řízení realizovat plně v souladu s postupy stanovenými pro jím zvolený druh výběrového, popř. zadávacího řízení.
3.2 Zadávací podmínky

 

3.2.1 Výzva k podání nabídky nebo oznámení výběrového řízení (případně samostatná zadávací dokumentace, pokud ji zadavatel vyhotovuje) musí obsahovat alespoň tyto zadávací podmínky:

 

a) identifikační údaje zadavatele (u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno / u fyzické osoby jméno a příjmení, místo podnikání či trvalého pobytu a identifikační číslo, bylo-li přiděleno) a odkaz na kontaktní osobu zadavatele;

 

b) název veřejné zakázky;

 

c) druh veřejné zakázky (dodávky, služby nebo stavební práce);

 

d) informaci o tom, o jaký druh výběrového řízení se jedná;

 

e) předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky;

 

f) relevantní požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče, přičemž zadavatel je vždy povinen požadovat min. prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů, tj. výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní dodavatel zapsán a/nebo doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci a/nebo doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby a/nebo doklad osvědčující odbornou způsobilost, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná a/nebo doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací při plnění veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti (tedy způsobem dle § 54 ZVZ);

 

g) dobu a místo plnění veřejné zakázky;

 

h) informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána;

 

i) požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští;

 

j) závazný vzor návrhu smlouvy nebo alespoň obchodní podmínky včetně platebních podmínek, požaduje-li zadavatel, aby uchazeči předložili jimi vypracovaný návrh smlouvy;

 

k) základní hodnotící kritérium, kterým je:

 

i. nejnižší nabídková cena, nebo

 

ii. ekonomická výhodnost nabídky – v tomto případě zadavatel stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny, a vztahovala se k plnění veřejné zakázky. Dílčími hodnotícími kritérii mohou být zejména nabídková cena, technická úroveň nabízeného plnění, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením a osob se ztíženým přístupem na trh práce, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. Dílčími hodnotícími kritérii mohou být také organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný dopad na její plnění; nemohou jimi být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky. Zadavatel je povinen na vyžádání ZS odůvodnit volbu dílčího hodnotícího kritéria a uvést, v čem je přínosné;

 

l) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií;

 

m) podmínky a požadavky na zpracování nabídky (co má být obsahem nabídek, jaké údaje týkající se předmětu veřejné zakázky a jeho realizace mají uchazeči v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel posoudit soulad nabídky se zadávacími podmínkami, požadavek na předložení návrhu vlastního návrhu smlouvy či návrhu smlouvy dle vzoru zadavatele);

 

n) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny;

 

o) lhůtu a místo pro podání nabídky;

 

p) datum, čas a místo konání otevírání obálek;

 

q) poskytování dodatečných informací;

 

r) symbol EU (vlajka) spolu s odkazem na EU (slovy vypsat „Evropská unie“), odkazem na fond EU, z něhož je dotace čerpána (slovy vypsat název fondu) a odkazem na OPŽP (slovy vypsat „Operační program Životní prostředí“)8.

 

3.2.2 Zadavatel může v zadávacích podmínkách požadovat, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem, nesmí však zcela vyloučit možnost plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele.

 

3.3 Jednání o nabídkách

 

3.3.1 Zadavatel si může v zadávacích podmínkách vyhradit, že o podaných nabídkách bude s uchazeči jednat. V takovém případě je v zadávací dokumentaci povinen uvést:

 

a) způsob a zásady jednání s uchazeči o nabídkách;

 

b) způsob výběru uchazečů pro další fáze jednání, rozhodne-li se zadavatel postupně omezovat počet uchazečů podle čl. 3.3.8 tohoto dokumentu, o jejichž nabídkách bude v jednotlivých fázích jednat.

 

3.3.2 Po otevírání obálek s nabídkami a po posouzení a hodnocení nabídek podle kapitoly 3.6 tohoto dokumentu oznámí zadavatel písemně všem uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny, a kteří nebyli z výběrového řízení vyloučeni, předběžný výsledek hodnocení nabídek. Současně s oznámením o předběžném výsledku hodnocení nabídek zadavatel tyto uchazeče písemně vyzve k prvnímu jednání o nabídkách a uvede dobu, místo a jazyk jednání.

 

3.3.3 Zadavatel je oprávněn jednat s uchazeči o všech podmínkách plnění obsažených v nabídkách, zejména o podmínkách, které jsou předmětem hodnocení. Zadavatel není oprávněn v průběhu jednání o nabídkách měnit zadávací podmínky.

 

3.3.4 Zadavatel může jednáním o nabídkách pověřit komisi.

 

3.3.5 Zadavatel není oprávněn v průběhu jednání o nabídkách sdělovat uchazečům údaje týkající se nabídky jiného uchazeče bez předchozího souhlasu takového uchazeče, vyjma aktuální výše nabídkové ceny a dalších číselných údajů rozhodných pro hodnocení.

 

3.3.6 Zadavatel může jednat o nabídkách se všemi uchazeči současně či odděleně.

 

3.3.7 Z každého jednání o nabídkách vyhotovuje zadavatel protokol s uvedením všech ujednání, která mohou mít za následek změnu nabídky či návrhu smlouvy (dále jen „protokol z jednání“). Protokol z jednání podepisuje zadavatel a uchazeč či uchazeči, kteří se jednání o nabídkách účastnili.

