Dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také ZZVZ), byla upravena i kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Základní principy zůstávají zachovány. Pro náležitou administraci zadávacích řízení je však potřeba novou úpravu znát a adekvátně ošetřit všechny odpovídající náležitosti – např. vzorové dokumenty.

Druhy kvalifikace

Nový zákon zachovává rozlišení čtyř druhů kvalifikace: základní, profesní, ekonomickou a technickou. Krom kritérií z nich vyplývajících je možno při zadávacím řízení stanovit i vlastní kritéria kvalifikace (např. u zjednodušeného podlimitního řízení, ve zjednodušeném režimu, u sektorových veřejných zakázek).

  • U zjednodušeného podlimitního řízení je možné se zcela odchýlit od znění kvalifikace dle zákona a stanovit si vlastní kvalifikační kritéria.

Nic bližšího však zákonodárce o těchto vlastních kritériích neuvádí. Důvodová zpráva uvádí coby příklad vlastního kritéria neexistenci závazku po splatnosti vůči zadavateli nebo stanovení jiných kritérií ekonomické kvalifikace, než je obrat dodavatele. Kupříkladu u zjednodušeného podlimitního řízení je vhodné pamatovat na to, že i když zadavatel stanovuje kritéria, která nejsou uvedená v zákoně, stále se jedná o kvalifikaci a uchazeč může tato kritéria splnit, i když předloží pouze čestné prohlášení.

Kritéria, která zadavatel stanoví mimo zákonnou normu, mají mít objektivní charakter a nesmí porušovat základní zásady zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k nízkému vymezení vlastních kritérií v zákoně, bude jejich aplikace obnášet riziko. Teprve ustálená praxe a judikatura stanoví mantinely toho, co je akceptovatelné, a toho, co už je porušením zákona.

 

Nové pojmy

Původní pojmy „základní, profesní a technická kvalifikační kritéria“ a „ekonomická a finanční způsobilost“ v novém zákonu nenalezneme. Ten používá pojmy „základní a profesní způsobilost“, „technická a ekonomická kvalifikace“. Pokud zadavatel využívá vzory k prokázání kvalifikace, bude tedy nutné upravit jejich názvy a obsah prohlášení.

  • Zákon používá novou terminologii a zavádí pojmy „základní a profesní způsobilost“ a „ekonomická a technická kvalifikace“.

Při úpravách vzorových dokumentů k čestným prohlášením a vzorů zadávací dokumentace půjde především o úpravy obsahu – nikoliv jen o úpravy jejich názvů. Adekvátní přizpůsobení dokumentů a jejich terminologie nové úpravě lze taktéž považovat za měřítko erudice a profesionality subjektu zastupujícího zadavatele – ať už advokátní kanceláře či poradenské společnosti.

 

Základní a profesní způsobilost

Zákonodárce nově vymezuje základní způsobilost negativně – tj. „způsobilým není dodavatel, který …“. Dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ přibyl k prokázání základní způsobilosti výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení, pokud uchazeč v obchodním rejstříku zapsán není. Uchazeč zapsaný v obchodním rejstříku musí výpis z něj předložit hned nadvakrát, neboť zákon požaduje jeho doložení i k profesní způsobilosti.

  • Povinnost předložit výpis z obchodního rejstříku je pro uchazeče stanovena jak v požadavcích na základní způsobilost, tak v požadavcích na způsobilost profesní.

Dle nového zákona nemusí být uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení i přes to, že nesplňuje základní způsobit. ZZVZ uvádí hned dva příklady (§ 75 odst. 2): „Zadavatel nemusí uplatnit důvod pro vyloučení účastníka zadávacího řízení, i když nesplnil podmínky základní způsobilosti, pokud

  • ) by vyloučení účastníka znemožnilo zadání veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení a
  • ) naléhavý veřejný zájem, zejména veřejné zdraví nebo ochrana životního prostředí, vyžaduje plnění veřejné zakázky.“

Zadavatel však nemá povinnost ani v těchto případech prominout splnění základní kvalifikace. Jedná se oprávnění zadavatele. I pokud zůstane v řízení jen jeden uchazeč (§ 75 odst. 2 písm. a) ZZVZ), je pouze na zvážení zadavatele, zda uplatní možnost nevyloučit uchazeče z důvodu nesplnění základních způsobilosti a vybere jej tudíž jako vítěze zakázky.

