ze dne 12. května 2016

O uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 212 odst. 9, § 214 odst. 4 a § 219 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)

a) formuláře sloužící pro uveřejňování informací podle zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), pro které není formulář určen přímo použitelným předpisem Evropské unie1),

b) způsob vyplnění formulářů včetně stanovení povinně vyplňovaných údajů,

c) podmínky přijetí formulářů k uveřejnění,

d) postup při úpravách údajů ve formulářích,

e) přístup k uveřejněným formulářům,

f) způsob doručování formulářů,

g) postup při nápravě vad v uveřejněných formulářích a vad plnění provozovatele Věstníku veřejných zakázek,

h) přístup k uveřejněným informacím na profilu zadavatele,

i) strukturu údajů uveřejňovaných na profilu zadavatele,

j) postup při změně profilu zadavatele a

k) strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku.

§ 2

Podmínky přístupu k uveřejněným formulářům

(1) Provozovatel Věstníku veřejných zakázek (dále jen „provozovatel“) na základě požadavku zadavatele odešle formulář uvedený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) do Úředního věstníku Evropské unie, a to do 3 pracovních dnů ode dne jeho odeslání zadavatelem. Provozovatel uveřejní formulář ve Věstníku veřejných zakázek do 3 pracovních dnů od doručení potvrzení o přijetí formuláře k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

(2) Pokud zadavatel nepožádal o odeslání formuláře do Úředního věstníku Evropské unie, provozovatel uveřejní formulář ve Věstníku veřejných zakázek do 3 pracovních dnů ode dne jeho odeslání zadavatelem.

(3) Formulář doručený v souladu s § 3 je uveřejňován ve Věstníku veřejných zakázek způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.

(4) Uveřejněný formulář a jeho úprava podle § 5 je bezplatně veřejně přístupný po dobu nejméně 5 let od jeho uveřejnění.

§ 3

Podmínky přijetí formuláře k uveřejnění

(1) Formulář se doručuje

a) prostřednictvím dálkového přístupu přímým vyplněním elektronického formuláře ve Věstníku veřejných zakázek,

b) prostřednictvím dálkového přístupu s využitím xml datového rozhraní mezi informačním systémem a Věstníkem veřejných zakázek, nebo

c) jinými elektronickými prostředky na elektronickou adresu podatelny provozovatele.

(2) Přípustným formátem datové zprávy obsahující formulář doručovaný provozovateli prostřednictvím elektronických prostředků podle odstavce 1 písm. c) je formát xml (Extensible Markup Language Document).

(3) Formulář doručovaný podle odstavce 1 musí odpovídat pravidlům stanoveným v provozním řádu provozovatele zveřejněném na internetových stránkách provozovatele Věstníku veřejných zakázek.

(4) Formulář nebude přijat k uveřejnění bez vyplnění žádosti podle podmínek stanovených v provozním řádu provozovatele zveřejněném na internetových stránkách provozovatele Věstníku veřejných zakázek.

(5) Pokud byl první formulář týkající se zadávacího řízení uveřejněn pouze ve Věstníku veřejných zakázek, provozovatel přijme k uveřejnění další formulář týkající se tohoto zadávacího řízení, pouze pokud je v něm uvedeno, že má být uveřejněn pouze ve Věstníku veřejných zakázek. Pokud byl první formulář týkající se zadávacího řízení uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie, provozovatel přijme k uveřejnění další formulář týkající se tohoto zadávacího řízení, pouze pokud je v něm uvedeno, že má být uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

§ 4

Vady ve formulářích

(1) Pokud formulář doručený provozovateli nesplňuje podmínky uvedené v § 212 odst. 3 zákona, provozovatel odešle zadavateli do 1 pracovního dne ode dne, kdy mu byl formulář doručen, vyrozumění, že formulář není považován za odeslaný a nebude přijat k uveřejnění, včetně náležitého odůvodnění této skutečnosti. Zároveň provozovatel vyzve zadavatele k odstranění vad formuláře.

(2) V případě, že je zjištěna vada plnění provozovatele, provozovatel odešle zadavateli do 1 pracovního dne ode dne, kdy byla zjištěna nebo nahlášena vada, vyrozumění, které bude obsahovat návrh nápravného opatření k odstranění vady. Provozovatel zajistí neprodleně po písemném souhlasu zadavatele s navrženým nápravným opatřením odstranění vady na vlastní náklady.

§ 5

Úprava údajů v uveřejněném formuláři

(1) Zadavatel, který požaduje provedení změn k již uveřejněnému formuláři uvedenému v § 7 až 15 (dále jen „původní formulář“), postupuje tak, že v případě uveřejnění původního formuláře

a) ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie vyplní standardní formulář 14 „Oprava“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1), ve kterém v souladu s pravidly podle § 3 odst. 3 doplní jednoznačný odkaz na původní formulář a uvede veškeré informace o změnách oproti původnímu formuláři,

b) pouze ve Věstníku veřejných zakázek vyplní národní formulář CZ 04 „Oprava národního formuláře“ uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce, ve kterém v souladu s pravidly podle § 3 odst. 3 doplní jednoznačný odkaz na původní formulář a uvede veškeré informace o změnách oproti původnímu formuláři,

c) k veřejným zakázkám v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle § 13 znovu vyplní příslušný formulář a změní v něm údaje, které požaduje upravit; v případě uveřejnění opravného formuláře zajistí provozovatel zneplatnění původního formuláře a tuto skutečnost viditelně vyznačí na původním formuláři.

(2) V případě uveřejnění formuláře „Oprava“ nebo „Oprava národního formuláře“ podle odstavce 1 provozovatel zajistí, aby tato skutečnost byla zřejmá ve vazbě na původní formulář.

§ 6

Způsob vyplnění formuláře v případě rámcové dohody a dynamického nákupního systému

(1) V případě souhrnného oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 písm. b) zákona nebo v dynamickém nákupním systému podle § 142 písm. b) zákona postupuje zadavatel tak, že oddíl formuláře označený „Zadání zakázky“ vyplní vždy souhrnně ve vztahu k dodavateli, kterému byly v daném období zadány zakázky se stejným předmětem.

(2) Pokud byla uzavřena rámcová dohoda nebo zaveden dynamický nákupní systém na základě zadávacího řízení v nadlimitním režimu, zadavatel použije pro oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona příslušný formulář upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1).

(3) Pokud byla uzavřena rámcová dohoda nebo zaveden dynamický nákupní systém na základě zadávacího řízení v podlimitním režimu, zadavatel použije pro oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona národní formulář CZ 03 „Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu“ uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným zakázkám v nadlimitním režimu

Zadavatel veřejné zakázky v nadlimitním režimu použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie

a) standardní formulář 1 „Předběžné oznámení“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1. oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 zákona,

2. oznámení, na jehož základě budou zkráceny lhůty pro podání nabídek podle § 57 odst. 2 písm. a), § 59 odst. 4 a § 62 odst. 3 zákona, nebo

3. oznámení, kterým se zahajuje užší řízení podle § 58 odst. 2 zákona nebo jednací řízení s uveřejněním podle § 61 odst. 2 zákona,

b) standardní formulář 2 „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1. zahájení zadávacího řízení podle § 56 odst. 1, § 58 odst. 1, § 61 odst. 1, § 68 odst. 2 a § 72 odst. 1 zákona, nebo

2. zahájení zadávacího řízení, ve kterém se zavádí dynamický nákupní systém podle § 139 odst. 1 zákona, nebo oznámení o změně doby trvání dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 9 písm. a) zákona,

c) standardní formulář 3 „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1. oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 126 zákona,

2. oznámení o zrušení zadávacího řízení podle § 128 odst. 2 zákona,

3. oznámení o zavedení dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 8 zákona, nebo oznámení o ukončení dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 9 písm. b) zákona, nebo

4. jednotlivé či souhrnné oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona.

§ 8

Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným zakázkám v podlimitním režimu

(1) Zadavatel veřejné zakázky v podlimitním režimu použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek

a) národní formulář CZ 01 „Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu“ uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce pro

1. oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 zákona,

2. oznámení, na jehož základě budou zkráceny lhůty pro podání nabídek podle § 54 odst. 4 zákona, nebo

3. oznámení, kterým se zahajuje užší řízení podle § 58 odst. 2 zákona nebo jednací řízení s uveřejněním podle § 61 odst. 2 zákona,

b) národní formulář CZ 02 „Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu“ uvedený v příloze č. 2 k této vyhlášce pro

1. zahájení zadávacího řízení podle § 56 odst. 1, § 58 odst. 1, § 61 odst. 1, § 68 odst. 2 a § 72 odst. 1 zákona, nebo

2. zahájení zadávacího řízení, ve kterém se zavádí dynamický nákupní systém podle § 139 odst. 1 zákona nebo oznámení o změně doby trvání dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 9 písm. a) zákona,

c) národní formulář CZ 03 „Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu“ uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce pro

1. oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 126 zákona,

2. oznámení o zrušení zadávacího řízení podle § 128 odst. 2 zákona,

3. oznámení o zavedení dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 8 zákona nebo oznámení o ukončení dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 9 písm. b) zákona, nebo

4. jednotlivé či souhrnné oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona.

(2) V případě, že zadavatel požaduje uveřejnění informací o veřejné zakázce v podlimitním režimu v Úředním věstníku Evropské unie, použije příslušné formuláře pro veřejné zakázky v nadlimitním režimu podle § 7 upravené v přímo použitelném předpisu Evropské unie1).

§ 9

Formuláře pro uveřejnění informací k sektorovým veřejným zakázkám

Zadavatel sektorové veřejné zakázky použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie

a) standardní formulář 4 „Pravidelné předběžné oznámení – veřejné služby“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1. oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 zákona,

2. oznámení, na jehož základě budou zkráceny lhůty pro podání nabídek podle § 57 odst. 2 písm. a), § 59 odst. 4 a § 62 odst. 3 zákona, nebo

3. oznámení, kterým se zahajuje užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním podle § 164 odst. 1 písm. a) zákona,

b) standardní formulář 5 „Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1. zahájení zadávacího řízení podle § 56 odst. 1, § 58 odst. 1, § 61 odst. 1, § 68 odst. 2 a § 72 odst. 1 zákona, nebo

2. zahájení zadávacího řízení, ve kterém se zavádí dynamický nákupní systém podle § 139 odst. 1 zákona nebo oznámení o změně doby trvání dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 9 písm. a) zákona,

c) standardní formulář 6 „Oznámení o výsledku zadávacího řízení – veřejné služby“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1. oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 126 zákona,

2. oznámení o zrušení zadávacího řízení podle § 128 odst. 2 zákona,

3. oznámení o zavedení dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 8 zákona nebo oznámení o ukončení dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 9 písm. b) zákona, nebo

4. jednotlivé či souhrnné oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona,

d) standardní formulář 7 „Systém kvalifikace – veřejné služby“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1. zahájení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním podle § 164 odst. 1 písm. b) zákona, nebo

2. zavedení systému kvalifikace podle § 165 odst. 2 zákona.

§ 10

Formuláře pro uveřejnění informací k soutěžím o návrh

Zadavatel soutěže o návrh použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie

a) standardní formulář 12 „Oznámení o zahájení soutěže o návrh“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro zahájení soutěže o návrh podle § 145 odst. 1 nebo § 146 odst. 1 zákona,

b) standardní formulář 13 „Oznámení o výsledcích soutěže o návrh“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro oznámení o výsledku soutěže o návrh podle § 150 odst. 1 zákona.

§ 11

Formuláře pro uveřejnění informací ke koncesím

Zadavatel veřejné zakázky, která je koncesí na stavební práce nebo koncesí na služby, použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie

a) standardní formulář 24 „Oznámení o zahájení koncesního řízení“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro zahájení koncesního řízení podle § 180 odst. 1 zákona,

b) standardní formulář 25 „Oznámení o výsledku koncesního řízení“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro oznámení o výsledku koncesního řízení podle § 185 zákona.