 

3.3.8 Po ukončení každé fáze jednání o nabídkách stanoví zadavatel na základě výsledků jednání pořadí uchazečů. Pořadí uchazečů stanoví zadavatel na základě hodnotících kritérií, a to vždy za použití všech hodnotících kritérií. Zadavatel je povinen o stanovení pořadí uchazečů vyhotovit protokol, v němž uvede výsledky hodnocení jednání o nabídkách, pořadí uchazečů a informaci o tom, se kterými uchazeči bude jednáno v další fázi (dále jen „protokol o konečném výsledku hodnocení“). Protokol o konečném výsledku hodnocení je zadavatel povinen odeslat bez zbytečného odkladu všem uchazečům, s nimiž bylo jednání o nabídkách
v dané fázi uskutečněno.

 

3.3.9 Zadavatel může před zahájením jakékoliv fáze jednání o nabídkách oznámit uchazečům, že jde o poslední fázi jednání o nabídkách; na této skutečnosti se také může zadavatelse všemi uchazeči kdykoliv písemně dohodnout.

 

 

3.4 Lhůta pro podání nabídek

 

3.4.1 Lhůtu pro podání nabídek stanoví zadavatel vždy s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to tak, že stanoví konec lhůty pro podání nabídek (datum a čas).

 

3.4.2 Lhůta pro podání nabídek počíná běžet:

 

a) v případě uzavřené výzvy dnem následujícím po dni, v němž byla výzva k podání nabídky odeslána zájemcům;

 

b) v případě otevřené výzvy zahajované uveřejněním oznámení výběrového řízení na profilu zadavatele dnem následujícím po dni, v němž bylo oznámení výběrového řízení uveřejněno na profilu zadavatele;

 

c) v případě otevřené výzvy zahajované odesláním formuláře „Oznámení o zakázce“ dnem následujícím po dni, v němž byl formulář „Oznámení o zakázce“ odeslán k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

 

3.4.3 Lhůta pro podání nabídek nesmí být9:

 

a) u veřejné zakázky malé hodnoty kratší než 10 kalendářních dnů;

 

b) u veřejné zakázky vyšší hodnoty kratší než 15 kalendářních dnů,

 

c) u veřejné zakázky vyšší hodnoty kratší než 35 kalendářních dnů v případě veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota dosáhne nejméně hodnoty nadlimitní veřejné zakázky pro sektorové zadavatele podle příslušného nařízení vlády10.

 

3.4.4 Provede-li zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, je zadavatel povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

 

3.5 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

 

3.5.1 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů, a v případě veřejné zakázky malé hodnoty nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

 

3.5.2 Zadavatel je povinen odeslat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, včetně přesného znění požadavku dodavatele, nejpozději do 4 pracovních dnů, a v případě veřejné zakázky malé hodnoty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o dodatečné informace.

 

3.5.3 Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku dodavatele, odešle zadavatel současně všem zájemcům, které vyzval k podání nabídky, případně i jiným zájemcům, kteří jsou mu známi (např. požádali o zadávací podmínky). Zároveň uveřejní dodatečné informace stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídky nebo oznámení výběrového řízení, případně je připojí k zadávacím podmínkám na elektronickém tržišti. V případě zahájení výběrového řízení odesláním formuláře „Oznámení o zakázce“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek uveřejní zadavatel dodatečné informace na webové stránce zadavatele, na kterou odkazuje v poli „Elektronický přístup k informacím“ tohoto formuláře, případně na profilu zadavatele.

 

 

3.6 Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

 

3.6.1 Pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek jmenuje zadavatel komisi, která má alespoň 3 členy, přičemž jedním z členů musí být zadavatel nebo zástupce zadavatele.

 

3.6.2 Při otevírání obálek a na každém jednání komise musí být přítomna většina členů komise. Za tímto účelem lze jmenovat též náhradníky členů komise.

 

3.6.3 Členové/náhradníci členů komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a uchazečům podjati a musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v průběhu posouzení a hodnocení nabídek. Před zahájením posouzení a hodnocení nabídek musí potvrdit svou nepodjatost a převzetí závazku mlčenlivosti formou písemného čestného prohlášení.

 

3.6.4 Obálky s nabídkami otevírá komise bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, přičemž se otevírají pouze obálky doručené ve lhůtě pro podání nabídek. Obálky nesmí být otevřeny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

 

3.6.5 Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nesmí být otevřeny a uchazečům se nevrací, ale archivují se společně s obálkami a nabídkami doručenými ve lhůtě pro podání nabídek.

 

3.6.6 Otevřením nabídky podané v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu. Nabídky v elektronické podobě nesmí být podány prostřednictvím e-mailu a nelze je zpřístupnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zpřístupní se pouze nabídky podané ve lhůtě pro podání nabídek, podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

 

3.6.7 Uchazečům, kteří podali nabídku, musí být umožněna účast při otevírání obálek, kde komise sdělí identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku, a jejich nabídkovou cenu, případně další číselné údaje rozhodné pro hodnocení. To neplatí v případě, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel pouze nabídky podané v elektronické podobě.

 

3.6.8 Po otevírání obálek provede komise, již bez přítomnosti uchazečů, posouzení nabídek spočívající v kontrole toho, zda jsou nabídky úplné a zda jsou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami.11

 

3.6.9 Je-li nabídka shledána jako neúplná či nejasná, může být uchazeč komisí vyzván k jejímu doplnění nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním nabídek však nesmí být změněna nabídková cena a/nebo údaje a informace, které jsou předmětem hodnocení, a/nebo nabízenén plnění.
3.6.10 V případě, že uchazeč nabídku v poskytnuté přiměřené lhůtě nedoplní nebo neobjasní, musí být jeho nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti ve výběrovém řízení, o čemž musí být písemně informován. Zadavatel může promeškání poskytnuté lhůty prominout.