  • Nesplnění kvalifikace nemusí nutně znamenat vyloučení ze zadávacího řízení.

Krom výše uvedených možností je zaveden nový institut „obnovení způsobilosti účastníka řízení“. Týká se uchazečů, kteří nesplňují základní způsobilost, nebo jsou nezpůsobilí podle § 48 odst. 5 a 6 ZZVZ. Na rozdíl prominutí nesplnění základní způsobilosti, vyžaduje obnovení způsobilosti aktivní jednání od uchazeče v řízení. Ten musí doložit, že provedl nápravná opatření  směřující k obnovení způsobilosti. Může se tedy jednat jak o přímou nápravu (např. uhrazení dluhu sociálního pojištění), tak o kroky vedoucí k nápravě (např. přijetí preventivních opatření proti pochybením).
Bohužel nový ZZVZ obě tyto varianty subsumoval pod § 76  a všechna jednání uchazeče definuje jako „nápravná opatření směřující k obnově způsobilosti“. Výčet nápravných opatření v zákoně je demonstrativní. Opět je pouze na zvážení zadavatele, zda posoudí opatření uchazeče jako dostatečná.

 

Ekonomická kvalifikace

Dle nového ZZVZ lze opět požadovat doložení ekonomické kvalifikace prostřednictvím prokázání obratu. Zadavatel smí požadovat předložení obratu až za tři poslední účetní období, přičemž nově si může vybrat, zda má jít o obrat celkový či jen obrat týkající se předmětu zakázky – avšak vždy jen jeden z nich. Dle § 78 odst. 5 ZZVZ se má ekonomická kvalifikace prokazovat výkazem zisku a ztrát. V případě požadavku na doložení obratu vztahujícího se k předmětu zakázky,  však zadavatel požadované nezjistí pouze z tohoto výkazu. Vyvstává tak otázka, jaký doklad a zda vůbec může zadavatel požadovat, vzhledem k tomu, že zákon opravňuje zadavatele pouze k požadování výkazu zisku a ztrát. S největší pravděpodobností půjde jen o doložení čestného prohlášení k výši obratu souvisejícího s předmětem zakázky.

  • Ekonomickou k1valifikaci nelze v některých případech doložit pouze výkazem zisků a ztrát.
    Zákon přitom stanoví maximální hranici pro minimální výši ročního obratu uchazeče na dvojnásobek předpokládané hodnoty zakázky. Jelikož předpokládaná hodnota zakázky není definována ročně, bude moci zadavatel kalkulovat s celkovou předpokládanou hodnotou. Pro zakázky s obdobnou předpokládanou hodnotou, avšak s rozdílnou dobou plnění, může nastavení stejných ekonomických kvalifikačních kritérií působit diskriminačně.

Je rozdíl, zda zadavatel poptává výstavbu haly za dvacet miliónů korun provedenou za šest měsíců, nebo za dva roky. Maximální výše ročního obratu ekonomické kvalifikace bude dle doslovného znění zákona pro obě zakázky shodná. I proto by měl zadavatel minimální výši obratu stanovit s ohledem na předmět zakázky. Především u zakázek s dlouhodobějším plněním může být stanovení minimální výše ročního obratu jako dvojnásobku předpokládané hodnoty posouzeno jako diskriminační a sankcionováno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Technická kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace pro stavební práce, služby a dodávky jsou nově uvedeny v jednom odstavci § 79 odst. 2 ZZVZ. Pokud zde není doslovně stanoveno, že daný požadavek lze  uplatňovat pouze pro zakázky na stavební práce, služby a dodávky, je možné ho použít na jakoukoliv zakázku. Nově může zadavatel požadovat osvědčení pouze u stavebních zakázek.