§ 12

Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným zakázkám ve zjednodušeném režimu

Zadavatel zadávající veřejnou zakázku ve zjednodušeném režimu použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie

a) v případě veřejné zakázky standardní formulář 21 „Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) jako

1. předběžné oznámení pro oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 zákona nebo pro výzvu k vyjádření předběžného zájmu podle § 129 odst. 3 písm. a) zákona,

2. oznámení o zahájení zadávacího řízení podle § 129 odst. 3 písm. b) zákona,

3. oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 129 odst. 10 zákona,

b) v případě sektorové zakázky standardní formulář 22 „Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) jako

1. pravidelné předběžné oznámení pro oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 zákona nebo pro výzvu k vyjádření předběžného zájmu podle § 129 odst. 3 písm. a) zákona,

2. systém kvalifikace pro zavedení systému kvalifikace podle § 165 odst. 2 zákona nebo pro výzvu k podání žádosti o účast podle § 164 odst. 1 písm. b) zákona,

3. oznámení o zahájení zadávacího řízení podle § 129 odst. 3 písm. b) zákona,

4. oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 129 odst. 10 zákona,

c) v případě koncese standardní formulář 23 „Sociální a jiné zvláštní služby – koncese“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) jako

1. předběžné oznámení pro výzvu k vyjádření předběžného zájmu podle § 129 odst. 3 písm. a) zákona,

2. oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 129 odst. 10 zákona.

§ 13

Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným zakázkám v oblasti obrany nebo bezpečnosti

(1) Zadavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie

a) standardní formulář 16 „Oznámení předběžných informací – obrana a bezpečnost“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 zákona,

b) standardní formulář 17 „Oznámení o zakázce – obrana a bezpečnost“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro zahájení zadávacího řízení podle § 58 odst. 1, § 61 odst. 1 a § 68 odst. 2 zákona,

c) standardní formulář 18 „Oznámení o zadání zakázky – obrana a bezpečnost“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1. oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 126 zákona,

2. jednotlivé či souhrnné oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona.

(2) Vybraný dodavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti použije pro uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie standardní formulář 19 „Oznámení o subdodávce – obrana a bezpečnost“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro oznámení o poddodávce podle § 208 zákona. Pro odesílání formuláře vybraným dodavatelem se podmínky, které jsou v této vyhlášce stanoveny pro zadavatele, použijí obdobně.

§ 14

Ostatní formuláře pro uveřejnění informací týkajících se veřejných zakázek

Zadavatel použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie

a) standardní formulář 15 „Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona,

b) standardní formulář 20 „Oznámení o změně“ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro oznámení o změně závazku podle § 222 odst. 8 zákona.

§ 15

Formuláře pro uveřejnění informací týkajících se profilu zadavatele

(1) Zadavatel použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek, které se týkají profilu zadavatele,

a) národní formulář CZ 05 „Oznámení profilu zadavatele“ uvedený v příloze č. 5 k této vyhlášce pro oznámení profilu zadavatele,

b) národní formulář CZ 06 „Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele“ uvedený v příloze č. 6 k této vyhlášce pro zrušení či zneaktivnění profilu zadavatele.

(2) Zadavatel zajistí, aby internetová adresa profilu zadavatele uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek odkazovala přímo na internetovou stránku, na které jsou uveřejněny informace o veřejných zakázkách výhradně tohoto zadavatele.

§ 16

Povinné informace uváděné ve formulářích

Zadavatel ve formulářích vyplní informace podle přílohy č. 7 k této vyhlášce; to neplatí v případě, že z přílohy č. 7 k této vyhlášce vyplývá, že uvedení informace není povinné.

§ 17

Informace a dokumenty uveřejňované na profilu zadavatele

(1) Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky podle § 219 zákona musí být uveřejněna na profilu zadavatele v podobě strukturovaných dat v souladu s přílohou č. 8 k této vyhlášce. Tím není dotčeno právo zadavatele uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny současně jako dokument ve formátu podle § 18 odst. 2.

(2) Všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, musí být bezplatně veřejně přístupné nepřetržitě po dobu nejméně 2 let od jejich uveřejnění.

§ 18

Struktura údajů uveřejněných na profilu zadavatele

(1) Dokumenty k veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele jsou umístěny v logickém celku, označeném jednoznačným identifikátorem veřejné zakázky.

(2) Zadavatel použije pro dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele některý z těchto formátů:

a) pdf (Portable Document Format),

b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving),

c) xml (Extensible Markup Language Document), odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu,

d) fo/zfo (602XML Filler dokument),

e) html/htm (Hypertext Markup Language Document),

f) odt (Open Document Text),

g) ods (Open Document Spreadsheet),

h) odp (Open Document Presentation),

i) txt (prostý text),

j) rtf (Rich Text Format),

k) doc/docx (MS Word Document),

l) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),

m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),

n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange
Format),

o) png (Portable Network Graphics),

p) tif/tiff (Tagged Image File Format),

q) gif (Graphics Interchange Format).

(3) Zadavatel může pro dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele použít i oborově obvyklý formát jiný než uvedený v odstavci 2 s podporovaným a zdarma dostupným prohlížečem daného formátu.

(4) Zadávací dokumentace podle § 96 odst. 1 zákona, její část nebo smlouva podle § 219 odst. 1 zákona, která obsahuje více dokumentů ve formátech podle odstavce 2 nebo 3, může být na profilu zadavatele uveřejněná jako jeden či více zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z, bez použití hesla. Zkomprimovaný soubor uveřejněný na profilu zadavatele nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor.

(5) Základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele mají podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 19

Postup při změně profilu zadavatele

Změní-li zadavatel svůj profil zadavatele, zajistí, aby

a) všechny informace a dokumenty k veřejným zakázkám uveřejněné na nepoužívaném profilu zadavatele byly převedeny na nově používaný profil zadavatele; nepoužívaný profil zadavatele zadavatel označí ve formuláři Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele uvedeném v příloze č. 6 k této vyhlášce jako zrušený a tento formulář odešle k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek, nebo

b) na nově používaném profilu zadavatele byla uveřejněna informace o nepoužívaném profilu zadavatele včetně přímého hypertextového odkazu; zadavatel rovněž zajistí, aby prostřednictvím nepoužívaného profilu zadavatele nebyly uveřejňovány informace k veřejným zakázkám zahájeným po datu, kdy došlo ke změně profilu zadavatele, na nepoužívaném profilu zadavatele však budou doplňovány informace k veřejným zakázkám zde uveřejněným, přičemž nepoužívaný profil zadavatele zadavatel označí ve formuláři Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele uvedeném v příloze č.
6 k této vyhlášce jako neaktivní a tento formulář odešle k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.

 