 

3.6.11 Pokud si to zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, může uveřejnit oznámení o vyloučení uchazeče stejným způsobem, jako uveřejňuje dodatečné informace dle čl. 3.5.3 tohoto dokumentu. V takovém případě se oznámení o vyloučení uchazeče považuje za doručené dotčenému uchazeči okamžikem uveřejnění.
3.6.12 Komise provede hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií uvedených v zadávacích podmínkách. Jako nejvhodnější nabídku vyhodnotí komise nabídku s nejnižší nabídkovou cenou nebo ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Hodnocení nabídek může být provedeno i před jejich posouzením – v takovém případě dojde po hodnocení k posouzení nabídky, která byla podána uchazečem, který se umístil první, případně druhý nebo třetí v pořadí, s ohledem na čl. 3.8.1 tohoto dokumentu.

 

3.6.13 Uchazeč, který byl vyloučen z účasti ve výběrovém řízení, je oprávněn proti tomuto vyloučení podat námitky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení informace o vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.

 

3.6.14 O otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek sepisuje komise protokol, který musí obsahovat alespoň:

 

a) seznam doručených nabídek s uvedením data a času doručení, včetně identifikačních údajů uchazečů;

 

b) záznam o posouzení nabídek a výši nabídkových cen uchazečů, případně uvedení jiných číselně vyjádřitelných hodnotících kritérií;

 

c) seznam uchazečů, kteří byli vyzváni k doplnění či objasnění nabídky (pokud byli vyzváni);

 

d) seznam uchazečů, kteří byli z výběrového řízení vyloučeni, se zdůvodněním (pokud byly nějací uchazeči vyloučeni);

 

e) popis způsobu a odůvodnění hodnocení nabídek, a případně informaci o tom, že bylo nejprve provedeno hodnocení nabídek, a teprve poté posouzení nabídek;

 

f) výsledek hodnocení a pořadí nabídek;

 

g) podpisy všech přítomných členů, případně náhradníků členů komise.

 

3.6.15 Přílohou protokolu je čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti dle čl. 3.6.2 tohoto dokumentu.

 

3.6.16 Koná-li komise více jednání, bude protokol obsahovat záznamy o úkonech učiněných ve všech těchto jednáních.

 

3.6.17 Pokud zadavatel zjistí, že komise porušila postup stanovený tímto dokumentem, rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek, přičemž ustanoví jinou komisi.

 

3.7 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

 

3.7.1 Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky podle výsledku hodnocení nabídek. Toto rozhodnutí musí zadavatel bez zbytečného odkladu písemně oznámit všem uchazečům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a kteří nebyli z výběrového řízení vyloučeni. Tito uchazeči jsou oprávněni proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podat námitky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Zadavatel musí být schopen odeslání oznámení o rozhodnutí prokázat.

 

3.7.2 Oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí obsahovat alespoň:

 

a) identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena;

 

b) výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek.

 

3.7.3 Pokud si to zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, může uveřejnit oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky stejným způsobem, jako uveřejňuje dodatečné informace dle článku 3.5.3 tohoto dokumentu. V takovém případě se oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění.

 

 

3.8 Uzavření smlouvy

 

3.8.1 Zadavatel uzavře smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. V případě, že vybraný uchazeč odmítne se zadavatelem smlouvu uzavřít nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. V případě, že uchazeč, který se umístil jako druhý v pořadí, taktéž odmítne se zadavatelem smlouvu uzavřít nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Za neposkytnutí dostatečné součinnosti je považováno nereagování na výzvy zadavatele žádným způsobem. Zadavatel
doloží skutečnost o neposkytnutí dostatečné součinnosti svým písemným čestným prohlášením.

 

3.8.2 Zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem až po uplynutí lhůty pro podání námitek vůči rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

 

3.8.3 Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem:

 

a) pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele, statutární orgán či člen statutárního orgánu zadavatele, člen řídícího orgánu zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení;

 

b) resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení; nebo

 

c) jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení.

 

3.8.4 Smlouva musí mít písemnou formu a musí být uzavřena v souladu s právními předpisy12, zadávacími podmínkami a vybranou nabídkou.

 

3.8.5 Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění veřejné zakázky. Za podstatnou změnu smlouvy se považuje taková změna, která by:

 

a) rozšířila předmět veřejné zakázky (nejedná-li se o dodatečné stavební práce či služby),

 

b) za použití v původním výběrovém řízení umožnila účast jiných dodavatelů,

 

c) za použití v původním výběrovém řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo

 

d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch uchazeče.

 

 

3.9 Zrušení výběrového řízení

 

3.9.1 Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, pokud si tak vyhradil v zadávacích podmínkách, nejpozději však do uzavření smlouvy, a dále i bez této výhrady v případech a za podmínek obdobných dle ustanovení § 84 ZVZ.

 

3.9.2 O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

 

3.9.3 Zruší-li zadavatel výběrové řízení ve lhůtě pro podání nabídek, je povinen uveřejnit či odeslat informaci o zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým výběrové řízení zahájil.

 

 

4. Část – Ustanovení společná pro veřejné pro veřejné zakázky mimo režim ZVZ i podle ZVZ
4.1 Požadavky na zadávací podmínky
4.1.1 Zadavatel je povinen ve výzvě k podání nabídky, v oznámení výběrového řízení, případně v zadávací dokumentaci, uvést informaci, že projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, a uvést symbol EU (vlajka) spolu s odkazem na EU (slovy vypsat „Evropská unie“), odkazem na fond EU, z něhož je dotace čerpána (slovy vypsat název fondu) a odkazem na OPŽP (slovy vypsat „Operační program Životní prostředí“)13.

