ze dne 11. května 2016

O stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

Vláda nařizuje podle § 37 odst. 7 písm. a) a § 118 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje stanovení závazných zadávacích podmínek při zadávání veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem je pořízení silničního vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 nebo M3 podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích2).

(2) Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je pořízení silničních vozidel kategorie N1, N2, N3, M1, M2 nebo M3, zohlední za podmínek stanovených tímto nařízením energetické a ekologické dopady provozu vozidel za dobu jejich životnosti. Těmito dopady se pro účely tohoto nařízení rozumí spotřeba energie, vyprodukované emise oxidu uhličitého (CO2), oxidů dusíku (NOx), uhlovodíků jiných než metan (NMHC) a pevných částic.

§ 2

Zohlednění energetických a ekologických dopadů

(1) Zadavatel v případě zadávání veřejné zakázky na dodávky vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 v zadávací dokumentaci stanoví odkaz na emisní limity EURO podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, pokud nestanoví požadavek na splnění vyšší normy emisních limitů EURO.

(2) Zadavatel v případě zadávání veřejné zakázky na dodávky vozidel kategorie N1 a M1 v zadávací dokumentaci stanoví

a) odkaz na emisní limity EURO podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, pokud nestanoví požadavek na splnění vyšší normy emisních limitů EURO, a maximální spotřebu pohonných hmot pro kombinovaný provoz3), která nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, nebo

b) pro hodnocení nákladů životního cyklu společnou metodu pro stanovení nákladů životního cyklu podle § 4.

§ 3

Vozidla zvláštního určení nebo vozidla s alternativním pohonem

Zadavatel není povinen stanovit maximální spotřebu pohonných hmot podle § 2 odst. 2 písm. a) v případě veřejných zakázek na dodávky vozidel kategorie N1 a M1, pokud jsou předmětem

a) vozidla zvláštního určení podle vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích4), nebo

b) vozidla s alternativním pohonem, jejichž alespoň jedním alternativním palivem nebo zdrojem energie jsou zkapalněné ropné plyny (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný zemní plyn (LNG), směsné motorové palivo s obsahem biosložky nejméně 50 %, čisté biopalivo, vodík nebo elektrická energie.

§ 4

Společná metoda pro stanovení nákladů životního cyklu u vozidel kategorie N1 a M1

Náklady životního cyklu u vozidel kategorie M1 nebo N1 stanoví zadavatel za dobu jejich životnosti součtem

a) nabídkové ceny, případně i ostatních pořizovacích nákladů stanovených zadavatelem,

b) peněžní hodnoty provozních nákladů na spotřebu energie podle § 5 a

c) peněžní hodnoty provozních nákladů na emise CO2, NOx, NMHC a pevných částic podle § 6.

§ 5

Stanovení peněžní hodnoty provozních nákladů na spotřebu energie

(1) Provozní náklady na spotřebu energie stanoví zadavatel vynásobením nákladů na energii na jeden kilometr a počtu kilometrů za dobu životnosti podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

(2) Pokud není množství energie na kilometr uvedeno přímo, vypočte se na základě údajů o energetickém obsahu pohonných hmot podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(3) Pro výpočet nákladů na energii na jeden kilometr se použije nižší z hodnot nákladů na jednotku energie benzinu nebo motorové nafty před zdaněním podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty nebo zákona upravujícího spotřební daně, jsou-li používány jako pohonné hmoty pro účely dopravy.

§ 6

Stanovení peněžní hodnoty provozních nákladů na emise CO2, NOx, NMHC a pevných částic

(1) Provozní náklady na emise CO2, NOx, NMHC a pevných částic za dobu životnosti vozidla zadavatel stanoví vynásobením

a) počtu kilometrů za dobu životnosti podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

b) údajů o emisích CO2, NOx, NMHC a pevných částic na kilometr zjištěných pro účely schvalování typu vozidla2) a

c) hodnoty nákladů na emise ze silniční dopravy podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení.

(2) Zadavatel může stanovit hodnotu nákladů na emise ze silniční dopravy vyšší než podle odstavce 1 písm. c), pokud nepřekročí dvojnásobek příslušné hodnoty uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.