Příl.1

CZ 01 – Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu

Příl.2

CZ 02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu

Příl.3

CZ 03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Příl.4

CZ 04 – Oprava národního formuláře

Příl.5

CZ 05 – Oznámení profilu zadavatele

Příl.6

CZ 06 – Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele

Příl.7

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY VE FORMULÁŘÍCH
ČÁST 1
INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY VE FORMULÁŘÍCH UPRAVENÝCH PŘÍMO POUŽITELNÝM PŘEDPISEM EVROPSKÉ UNIE1)
A) Informace, jež mají být uvedeny v předběžném oznámení (standardní formulář 1 „Předběžné oznámení“) podle § 7 písm. a) této vyhlášky
I. Informace, jež mají být uvedeny ve všech případech
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu územní statistické jednotky dle číselníku NUTS kódů (dále jen „kód NUTS“), telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) veřejného zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Elektronická nebo internetová adresa, na které bude poskytnut bezplatný neomezený a plný přímý přístup k zadávací dokumentaci. Pokud není bezplatný neomezený a plný přímý přístup dostupný z důvodů uvedených v § 96 odst. 2 zákona, údaj o tom, jak lze získat přístup k zadávací dokumentaci.
3. Druh veřejného zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.
4. Pokud tato situace nastane, údaj o tom, že veřejný zadavatel je společným zadavatelem, nebo že se jedná nebo může jednat o nějakou jinou formu společného nákupu.
5. Kódy ze Společného slovníku pro veřejné zakázky – Common Procurement Vocabulary (dále jen „kód CPV“); pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
6. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě veřejných zakázek na stavební práce nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění u zakázek na dodávky a služby; pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
7. Stručný popis zadávacího řízení: povaha a rozsah stavebních prací, povaha a množství nebo hodnota dodávek, povaha a rozsah služeb.
8. Neslouží-li oznámení jako výzva k účasti v soutěži, předpokládané datum (data) uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení týkajícího se veřejné zakázky (veřejných zakázek) uvedené v tomto předběžném oznámení, pokud je tato informace již známa.
9. Datum odeslání oznámení.
10. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
11. Údaj, zda se na veřejnou zakázku vztahuje dohoda o vládních zakázkách.
II. Další informace, jež mají být uvedeny v případě předběžných oznámení sloužících pro zahájení užšího řízení podle § 58 odst. 2 zákona nebo jednacího řízení s uveřejněním podle § 61 odst. 2 zákona
1. Informace o tom, že dodavatelé mohou sdělit zadavateli svůj předběžný zájem o veřejnou zakázku nebo veřejné zakázky.
2. Druh zadávacího řízení (užší řízení, ať už využívající dynamického nákupního systému či nikoli, nebo jednací řízení s uveřejněním).
3. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace o tom, zda se použije:
a) rámcová dohoda,
b) dynamický nákupní systém.
4. Časový rámec pro doručení nebo poskytnutí výrobků, stavebních prací nebo služeb a doba trvání veřejné zakázky, pokud jsou tyto informace již známy.
5. Podmínky účasti, jsou-li tyto informace již známy, včetně:
a) informace o tom, zda je zakázka vyhrazena chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob,
b) informací, zda podle právních předpisů je poskytování služby vyhrazeno určité profesi,
c) stručného popisu kritérií pro výběr.
6. Stručný popis kritérií, která mají být použita pro zadání veřejné zakázky, pokud jsou již známa.
7. Pokud zadavatel rozhodne o jeho zveřejnění, předpokládaný celkový rozsah veřejné zakázky (veřejných zakázek); pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
8. Lhůty pro doručení vyjádření předběžného zájmu.
9. Adresa, na kterou má být vyjádření předběžného zájmu zasláno.
10. Povolený jazyk nebo jazyky, v nichž se vyjádření předběžného zájmu nebo nabídky předkládají.
11. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace o tom, zda se:
a) požaduje/akceptuje elektronické podávání nabídek nebo žádostí o účast,
b) použijí elektronické objednávky,
c) použije elektronická fakturace,
d) přijímají elektronické platby.
12. Informace o tom, zda se veřejná zakázka týká projektu nebo programu financovaného z prostředků Evropské unie.
13. Název a adresa subjektu příslušného pro přezkum a případně mediační řízení. Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné) a elektronická adresa útvaru, kde mohou být tyto informace získány.
B) Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o zahájení zadávacího řízení (standardní formulář 2 „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“) podle § 7 písm. b) této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) veřejného zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Elektronická nebo internetová adresa, na které bude poskytnut bezplatný neomezený a plný přímý přístup k zadávací dokumentaci. Pokud není bezplatný neomezený a plný přímý přístup dostupný z důvodů uvedených v § 96 odst. 2 zákona, údaj o tom, jak lze získat přístup k zadávací dokumentaci.
3. Druh veřejného zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.
4. Pokud tato situace nastane, údaj o tom, že veřejný zadavatel je společným zadavatelem nebo že se jedná o nějakou jinou formu společného nákupu.
5. Kódy CPV; pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
6. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě veřejných zakázek na stavební práce nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění u veřejných zakázek na dodávky a služby; pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
7. Popis zadávacího řízení: povaha a rozsah stavebních prací, povaha a množství nebo hodnota dodávek, povaha a rozsah služeb. Pokud je zakázka rozdělena na části, je nutné tuto informaci poskytnout pro každou část. Popis opčních práv, pokud budou využita.
8. Pokud zadavatel rozhodne o jeho zveřejnění, předpokládaný celkový řádový rozsah veřejné zakázky (veřejných zakázek); pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
9. Přípustnost či zákaz variant.
10. Časový rámec doručení nebo poskytnutí dodávek, stavebních prací nebo služeb, a je-li to možné, doba trvání veřejné zakázky.
a) V případě rámcové dohody údaj o plánovaném trvání rámcové dohody, případně stanovení důvodů pro trvání překračující čtyři roky; jsou-li tyto informace již známy, údaj o hodnotě nebo řádovém rozsahu a o frekvenci veřejných zakázek, které mají být zadány, počtu nebo navrhovaném maximálním počtu hospodářských subjektů, které se mají zúčastnit.
b) V případě dynamického nákupního systému údaj o plánovaném trvání systému; je-li to možné, údaj o hodnotě nebo řádovém rozsahu a o frekvenci veřejných zakázek, které mají být zadány.
11. Podmínky účasti včetně:
a) je-li to namístě, informace, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob,
b) pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informací, zda podle právních předpisů je poskytování služby vyhrazeno určité profesi; odkaz na příslušné právní předpisy,
c) seznamu a stručného popisu kritérií týkajících se osobní situace hospodářských subjektů, která může vést k jejich vyloučení, a kritérií pro výběr; minimální úrovně standardů, které mohou být požadovány; údaje o požadovaných informacích (vlastní prohlášení, dokumenty).
12. Druh zadávacího řízení; pokud jsou použity zkrácené lhůty, důvody pro jejich použití (při otevřených a užších řízeních a při jednacím řízení s uveřejněním);
13. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace o tom, zda se použije:
a) rámcová dohoda,
b) dynamický nákupní systém,
c) elektronická aukce (v případě otevřeného či užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním).
14. Pokud má být veřejná zakázka rozdělena na části, údaj o možnosti podání nabídky na jednu, několik nebo na všechny tyto části; údaj o možných omezeních počtu částí, které mohou být zadány jednomu dodavateli. Pokud není veřejná zakázka rozdělena na části, uvedou se důvody této skutečnosti, není-li tato informace uvedena v písemné zprávě zadavatele.
15. Je-li v případě užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, soutěžního dialogu nebo inovačního partnerství využita možnost snížit počet zájemců vyzvaných k podání nabídky, k jednání nebo k dialogu: nejnižší, a pokud je stanoven, navrhovaný nejvyšší počet zájemců a objektivní kritéria, která budou použita k výběru těchto zájemců.
16. U jednacího řízení s uveřejněním, soutěžního dialogu nebo inovačního partnerství údaj o použití řízení rozděleného do fází s cílem postupně snižovat počet nabídek k jednání nebo řešení k diskuzi, pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci.
17. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, zvláštní podmínky, kterým plnění veřejné zakázky podléhá.
18. Kritéria, která mají být použita pro zadání veřejné zakázky nebo veřejných zakázek. S výjimkou případů, kdy je ekonomicky nejvýhodnější nabídka stanovena pouze na základě ceny, kritéria, která představují ekonomicky nejvýhodnější nabídku, jakož i jejich poměrnou váhu, pokud nejsou uvedena v zadávací dokumentaci nebo v případě soutěžního dialogu v dokumentaci soutěžního dialogu.
19. Lhůta pro podání nabídek (otevřené řízení) nebo žádostí o účast (užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, dynamické nákupní systémy, soutěžní dialogy, inovační partnerství).
20. Adresa, na kterou mají být zasílány nabídky nebo žádosti o účast.
21. V případě otevřených řízení:
a) doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit,
b) datum, čas a místo otevírání nabídek,
c) osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek (pokud jsou známy).
22. Jazyk nebo jazyky, ve kterých musejí být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány.
23. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace o tom, zda se:
a) akceptuje elektronické podávání nabídek nebo žádostí o účast,
b) použijí elektronické objednávky,
c) akceptuje elektronická fakturace,
d) použijí elektronické platby.
24. Informace o tom, zda se veřejná zakázka týká projektu nebo programu financovaného z prostředků Evropské unie.
25. Název a adresa subjektu příslušného pro přezkum a případně mediační řízení. Přesné informace ohledně lhůt pro přezkumná řízení nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné) a elektronická adresa útvaru, kde mohou být tyto informace získány.
26. Datum (data) a odkaz (odkazy) na předchozí uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie ohledně veřejné zakázky (veřejných zakázek) uveřejněné v tomto oznámení.
27. V případě opakovaného zadávacího řízení předpokládané načasování dalších oznámení, která mají být uveřejněna.
28. Datum odeslání oznámení.
29. Údaj, zda se na veřejnou zakázku vztahuje dohoda o vládních zakázkách.
30. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
C) Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku zadávacího řízení (standardní formulář 3 „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“) podle § 7 písm. c) této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) veřejného zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Druh veřejného zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.
3. Pokud tato situace nastane, údaj o tom, že veřejný zadavatel je společným zadavatelem nebo že se jedná o nějakou jinou formu společného nákupu.
4. Kódy CPV.
5. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě veřejných zakázek na stavební práce nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění u veřejných zakázek na dodávky a služby.
6. Popis zadávacího řízení: povaha a rozsah stavebních prací, povaha a množství nebo hodnota dodávek, povaha a rozsah služeb. Pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, je nutné tuto informaci poskytnout pro každou část. Popis opčních práv, pokud budou využita.
7. Druh zadávacího řízení; v případě jednacího řízení bez uveřejnění se uvede odůvodnění.
8. Pokud se tak stalo, informace o tom, zda:
a) byla použita rámcová dohoda,
b) byl použit dynamický nákupní systém.
9. Kritéria pro výběr dodavatele, která byla použita pro zadání veřejné zakázky nebo veřejných zakázek. Pokud se tak stalo, informace, že byla použita elektronická aukce (v případě otevřeného či užšího řízení nebo jednacího řízení).
10. Datum uzavření smlouvy (smluv) nebo rámcové dohody (dohod) po rozhodnutí o zadání veřejné zakázky (veřejných zakázek) nebo uzavření smlouvy (smluv).
11. Počet nabídek obdržených pro každou zakázku, včetně:
a) počtu nabídek obdržených od hospodářských subjektů, které jsou malými a středními podniky,
b) počtu nabídek obdržených z jiného členského státu nebo ze třetí země,
c) počtu nabídek obdržených elektronicky.
12. Pro každou zadanou veřejnou zakázku adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo (pokud je dostupné), faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa (pokud je dostupná) a internetová adresa (pokud je dostupná) vybraného dodavatele (dodavatelů) včetně:
a) informace, zda je vybraný dodavatel malým a středním podnikem,
b) informace, zda byla veřejná zakázka zadána skupině hospodářských subjektů (společný podnik, konsorcium nebo jiné).
13. Hodnota úspěšné nabídky (nabídek) nebo nejvyšší a nejnižší nabídka, které byly při zadávání veřejné zakázky (veřejných zakázek) brány v úvahu.
14. Pokud tato situace nastane, pro každou zadanou veřejnou zakázku hodnota a část veřejné zakázky, která bude pravděpodobně zadána třetím osobám.
15. Informace o tom, zda se veřejná zakázka týká projektu nebo programu financovaného z prostředků Evropské unie.
16. Název a adresa subjektu příslušného pro přezkum a případně mediační řízení. Přesné informace ohledně lhůt pro přezkumná řízení nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné) a elektronická adresa útvaru, kde mohou být tyto informace získány.
17. Datum (data) a odkaz (odkazy) na předchozí uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie ohledně veřejné zakázky (veřejných zakázek) uveřejněné v tomto oznámení.
18. Datum odeslání oznámení.
19. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
D) Informace, jež mají být uvedeny v pravidelném předběžném oznámení (standardní formulář 4 „Pravidelné předběžné oznámení – veřejné služby“) podle § 9 písm. a) této vyhlášky
