V posledních dnech došlo k několika podstatným změnám v oblasti komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem veřejných zakázek. Jedná se zejména o zavedení tzv. elektronizace veřejných zakázek a o zavedení povinnosti opatřit některé zprávy zasílané mezi zadavatelem a dodavatelem elektronickým podpisem. V následujícím článku Vám blíže nastíníme problematiku elektronických podpisů v oblasti veřejných zakázek.

Obecně ke komunikaci mezi zadavatelem a dodatelem

Komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem upravuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) obecně v ustanoveních § 211. Podle zákona komunikace v zadávacím řízení a při zvláštních řízeních dle části šesté zákona probíhá písemně, v některých případech lze použít i komunikaci ústní, je-li s ohledem na zásadu transparentnosti zadávání veřejných zakázek její obsah dostatečně zdokumentován.

Jak písemná komunikace probíhá?

Podle zákona musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem až na několik výjimek (§ 211 odst. 3) probíhat elektronicky. Tato povinnost platí pro všechny zadavatele nově od 18.10.2018 (tzv. elektronizace zadávání veřejných zakázek).

 Mohlo by Vás zajímat: Příkladem výjimky z povinnosti používat elektronickou komunikaci může být dle § 211 odst. 3 zákona např. situace, kdy použití elektronické komunikace
s ohledem na zvláštní povahu veřejné zakázky vyžaduje zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně dostupné nebo situace, kdy použití elektronické komunikace vyžaduje zvláštní kancelářské vybavení, které zadavatelé běžně nemají k dispozici (v tomto případě musí jít skutečně o ne běžně dostupné vybavení, nikoliv např. počítač nebo tiskárnu).