 

4.1.2 V případě, že zadavatel stanoví jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, musí být vždy jedním z dílčích hodnotících kritérií nabídková cena s vahou minimálně 40 % v případě veřejné zakázky na služby, minimálně 60 % v případě veřejné zakázky na dodávky a minimálně 80 % v případě veřejné zakázky na stavební práce. Zadavatel musí být schopen jednoznačně odůvodnit volbu jednotlivých dílčích hodnotících kritérií včetně jejich vah, resp. doložit ekonomický přínos těchto kritérií pro zadavatele.

 

4.1.3 Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím subdodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zadavatel veřejné zakázky je povinen zajistit splnění této podmínky (např. ve smlouvě mezi zadavatelem a dodavatelem). Dodavatel je takového subdodavatele oprávněn nahradit jiným subdodavatelem pouze za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního subdodavatele.

 

4.1.4 Zadavatel, který zadává podlimitní nebo nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce podle ZVZ a zadavatel, který zadává veřejnou zakázku malé hodnoty nebo vyšší hodnoty na stavební práce podle tohoto dokumentu, stanoví v zadávacích podmínkách alespoň obchodní podmínky dle 7. části tohoto dokumentu – Obchodní podmínky veřejných zakázek na stavební práce.
4.2 Omezení

 

4.2.1 V případě, že se sektorový zadavatel rozhodne zadat veřejnou zakázku v užším řízení podle § 21 odst. 1) písm. b) ZVZ, je povinen vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří podali žádost o účast a prokáží splnění kvalifikace.

 

4.2.2 V případě, že se zadavatel rozhodne využít ve výběrovém/zadávacím řízení elektronickou aukci jako prostředek pro hodnocení nabídek dle § 96 a § 97 ZVZ, je povinen před zahájením výběrového/zadávacího řízení písemně požádat ZS o souhlas a uvést důvod použití elektronické aukce.

 

 

4.3 Informační povinnosti

 

4.3.1 Zadavatel je povinen průběžně vyplňovat v IS KP14+ informace o veřejných zakázkách, které souvisejí se způsobilými výdaji projektu, informace o vybraných dodavatelích apod. – bez vyplnění této stránky v IS KP14+ není možné pokračovat v řádné administraci projektu

 

4.3.2 Zadavatel je povinen informovat ZS o všech změnách, které nastaly v průběhu výběrového/zadávacího řízení nebo realizace veřejné zakázky.

 

4.3.3 Zadavatel je povinen neprodleně informovat ZS o všech řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele zahájených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) a rozhodnutích ÚOHS o těchto řízeních.
4.4 Povinnost uchování dokumentace

 

4.4.1 Zadavatel každé veřejné zakázky je povinen uchovávat originální dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o elektronických úkonech souvisejících se zadáním veřejné zakázky. Dokumentací o veřejné zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu výběrového/zadávacího řízení, popř. po jeho ukončení, vyžaduje tento dokument a ZVZ, jedná-li se o veřejnou zakázku zadávanou podle ZVZ.

 

4.4.2 Doba, po kterou musí mít zadavatel veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2026.
5. Část – Kontrola zadání veřejných zakázek mimo režim ZVZ i podle ZVZ
5.1 Druhy kontrol výběrového/zadávacího řízení

 

5.1.1 Kontrola výběrových/zadávacích řízení se člení na kontrolu:

 

e) před zahájením výběrového/zadávacího řízení, tj. ex ante kontrola (viz čl. 5.2), a

 

f) po skončení výběrového/zadávacího řízení, tj. ex post kontrola (viz čl. 5.3).

 

5.1.2 Ex ante kontrola se nevztahuje na výběrová/zadávací řízení zahájená před účinností první verze tohoto dokumentu.

 

5.1.3 Veškerá komunikace a zasílání dokumentů mezi zadavatelem a ZS probíhá prostřednictvím IS KP14+, je-li to možné s ohledem na etapu administrace žádosti.

 

5.2 Ex ante kontrola

 

5.2.1 Zadavatel je povinen zaslat ZS ke kontrole zadávací podmínky (např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace apod.) včetně relevantních příloh ještě před zahájením výběrového/zadávacího řízení, zadává-li:

 

a) nadlimitní veřejnou zakázku podle ZVZ, nebo

 

b) jinou veřejnou zakázku, u které si to ZS výslovně vyžádá.

 

5.2.2 ZS informuje zadavatele o zahájení ex ante kontroly depeší zaslanou prostřednictvím IS KP14+. S ohledem na možnost vznesení připomínek ZS k zadávacím podmínkám nebo zvolenému druhu výběrového/zadávacího řízení, doporučuje ZS zahájit výběrové/zadávací řízení až po ukončení ex ante kontroly.

 

5.2.3 O výsledku ex ante kontroly bude zadavatel informován prostřednictvím IS KP14+ do 20 pracovních dnů od předložení zadávacích podmínek k ex ante kontrole na základě depeše informující o jejím zahájení, případně již od doručení depeše informující o zahájení ex ante kontroly zadavateli, pokud tento předložil zadávací podmínky současně s podáním žádosti. Tato lhůta se staví, pokud ZS dožaduje další potřebné podklady od zadavatele, Tato lhůta může být také v odůvodněných případech prodloužena (o tom bude zadavatel informován).

