ze dne 25. července 2016

O náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Ministerstvo financí stanoví podle § 186 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

§ 1

Náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy

Žádost územního samosprávného celku nebo jím zřízené příspěvkové organizace nebo jiné právnické osoby podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek, je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, o předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření smlouvy, obsahuje tyto vybrané náležitosti včetně ekonomického rozboru dopadů smlouvy:

a) vymezení předmětu smlouvy,

b) u dodavatele, je-li právnickou osobou, obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu a identifikační číslo,

c) u dodavatele, je-li fyzickou osobou, jméno, případně obchodní firmu, sídlo podnikatele, případně bydliště, je-li odlišné od místa podnikání, a identifikační číslo,

d) předpokládanou hodnotu koncese,

e) výši finančních závazků veřejného zadavatele vyplývajících ze smlouvy, včetně výše jednotlivých plateb a jejich časového rozložení, popřípadě výši a způsob zajištění závazků dodavatele souvisejících se smlouvou veřejným zadavatelem,

f) ostatní závazky veřejného zadavatele vyplývající z realizace předmětu smlouvy,

g) práva veřejného zadavatele vyplývající z realizace předmětu smlouvy,

h) výši plnění hrazených veřejnému zadavateli dodavatelem nebo jejich limity, pokud ze smlouvy vyplývá jejich existence, a způsob jejich určení,

i) výši úhrad plynoucích dodavateli přímo od uživatelů nebo jejich limity, pokud ze smlouvy vyplývá oprávnění tyto úhrady vybírat, a způsob jejich určení,

j) dobu, na kterou se smlouva uzavírá,

k) popis rozložení rizik mezi veřejného zadavatele a dodavatele,

l) stanovení reálné hodnoty aktiv a vymezení použitých zdrojů včetně jejich výše, z nichž jsou jednotlivá aktiva pořizována, pokud tvorba těchto aktiv vyplývá ze smlouvy,

m) vymezení právních vztahů smluvních stran k majetku, který je určen k realizaci předmětu smlouvy po celou dobu předpokládané platnosti smlouvy,

n) podmínky ukončení smlouvy, způsob vypořádání závazků vyplývajících ze smlouvy a důsledky, které z ukončení smlouvy plynou pro veřejného zadavatele,

o) odůvodnění podle § 179 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek,

p) u veřejného zadavatele, je-li jím územní samosprávný celek, závěr poslední zprávy o přezkoumání hospodaření,

q) u veřejného zadavatele, je-li jím územní samosprávný celek, souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů v rozsahu rozpočtového výhledu,

r) dopad závazků vyplývajících ze smlouvy na hospodaření veřejného zadavatele po celou dobu trvání závazku,

s) u veřejného zadavatele, je-li jím jiná právnická osoba podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek a je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, údaje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření za účetní období předcházející datu podání žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v rozsahu účetní závěrky.

§ 2

Náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko ke změně závazku ze smlouvy

Žádost o předchozí stanovisko Ministerstva financí ke změně závazku ze smlouvy obsahuje:

a) návrh změny smlouvy a vyhodnocení jejího vlivu na výši finančních závazků veřejného zadavatele,

b) označení orgánu, který schválil uzavřenou smlouvu, a datum a číslo rozhodnutí, jímž byla smlouva schválena,

c) úplný text uzavřené smlouvy,

d) u veřejného zadavatele, je-li jím územní samosprávný celek, závěr poslední zprávy o přezkoumání hospodaření,

e) u veřejného zadavatele, je-li jím územní samosprávný celek, souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů v rozsahu rozpočtového výhledu,

f) dopad závazků vyplývajících ze smlouvy na hospodaření veřejného zadavatele po celou dobu trvání závazku,

g) u veřejného zadavatele, je-li jím jiná právnická osoba podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek a je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, údaje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření za účetní období předcházející datu podání žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v rozsahu účetní závěrky.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.