I. Informace, jež mají být uvedeny ve všech případech
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Hlavní oblast činnosti.
3.
a) U zakázek na dodávky: povaha a množství nebo hodnota služeb nebo zboží, které má být dodáno (kódy CPV).
b) Pro zakázky na stavební práce: povaha a rozsah služeb, které mají být poskytnuty, hlavní charakteristiky stavebních prací nebo položek odkazem na stavební práce (kódy CPV).
c) U zakázek na služby: předpokládaný celkový rozsah služeb ve stanovených kategoriích (kódy CPV).
4. Datum odeslání oznámení
5. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
II. Další informace, jež mají být uvedeny v případě použití pravidelného předběžného oznámení pro zahájení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním podle § 164 odstavce 1 písm. a) zákona, nebo povoluje-li se zkrácení lhůt pro podání nabídek podle, § 57 odstavce 2 písm. a), § 59 odstavce 4 a § 62 odstavce 3 zákona
1. Informace o tom, že dodavatelé mohou sdělit zadavateli svůj předběžný zájem o veřejnou zakázku nebo veřejné zakázky.
2. Elektronická nebo internetová adresa, na které bude poskytnut bezplatný neomezený a plný přímý přístup k zadávací dokumentaci. Pokud není bezplatný neomezený a plný přímý přístup dostupný z důvodů uvedených v § 96 odst. 2 zákona, údaj o tom, jak lze získat přístup k zadávací dokumentaci.
3. Je-li to namístě, informace, o tom, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.
4. Lhůta pro doručení žádostí o výzvu k podání nabídky nebo k jednání.
5. Povaha a množství výrobků, které mají být dodány, nebo hlavní povaha stavebních prací nebo kategorie služeb a údaj, zda se předpokládá rámcová dohoda nebo dohody, včetně opčních práv na další zakázky a předpokládané doby, po kterou lze tato opční práva uplatnit, jakož i počet případných obnovení zakázky. U opakujících se zakázek dále předpokládaný termín následných výzev k účasti v soutěži. Údaj, zda se žádají nabídky týkající se koupě, nájmu, koupě najaté věci nebo koupě na splátky nebo jejich kombinací.
6. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě stavebních prací nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění u dodávek a služeb. Pokud je zakázka rozdělena na části, je nutné tuto informaci poskytnout pro každou část.
7. Dodací lhůta, lhůta pro dokončení nebo trvání zakázky na služby, a pokud je známo, datum zahájení plnění.
8. Adresa, na kterou mají dodavatelé zasílat svá písemná vyjádření předběžného zájmu.
9. Lhůty pro doručení vyjádření předběžného zájmu.
10. Povolený jazyk nebo jazyky, v nichž se vyjádření předběžného zájmu nebo nabídky předkládají.
11. Ekonomické a technické podmínky a finanční a technické záruky vyžadované od dodavatelů.
12.
a) Předpokládané datum zahájení zadávacích řízení týkajících se zakázky či zakázek (je-li známo).
b) Druh zadávacího řízení (užší řízení, ať už využívající dynamického nákupního systému či nikoli, nebo jednací řízení s uveřejněním).
13. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá.
14. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace o tom, zda se:
a) požaduje/akceptuje elektronické podávání nabídek nebo žádostí o účast;
b) použijí elektronické objednávky;
c) použije elektronická fakturace;
d) přijímají elektronické platby.
15. Název a adresa subjektu příslušného pro odvolací a případně mediační řízení. Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné) a elektronická adresa útvaru, kde mohou být tyto informace získány.
16. Kritéria pro výběr dodavatele, jsou-li známa. S výjimkou případů, kdy je ekonomicky nejvýhodnější nabídka stanovena pouze na základě ceny se kritéria určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky a jejich poměrná váha nebo případně pořadí kritérií podle významu uvádí v případě, že nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci nebo nebudou uvedeny ve výzvě k podání žádosti o účast podle § 58 odst. 5 zákona nebo ve výzvě k podání nabídky nebo k jednání.
E) Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o zahájení zadávacího řízení (standardní formulář 5 „Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby“) podle § 9 písm. b) této vyhlášky
I. Informace, které mají být uvedeny v případě otevřeného řízení
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Hlavní vykonávaná činnost.
3. Je-li to namístě, informace o tom, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.
4. Povaha zakázky (na dodávky, na stavební práce nebo na služby; pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace, jde-li o rámcovou dohodu nebo dynamický nákupní systém), popis (kód CPV) a údaj, zda se žádají nabídky týkající se koupě, leasingu, nájmu nebo koupě na splátky nebo jejich kombinací.
5. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě stavebních prací nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění u dodávek a služeb.
6. Pro zakázky na dodávky a stavební práce:
a) Povaha a množství výrobků, které mají být dodány (kódy CPV), včetně opčních práv na dodatečné zakázky (pokud budou využita), a je-li známa, předpokládaná doba, po kterou bude možné tato práva uplatnit, jakož i počet případných obnovení. Pokud jsou tyto informace známy, v případě opakujících se zakázek odhadovaný termín následných výzev k účasti v soutěži na zboží, které má být dodáno, a povaha a rozsah služeb, které mají být poskytnuty, a obecná povaha stavebních prací (kódy CPV).
b) Informace, zda se dodavatelé mohou ucházet o veškeré požadované výrobky nebo jejich část. Jestliže je u zakázek na stavební práce zakázka nebo práce rozdělena do několika částí, řádově velikost jednotlivých částí a možnost ucházet se o jednu, několik nebo všechny části.
c) Pro zakázky na stavební práce: informace týkající se účelu stavby nebo zakázky, pokud zakázka zahrnuje také vypracování projektů.
7. Pro zakázky na služby:
a) Povaha a rozsah služeb, které mají být poskytnuty, včetně opčních práv na dodatečné zakázky (pokud budou využita) a, je-li známa, předpokládaná doba, po kterou bude možné tato práva uplatnit, a počet případných obnovení. Pokud jsou tyto informace známy, v případě opakujících se zakázek odhadovaný termín následných výzev k účasti v soutěži na služby, které mají být poskytnuty.
b) Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace, zda je poskytování služby podle právních předpisů vyhrazeno určité profesi.
c) Odkaz na právní předpisy.
d) Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace, zda mají právnické osoby uvádět jména a profesní kvalifikaci zaměstnanců, kteří budou odpovědní za provedení služeb.
e) Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace, zda se poskytovatelé služeb mohou ucházet o část dotčených služeb.
8. Informace, zda existuje možnost podávat varianty (je-li známo).
9. Dodací lhůta, lhůta pro dokončení nebo trvání zakázky na služby a, pokud je známo, datum zahájení plnění.
10. Elektronická nebo internetová adresa, na které bude poskytnut bezplatný neomezený a plný přímý přístup k zadávací dokumentaci. Pokud není bezplatný neomezený a plný přímý přístup dostupný z důvodů uvedených v § 96 odst. 2 zákona, údaj o tom, jak lze získat přístup k zadávací dokumentaci.
11.
a) Lhůta pro podání nabídek nebo předběžných nabídek, je-li zaváděn dynamický nákupní systém.
b) Adresa, na kterou mají být zaslány.
c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých musí být vypracovány.
12.
a) Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek (pokud jsou známy),
b) Datum, čas a místo otevírání.
13. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, požadované zálohy a záruky.
14. Hlavní podmínky týkající se financování a plateb nebo odkazy na ustanovení, v nichž jsou obsaženy.
15. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, právní forma, kterou musí mít skupina hospodářských subjektů, kterým bude zakázka zadána.
16. Minimální ekonomické a technické požadavky na hospodářský subjekt, kterému má být zakázka zadána.
17. Lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.
18. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá.
19. Kritéria pro výběr dodavatele, která budou použita pro zadání zakázky. S výjimkou případů, kdy je ekonomicky nejvýhodnější nabídka stanovena pouze na základě ceny se kritéria určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky a jejich poměrná váha, nebo případně pořadí kritérií podle významu uvádí v případě, že nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
20. Datum (data) a odkaz (odkazy) na uveřejnění pravidelného předběžného oznámení, ke kterému se zakázka vztahuje, v Úředním věstníku Evropské unie, pokud bylo takové oznámení uveřejněno.
21. Název a adresa subjektu příslušného pro odvolací a případně mediační řízení. Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné) a elektronická adresa útvaru, kde mohou být tyto informace získány.
22. Datum odeslání oznámení zadavatelem.
23. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
II. Informace, které mají být uvedeny v případě užšího řízení
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Hlavní vykonávaná činnost.
3. Je-li to namístě, informace o tom, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.
4. Povaha zakázky (na dodávky, na stavební práce nebo na služby; pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace, jde-li o rámcovou dohodu); popis (kódy CPV). Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, údaj, zda se žádají nabídky týkající se koupě, leasingu, nájmu nebo koupě na splátky nebo jejich kombinací.
5. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě stavebních prací nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění u dodávek a služeb.
6. Pro zakázky na dodávky a stavební práce:
a) Povaha a množství výrobků, které mají být dodány (kódy CPV), včetně opčních práv na dodatečné zakázky (pokud budou využita) a, je-li známa, předpokládaná doba, po kterou bude možné tato práva uplatnit, a počet případných obnovení. Pokud jsou tyto informace známy, v případě opakujících se zakázek odhadovaný termín následných výzev k účasti v soutěži na výrobky, které mají být dodány, a povaha a rozsah služeb, které mají být poskytnuty, a obecná povaha stavebních prací (kódy CPV).
b) Informace, zda se dodavatelé mohou ucházet o veškeré požadované výrobky nebo jejich část. Jestliže je u zakázek na stavební práce zakázka nebo práce rozdělena do několika částí, řádově velikost jednotlivých částí a možnost ucházet se o jednu, několik nebo všechny části.
c) Informace týkající se účelu stavby nebo zakázky, pokud zakázka zahrnuje také vypracování projektů.
7. Pro zakázky na služby:
a) Povaha a rozsah služeb, které mají být poskytnuty, včetně opčních práv na dodatečné zakázky (pokud budou využita) a, je-li známa, předpokládaná doba, po kterou bude možné tato práva uplatnit, a počet případných obnovení. Pokud jsou tyto informace známy, v případě opakujících se zakázek odhadovaný termín následných výzev k účasti v soutěži na služby, které mají být poskytnuty.
b) Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace, zda je poskytování služby podle právních předpisů vyhrazeno určité profesi.
c) Odkaz na právní předpisy.
d) Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace, zda mají právnické osoby uvádět jména a profesní kvalifikaci zaměstnanců, kteří budou odpovědní za provedení služeb.
e) Informace, zda se poskytovatelé služeb mohou ucházet o část dotčených služeb.
8. Informace, zda existuje možnost podávat varianty (je-li známo).
9. Dodací lhůty nebo lhůty pro dokončení nebo trvání zakázky a, pokud je to možné, lhůty pro zahájení plnění.
10. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, právní forma, kterou musí mít skupina hospodářských subjektů, kterým bude zakázka zadána.
11.
a) Lhůta pro podání žádostí o účast.
b) Adresa, na kterou mají být zaslány.
c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých musí být vypracovány.
12. Lhůta pro odeslání výzev k účasti v soutěži.
13. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, požadované zálohy a záruky.
14. Hlavní podmínky týkající se financování a plateb nebo odkazy na ustanovení, v nichž jsou obsaženy.
15. Informace týkající se postavení hospodářského subjektu a minimální ekonomické a technické požadavky, které musí splnit.
16. Kritéria pro výběr dodavatele, která budou použita pro zadání zakázky. S výjimkou případů, kdy je ekonomicky nejvýhodnější nabídka stanovena pouze na základě ceny se kritéria určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky a jejich poměrná váha, nebo případně pořadí kritérií podle významu uvádí v případě, že nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě k podání nabídky.
17. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá.
18. Datum (data) a odkaz (odkazy) na uveřejnění pravidelného oznámení, ke kterému se zakázka vztahuje, v Úředním věstníku Evropské unie, pokud bylo takové oznámení uveřejněno.
19. Název a adresa subjektu příslušného pro odvolací a případně mediační řízení. Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné) a elektronická adresa útvaru, kde mohou být tyto informace získány.
20. Datum odeslání oznámení zadavatelem.
21. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
III. Informace, které mají být uvedeny v případě jednacího řízení s uveřejněním
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Hlavní vykonávaná činnost.
3. Je-li to namístě, informace o tom, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.
4. Povaha zakázky (na dodávky, na stavební práce nebo na služby; pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace, jde-li o rámcovou dohodu); popis (kódy CPV). Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, údaj, zda se žádají nabídky týkající se koupě, leasingu, nájmu nebo koupě na splátky nebo jejich kombinací.
5. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě stavebních prací nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění u dodávek a služeb.
6. Pro zakázky na dodávky a stavební práce:
a) Povaha a množství výrobků, které mají být dodány (kódy CPV), včetně opčních práv na dodatečné zakázky (pokud budou využita) a, je-li známa, předpokládaná doba, po kterou bude možné tato práva uplatnit, a počet případných obnovení. Pokud jsou tyto informace známy, v případě opakujících se zakázek odhadovaný termín následných výzev k účasti v soutěži na výrobky, které mají být dodány, a povaha a rozsah služeb, které mají být poskytnuty, a obecná povaha stavebních prací (kódy CPV).