 

5.2.4 Pokud ZS vznese připomínky k zadávacím podmínkám nebo ke zvolenému druhu výběrového/zadávacího řízení, je zadavatel povinen informovat ZS o vypořádání připomínek. Připomínky ZS mají doporučující charakter a jejich zapracování či nezapracování nezbavuje zadavatele odpovědnosti za zadávací podmínky a zvolený druh výběrového/zadávacího řízení. V případě pozdějšího zjištění vlivu na výběr nejvhodnější nabídky v důsledku nezapracování zásadních připomínek si ZS vyhrazuje právo stanovit finanční opravu.

 

5.2.5 U projektů, kde souhrnná výše dotace ze zdrojů EU a státního rozpočtu je vyšší než 200.000.000 Kč, zasílá ZS v rámci ex-ante kontroly zadávací podmínky veřejné zakázky  Ministerstvu financí ČR k udělení souhlasu se zahájením výběrového/zadávacího řízení. V případě, že Ministerstvo financí ČR vznese k zadávacím podmínkám připomínky, je zadavatel povinen je zapracovat. Zadavatel je oprávněn zahájit výběrové/zadávací řízení až po udělení souhlasu Ministerstvem financí ČR. Lhůta pro informování zadavatele o výsledku ex ante kontroly se tímto prodlužuje zpravidla o 20 pracovních dnů.

 

 

5.3 Ex post kontrola

 

5.3.1 Po skončení výběrového/zadávacího řízení je zadavatel povinen předložit ZS ke kontrole veškerou dokumentaci související se zadáním veřejné zakázky.

 

5.3.2 V případě veřejných zakázek uvedených v čl. 1.1.2 tohoto dokumentu zadavatel předloží ZS dodavatelem vystavený účetní doklad – fakturu, a případně také písemnou objednávku plnění potvrzenou dodavatelem (možné e-mailovou formou), popř. písemnou smlouvu, a dále čestné prohlášení zadavatele, že mu není známo, že by cena obvyklá v místě plnění (při zachování srovnatelné kvality) byla nižší, než cena zadané veřejné zakázky.

 

5.3.3 V případě veřejné zakázky malé hodnoty a veřejné zakázky vyšší hodnoty zadavatel předloží ZS ke kontrole zejména níže uvedené dokumenty v kopii (jsou-li pro jím zvolený druh výběrového/zadávacího řízení relevantní):

 

a) zadávací podmínky (tj. výzva k podání nabídky a/nebo oznámení výběrového řízení, případně zadávací dokumentaci, tvoří-li samostatný dokument), včetně dokladů prokazujících jejich odeslání a/nebo uveřejnění;

 

b) žádost o dodatečné informace včetně odpovědi a dokladu prokazujícího jejich odeslání a/nebo uveřejnění, případně čestné prohlášení zadavatele, že žádné žádosti nebyly podány či dodatečné informace nebyly poskytnuty;

 

c) jmenování komise;

 

d) čestná prohlášení členů/náhradníků komise o nepodjatosti;

 

e) protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek;

 

f) protokol z jednání, probíhalo-li k jednání o nabídkách;

 

g) protokol o konečném výsledku hodnocení, probíhalo-li jednání o nabídkách;

 

h) výzva k doplnění a/nebo objasnění nabídky, včetně dokladu o odeslání, a doplnění nebo objasnění nabídky ze strany uchazeče, byl-li vyzýván;

 

i) oznámení o vyloučení uchazeče z výběrového řízení, včetně dokladu o odeslání, případně čestného prohlášení zadavatele, že žádný uchazeč nebyl z výběrového řízení vyloučen, pokud nebylo toto oznámení uveřejněno dle čl. 3.6.11 tohoto dokumentu;

 

j) oznámení o výsledku výběrového řízení, včetně dokladu o odeslání všem uchazečům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a nebyli z výběrového řízení vyloučeni, pokud nebylo toto oznámení uveřejněno dle čl. 3.7.3 tohoto dokumentu;

 

k) smlouva uzavřená s vybraným uchazečem, včetně případných dodatků;

 

l) námitky uchazeče včetně jejich vypořádání a doklad o odeslání vypořádání námitek, případně čestné prohlášení zadavatele, že nebyly podány žádné námitky;

 

m) nabídka uchazeče, s nímž byla uzavřena smlouva (ZS může požadovat předložení kopií všech podaných nabídek).

 

5.3.4 V případě veřejné zakázky zadávané dle ZVZ zadavatel předloží ke kontrole zejména níže uvedené dokumenty v kopii (jsou-li pro jím zvolený druh zadávacího řízení relevantní):

 

a) předběžné oznámení, oznámení o zahájení zadávacího řízení (formulář Oznámení o zakázce) a zadávací podmínky (zadávací dokumentace) včetně všech příloh a dokladů prokazujících jejich odeslání a/nebo uveřejnění;

 

b) žádosti o dodatečné informace včetně odpovědí a dokladů prokazujících jejich odeslání a/nebo uveřejnění, případně čestné prohlášení zadavatele, že žádné žádosti nebyly podány či dodatečné informace nebyly poskytnuty;

 

c) jmenování komise pro otevírání obálek a jmenování hodnotící komise;

 

d) protokol o otevírání obálek včetně seznamu doručených nabídek;

 

e) čestná prohlášení členů/náhradníků hodnotící komise o nepodjatosti;

 

f) protokoly z každého jednání hodnotící komise;

 

g) protokol o posouzení kvalifikace;

 

h) zpráva o posouzení a hodnocení nabídek;