 

Příloha 1

Minimální emisní limity EURO stanovené pro kategorie vozidel N a M
                   I
                   
I-----------------------------------------------------------------------------I
I     Kategorie vozidel N -     motorová vozidla, která mají nejméně     I
I          4 kola a používají se pro přepravu nákladů        I
I-----------------------------------------I-----------------------------------I
I N1 - vozidlo, jehož největší přípustná I       EURO 6        I
I hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg      I                  I
I-----------------------------------------I-----------------------------------I
I N2 - vozidlo, jehož největší přípustná I       EURO V        I
I hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak   I                  I
I nepřevyšuje 12 000 kg          I                  I
I-----------------------------------------I-----------------------------------I
I N3 - vozidlo, jehož největší přípustná I       EURO V        I
I hmotnost převyšuje 12 000 kg      I                  I
I-----------------------------------------I-----------------------------------I
 
                   II
 
I-----------------------------------------------------------------------------I
I     Kategorie vozidel M - motorová vozidla, která mají nejméně     I
I         4 kola a používají se pro přepravu osob          I
I-----------------------------------------I-----------------------------------I
I M1 - vozidla, která mají nejvýše 8 míst I       EURO 6        I
I k přepravě osob, kromě místa řidiče,  I                  I
I nebo víceúčelová vozidla        I                  I
I-----------------------------------------I-----------------------------------I
I M2 - vozidla, která mají více než 8   I       EURO V        I
I míst k přepravě osob, kromě místa    I                  I
I řidiče, a jejichž nej vyšší přípustná  I                  I
I hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg      I                  I
I-----------------------------------------I-----------------------------------I
I M3 - vozidla, která mají více než 8   I       EURO V        I
I míst k přepravě osob, kromě místa    I                  I
I řidiče, a jejichž největší přípustná  I                  I
I hmotnost převyšuje 5 000 kg       I                  I
I-----------------------------------------I-----------------------------------I

Příloha 2

I. Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz u vozidel kategorie M1 s výjimkou terénních vozidel4), vozidel s právem přednosti jízdy podle zákona o silničním provozu5) nebo podle nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy6) a vozidel zpravodajských služeb České republiky7)

I------------------I--------------------I--------------------I----------------I
I  Výkon motoru  I Největší technicky I   Spotřeba   I  Spotřeba  I
I         I přípustná/povolená I motorového benzínu I motorové nafty I
I         I   hmotnost   I   (1/100 km)   I  (1/100 km)  I
I------------------I--------------------I--------------------I----------------I
I Vozidla o výkonu I          I    5,0     I   4,2    I
I do 60 kW včetně I          I          I        I
I------------------I--------------------I--------------------I----------------I
I Vozidla o výkonu I Do 1 800 kg včetně I    5,3     I   4,7    I
I od 61 kW do 80 I--------------------I--------------------I----------------I
I  kW včetně   I  Od 1 801 kg do  I    6,4     I   5,2    I
I         I 3 000 kg včetně  I          I        I
I         I--------------------I--------------------I----------------I
I         I  Nad 3 001 kg  I    6,7     I   6,0    I
I------------------I--------------------I--------------------I----------------I
I Vozidla o výkonu I Do 1 800 kg včetně I    6,5     I   5,8    I
I od 81 kW do 120 I--------------------I--------------------I----------------I
I  kW včetně   I  Od 1 801 kg do  I    6,8     I   6,2    I
I         I 3 000 kg včetně  I          I        I
I         I--------------------I--------------------I----------------I
I         I  Nad 3 001 kg  I    7,1     I   6,7    I
I------------------I--------------------I--------------------I----------------I
I Vozidla o výkonu I          I    7,3     I   6,8    I
I  nad 121 kW  I          I          I        I
I------------------I--------------------I--------------------I----------------I

II. Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz u vozidel kategorie N1 s výjimkou terénních vozidel4), vozidel s právem přednosti jízdy podle zákona o silničním provozu5) nebo podle nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy6) a vozidel zpravodajských služeb České republiky7)

I------------------I--------------------I--------------------I----------------I
I  Výkon motoru  I Největší technicky I   Spotřeba   I  Spotřeba  I
I         I přípustná/povolená I motorového benzínu I motorové nafty I
I         I   hmotnost   I   (1/100 km)   I  (1/100 km)  I
I------------------I--------------------I--------------------I----------------I
I Vozidla o výkonu I          I    5,0     I   4,2    I
I do 60 kW včetně I          I          I        I
I------------------I--------------------I--------------------I----------------I
I Vozidla o výkonu I Do 1 800 kg včetně I    6,2     I   4,8    I
I od 61 kW do 80 I--------------------I--------------------I----------------I
I  kW včetně   I  Od 1 801 kg do  I    6,2     I   5,3    I
I         I 3 000 kg včetně  I          I        I
I         I--------------------I--------------------I----------------I
I         I  Nad 3 001 kg  I    6,7     I   6,8    I
I------------------I--------------------I--------------------I----------------I
I Vozidla o výkonu I Do 1 800 kg včetně I    6,5     I   7,2    I
I od 81 kW do 120 I--------------------I--------------------I----------------I
I  kW včetně   I  Od 1 801 kg do  I    7,5     I   7,8    I
I         I 3 000 kg včetně  I          I        I
I         I--------------------I--------------------I----------------I
I         I  Nad 3 001 kg  I    8,8     I   8,0    I
I------------------I--------------------I--------------------I----------------I
I Vozidla o výkonu I          I    9,0     I   8,5    I
I  nad 121 kW  I          I          I        I
I------------------I--------------------I--------------------I----------------I

III. Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz u vozidel kategorie N1 a M1 pro terénní vozidla4), vozidla s právem přednosti jízdy podle zákona o silničním provozu5) nebo podle nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy6) a vozidla zpravodajských služeb České republiky7)

I------------------I--------------------I--------------------I----------------I
I  Výkon motoru  I Celková hmotnost I   Spotřeba   I  Spotřeba  I
I         I   vozidla    I motorového benzínu I motorové nafty I
I         I          I   (1/100 km)   I  (1/100 km)  I
I------------------I--------------------I--------------------I----------------I
I Vozidla o výkonu I          I     6     I   4,5    I
I do 60 kW včetně I          I          I        I
I------------------I--------------------I--------------------I----------------I
I Vozidla o výkonu I Do 1 800 kg včetně I     7     I    5    I
I od 61 kW do 80 I--------------------I--------------------I----------------I
I  kW včetně   I  Od 1 801 kg do  I     10     I    8    I
I         I 3 000 kg včetně  I          I        I
I         I--------------------I--------------------I----------------I
I         I  Nad 3 001 kg  I     11     I    9    I
I------------------I--------------------I--------------------I----------------I
I Vozidla o výkonu I Do 1 800 kg včetně I    7,5     I    6    I
I od 81 kW do 120 I--------------------I--------------------I----------------I
I  kW včetně   I  Od 1 801 kg do  I    10,5    I    9    I
I         I 3 000 kg včetně  I          I        I
I         I--------------------I--------------------I----------------I
I             I  Nad 3 001 kg  I    11,5    I    10    I
I------------------I--------------------I--------------------I----------------I
I Vozidla o výkonu I          I     12     I    11    I
I  nad 121 kW  I          I          I        I
I------------------I--------------------I--------------------I----------------I

Příloha 3

Počet kilometrů za dobu životnosti vozidla pro účely společné metody pro stanovení nákladů životního cyklu silničního vozidla
I-------------------------------------I---------------------------------------I
I     Kategorie vozidel     I Počet kilometrů za dobu životnosti  I
I-------------------------------------I---------------------------------------I
I Osobní automobily (M1)       I              200 000 km I
I-------------------------------------I---------------------------------------I
I Lehká užitková vozidla (N1)     I              250 000 km I
I-------------------------------------I---------------------------------------I

Příloha 4

Energetický obsah pohonných hmot pro účely společné metody pro stanovení nákladů životního cyklu silničního vozidla
I-------------------------------------I---------------------------------------I
I      Pohonná hmota       I      Energetický obsah      I
I-------------------------------------I---------------------------------------I
I Nafta                I 36 MJ/litr              I
I-------------------------------------I---------------------------------------I
I Benzin               I 32 MJ/litr              I
I-------------------------------------I---------------------------------------I
I Zemní plyn / bioplyn        I 33 MJ/Nm               I
I-------------------------------------I---------------------------------------I
I Zkapalněný ropný plyn (LPG)     I 24 MJ/litr              I
I-------------------------------------I---------------------------------------I
I Ethanol               I 21 MJ/litr              I
I-------------------------------------I---------------------------------------I
I Bionafta              I 33 MJ/litr              I
I-------------------------------------I---------------------------------------I
I Emulgovaná paliva          I 32 MJ/litr              I
I-------------------------------------I---------------------------------------I
I Vodík                I 11 MJ/Nm               I
I-------------------------------------I---------------------------------------I

Příloha 5

Náklady na emise ze silniční dopravy pro účely společné metody pro stanovení nákladů životního cyklu silničního vozidla
I------------------I------------------I-------------------I-------------------I
I    CO2    I    NOx    I    NMHC    I  Pevné částice  I
I------------------I------------------I-------------------I-------------------I
I  1,0922 Kč/kg  I 0,120142 Kč/g  I  0,027305 Kč/g  I  2,375535 Kč/g  I
I------------------I------------------I-------------------I-------------------I
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění.

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, v platném znění.
4) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.
5) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
6) Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.
7) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.