b) Informace, zda se dodavatelé mohou ucházet veškeré požadované výrobky.

Jestliže je u zakázek na stavební práce zakázka nebo práce rozdělena do několika částí, řádově velikost jednotlivých částí a možnost ucházet se o jednu, několik nebo všechny části.
c) Pro zakázky na stavební práce: informace týkající se účelu stavby nebo zakázky, pokud zakázka zahrnuje také vypracování projektů.
7. Pro zakázky na služby:
a) Povaha a rozsah služeb, které mají být poskytnuty, včetně opčních práv na dodatečné zakázky (pokud budou využita) a, je-li známa, předpokládaná doba, po kterou bude možné tato práva uplatnit, a počet případných obnovení. Pokud jsou tyto informace známy, v případě opakujících se zakázek odhadovaný termín následných výzev k účasti v soutěži na služby, které mají být poskytnuty.
b) Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace, zda je poskytování služby podle právních předpisů vyhrazeno určité profesi.
c) Odkaz na právní předpisy.
d) Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace, zda mají právnické osoby uvádět jména a profesní kvalifikaci zaměstnanců, kteří budou odpovědní za provedení služeb.
e) Informace, zda se poskytovatelé služeb mohou ucházet o část dotčených služeb.
8. Informace, zda existuje možnost podávat varianty (je-li známo).
9. Dodací lhůty nebo lhůty pro dokončení nebo trvání zakázky a, pokud je to možné, lhůty pro zahájení plnění.
10. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, právní forma, kterou musí mít skupina hospodářských subjektů, kterým bude zakázka zadána.
11.
a) Lhůta pro podání žádostí o účast.
b) Adresa, na kterou mají být zaslány.
c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých musí být vypracovány.
12. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, požadované zálohy a záruky.
13. Hlavní podmínky týkající se financování a plateb nebo odkazy na ustanovení, v nichž jsou obsaženy.
14. Informace týkající se postavení hospodářského subjektu a minimální ekonomické a technické požadavky, které musí splnit.
15. Kritéria pro výběr dodavatele, která budou použita pro zadání zakázky. S výjimkou případů, kdy je ekonomicky nejvýhodnější nabídka stanovena pouze na základě ceny, se kritéria určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky a jejich poměrná váha, nebo případně pořadí kritérií podle významu uvádí v případě, že nejsou uvedeny ve specifikacích nebo ve výzvě k jednání.
16. Názvy a adresy hospodářských subjektů vyzvaných zadavatelem, pokud tak zadavatel učinil.
17. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá.
18. Datum (data) a odkaz (odkazy) na uveřejnění předběžného oznámení, ke kterému se zakázka vztahuje, v Úředním věstníku Evropské unie, pokud bylo takové oznámení uveřejněno.
19. Název a adresa subjektu příslušného pro odvolací a případně mediační řízení. Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné) a elektronická adresa útvaru, kde mohou být tyto informace získány.
20. Datum odeslání oznámení zadavatelem.
21. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
F) Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku zadávacího řízení (standardní formulář 6 „Oznámení o výsledku zadávacího řízení – veřejné služby“) podle § 9 písm. c) této vyhlášky
I. Informace určené k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
(Informace v bodech 7, 10 a 12 se považují za informace, které nejsou určeny k uveřejnění, pokud se zadavatel domnívá, že jejich uveřejnění by mohlo být na újmu citlivým obchodním zájmům. Zadavatel ve formuláři u příslušných oddílů vyznačí, zda souhlasí se zveřejněním.)
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Hlavní vykonávaná činnost.
3. Povaha zakázky (na dodávky, na stavební práce nebo na služby a kódy CPV; pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace, jde-li o rámcovou dohodu).
4. Souhrnný údaj o povaze a množství výrobků, stavebních prací nebo poskytovaných služeb.
5.
a) Forma výzvy k účasti v soutěži (vyhlášení zavedení systému kvalifikace; pravidelné oznámení; výzva k podávání nabídek).
b) Datum (data) a odkaz (odkazy) na uveřejnění předchozího oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, pokud bylo uveřejněno.
c) V případě zakázek zadaných v jednacím řízení bez uveřejnění, odkaz na příslušné ustanovení § 63 – 66 nebo § 162 zákona.
6. Druh zadávacího řízení.
7. Počet obdržených nabídek s uvedením:
a) počtu obdržených nabídek od hospodářských subjektů, které jsou malými a středními podniky;
b) počtu nabídek obdržených ze zahraničí;
c) počtu nabídek obdržených elektronicky.
V případě vícečetného zadávání zakázek (části, vícečetné rámcové dohody), musí být tato informace poskytnuta ke každému zadání.
8. Datum uzavření smlouvy (smluv) nebo rámcové dohody (dohod) po rozhodnutí o zadání zakázky (zakázek) nebo uzavření smlouvy (smluv);
9. Cena zaplacená za příležitostné koupě podle § 162 odst. 2 zákona.
10. Pro každou zadanou zakázku název, adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo (pokud je dostupné), faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa (pokud je dostupná) a internetová adresa (pokud je dostupná) vybraného dodavatele (dodavatelů), včetně:
a) informace, zda je vybraný dodavatel malým nebo středním podnikem;
b) informace, zda byla zakázka zadána konsorciu.
11. Pokud tato situace nastane, informace, zda zakázka byla nebo může být zadána třetí straně.
12. Hodnota zakázky nebo nejvyšší a nejnižší hodnota, které byly při zadávání zakázky vzaty v úvahu.
13. Název a adresa subjektu odpovědného za odvolací a případně mediační řízení. Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné) a elektronická adresa útvaru, kde mohou být tyto informace získány.
14. Nepovinné informace:
a) hodnota a podíl zakázky, která byla nebo může být zadána třetím stranám,
b) kritéria pro zadání.
II. Informace neurčené k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
15. Počet zadaných zakázek (pokud byla zakázka rozdělena mezi více dodavatelů).
16. Hodnota každé zadané zakázky.
17. Země původu výrobku nebo služby (původ ve Společenství nebo původ mimo Společenství; pokud se jedná o původ mimo Společenství, rozdělený podle třetích zemí).
18. Jaká byla použita kritéria pro zadání?
19. Byla zakázka zadána dodavateli, který předložil variantu ve smyslu § 102 zákona?
20. Byli někteří účastníci zadávacího řízení vyloučeni podle § 48 odst. 4 zákona z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny?
21. Datum odeslání oznámení zadavatelem.
G) Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o zavedení systému kvalifikace (standardní formulář 7 „Systém kvalifikace – veřejné služby“) podle § 9 písm. d) této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Hlavní vykonávaná činnost.
3. Je-li to namístě, informace o tom, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.
4. Účel systému kvalifikace (popis výrobků, služeb nebo stavebních prací nebo jejich kategorií, které mají být zadány prostřednictvím systému – kódy CPV). Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě stavebních prací nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění u dodávek a služeb.
5. Podmínky, které mají hospodářské subjekty splnit vzhledem ke své kvalifikaci podle systému, a metodika prověřování každé z těchto podmínek. Je-li popis těchto podmínek a prověřovacích metod objemný a vychází-li z podkladů, které mají hospodářské subjekty k dispozici, postačí shrnutí hlavních podmínek a metod a odkaz na tyto podklady.
6. Doba platnosti systému kvalifikace a formality pro jeho prodloužení.
7. Údaj o tom, zda je oznámení použito jako výzva k účasti v soutěži.
8. Adresa, na které lze obdržet další informace a dokumentaci k systému kvalifikace (liší-li se od adres stanovených v bodu 1).
9. Název a adresa subjektu příslušného pro odvolací a případně mediační řízení. Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné) a elektronická adresa útvaru, kde mohou být tyto informace získány.
10. Kritéria, která budou použita pro zadání zakázky, jsou-li známa. S výjimkou případů, kdy je ekonomicky nejvýhodnější nabídka stanovena pouze na základě ceny, se kritéria určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky a jejich poměrná váha, nebo případně pořadí kritérií podle významu uvádí v případě, že nejsou uvedeny ve specifikacích nebo ve výzvě k podání nabídky nebo k jednání.
11. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace o tom, zda se:
a) požaduje/akceptuje elektronické podávání nabídek nebo žádostí o účast;
b) použijí elektronické objednávky;
c) použije elektronická fakturace;
d) přijímají elektronické platby.
12. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
H) Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o zahájení soutěže o návrh (standardní formulář 12 „Oznámení o zahájení soutěže o návrh“) podle § 10 písm. a) této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) veřejného zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Elektronická nebo internetová adresa, na které bude poskytnut bezplatný neomezený a plný přímý přístup k zadávací dokumentaci. Pokud není bezplatný neomezený a plný přímý přístup dostupný z důvodů uvedených v § 96 odst. 2 zákona, údaj o tom, jak lze získat přístup k soutěžním podmínkám.
3. Druh veřejného zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.
4. Pokud tato situace nastane, údaj o tom, že veřejný zadavatel je společným zadavatelem nebo že se jedná o nějakou jinou formu společného nákupu.
5. Kódy CPV; pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
6. Popis hlavních rysů projektu.
7. Počet a hodnota případných udílených cen.
8. Druh soutěže o návrh (otevřená nebo užší).
9. V případě otevřené soutěže o návrh lhůta pro podání projektů.
10. V případě užší soutěže o návrh:
a) předpokládaný počet účastníků,
b) jména účastníků vyzvaných zadavatelem, pokud tak zadavatel učinil,
c) kritéria pro výběr účastníků,
d) lhůta pro podání žádostí o účast.
11. Pokud tak zadavatel stanovil v soutěžních podmínkách, údaj, zda je účast vyhrazena pouze určité profesi.
12. Kritéria pro hodnocení projektů.
13. Případně jména členů poroty (pokud jsou známa).
14. Údaj, zda je rozhodnutí poroty pro zadavatele závazné.
15. Pokud tak zadavatel stanovil v soutěžních podmínkách, podrobnosti o platbách všem účastníkům.
16. Údaj, zda veřejné zakázky navazující na soutěž o návrh budou nebo nebudou zadány vítěznému účastníku nebo účastníkům.
17. Název a adresa subjektu odpovědného za odvolací a případně mediační řízení. Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné) a elektronická adresa útvaru, kde mohou být tyto informace získány.
18. Datum odeslání oznámení.
19. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
I) Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku soutěže o návrh (standardní formulář 13 „Oznámení o výsledcích soutěže o návrh“) podle § 10 písm. b) této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) veřejného zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Druh veřejného zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.
3. Pokud tato situace nastane, údaj o tom, že veřejný zadavatel je společným zadavatelem nebo že se jedná o nějakou jinou formu společného nákupu.
4. Kódy CPV.
5. Popis hlavních rysů projektu.
6. Hodnota cen.
7. Druh soutěže o návrh (otevřená nebo užší).
8. Kritéria použitá pro hodnocení projektů.
9. Datum rozhodnutí poroty.
10. Počet účastníků.
a) Počet účastníků, kteří jsou malými a středními podniky.
b) Počet účastníků ze zahraničí.
11. Název, adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) vítěze (vítězů) soutěže a údaj o tom, zda je vítěz malým a středním podnikem.
12. Informace, zda se soutěž o návrh vztahuje k projektu nebo programu financovanému z prostředků Unie.
13. Datum (data) a odkaz (odkazy) na předchozí uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie ohledně projektu (projektů), kterého se týká toto oznámení.
14. Název a adresa subjektu odpovědného za odvolací a případně mediační řízení. Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné) a elektronická adresa útvaru, kde mohou být tyto informace získány.
15. Datum odeslání oznámení.
16. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
J) Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o zahájení koncesního řízení (standardní formulář 24 „Oznámení o zahájení koncesního řízení“) podle § 11 písm. a) této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) veřejného zadavatele nebo zadavatele a, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Druh veřejného zadavatele nebo zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.
3. Mají-li žádosti obsahovat nabídky, elektronická nebo internetová adresa, na níž je možný bezplatný neomezený a plný přímý přístup ke koncesní dokumentaci. Pokud není bezplatný neomezený a plný přímý přístup dostupný z důvodů uvedených v § 96 odst. 2 zákona, údaj o tom, jak lze získat přístup ke koncesní dokumentaci.
4. Popis koncese: povaha a rozsah stavebních prací, povaha a rozsah služeb, řádový rozsah nebo orientační hodnota a je-li známa, doba trvání koncesní smlouvy. Je-li koncese rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část. Popis opčních práv, pokud budou využita.
5. Kódy CPV. Je-li koncese rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
6. Kód NUTS pro hlavní místo provádění stavebních prací v případě koncesí na stavební práce nebo kód NUTS pro hlavní místo plnění koncesí na služby; je-li koncese rozdělena na části, je tato informace poskytnuta pro každou část.
7. Podmínky účasti včetně:
a) je-li to namístě, informace, zda se jedná o koncesi vyhrazenou chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob;
b) pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informací, zda podle právních předpisů je poskytování služby vyhrazeno určité profesi; odkaz na příslušné právní předpisy;
c) seznamu a stručného popisu kritérií pro výběr; minimální úrovně standardů, které mohou být požadovány; údaje o požadovaných informacích (vlastní prohlášení, dokumenty).
8. Lhůta pro podání žádostí nebo přijetí nabídek.
9. Kritéria, která budou použita pro udělení koncese, jestliže nejsou uvedena v jiné části zadávací dokumentace.
10. Datum odeslání oznámení.
11. Název a adresa orgánu příslušného pro odvolací a případně mediační řízení. Přesné informace o lhůtě pro podání odvolání nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné) a elektronická adresa útvaru, u kterého mohou být tyto informace získány.
12. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, zvláštní podmínky, jež se vztahují na plnění koncese.
13. Adresa, na niž mají být žádosti nebo nabídky zaslány.
14. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace o požadavcích a podmínkách spojených s používáním elektronických prostředků komunikace.
15. Informace o tom, zda koncese souvisí s projektem nebo programem financovaným z fondů Evropské unie.
16. U koncesí na stavební práce údaje o tom, zda se jedná o koncesi, na kterou se vztahuje dohoda o vládních zakázkách.
K) Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku koncesního řízení (standardní formulář 25 „Oznámení o výsledku koncesního řízení“) podle § 11 písm. b) této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS a případně telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) veřejného zadavatele nebo zadavatele a, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Druh veřejného zadavatele nebo zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.
3. Kódy CPV.
4. Kód NUTS pro hlavní místo provádění stavebních prací v případě koncesí na stavební práce nebo kód NUTS pro hlavní místo plnění koncesí na služby.
5. Popis koncese: povaha a rozsah stavebních prací, povaha a rozsah služeb, doba trvání koncesní smlouvy. Je-li koncese rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část. Popis opčních práv, pokud budou využita.
6. Popis použitého koncesního řízení, důvod v případě udělení koncese bez předchozího uveřejnění.
7. Kritéria, která byla použita při udělení koncese nebo koncesí.
8. Datum vydání rozhodnutí o udělení koncese.
9. Počet nabídek obdržených pro každou udělenou koncesi, včetně:
a) počtu nabídek obdržených od hospodářských subjektů, které jsou malými a středními podniky;
b) počtu nabídek obdržených ze zahraničí;
c) počtu nabídek obdržených elektronicky.
10. Pro každou udělenou koncesi název, adresa včetně kódu NUTS a případně telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) vybraného dodavatele (dodavatelů), včetně:
a) informace, zda je vybraný dodavatel malým nebo středním podnikem;
b) informace, zda byla koncese udělena konsorciu.
11. Hodnota a hlavní finanční podmínky udělené koncese, včetně
a) poplatků, cen a pokut (pokud jsou pokuty upraveny v koncesní smlouvě);
b) cen a plateb, pokud jsou upraveny v koncesní smlouvě;
c) jakýchkoli jiných podrobností významných z hlediska hodnoty koncese, jak je stanoveno v § 175 odst. 3 zákona, pokud jsou upraveny v koncesní smlouvě.
12. Informace o tom, zda koncese souvisí s projektem a/nebo programem financovaným z fondů Evropské unie.
13. Název a adresa subjektu příslušného pro přezkum a případně mediační řízení. Přesné informace ohledně lhůt pro přezkumná řízení nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné) a elektronická adresa útvaru, kde mohou být tyto informace získány.
14. Datum (data) a odkaz (odkazy) na předchozí zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, která se týkají koncese (koncesí) inzerované (inzerovaných) v tomto oznámení.
15. Datum odeslání oznámení.
16. Metoda výpočtu odhadované hodnoty koncese, pokud není uvedena v jiné části zadávací dokumentace, v souladu s § 175 zákona.
17. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
L) Informace, jež mají být uvedeny ve standardním formuláři 21 „Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky“ podle § 12 písm. a) této vyhlášky
I. Informace, jež mají být uvedeny v předběžném oznámení o veřejné zakázce na sociální a jiné zvláštní služby podle § 12 písm. a) bodu 1. této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) veřejného zadavatele.
2. Stručný popis dané veřejné zakázky, včetně odhadované celkové hodnoty veřejné zakázky a kódů CPV.
3. Pokud toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži:
a) kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě stavebních prací nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění v případě dodávek a služeb
b) časový rámec doručení nebo poskytnutí dodávek, stavebních prací nebo služeb a doba trvání veřejné zakázky.