 

i) žádosti o doplnění nebo objasnění nabídky, včetně dokladu o odeslání, a doplnění nebo objasnění nabídky ze strany uchazeče, byl-li požádán;

 

j) výzva k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny, včetně dokladu o odeslání, a objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze strany uchazeče, byl-li vyzván;

 

k) rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení včetně dokladu o odeslání oznámení o vyloučení, nebo prohlášení zadavatele, že ze zadávacího řízení nebyl žádný uchazeč vyloučen;

 

l) rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky včetně dokladů o odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dotčeným uchazečům;

 

m) smlouva uzavřená s vybraným uchazečem, včetně případných dodatků;

 

n) oznámení o uzavření smlouvy včetně dokladů o odeslání dotčeným uchazečům;

 

o) námitky uchazeče včetně jejich vypořádání a doklad o odeslání vypořádání námitek, případně čestné prohlášení zadavatele, že nebyly podány žádné námitky;

 

p) písemná zpráva zadavatele;

 

q) oznámení o zadání veřejné zakázky;

 

r) v případě zjednodušeného podlimitního řízení kopie dokladů, jimiž vítězný uchazeč v souladu s ust. § 62 odst. 3 ZVZ prokázal splnění kvalifikace před uzavřením smlouvy.

 

s) nabídka uchazeče, s nímž byla uzavřena smlouva (ZS může požadovat předložení kopií všech podaných nabídek).
5.3.5 ZS může požadovat předložení některých nebo všech dokumentů v originálu.
6. Část – Postihy za porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek

 

6.1 Odpovědnost zadavatele

 

6.1.1 Zadavatel je odpovědný za dodržení veškerých pravidel pro výběr dodavatele, stanovených ZVZ a/nebo tímto dokumentem. Ani skutečnost, že ZS neshledal při kontrole výběru dodavatele závady a administraci akce neukončil, zadavatele této odpovědnosti nezbavuje.

 

6.1.2 Při podezření na porušení pravidel pro výběr dodavatele kdykoliv v průběhu výběrového/zadávacího řízení či realizace akce je ZS oprávněn vyzvat zadavatele k nápravě, případně podat podnět na ÚOHS.

 

6.2 Stanovení finančních oprav

 

6.2.1 Při zjištění porušení ZVZ, tohoto dokumentu nebo jiných závazných pravidel (dále jen „nesrovnalost“), které by mohly mít i jen potenciální finanční dopad, bude další administrace akce v rámci OPŽP provedena pouze se stanovením finanční opravy (tzv. korekce). Výše finanční opravy je stanovena podle rozhodnutí Komise C(2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn (dále jen „rozhodnutí Komise C(2013) 9527“), a současně podle Přílohy k RoPD upravující stanovení finančních oprav, ve které je rozhodnutí Komise C(2013) 9527 promítnuto.

 

6.2.2 Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla ZS poskytnuta v souvislosti s výběrovým/zadávacím řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

 

6.2.3 O uplatnění finanční opravy za nesrovnalost při zadávání veřejné zakázky bude zadavatel informován. Proti stanovené finanční opravě může zadavatel prostřednictvím ZS podat námitku k ŘO. Tuto námitku musí zadavatel ZS doručit do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni, v němž dopis obdržel.

 

7. Část – Obchodní podmínky veřejných zakázek na stavební práce

 

7.1 Úvodní ustanovení

 

7.1.1 Podmínky jsou stanoveny pro všechny veřejné zakázky na stavební práce, pokud není v textu ustanovení omezeno stanovením druhu nebo objemu stavebních prací.

 

7.2 Způsob stanovení obchodních podmínek

 

7.2.1 Zadavatel může stanovit obchodní podmínky odkazem na všeobecné obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo jiné obchodní podmínky ve smyslu § 1751 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“).

 

7.2.2 Všeobecné obchodní podmínky musí zadavatel jednoznačně označit názvem, uvedením zpracovatele, datem vydání a datem platnosti tak, aby nemohlo dojít k záměně dokumentu.

 

7.2.3 Všeobecné obchodní podmínky je zadavatel povinen přiložit k zadávacím podmínkám, pokud nejsou bezplatně přístupné neomezeným dálkovým přístupem.

 

7.2.4 Zadavatel je povinen, pokud použije všeobecné obchodní podmínky, zajistit soulad výsledných obchodních podmínek s vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce (dále jen „vyhláška č. 231/2012 Sb.).

 

7.2.5 Zadavatel je oprávněn, v případech odůvodněných typem stavby, druhem stavebních prací nebo podmínkami provádění, upravit ustanovení všeobecných obchodních podmínek formou zvláštních obchodních podmínek obsahujících pouze odchylná ustanovení.

 

7.2.6 Zadavatel může stanovit obchodní podmínky také formou jiných obchodních podmínek ve smyslu § 1751 a následující NOZ. Takové obchodní podmínky musí být k zadávacím podmínkám vždy přiloženy.

 

7.2.7 Všechna ustanovení obchodních podmínek stanovených zadavatelem musí být v souladu s náležitostmi podle vyhlášky č. 231/2012 Sb. a tohoto dokumentu.

 

7.3 Návrh smlouvy o dílo

 

7.3.1 Zadavatel může vymezit obchodní podmínky v rámci zadávacích podmínek také formou závazného textu budoucího návrhu smlouvy o dílo.