c) podmínky účasti, jsou-li tyto informace již známy, včetně:

ca) informace, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob,
cb) informací, zda podle právních předpisů je poskytování služby vyhrazeno určité profesi,
d) stručný popis hlavních rysů plánovaného zadávacího řízení.
4. Informace o tom, že dodavatelé mohou sdělit zadavateli svůj předběžný zájem o veřejnou zakázku nebo veřejné zakázky, lhůty pro obdržení vyjádření předběžného zájmu a adresu, na kterou mají být vyjádření předběžného zájmu zasílána.
II. Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o zahájení zadávacího řízení na sociální a jiné zvláštní služby podle § 12 písm. a) bodu 2. této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) veřejného zadavatele.
2. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě stavebních prací nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění v případě dodávek a služeb.
3. Stručný popis dotčené veřejné zakázky, včetně kódů CPV.
4. Podmínky účasti (pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci) včetně:
a) informace, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob,
b) informace, zda podle právních předpisů je poskytování služby vyhrazeno určité profesi.
5. Lhůta (lhůty) pro kontaktování veřejného zadavatele s vyjádřením zájmu o účast.
6. Stručný popis hlavních rysů plánovaného zadávacího řízení.
III. Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku zadávacího řízení na sociální a jiné zvláštní služby podle § 12 písm. a) bodu 3. této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud je stanoví vnitrostátní předpisy), adresa včetně kódu NUTS, elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) veřejného zadavatele.
2. Stručný popis dotčené zakázky, včetně kódů CPV.
3. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě stavebních prací nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění v případě dodávek a služeb.
4. Počet přijatých nabídek.
5. Hodnota zakázky nebo rozpětí hodnot (maximum/minimum).
6. Pro každou zadanou veřejnou zakázku název, adresa včetně kódu NUTS, elektronická a internetová adresa (pokud jsou dostupné) vybraného dodavatele (dodavatelů).
7. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
M) Informace, jež mají být uvedeny ve standardním formuláři 22 „Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby“ podle § 12 písm. b) této vyhlášky
I. Informace, jež mají být uvedeny v pravidelném předběžném oznámení o sektorové zakázce na sociální a jiné zvláštní služby podle § 12 písm. b) bodu 1. této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) zadavatele.
2. Stručný popis dotyčné zakázky, včetně kódů CPV.
3. Jsou-li již známy:
a) kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě stavebních prací nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění v případě dodávek a služeb;
b) časový rámec doručení nebo poskytnutí dodávek, stavebních prací nebo služeb a doba trvání zakázky;

c) podmínky účasti, jsou-li tyto informace již známy, včetně:

ca) informace, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob,
cb) informací, zda podle právních předpisů je poskytování služby vyhrazeno určité profesi;
d) stručný popis hlavních rysů plánovaného zadávacího řízení.
4. Informace o tom, že dodavatelé mohou sdělit zadavateli svůj předběžný zájem o veřejnou zakázku nebo veřejné zakázky, lhůty pro obdržení vyjádření předběžného zájmu a adresu, na kterou mají být vyjádření předběžného zájmu zasílána.
II. Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o zavedení systému kvalifikace podle § 12 písm. b) bodu 2. této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) zadavatele.
2. Stručný popis dotyčné zakázky, včetně kódů CPV.
3. Jsou-li již známy:
a) kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě stavebních prací nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění v případě dodávek a služeb;
b) časový rámec doručení nebo poskytnutí dodávek, stavebních prací nebo služeb a doba trvání zakázky;

c) podmínky účasti (pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci) včetně:

ca) informace, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob,
cb) informací, zda podle právních předpisů je poskytování služby vyhrazeno určité profesi;
d) stručný popis hlavních rysů plánovaného zadávacího řízení.
4. Odkaz na skutečnost, že zainteresované hospodářské subjekty mají sdělit zadavateli svůj zájem o zakázku nebo zakázky, a lhůty pro obdržení vyjádření zájmu a adresa, na kterou musí být vyjádření zájmu předána.
5. Doba trvání systému kvalifikace a formality pro jeho prodloužení.
III. Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o zahájení zadávacího řízení na sociální a jiné zvláštní služby podle § 12 písm. b) bodu 3. této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) zadavatele a, pokud se liší, útvaru, kde mohou být získány další informace.
2. Hlavní oblast činnosti.
3. Popis služeb nebo jejich kategorií a případně doprovodných stavebních prací a dodávek, které mají být poskytnuty, včetně informace o množství nebo hodnotě, kódy CPV.
4. Kód NUTS pro hlavní místo poskytování služeb.
5. Je-li to namístě, informace o tom, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.
6. Hlavní podmínky, které musí hospodářské subjekty splnit pro svou účast, nebo elektronická adresa, kde lze podrobné informace získat.
7. Lhůty pro kontaktování zadavatele s vyjádřením zájmu o účast.
8. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
IV. Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku zadávacího řízení na sociální a jiné zvláštní služby podle § 12 písm. b) bodu 4. této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) zadavatele a, pokud se liší, útvaru, kde mohou být získány další informace.
2. Hlavní oblast činnosti.
3. Alespoň souhrnný údaj o povaze a množství poskytovaných služeb a případně doprovodných stavebních prací a dodávek.
4. Odkaz na uveřejnění předchozího oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.
5. Počet přijatých nabídek.
6. Jméno a adresa vybraného dodavatele (dodavatelů).
7. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
N) Informace, jež mají být uvedeny ve standardním formuláři 23 „Sociální a jiné zvláštní služby – koncese“) podle § 12 písm. c) vyhlášky
I. Informace, jež mají být uvedeny v předběžném oznámení o zahájení koncesního řízení na sociální a jiné zvláštní služby podle § 12 písm. c) bodu 1. této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) veřejného zadavatele nebo zadavatele a, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Jsou-li tyto informace již známy, elektronická nebo internetová adresa, na níž lze získat specifikace a podklady.
3. Druh veřejného zadavatele nebo zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.
4. Kódy CPV; pokud je koncese rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
5. Kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění koncese na služby.
6. Popis služeb, orientační řádový rozsah nebo hodnota.
7. Jsou-li tyto informace již známy, podmínky pro účast včetně informace, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.
8. Jsou-li tyto informace již známy, časová lhůta (lhůty) pro kontaktování veřejného zadavatele nebo zadavatele s vyjádřením předběžného zájmu o účast.
9. Jsou-li tyto informace již známy, stručný popis hlavních prvků koncesního řízení, které bude použito.
10. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
II. Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku koncesního řízení na sociální a jiné zvláštní služby podle § 12 písm. c) bodu 2. této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, případně faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) veřejného zadavatele nebo zadavatele a, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Druh veřejného zadavatele nebo zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.
3. Kódy CPV. Pokud je koncese rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
4. Shrnutí předmětu koncese.
5. Počet přijatých nabídek.
6. Hodnota úspěšné nabídky, včetně poplatků a cen.
7. Název a adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) vybraného dodavatele nebo dodavatelů.
8. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
O) Informace, jež mají být uvedeny v předběžném oznámení o veřejné zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti (standardní formulář 16 „Oznámení předběžných informací – obrana a bezpečnost“) podle § 13 odst. 1 písm. a) této vyhlášky
1. Název, adresa, faxové číslo (pokud je dostupné) a elektronická adresa zadavatele a, pokud se liší, útvaru, od kterého lze získat dodatečné informace, a v případě zakázek na služby a stavební práce útvarů, například příslušné internetové stránky veřejné správy, na kterých lze získat informace o obecném právním rámci pro daně, ochranu životního prostředí, ochranu zaměstnanců a pracovní podmínky, který se použije v místě, kde má být zakázka plněna.
2. Informace o tom, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob, pokud je již známa.

3. V případě zakázek na stavební práce: povaha a rozsah prací, místo provedení; má-li být stavba rozdělena do několika částí, základní charakteristiky těchto částí odkazem na stavbu; pokud je k dispozici, odhad rozsahu nákladů na navrhované práce; kód CPV.

V případě zakázek na dodávky: povaha a množství nebo hodnota výrobků, které mají být dodány, kód CPV.
V případě zakázek na služby: celková hodnota navrhovaných nákupů v každé kategorii služeb; kód CPV.
4. Odhadované datum zahájení zadávacího řízení pro zakázku nebo zakázky, v případě zakázek na služby podle kategorie.
5. Je-li to namístě, údaj, zda je zahrnuta rámcová dohoda.
6. Je-li to namístě, další informace.
7. Datum odeslání oznámení.
P) Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o zahájení zadávacího řízení v oblasti obrany a bezpečnosti (standardní formulář 17 „Oznámení o zakázce – obrana a bezpečnost“) podle § 13 odst. 1 písm. b) této vyhlášky
1. Název, adresa, telefonní a faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa zadavatele.
2. Je-li to namístě, informace o tom, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.
3.
a) Vybrané zadávací řízení.
b) Je-li to namístě, důvody pro zkrácení lhůty pro podání nabídek nebo žádostí o účast.
c) Je-li to namístě, údaj, zda je zahrnuta rámcová dohoda.
d) Je-li to namístě, údaj o konání elektronické aukce.
4. Forma zakázky.
5. Místo provedení prací, dodávky výrobků nebo poskytnutí služeb.
6.

a) Zakázky na stavební práce:

aa) povaha a rozsah stavebních prací, které mají být provedeny, a celková povaha stavby. Údaje zejména o možnosti týkající se dodatečných prací, a pokud je znám, předběžný časový plán těchto opcí, jakož i počet případných opakování. Je-li stavba nebo zakázka rozdělena do několika částí, velikost jednotlivých částí; kódy CPV,
ab) informace týkající se účelu stavby nebo zakázky, pokud zakázka zahrnuje také vypracování plánů,
ac) v případě rámcové dohody údaj i o plánované době platnosti rámcové dohody, celkové odhadované hodnotě prací za celou dobu platnosti rámcové dohody, a pokud je to možné, hodnotě a četnosti zakázek, které mají být zadány.

b) Zakázky na dodávky:

ba) povaha výrobků, které mají být dodány, s uvedením zejména toho, zda jsou nabídky vyžadovány za účelem koupě, leasingu, pronájmu, nájmu nebo koupě na splátky nebo jejich kombinaci, kódy CPV. Množství výrobků, které má být dodáno, s uvedením zejména možnosti týkající se dodatečných nákupů, a pokud je znám, předběžný časový plán těchto opcí, jakož i počet případných opakování; kódy CPV,
bb) v případě pravidelných zakázek nebo zakázek obnovitelných v průběhu daného období časový plán následných veřejných zakázek na nákup zamýšlených dodávek, pokud je znám,
bc) v případě rámcové dohody údaj i o plánované době platnosti rámcové dohody, celkové odhadované hodnotě dodávek za celou dobu platnosti rámcové dohody, a pokud je to možné, hodnotě a četnosti zakázek, které mají být zadány.

c) Zakázky na služby:

ca) kategorie a popis služby. Kódy CPV. Množství služeb, které mají být poskytnuty. Údaje zejména o možnosti týkající se dodatečných nákupů, a pokud je znám, předběžný časový plán těchto opcí, jakož i počet případných opakování. V případě zakázek obnovitelných v průběhu daného období odhadovaný časový rámec, pokud je znám, pro následné zakázky na nákup zamýšlených služeb.
V případě rámcové dohody údaj i o plánované době platnosti rámcové dohody, celkové odhadované hodnotě služeb za celou dobu platnosti rámcové dohody, a pokud je to možné, hodnotě a četnosti zakázek, které mají být zadány,
cb) je-li to namístě, údaj, zda podle právních předpisů je poskytování služby vyhrazeno určité profesi.
cc) odkaz na právní předpisy,
cd) je-li to namístě, údaj, zda právnické osoby mají uvádět jména a odbornou kvalifikaci zaměstnanců, kteří mají být odpovědní za poskytnutí služby.
7. Pokud jsou zakázky rozděleny na části, údaj o možnosti podat nabídku na jednu, více, nebo všechny části.
8. Přípustnost či zákaz variant.
9. Je-li to namístě, údaj o procentním podílu z celkové hodnoty zakázky, který musí být zadán formou poddodávky třetím osobám na základě řízení o výběru poddodavatele (§ 207 zákona).
10. Je-li to namístě, kritéria pro výběr, která se týkají osobní situace poddodavatelů a která mohou vést k jejich vyloučení, a požadované informace, které prokazují, že se na tyto poddodavatele případy, jež vyloučení odůvodňují, nevztahují. Informace a jakékoli nezbytné formální náležitosti pro posouzení minimálních hospodářských a technických kapacit, které jsou od poddodavatelů požadovány. Minimální úroveň (úrovně) kapacit, kterou lze požadovat.
11. Lhůta pro dokončení stavebních prací/dodávek/služeb nebo doba platnosti zakázky na stavební práce/dodávky/služby. Kde je to možné, lhůta pro zahájení stavebních prací či lhůta pro zahájení dodávek nebo služeb.
12. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá.
13.
a) Lhůta pro doručení žádostí o účast;
b) adresa, kam mají být zaslány;
c) jazyk nebo jazyky, ve kterých musí být vypracovány.
14. Je-li to namístě, požadované zálohy a záruky.
15. Hlavní podmínky, které se týkají financování a placení, nebo odkazy na dokumenty, v nichž jsou tyto podmínky obsaženy.
16. Je-li to namístě, právní forma, kterou musí mít skupiny hospodářských subjektů, kterým má být zakázka zadána.
17. Kritéria pro výběr, která se týkají osobní situace hospodářských subjektů, která mohou vést k jejich vyloučení, a požadované informace, které prokazují, že se na tyto hospodářské subjekty případy, jež vyloučení odůvodňují, nevztahují. Kritéria pro výběr, informace a jakékoli nezbytné formální náležitosti pro posouzení minimálních hospodářských a technických norem, které jsou od hospodářského subjektu požadovány. Minimální úroveň (úrovně) norem, kterou lze požadovat.
18. Pro rámcové dohody: počet, a je-li to namístě, navrhovaný nejvyšší počet hospodářských subjektů, které budou jejími stranami, a stanovená doba platnosti rámcové dohody.
19. V případě soutěžního dialogu nebo jednacího řízení s uveřejněním údaj, je-li to namístě, o použití vícefázového řízení s cílem postupně snižovat počet řešení k diskusi nebo nabídek k jednání.
20. V případě užšího řízení, jednacího řízení nebo soutěžního dialogu využití možnosti snížit počet zájemců vyzvaných k podání nabídky, k dialogu nebo k jednání: nejnižší, a je-li to namístě, navrhovaný nejvyšší počet zájemců a objektivní kritéria, která budou použita k výběru tohoto počtu zájemců.
21. Kritéria, která budou použita pro zadání zakázky. Údaj o kritériích, která představují ekonomicky nejvýhodnější nabídku, stejně jako o jejich poměrné váze nebo o kritériích v sestupném pořadí jejich důležitosti, pokud nejsou uvedena v zadávací dokumentaci nebo, v případě soutěžního dialogu, v popisném dokumentu.
22. Je-li to namístě, datum (data) zveřejnění oznámení předběžných informací, nebo prohlášení, že zveřejnění nebylo provedeno.
23. Datum odeslání oznámení.
Q) Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku zadávacího řízení v oblasti obrany a bezpečnosti (standardní formulář 18 „Oznámení o zadání zakázky – obrana a bezpečnost“) podle § 13 odst. 1 písm. c) této vyhlášky
1. Název a adresa zadavatele.
2. Zvolené zadávací řízení. V případě jednacího řízení bez uveřejnění (§ 63 – 66 zákona) odůvodnění.

3. Zakázky na stavební práce: povaha a rozsah zakázky.

Zakázky na dodávky: povaha a množství dodávaných výrobků, je-li to namístě, podle dodavatele; kódy CPV.
Zakázky na služby: kategorie a popis služby; kódy CPV; množství nakupovaných služeb.
4. Datum zadání zakázky.
5. Kritéria pro zadání zakázky.
6. Počet doručených nabídek.
7. Název a adresa vybraného dodavatele (dodavatelů).
8. Hodnota zakázky nebo rozpětí hodnot (minimum/maximum).
9. Hodnota vybrané nabídky (nabídek) nebo nejvyšší a nejnižší nabídka, které byly brány v úvahu při zadávání zakázky.
10. Je-li to namístě, část zakázky, která má být zadána třetím osobám, a její hodnota.
11. Je-li to namístě, důvody, proč doba platnosti rámcové dohody překračuje sedm let.
12. Datum zveřejnění oznámení o zakázce.
13. Datum odeslání tohoto oznámení.
R) Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o poddodávce (standardní formulář 19 „Oznámení o subdodávce – obrana a bezpečnost“) podle § 13 odst. 2 této vyhlášky
1. Název, adresa, faxové číslo (pokud je dostupné) a elektronická adresa vybraného dodavatele a, pokud se liší, útvaru, od kterého lze získat dodatečné informace.
2.
a) Místo provedení stavebních prací, dodávky výrobků nebo poskytnutí služeb;
b) povaha a rozsah stavebních prací, které mají být provedeny, a celková povaha stavby; kódy CPV;
c) povaha výrobků, které mají být dodány, s uvedením toho, zda jsou nabídky vyžadovány za účelem koupě, leasingu, pronájmu, nájmu nebo koupě na splátky nebo jejich kombinaci, kódy CPV;
d) kategorie a popis služby; kódy CPV.
3. Případná stanovená lhůta pro dokončení.
4. Název a adresa orgánu, od kterého je možno si vyžádat specifikace a další příslušné dokumenty.
5.
a) Lhůta pro obdržení žádostí o účast nebo pro obdržení nabídek;
b) adresa, kam mají být zaslány;
c) jazyk nebo jazyky, v nichž je třeba nabídky vypracovat.
6. Je-li to namístě, požadované zálohy nebo záruky.
7. Objektivní kritéria, která budou uplatněna při výběru poddodavatelů a souvisejí s jejich osobní situací nebo s posouzením jejich nabídky.
8. Jakékoli další informace, pokud jejich uvedení vybraný dodavatel považuje za nezbytné.
9. Datum odeslání oznámení.
S) Informace, jež mají být uvedeny ve standardním formuláři 14 „Oprava“ podle § 5 odst. 1 písm. a) této vyhlášky
1. Název a kontaktní údaje zadavatele.
2. Popis předmětu veřejné zakázky.
3. Datum odeslání oznámení.
4. Odkaz na původní oznámení zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.
5. Důvod a popis změn, které mají být opraveny nebo přidány oproti původnímu oznámení.
T) Informace, jež mají být uvedeny ve standardním formuláři 15 „Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante“ podle § 14 písm. a) této vyhlášky
1. Název a kontaktní údaje zadavatele.
2. Popis předmětu veřejné zakázky.
3. Odůvodnění rozhodnutí zadavatele zadat zakázku bez předchozího zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
4. Název a kontaktní údaje vybraného dodavatele.
5. Případně veškeré další informace, jež zadavatel považuje za důležité.
U) Informace, jež mají být uvedeny ve standardním formuláři 20 „Oznámení o změně“ podle § 14 písm. b) této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) veřejného zadavatele nebo zadavatele a, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Hlavní vykonávaná činnost zadavatele v případě zadavatele sektorové zakázky.
3. Kódy CPV.
4. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě zakázek nebo koncesí na stavební práce nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění u zakázek nebo koncesí na dodávky a služby.
5. Popis zakázky před změnou a po ní: povaha a rozsah stavebních prací, povaha a množství nebo hodnota dodávek, povaha a rozsah služeb.
6. Je-li to namístě, zvýšení ceny v důsledku změny.
7. Popis okolností, jež vedly k nutné změně.
8. Datum rozhodnutí o zadání zakázky.
9. V případě potřeby název, adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) nového dodavatele nebo dodavatelů.
10. Informace o tom, zda se veřejná zakázka týká projektu nebo programu financovaného z prostředků Evropské unie.
11. Název a adresa orgánu dohledu a subjektu příslušného pro přezkum, případně pro mediační řízení. Přesné informace ohledně konečného termínu pro přezkumná řízení, nebo, je-li to třeba, název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné) a elektronická adresa služby, kde mohou být tyto informace získány.
12. Datum (data) a odkaz (odkazy) na předchozí uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie ohledně veřejné zakázky (veřejných zakázek), které se týká toto oznámení.
13. Datum odeslání oznámení.
14. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
ČÁST 2
INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY V NÁRODNÍCH FORMULÁŘÍCH UPRAVENÝCH TOUTO VYHLÁŠKOU
A) Informace, jež mají být uvedeny v národním formuláři CZ 01 „Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu“ podle § 8 odst. 1 písm. a) této vyhlášky
I. Informace, jež mají být uvedeny ve všech případech
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Elektronická nebo internetová adresa, na které bude poskytnut bezplatný neomezený a plný přímý přístup k zadávací dokumentaci. Pokud není bezplatný neomezený a plný přímý přístup dostupný z důvodů uvedených v § 96 odst. 2 zákona, údaj o tom, jak lze získat přístup k zadávací dokumentaci.
3. Kódy CPV; pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
4. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě veřejných zakázek na stavební práce nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění u zakázek na dodávky a služby; pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
5. Stručný popis zadávacího řízení: povaha a rozsah stavebních prací, povaha a množství nebo hodnota dodávek, povaha a rozsah služeb.
6. Neslouží-li oznámení jako výzva k účasti v soutěži, předpokládané datum (data) zahájení zadávacího řízení týkajícího se veřejné zakázky (veřejných zakázek) uvedené v tomto předběžném oznámení.
7. Datum odeslání oznámení.
8. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
II. Další informace, jež mají být uvedeny v případě předběžných oznámení sloužících pro zahájení užšího řízení podle § 58 odstavce 2 zákona nebo jednacího řízení s uveřejněním podle § 61 odst. 2 zákona
1. Informace o tom, že dodavatelé mohou sdělit zadavateli svůj předběžný zájem o veřejnou zakázku nebo veřejné zakázky.
2. Druh zadávacího řízení (užší řízení, ať už využívající dynamického nákupního systému či nikoli, nebo jednací řízení s uveřejněním).
3. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace o tom, zda se použije:
a) rámcová dohoda,
b) dynamický nákupní systém.
4. Časový rámec pro doručení nebo poskytnutí výrobků, stavebních prací nebo služeb a doba trvání veřejné zakázky, pokud jsou tyto informace již známy.
5. Stručný popis hodnotících kritérií, pokud jsou již známa.
6. Pokud zadavatel rozhodne o jejím zveřejnění, celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky; pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
7. Lhůty pro doručení vyjádření předběžného zájmu.
8. Adresa, na kterou má být vyjádření předběžného zájmu zasláno.
9. Povolený jazyk nebo jazyky, v nichž se vyjádření předběžného zájmu nebo nabídky předkládají.
10. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace o tom, zda se požaduje/akceptuje elektronické podávání nabídek nebo žádostí o účast.
11. Informace o tom, zda se veřejná zakázka týká projektu nebo programu financovaného z prostředků Evropské unie.
12. Je-li to namístě, informace o tom, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.
B) Informace, jež mají být uvedeny v národním formuláři CZ 02 „Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu“ podle § 8 odst. 1 písm. b) této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Elektronická nebo internetová adresa, na které bude poskytnut bezplatný neomezený a plný přímý přístup k zadávací dokumentaci. Pokud není bezplatný neomezený a plný přímý přístup dostupný z důvodů uvedených v § 96 odst. 2 zákona, údaj o tom, jak lze získat přístup k zadávací dokumentaci.
3. Kódy CPV; pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
4. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě veřejných zakázek na stavební práce nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění u veřejných zakázek na dodávky a služby; pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
5. Popis zadávacího řízení: povaha a rozsah stavebních prací, povaha a množství nebo hodnota dodávek, povaha a rozsah služeb. Pokud je zakázka rozdělena na části, je nutné tuto informaci poskytnout pro každou část. Popis opčních práv, pokud budou využita.
6. Pokud zadavatel rozhodne o jejím zveřejnění, celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
7. Přípustnost či zákaz variant.
8. Časový rámec doručení nebo poskytnutí dodávek, stavebních prací nebo služeb, a je-li to možné, doba trvání veřejné zakázky. V případě rámcové dohody údaj o plánovaném trvání rámcové dohody, počtu a případně navrhovaném maximálním počtu účastníků.
9. Druh zadávacího řízení.
10. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace o tom, zda se použije:
a) rámcová dohoda,
b) dynamický nákupní systém,
c) elektronická aukce (v případě otevřeného či užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním).
11. Je-li v případě jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu využita možnost snížit počet zájemců vyzvaných k podání nabídky, k jednání nebo k dialogu: nejnižší a případně navrhovaný nejvyšší počet zájemců a objektivní kritéria, která budou použita k výběru těchto zájemců.
12. Kritéria, která mají být použita pro zadání veřejné zakázky nebo veřejných zakázek. S výjimkou případů, kdy je ekonomicky nejvýhodnější nabídka stanovena pouze na základě ceny, kritéria, která představují ekonomicky nejvýhodnější nabídku, jakož i jejich poměrnou váhu, pokud nejsou uvedena v zadávací dokumentaci nebo v případě soutěžního dialogu v dokumentaci soutěžního dialogu.
13. Je-li to namístě, informace o tom, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.
14. Lhůta pro podání nabídek (otevřené řízení) nebo žádostí o účast (užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, dynamické nákupní systémy, soutěžní dialogy, inovační partnerství).
15. V případě otevřených řízení datum, čas a místo otevírání nabídek a osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek (pokud jsou známy).
16. Jazyk nebo jazyky, ve kterých musejí být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány.
17. Pokud tak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, informace o tom, zda se akceptuje elektronické podávání nabídek nebo žádostí o účast.
18. Informace o tom, zda se veřejná zakázka týká projektu nebo programu financovaného z prostředků Evropské unie.
19. Datum odeslání oznámení.
20. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
C) Informace, jež mají být uvedeny v národním formuláři CZ 03 „Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu“ podle § 8 odst. 1 písm. c) této vyhlášky
1. Název, IČO (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
2. Kódy CPV.
3. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě veřejných zakázek na stavební práce nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění u veřejných zakázek na dodávky a služby.
4. Popis zadávacího řízení: povaha a rozsah stavebních prací, povaha a množství nebo hodnota dodávek, povaha a rozsah služeb. Pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, je nutné tuto informaci poskytnout pro každou část.
5. Druh zadávacího řízení; v případě jednacího řízení bez uveřejnění se uvede odůvodnění.
6. Je-li to namístě, informace o tom, zda se oznámení týká:
a) uzavření rámcové dohody,
b) zadání zakázky/zakázek na základě rámcové smlouvy,
c) zavedení dynamického nákupního systému,
d) zadání zakázky/zakázek v rámci dynamického nákupního systému.
7. Kritéria pro výběr dodavatele, která byla použita pro zadání veřejné zakázky nebo veřejných zakázek. Pokud se tak stalo, informace, že byla použita elektronická aukce.
8. Datum zadání zakázky.
9. Počet nabídek obdržených pro každou zakázku, včetně počtu nabídek obdržených elektronicky.
10. Pro každou zadanou veřejnou zakázku adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo (pokud je dostupné), elektronická adresa a internetová adresa (pokud je dostupná) vybraného dodavatele (dodavatelů) včetně:
a) informace, zda je vybraný dodavatel malým a středním podnikem,
b) informace, zda byla veřejná zakázka zadána skupině hospodářských subjektů (společný podnik, konsorcium nebo jiné).
11. Celková konečná hodnota zakázky, pokud je zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
12. Informace o tom, zda se veřejná zakázka týká projektu nebo programu financovaného z prostředků Evropské unie.
13. Datum odeslání oznámení.
14. Další důležité informace, pokud jejich uvedení zadavatel považuje za nezbytné.
D) Informace, jež mají být uvedeny v národním formuláři CZ 04 „Oprava národního formuláře“ podle § 5 odst. 1 písm. b) této vyhlášky
1. Název a kontaktní údaje zadavatele.
2. Popis předmětu veřejné zakázky.
3. Datum odeslání oznámení.
4. Odkaz na původní oznámení zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek.
5. Důvod a popis změn, které mají být opraveny nebo přidány oproti původnímu oznámení.
E) Informace, jež mají být uvedeny v národním formuláři CZ 05 „Oznámení profilu zadavatele“ podle § 15 odst. 1 písm. a) této vyhlášky
1. Název a kontaktní údaje zadavatele.
2. Druh zadavatele a hlavní předmět činnosti.
3. Název a internetová adresa profilu zadavatele.
4. Datum odeslání oznámení.
F) Informace, jež mají být uvedeny v národním formuláři CZ 06 „Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele“ podle § 15 odst. 1 písm. b) této vyhlášky
1. Informace, zda se oznámením profil zadavatele ruší nebo se označuje jako „neaktivní“.
2. V případě, že se oznámením profil zadavatele označuje jako „neaktivní“, internetová adresa nového profilu zadavatele.
3. Název a kontaktní údaje zadavatele.
4. Název a internetová adresa zrušeného / deaktivovaného profilu zadavatele.
5. Datum zrušení profilu zadavatele / označení profilu zadavatele jako „neaktivní“.
6. Datum odeslání oznámení.
Příl.8
Rozsah a technický popis struktury dat pro zpřístupnění základních informací o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele, četnost předávání informací a aktualizace
1. Rozsah základních informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele – povinné položky:
a) identifikátor profilu zadavatele – jedná se o evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek přidělené na základě Oznámení profilu zadavatele,
b) Název nebo obchodní firma zadavatele a IČO, bylo-li přiděleno,