 

7.3.2 Návrh smlouvy o dílo musí stanovit priority dokumentů a z nich vyplývající stanovené obchodní podmínky musí být v souladu s povinnými náležitostmi tohoto dokumentu.
7.4 Povinné náležitosti obchodních podmínek

 

7.4.1 Obchodní podmínky obsahují ujednání vymezená v rámci jednotlivých kapitol v tomto rozsahu.

 

7.4.2 Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto:

 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

 

c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).

 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
7.4.3 Obchodní podmínky vždy vymezí definici a lhůtu pro:

 

a) předání a převzetí staveniště,

 

b) zahájení stavebních prací,

 

c) dokončení stavebních prací,

 

d) předání a převzetí stavby,

 

e) počátku běhu záruční lhůty

 

7.4.4 Obchodní podmínky stanoví způsob předání a převzetí díla.

 

 

7.5 Povinnosti objednatele

 

7.5.1 Obchodní podmínky obsahují ujednání o předání a převzetí příslušné dokumentace dle vyhlášky č. 231/2012 Sb.

 

7.5.2 Obchodní podmínky potvrzují odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

 

7.5.3 Obchodní podmínky musí stanovit povinnost objednatele, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.

 

 

7.6 Povinnosti zhotovitele

 

7.6.1 Obchodní podmínky stanoví povinnost zhotovitele umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

 

7.6.2 Obchodní podmínky musí stanovit, že změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém/zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém/zadávacím řízení.

 

7.6.3 Obchodní podmínky mohou podmínit změnu dalších subdodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

 

7.6.4 Obchodní podmínky nesmí ukládat odpovědnost zhotoviteli za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.

 

 

7.7 Předmět díla

 

7.7.1 Předmětem díla může být také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

 

7.7.2 Předmětem díla může být také geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

 

7.7.3 Předmětem díla mohou být i další činnosti související se zhotovením stavby, jejichž provedení objednatel požaduje.

 

 

7.8 Cena díla

 

7.8.1 Obchodní podmínky musí definovat obsah sjednané ceny.

 

7.8.2 Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

 

7.9 Změna ceny díla

 

7.9.1 Obchodní podmínky musí obsahovat ujednání pro případnou změnu ceny jestliže:

 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,

 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

 

7.9.2 Obchodní podmínky musí obsahovat i způsob sjednání změny ceny díla.

 

7.9.3 Obchodní podmínky musí stanovit, že v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

 

7.9.4 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní podmínky stanovit způsob stanovení ceny (např. odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě).

 

7.9.5 Obchodní podmínky nesmí obsahovat v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi postup či způsob sjednání ceny, který by byl v rozporu s příslušnými ustanoveními ZVZ, či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

 

7.10 Platební podmínky

7.10.1 Obchodní podmínky stanoví, s výjimkou objektivně odůvodněných případů, že cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

 

7.10.2 Obchodní podmínky stanoví, že objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

 

7.10.3 Pokud obchodní podmínky stanoví požadavek na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla formou zádržného, pak lze zádržné uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.

 

 

7.11 Lhůty splatnosti

 

7.11.1 Obchodní podmínky stanoví splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby ve lhůtě, která nesmí být delší než 30 dnů od data doručení faktury objednateli, případně v jiné lhůtě stanovené ŘO.

 

 

7.12 Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

 

7.12.1 Obchodní podmínky stanoví povinnost zhotovitele být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

 

7.12.2 Výše pojistné částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti jsou stanoveny v obchodních podmínkách.

 

7.12.3 Obchodní podmínky mohou stanovit požadavek na předložení pojistné smlouvy zhotovitelem a stanovit termín pro její předložení v návaznosti na uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

 

 

7.13 Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

 

7.13.1 Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to cenu díla.

 

7.13.2 Výše pojistné částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti musí být v obchodních podmínkách stanoveny.

 

7.13.3 Obchodní podmínky musí obsahovat ujednání o předložení pojistné smlouvy zhotovitelem před podpisem smlouvy o dílo, nikoliv jako součásti nabídky.

 

7.14 Zajištění závazku za řádné provádění díla

 

7.14.1 Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele poskytnout objednateli k zajištění závazku za řádné provádění díla bankovní záruku.

 

7.14.2 Výše požadovaného zajištění nesmí být vyšší než 5 % ze sjednané ceny díla.

 

7.14.3 Obchodní podmínky v takovém případě musí stanovit podmínky uplatnění nároku z bankovní záruky.

 

7.14.4 Obchodní podmínky musí v takovém případě obsahovat ujednání o předložení originálu záruční listiny zhotovitelem v určitém termínu vztaženém k podpisu smlouvy o dílo, nikoliv jako součásti nabídky.

 

 

7.15 Zajištění závazků za řádné dokončení díla

 

7.15.1 Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného.

 

7.15.2 Výše požadovaného zajištění nesmí být vyšší než 10 % ze sjednané ceny díla a objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

 

7.15.3 Obchodní podmínky musí stanovit podmínky a termín pro uvolnění zádržného.

 

7.15.4 Obchodní podmínky musí umožnit zhotoviteli nahradit zádržné bankovní zárukou.

 

 

7.16 Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

 

7.16.1 Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou zádržného.

 

7.16.2 Výše požadovaného zajištění nesmí být vyšší než 5 % ze sjednané ceny díla a objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí záruční lhůty.