c) jednoznačný identifikátor veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele odpovídající struktuře

PrrVnnnnnnnn

, kde:

1. „P“ specifikuje, že se jedná o veřejnou zakázku uveřejněnou na profilu zadavatele
2. „rr“ specifikuje poslední dvojčíslí letopočtu
3. „V“ specifikuje, že se jedná o veřejnou zakázku
4. „nnnnnnnn“ udává osmimístné pořadové číslo veřejné zakázky přidělené zadavatelem v příslušném roce
d) jednoznačný identifikátor související veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody/zavedení dynamického nákupního systému (v případě minitendru či nákupu v dynamickém nákupním systému) ve struktuře dle bodu c)
e) evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek – uvádí se, je-li veřejná zakázka uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek
f) název veřejné zakázky,

g) stav řízení, který odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot

1. veřejná zakázka neukončena – informace o zakázce byly uveřejněny na profilu zadavatele, běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek
2. veřejná zakázka byla zadána – byla uzavřena smlouva s dodavatelem
3. veřejná zakázka byla zrušena
4. ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

h) specifikace zadávacího řízení, která odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot

1. otevřené řízení
2. užší řízení
3. jednací řízení s uveřejněním
4. jednací řízení bez uveřejnění
5. soutěžní dialog
6. řízení o inovačním partnerství
7. zjednodušený režim
8. zjednodušené podlimitní řízení
9. koncesní řízení
10. soutěž o návrh
11. zakázka malého rozsahu
12. zakázka zadaná na základě výjimky
13. minitendr (zadání na základě rámcové dohody)
14. nákup v dynamickém nákupním systému
i) jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části (ano/ne)
j) jedná se o rámcovou dohodu (ano/ne)
k) jedná se o zavedení dynamického nákupního systému (ano/ne)

l) seznam dokumentů veřejné zakázky (dále jen „VZ“) – k vybraným typům dokumentů se uvádí:

1. Internetová adresa (URL), na které je dokument umístěn

2. Typ dokumentu, který odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot

I. Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
II. Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)
III. Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
IV. Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
V. Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
VI. Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
3. Datum a čas vložení této verze dokumentu na profil
m) datum uveřejnění VZ na profilu zadavatele

n) seznam účastníků zadávacího řízení – uvádí se, pokud jsou tyto údaje známy. V případě, že je zakázka dělena na části, uvádí se seznam účastníků zadávacího řízení samostatně pro každou část. Ke každému účastníkovi zadávacího řízení se uvádí následující údaje:

1. IČO
2. název nebo obchodní firma v případě právnické osoby/ jméno, příjmení v případě fyzické osoby
3. země sídla, místa podnikání nebo bydliště
4. nabídková cena bez DPH
5. nabídková cena s DPH v6. účastník zadávacího řízení je sdružením dodavatelů – uvádí se příznakem ano/ne včetně identifikace vedoucího účastníka pomocí IČO
7. údaj, že nabídka účastníka zadávacího řízení byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu a důvody tohoto rozhodnutí
8. údaj, že účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost a důvody tohoto jednání účastníka, jsou-li zadavateli známy

o) specifikace vybraného dodavatele nebo seznam vybraných dodavatelů – uvádí se, pokud dojde k výběru nejvhodnější nabídky. V případě, že je zakázka dělena na části, uvádí se specifikace vybraného dodavatele nebo seznam vybraných dodavatelů samostatně pro každou část. Ke každému vybranému dodavateli se uvádí následující hodnoty:

1. IČO
2. název nebo obchodní firma v případě právnické osoby/ jméno, příjmení v případě fyzické osoby
3. země sídla, místa podnikání nebo bydliště
4. celková cena dle smlouvy bez DPH – uvádí veřejný zadavatel, pokud byla smlouva uzavřena
5. celková cena dle smlouvy s DPH – uvádí veřejný zadavatel, pokud byla smlouva uzavřena
6. vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů – uvádí se příznakem ano/ne včetně identifikace vedoucího účastníka pomocí IČO
7. skutečně uhrazená cena bez DPH v jednotlivých letech plnění – uvádí veřejný zadavatel, pokud došlo k realizaci veřejné zakázky
8. skutečně uhrazená cena s DPH v jednotlivých letech plnění – uvádí veřejný zadavatel, pokud došlo k realizaci veřejné zakázky
p) datum uzavření smlouvy (pokud byla VZ zadána)
q) datum zrušení VZ (pokud byla VZ zrušena)

r) seznam částí zakázky – v případě, že je veřejná zakázka rozdělena na části, se ke každé části veřejné zakázky uvádí následující údaje:

1. číslo části – části veřejné zakázky jsou značeny souvislou řadou začínající číslem 1
2. název části zakázky

3. stav části zakázky, který nabývá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot

I. část zakázky neukončena
II. část zakázky byla zadána – byla uzavřena smlouva s dodavatelem
III. část zakázky byla zrušena
IV. ukončeno plnění smlouvy části zakázky
4. seznam účastníků zadávacího řízení ve struktuře dle bodu n)
5. specifikace vybraného dodavatele nebo seznam vybraných dodavatelů ve struktuře dle bodu o)
6. datum uzavření smlouvy (pokud byla část VZ zadána)
7. datum zrušení části VZ (pokud byla část VZ zrušena)
2. Informace o veřejné zakázce v rozsahu a struktuře dle této přílohy budou veřejně dostupné a budou aktualizovány vždy nejpozději do třetího dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke změně stavu řízení.
3. Technická specifikace uveřejněných dat
a) Základní vybrané informace budou zveřejňovány na profilu ve strukturované podobě. Podrobný popis XML schémat je uveřejněn na internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách.

b) Základní informace na profilu zadavatele budou k dispozici na internetové adrese http://(

adresa profilu zadavatele

)/XMLdataVZ?od=ddmmrrrr&do=ddmmrrrr nebo https://(

adresa profilu zadavatele

)/XMLdataVZ?od=ddmmrrrr&do=ddmmrrrr, kde

1. „(

adresa profilu zadavatele

)“ je internetová adresa evidovaná v seznamu Profilu zadavatelů ve Věstníku veřejných zakázek,

2. „/XMLdataVZ?“ je konstantní řetězec znaků,
3. parametry „od=“ a „do=“ specifikují časový úsek, ve kterém jsou data o veřejných zakázkách poskytována, tj. poskytují se informace o všech veřejných zakázek evidovaných na profilu zadavatele, které byly v uvedeném období (včetně dnů od – do) uveřejněny na profilu zadavatele, maximální doba mezi parametry od – do je 366 dnů,
4. hodnota „ddmmrrrr“ udává strukturu předávaného formátu pro konkrétní datum, kde „dd“ znamená den, „mm“ měsíc a „rrrr“ rok,
5. data jsou zpřístupněna prostřednictví metody GET.
1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011.