 

7.16.3 Obchodní podmínky musí stanovit podmínky a termín pro uvolnění zádržného.

 

7.16.4 Obchodní podmínky musí umožnit zhotoviteli nahradit zádržné bankovní zárukou.

 

 

7.17 Předání a převzetí staveniště

 

7.17.1 Obchodní podmínky vymezí podmínky předání a převzetí staveniště.

 

7.17.2 Obchodní podmínky nesmí stanovit povinnost zhotovitele zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, ale mohou obsahovat povinnost zhotovitele zabezpečit jejich vytýčení a odpovědnost zhotovitele za jejich neporušení v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

 

 

7.18 Zařízení staveniště

 

7.18.1 Obchodní podmínky stanoví, že zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

 

7.18.2 Obchodní podmínky stanoví zhotoviteli povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

 

7.18.3 Obchodní podmínky stanoví lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, popř. definuje dokumenty, které tuto lhůtu stanovují.

 

 

7.19 Kontrola projektové dokumentace

 

7.19.1 Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele jako odborně způsobilé osoby zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

 

7.19.2 Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.

 

 

7.20 Kontrola provádění prací

 

7.20.1 Obchodní podmínky obsahují zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení podmínek organizace kontrolních dnů a zejména postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty.

 

 

7.21 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

 

7.21.1 Obchodní podmínky mohou stanovit, že veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, mající příslušnou kvalifikaci.

 

7.21.2 Obchodní podmínky musí v takovém případě stanovit způsob prokázání a postup při nesplnění podmínky.

 

 

7.22 Stavební deník

 

7.22.1 Obchodní podmínky musí obsahovat povinnost zhotovitele vést stavební deník u všech veřejných zakázek na stavební práce, a to v rozsahu daném příslušným právním přepisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu)14.

 

 

7.23 Předání a převzetí díla

 

7.23.1 Obchodní podmínky musí stanovit povinnost objednatele zorganizovat předání a převzetí díla, povinnost objednatele pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

 

7.23.2 V obchodních podmínkách lze stanovit, že objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. V souvislosti s tím obchodní podmínky obsahují podmínky a lhůty pro odstranění zjištěných vad.

 

7.23.3 Obchodní podmínky stanoví povinnost objednatele k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

 

 

7.24 Délka záruční lhůty

 

7.24.1 Obchodní podmínky musí stanovit délku záruční lhůty.

 

7.24.2 Záruční lhůta na stavební práce nesmí být delší než 60 měsíců.

 

7.24.3 Obchodní podmínky mohou u speciálních stavebních konstrukcí a prací, případně u dodávek strojů nebo technologických zařízení stanovit délku záruční lhůty jinak, objednatel je však povinen ji řádně odůvodnit.

 

 

7.25 Smluvní pokuty za neplnění objednatele

 

7.25.1 Obchodní podmínky stanoví objednateli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši nejméně 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

 

7.26 Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele

 

7.26.1 Obchodní podmínky stanoví smluvní pokuty za neplnění smluvních povinností zhotovitele. Výše smluvní pokuty nesmí být stanovena v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku a musí odpovídat druhu, složitosti a charakteru předmětu díla.

 

7.26.2 Obchodní podmínky stanoví smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla. Smluvní pokuta nesmí být vyšší než 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

 

7.26.3 Obchodní podmínky v případech, kdy je umožněno převzetí díla včetně vad, stanoví smluvní pokutu za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu.

 

7.26.4 Smluvní pokuta nesmí být stanovena vyšší než 1.000 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

 

7.26.5 Obchodní podmínky mohou stanovit smluvní pokutu za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu.

 

7.26.6 Smluvní pokuta nesmí být vyšší než 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50.000 Kč za den.

 

7.26.7 Obchodní podmínky mohou stanovit smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty.

 

7.26.8 V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), mohou obchodní podmínky stanovit smluvní pokutu až do výše 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

 

7.26.9 Obchodní podmínky mohou stanovit i další smluvní pokuty za neplnění smluvních podmínek, vždy však v intencích výše uvedených sankcí.

 

 


 

Poznámky:

 

1 Systém elektronických tržišť upravuje usnesení vlády České republiky č. 343 ze dne 10. května 2010, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků, ve znění pozdějších změn.

 

2 Požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví vyhláška č. 133/2012 Sb. ze dne 20. dubna 2012, o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

 

3 Dostupné zde: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/.

 

4 Účetní období je definováno v § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

5 Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, upravuje Příloha č. 1 k usnesení vlády České republiky č. 451 ze dne 15. 6. 2011

 

6 Usnesení vlády České republiky č. 343 ze dne 10. května 2010, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků, ve znění pozdějších změn.

 

7 Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit (příloha k usnesení vlády České republiky č. 343 ze dne 10. května 2010, ve znění pozdějších změn).

 

8 Šablony dokumentů OPŽP ve formátu *.docx jsou ke stažení na http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity.

 

9 Den je nutno počítat celý, tedy jako 24 hodin (je-li tedy např. výběrové řízení k zakázce malé hodnoty zahájeno 1. ledna, pak lhůta pro podání nabídek počíná běžet 2. ledna a její konec je možné stanovit nejdříve na 12. ledna, aby byla dodržena minimální délka lhůty 10 kalendářních dnů). Má-li připadnout konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, doporučujeme, aby byl konec lhůty stanoven až na příští nejbližší pracovní den (důvodu snazšího doručení nabídek a možné účasti uchazečů na otevírání obálek).

 

10 Nařízení Vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu.

 

11 Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek se nemusí konat ve stejný den. Jednání komise týkající se posouzení a hodnocení nabídek lze rozložit do několika dní v závislosti na množství doručených nabídek, časové náročnosti jejich posouzení či vyzývání uchazečů k doplnění nebo objasnění nabídky.

 

12 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

13 Šablony dokumentů OPŽP ve formátu *.docx jsou ke stažení na http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity.

 

14 Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn.